Faktura zbiorcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura zbiorcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
sty

Istota:

W zakresie mo?liwooci wystawienia zbiorczej faktury koryguj1cej

Fragment:

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r., panstwa cz3onkowskie zezwalaj1 podatnikom na wystawienie faktur zbiorczych zawieraj1cych dane obejmuj1ce kilka odrebnych dostaw towarów lub transakcji owiadczenia us3ug, pod warunkiem, ?e VAT od dostaw towarów lub transakcji owiadczenia us3ug wymienionych na fakturze zbiorczej staje sie wymagalny w ci1gu tego samego miesi1ca kalendarzowego. Bez uszczerbku dla art. 222 panstwa cz3onkowskie mog1 zezwolia na to, by w fakturach zbiorczych uwzgledniano dostawy towarów lub transakcje owiadczenia us3ug, za które VAT sta3 sie wymagalny w okresie d3u?szym ni? jeden miesi1c kalendarzowy. Maj1c na uwadze powy?sze, zdaniem Spó3ki, zbiorcza faktura koryguj1ca mo?e obejmowaa okres inny (d3u?szy lub krótszy) ni? okres rozliczeniowy. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z póYn. zm.), zwanej dalej „ ustaw1 ”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju. W myol art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...).

2014
17
wrz

Istota:

Fakturowanie dokonanych w danym miesiącu dostaw.

Fragment:

Wielokrotnie domagali się oni od Wnioskodawcy o wydawanie kolejnych partii towarów na podstawie tzw. dokumentów WZ, a „ podsumowywanie ” kolejnych sprzedaży na koniec każdego, kolejnego miesiąca (fakturą zbiorczą obejmującą wszystkie sprzedane im w danym miesiącu towary). Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Odnosząc się zatem do przedstawionego opisu sprawy wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani rozporządzeń wykonawczych do niej nie regulują kwestii związanych z wystawianiem dokumentów magazynowych WZ. Mając zatem na uwadze powołane przepisy wskazać należy, że w przypadku dostaw dokonywanych na rzecz podatników, Wnioskodawca będzie miał prawo do dokumentowania sprzedaży kilku dostaw w ramach jednego okresu rozliczeniowego, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy, poprzez wystawienie jednej faktury w ostatnim dniu tego miesiąca (dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca) najpóźniej do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Natomiast w przypadku dostaw dokonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie miał również (...)

2014
11
cze

Istota:

Czy na podstawie dokonanych dostaw na przestrzeni jednego miesiąca można wystawić na koniec miesiąca jeden dokument „Zbiorcza WZ” na wszystkie dostawy i do tego dokumentu wystawić na koniec miesiąca jedną fakturę?
Czy nowo obowiązujące przepisy ustawy o VAT mają wpływ na realizację umowy zawartej w 2013 r. w zakresie dostawy i jej fakturowania? Czy do dostawy pozostałej części towaru, która będzie miała miejsce w miesiącach styczeń-marzec 2014 r. należy zastosować nowe przepisy i do każdej dostawy wystawić fakturę, czy też do końca fakturować zgodnie z warunkami obowiązującej umowy?
Czy w związku z dokonaniem w jednym dniu kilku usług transportowych na rzecz jednego kontrahenta, można wystawić na koniec dnia jedną fakturę za wszystkie dokonane usługi, czy też należy wystawiać oddzielne faktury na każdą z dokonanych usług?

