IBPP2/443-851/12/RSz | Interpretacja indywidualna

Możliwość wystawienia faktury zbiorczej dokumentującej sprzedaż opisanych we wniosku usług
IBPP2/443-851/12/RSzinterpretacja indywidualna
 1. faktura zbiorcza
 2. fakturowanie
 3. sport
 4. usługi związane ze sportem
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2012r. (data wpływu 14 sierpnia 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2012r. (data wpływu 12 listopada 2012r.) oraz pismem, które wpłynęło w dniu 9 listopada 2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury zbiorczej dokumentującej sprzedaż opisanych we wniosku usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2012r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 6 listopada 2012r. (data wpływu 12 listopada 2012r.) oraz pismem, które wpłynęło w dniu 9 listopada 2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury zbiorczej dokumentującej sprzedaż opisanych we wniosku usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest gminnym zakładem budżetowym, świadczy usługi w zakresie sportu, rekreacji, kultury. Jest płatnikiem podatku VAT. W związku z tym, że w ciągu miesiąca na rzecz danych klientów Wnioskodawca dokonuje sprzedaży usług polegających na udostępnieniu hali lub pływalni przez ustaloną z góry ilość godzin, w każdym miesiącu w ramach rozliczania umów, Wnioskodawca wystawia na koniec miesiąca, tj. 30 lub 31, faktury zbiorcze. Podatek VAT należny rozliczany jest w miesiącu, w którym wykonano usługi. Ostatnio pojawiły się interpretacje izb skarbowych podające definicje usług ciągłych, za które można wystawiać faktury zbiorcze. Wnioskodawca jednocześnie informuje, iż z kontrahentami zawiera umowy na okresy półroczne lub roczne. Na gruncie tych umów korzystanie z hali lub pływalni w określonych godzinach nie jest świadczeniem samodzielnym albowiem nie można korzystać z obiektów w godzinach innych niż ustalone bez zawierania kolejnej umowy w tej sprawie.

W piśmie uzupełniającym z dnia 6 listopada 2012r. Wnioskodawca uzupełnił opisu stanu faktycznego w następującym zakresie:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury obejmują usługi, które są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.11.10 jako „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” i wystawiane są dla podmiotów gospodarczych.

Z zawartych umów wynika, w których dniach miesiąca kontrahenci mogą korzystać z basenu lub hali sportowej. Przy czym, nie jest możliwe bez odrębnej pisemnej umowy korzystanie z basenu lub hali sportowej w innych terminach lub w innym zakresie. Zapłatę Wnioskodawca otrzymuje tylko raz w danym okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie, tj. za każdy miesiąc. Faktury są wystawiane zbiorczo w ostatnim dniu miesiąca i podatek należny jest wykazywany w deklaracji VAT w miesiącu wystawienia faktur.

Wnioskodawca nie oczekuje odpowiedzi w sprawie uznania tych usług za usługi ciągłe.

Natomiast, w piśmie uzupełniającym z dnia 9 listopada 2012r. Wnioskodawca wyjaśnił, żez umowy wynika, iż moment wystawienia faktury, tj. ostatni dzień miesiąca, jest momentem wykonania usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może na koniec miesiąca wystawiać faktury zbiorcze za usługi objęte umowami opisanym w polu nr 68...

Stanowisko Wnioskodawcy (zmodyfikowane ostatecznie w piśmie uzupełniającym z dnia 6 listopada 2012r.).

Za wyżej wymienione usługi można wystawić fakturę zbiorczą za cały miesiąc.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez sprzedaż rozumie się m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Wyjątki od tej reguły zostały określone w przepisach art. 19 ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1 ustawy o VAT.

Przepis art. 19 ust. 4 ww. ustawy o VAT stanowi, że jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Powołane wyżej przepisy wiążą więc, co do zasady, powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z wydaniem towaru, wykonaniem usługi lub wystawieniem faktury VAT (pod warunkiem, że została wystawiona do 7. dnia od wydania towaru lub od wykonania usługi).

Należy również zauważyć, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstanie, w myśl art. 19 ust. 11 ww. ustawy, z chwilą jej otrzymania w tej części.

Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT” – § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W myśl § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

W przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (§ 9 ust. 2 cyt. rozporządzenia).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest gminnym zakładem budżetowym, świadczy usługi w zakresie sportu, rekreacji, kultury. Wnioskodawca odpłatnie udostępnia podmiotom gospodarczym basen lub halę sportową. Wnioskodawca wystawia faktury obejmujące usługi, które są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.11.10 jako „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Wnioskodawca zawiera z kontrahentami umowy na okresy półroczne lub roczne. Z zawartych umów wynika, w których dniach miesiąca kontrahenci mogą korzystać z basenu lub hali sportowej. Przy czym, nie jest możliwe bez odrębnej pisemnej umowy korzystanie z basenu lub hali sportowej w innych terminach lub w innym zakresie. Korzystanie z hali lub pływalni w określonych godzinach nie jest świadczeniem samodzielnym albowiem nie można korzystać z obiektów w godzinach innych niż ustalone, bez zawierania kolejnej umowy w tej sprawie. Zapłatę Wnioskodawca otrzymuje tylko raz w danym okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie, tj. za każdy miesiąc. Faktury są wystawiane zbiorczo w ostatnim dniu miesiąca i podatek należny jest wykazywany w deklaracji VAT w miesiącu wystawienia faktur. Z umowy wynika, iż moment wystawienia faktury, tj. ostatni dzień miesiąca, jest momentem wykonania usługi.

W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług, jako że usługi są świadczone dla podmiotów gospodarczych, powstanie w terminie wystawienia faktury VAT, zgodnie z powołanym art. 19 ust. 4 ustawy. Tak jak stanowi umowa, usługa umożliwiająca udostępnianie basenu lub hali sportowej jest wykonana w ostatnim dniu miesiąca. Zatem, fakturę dokumentującą świadczone usługi Wnioskodawca ma obowiązek wystawić nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi. Zatem, jeżeli Wnioskodawca wystawia fakturę dokumentującą świadczoną usługę udostępniania basenu lub hali sportowej w ostatnim dniu miesiąca, czyli w momencie wykonania usługi, należy przyjąć, że sposób ten, co do zasady, jest prawidłowy. Jednakże należy zwrócić uwagę, że w rozpatrywanej sprawie wystawiona faktura nie jest fakturą zbiorczą, lecz fakturą, która dokumentuje wykonaną usługę umożliwiającą korzystanie z obiektów sportowych. Usługa ta, tj. korzystanie z obiektów w określonych godzinach, jak podkreślił Wnioskodawca, nie jest samodzielnym świadczeniem. Przedmiotowa usługa zgodnie z umową zostaje wykonana w ostatnim dniu miesiąca. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania faktura zbiorcza.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, iż za wyżej wymienione usługi można wystawić fakturę zbiorczą za cały miesiąc, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy wskazać, iż niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego oraz stanu prawnego, w szczególności zmiany warunków umowy w zakresie ustaleń dotyczących wykonania usługi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.