IBPBII/2/4511-119/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może skorzystać z możliwości odliczenia części podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych z faktury zaliczkowej wystawionej w 2013 r. jeżeli zaliczkę zapłacona w 2013 r. a fakturę końcową wystawiono w 2014 r.?
IBPBII/2/4511-119/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. faktura VAT
 2. faktura zaliczkowa
 3. wydatek
 4. zaliczka
 5. zwrot wydatków związanych z budownictwem
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) -> Uprawnienia osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 23 stycznia 2015 r. (data otrzymania 26 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 23 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków zawiązanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do rozliczenia faktury VAT zaliczkowej od zakupionych materiałów budowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków zawiązanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do rozliczenia faktury VAT zaliczkowej od zakupionych materiałów budowlanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 30 grudnia 2013 r. Wnioskodawca kupił pustaki do budowy domu. Ze względu na brak towaru na magazynie sprzedawca pobrał pełną zaliczkę na zakupiony towar i wystawił końcową fakturę zaliczkową nr xxx/13 z datą 30 grudnia 2013 r. Pustaki dostarczane były na budowę sukcesywnie, a końcowa faktura sprzedaży nr xxx/14 wystawiona została 30 lipca 2014 r.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może skorzystać z możliwości odliczenia części podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on otrzymać zwrot części podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych. Wydatki na zakup wskazanych materiałów zostały poniesione jeszcze w grudniu 2013 r. Faktura zaliczkowa dokumentuje pobranie należności w dniu jej wystawienia. Niniejsza zaliczka nie została zwrócona, a faktura sprzedaży z 30 lipca 2014 r. dokumentuje fakt rozliczenia faktury zaliczkowej z 30 grudnia 2013 r. w pełnej kwocie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304 ze zm.) – z dniem 1 stycznia 2014 r. straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Jednakże na podstawie art. 32 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków na dotychczasowych zasadach.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – zwrot, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od 1 maja 2004 r.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, tj. stawką 22% i wyższą (art. 3 ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. ustawy – dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Z kolei w myśl art. 2 pkt 3 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o fakturze – rozumie się przez to fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokumentującą zakupy, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy – prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy – prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3,
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Z kolei z treści art. 5 ust. 1 ww. ustawy wynika, że zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, który to wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 5 ust. 3 ww. ustawy). W myśl regulacji zawartej w art. 5 ust. 5 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – do wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym składanego w urzędzie skarbowym należy załączyć kopię:

 1. pozwolenia na budowę albo – w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 – dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 2. faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – w sprawie zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, urząd skarbowy wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 6 ust. 2 ww. ustawy). Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji (art. 6 ust. 3 ustawy).

Jednocześnie prawo do ubiegania się o zwrot części poniesionych wydatków ograniczone zostało w czasie. Jak wynika bowiem z art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 1. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 2. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 3. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 4. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 5. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Treść zacytowanych przepisów wskazuje, że osobie fizycznej spełniającej warunki określone w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przysługuje przez określony w ustawie czas prawo do ubiegania się o zwrot ww. wydatków pomimo uchylenia ustawy ten zwrot regulującej. Co istotne – z punktu widzenia rozpatrywanej sprawy – prawo do ubiegania się o zwrot powiązane zostało zarówno z poniesieniem wydatku w określonym czasie jak i udokumentowaniem poniesienia wydatku fakturą wystawioną we wskazanym okresie.

Z treści wniosku wynika, że 30 grudnia 2013 r. została wystawiona dla Wnioskodawcy faktura zaliczkowa, natomiast fakturę końcową wystawiono dopiero 30 lipca 2014 r. Pełną zaliczkę za zakupiony towar pobrano w dniu wystawienia faktury zaliczkowej i zaliczka ta nie została zwrócona.

Wyjaśnić należy, że na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – do zwrotu uprawnia poniesienie wydatków wyłącznie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. i udokumentowanie ich fakturami VAT wystawionymi w tym okresie.

Użycie przez ustawodawcę w art. 32 ust. 2 spójnika „i” oznacza, że – aby osoba fizyczna mogła ubiegać się o zwrot części wydatków – zarówno poniesienie wydatku, jak i data wystawienia faktury musi mieścić się w określonym przez ustawodawcę czasie.

Faktura końcowa powinna być wystawiona na zasadach określonych w § 5 i w § 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360) w brzmieniu obowiązującym w 2013 r. – nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli faktury zaliczkowe nie obejmowały całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę końcową, z tym, że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Tym samym faktura ta winna być wystawiona na pozostającą do zapłaty kwotę wynagrodzenia za dostawę bądź świadczenie, do której doliczany jest podatek według właściwej stawki, oraz zawierać informację o otrzymanych wcześniej zaliczkach i kwotach należnego od niej podatku. W przypadku zaś, gdy wystawione wcześniej faktury obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury końcowej.

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej. Stąd dla celów powyższego zwrotu faktura ma dokumentować poniesienie wydatku na określony cel. Faktura zaliczkowa oznacza, że podatnik taki wydatek poniósł (choć jeszcze nie w kwocie pełnej), inaczej nie istniałaby podstawa do jej wystawienia.

Skoro w omawianej sprawie wystawiona 30 grudnia 2013 r. faktura zaliczkowa dokumentuje poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek na zakup pustaków do budowy domu i wydatek ten został poniesiony w 2013 r., to Wnioskodawca ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych z tego tytułu, o ile spełnia pozostałe przewidziane przepisami prawa warunki uprawniające do omawianej preferencji.

Należy jednak pamiętać, że faktura zaliczkowa nie powinna zawierać całej ceny brutto zakupionego towaru, ponieważ 30 lipca 2014 r. wystawiono fakturę końcową. Dokumentem uprawniającym Wnioskodawcę do zwrotu jest faktura zaliczkowa i kwota wpłaconej w 2013 r. zaliczki, dlatego Wnioskodawca może otrzymać zwrot części wydatków związanych z zakupem pustaków zgodnie z kwotą wynikającą z faktury zaliczkowej a nie końcowej.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.