Fragment:

Zaznaczyć przy tym należ również, że wystawianie faktur zbiorczych należy odróżnić od dokumentowania sprzedaży ciągłej. Wprawdzie powołane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. straciło moc z dniem 1 stycznia 2014 r., jednak przepisy w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujące od tego dnia również umożliwiają wystawianie przez podatnika faktur zbiorczych. Podkreślić przy tym należy, że przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., w odróżnieniu od przedstawionych regulacji obowiązujących do dnia 31 grudnia 2013r., nie określają szczególnego terminu na wystawienie faktury zbiorczej. Terminy wystawiania faktur zostały określone w art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług. Odnosząc się zatem do pierwszego z przedstawionych stanów faktycznych wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani rozporządzeń wykonawczych do niej nie regulują kwestii związanych z wystawianiem dokumentów magazynowych WZ. Mając zatem na uwadze powołane przepisy wskazać należy, że w przypadku, gdy – jak wynika z wniosku – na rzecz jednego kontrahenta w danym miesiącu Wnioskodawca dokonuje kilku dostaw, może wystawić jedną fakturę zbiorczą dokumentującą dokonane dostawy.

2013
8
lis

Istota:

Sposób wystawiania faktur zbiorczych.

Fragment:

(...) faktury zbiorcze powinny zostać wystawione nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wykonano usługę... Przedstawiając swoje stanowisko wskazał Pan, że zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2013 r. można wystawić fakturę zbiorczą, jeśli podatnik dokumentuje jedną fakturą kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca. Przepisy nie zawierają szczególnych norm dotyczących sporządzania takich faktur, za wyjątkiem terminu wystawienia. Przy wystawianiu faktur zbiorczych należy więc sięgnąć do przepisów ogólnych regulujących sposób wystawiania faktur. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, faktura powinna zawierać: datę jej wystawienia, kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego (...)

2013
25
cze

Istota:

1.Czy w przypadku kiedy sprzedaż (dostawa) towaru będzie miała charakter ciągły możliwe jest wystawienie przez Gminę jednej faktury na sprzedaż, obejmującej cały miesiąc kalendarzowy ?
2.Czy Gminie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za wykonane roboty (Usługi) przez Wykonawcę?

Fragment:

W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym faktura zbiorcza musi być wystawiona maksymalnie do 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym odbywała się sprzedaż. Wskazuje na to § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów. Na takiej fakturze nie określa się dat poszczególnych dostaw, lecz tylko miesiąc i rok sprzedaży. W związku z powyższym, w sytuacji, gdy sprzedaż będzie miała charakter ciągły Gmina będzie miała możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury dokumentującej sprzedaż, obejmującej cały miesiąc kalendarzowy, którą należy wystawić nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zgodnie z art. 14b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2013
19
lut

Istota:

Możliwość wystawienia faktury zbiorczej dokumentującej sprzedaż opisanych we wniosku usług

Fragment:

Jednakże należy zwrócić uwagę, że w rozpatrywanej sprawie wystawiona faktura nie jest fakturą zbiorczą, lecz fakturą, która dokumentuje wykonaną usługę umożliwiającą korzystanie z obiektów sportowych. Usługa ta, tj. korzystanie z obiektów w określonych godzinach, jak podkreślił Wnioskodawca, nie jest samodzielnym świadczeniem. Przedmiotowa usługa zgodnie z umową zostaje wykonana w ostatnim dniu miesiąca. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania faktura zbiorcza. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, iż za wyżej wymienione usługi można wystawić fakturę zbiorczą za cały miesiąc, należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Końcowo należy wskazać, iż niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego oraz stanu prawnego, w szczególności zmiany warunków umowy w zakresie ustaleń dotyczących wykonania usługi. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2012
6
cze

Istota:

Brak możliwości dokumentowania świadczonych usług „zbiorczą” fakturą.

Fragment:

Czy możliwe jest w przedstawionym stanie faktycznym wystawienie jednej faktury zbiorczej... Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że usługi wykonywane są w ruchu ciągłym możliwe jest wystawienie jednej zbiorczej faktury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W świetle postanowień art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

2011
1
lut

Istota:

Czy jest możliwość wystawienia jednej, zbiorczej faktury korygującej do wszystkich faktur wystawionych w okresie objętym rabatem?

Fragment:

Niemniej w opinii tut. organu podatkowego w przypadku udzielenia rabatu, po wystawieniu faktur pierwotnych, możliwe jest wystawienie jednej faktury zbiorczej do wszystkich faktur, których dotyczy rabat. Przepisy rozporządzenia nie zabraniają wystawiania jednej (zbiorczej) faktury korygującej do kilku faktur wystawionych dla tego samego podatnika. Faktura zbiorcza musi jednak zawierać, oprócz łącznej kwoty korekty sprzedaży netto oraz podatku należnego, wszystkie dane określone w § 19 rozporządzenia, dla każdej korygowanej faktury. Tak wystawiona faktura korygująca spełnia warunki określone w rozporządzeniu, czyli stanowi podstawę do skorygowania podatku należnego. Powyższe stanowisko znajduje swoje uzasadnienie w piśmie Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich w Ministerstwie Finansów z 12.12.1994 r. nr PP1-7204/233/94/KSz do izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej (Biuletyn Skarbowy Nr 1 z 1995 r.), w którym stwierdzono m.in., iż „W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że zbiorcze faktury korygujące można wystawić do co najmniej kilku faktur.” . Przedmiotowe pismo wydane zostało w okresie obowiązywania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i przepisów wykonawczych do tej ustawy, jednakże jego treść pozostaje aktualna również w obowiązującym obecnie stanie prawnym.

2011
1
lut

Istota:

Czy można wystawić jedną fakturę korygującą (zbiorczą) do kilku faktur wystawionych dla tego samego klienta?

Fragment:

Nr 54, poz. 535) nie regulują kwestii wystawiania zbiorczych korekt faktur dotyczących więcej niż jednej faktury sprzedaży do tego samego odbiorcy. Rozpatrując zatem dopuszczalność wystawiania zbiorczych faktur korygujących należy wziąć pod uwagę skutki podatkowe wystawienia takich faktur. Podnieść należy, iż wpływ dokonanej korekty na obrót i wysokość zobowiązania następuje nie w miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, lecz dopiero w miesiącu potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Wystawienie korekt faktur w związku z zastosowaniem przez sprzedawcę rabatów i ich rozliczenie w miesiącu potwierdzenia odbioru faktur korygujących nie spowoduje zatem zaniżenia zobowiązania podatkowego. Ponadto należy zauważyć, iż zbiorcze faktury winny spełniać najistotniejsze wymogi określone w powołanych. wyżej przepisach rozporządzenia, w szczególności winny zawierać numery faktur, których by dotyczyły, ich łączne wartości netto, brutto, a także podatku VAT w rozbiciu na poszczególne stawki, kwoty i rodzaje udzielonego rabatu oraz kwoty pomniejszenia podatku należnego. Zdaniem tut. organu podatkowego, w przypadku udzielenia rabatów wystawienie zbiorczej faktury korygującej dotyczącej więcej niż jednej sprzedaży dla tego samego odbiorcy jest dopuszczalne i nie stanowi naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów. Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny zawarty w ww. piśmie podatnika i w oparciu o stan prawny na dzień 16.08.2004 r.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy sposobu wystawiania faktur korygujących

Fragment:

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie podatnika, dostawca wystawia na jego rzecz fakturę korygującą obejmującą kilka faktur zakupowych. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Sposób udokumentowania zmniejszenia ceny wskutek udzielenia rabatu jest uregulowany w przepisie § 19 ust. 2 ww. rozporządzenia. Przepis ten nie ogranicza prawa podatnika do wystawienia jednej faktury korygującej, odnoszącej się do kilku uprzednio wystawionych dokumentów źródłowych - faktur VAT, pod warunkiem, że spełnione są wymogi określone w przywoływanym § 19 ww. rozporządzenia). Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem tut. organu podatkowego możliwe jest wystawienie jednej faktury korygującej dotyczącej kilku dokumentów pierwotnych. Odpowiedź na zapytanie została udzielona w oparciu o przedstawiony w piśmie jednostki stan faktyczny i stan prawny obowiązujący na dzień 26.08.2004 r.