Faktura zaliczkowa | Interpretacje podatkowe

Faktura zaliczkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura zaliczkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości wystąpienia o zwrot VAT z faktury zaliczkowej w związku z tym, że zaliczka została zwrócona poprzez spłatę weksla oraz możliwości wystawienia faktury korygującej do ww. faktury zaliczkowej.
Fragment:
Tym samym anulowała się zapłata do transakcji na którą była wystawiona faktura zaliczkowa. W efekcie czego faktura zaliczkowa jest niezapłacona. Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, iż nabywca usługi Przedsiębiorstwo A. nie jest w stanie upadłości, ani w stanie likwidacji oraz jest czynnym podatnikiem VAT i VAT z faktury zaliczkowej odliczyło. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy spółka A. może wystąpić o zwrot VAT z tytułu w/w faktury zaliczkowej w związku z tym, że zaliczka została zwrócona w całości poprzez spłatę weksla? Czy może wystawić fakturę korektę do faktury zaliczkowej z dnia 27 czerwca 2007 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, spółka ma prawo skorygować VAT ponieważ zaliczka została zwrócona. Faktura korekta do faktury zaliczkowej powinna zostać wystawiona, ponieważ nastąpił zwrot zaliczki na skutek wyroku sądu. Wcześniej nie została wystawiona korekta do faktury zaliczkowej, ponieważ trwało postępowanie sądowe w którym faktura zaliczkowa była istotnym dokumentem w sprawie gospodarczej, która zakończyła się w 2016 roku. Według prawników prowadzących sprawę korekta faktury zaliczkowej w trakcie procesu nie była możliwa, ponieważ zmieniłaby stan faktyczny w istniejącym i trwającym procesie, co mogłoby przyczynić się do unieważnienia procesu.
2017
18
maj

Istota:
Brak powstania przychodu z tytułu doprowadzenia stopnia zaawansowania prac do poziomu przewidzianego w planie płatności zaliczek w momencie wystawienia faktury zaliczkowej
Fragment:
Spółka jednak wychodząc z ostrożności oraz biorąc pod uwagę charakter zaliczki uznaje, iż nie może wystąpić w momencie wystawienia faktury zaliczkowej przysporzenie majątkowe skutkujące powstaniem przychodu. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy moment wystawienia tzw. faktury zaliczkowej na poczet wpłaty przez Kontrahenta zaliczki, z tytułu doprowadzenia stopnia zaawansowania prac do poziomu przewidzianego w planie płatności zaliczek nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe zaliczki należy traktować jako należności, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, przede wszystkim ze względu na ich charakter, Ad. 2 Gdyby jednak odpowiedź Organu na pytanie nr 1 była negatywna to zdaniem Wnioskodawcy przychód powinien być rozpoznawany w dacie wystawienia faktury zaliczkowej. W opinii Spółki, choć umowa określa doprowadzenie stopnia zaawansowania prac do określonych poziomów, to należy to odnieść jedynie dla wskazania momentu dokonania płatności poszczególnych zaliczek. Dopiero wystawiając fakturę zaliczkową Spółka finalizuje dany etap i w tym momencie powstaje po jej stronie przychód, choć jest to w umowie określane mianem zaliczki. Nie jest zasadne uznanie, iż przychód powstałby w dacie osiągnięcia konkretnego stopnia zaawansowania prac, gdyż strony nie uzgodniły częściowego wykonania umowy.
2016
14
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca może skorzystać z możliwości odliczenia części podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych z faktury zaliczkowej wystawionej w 2013 r. jeżeli zaliczkę zapłacona w 2013 r. a fakturę końcową wystawiono w 2014 r.?
Fragment:
Faktura zaliczkowa oznacza, że podatnik taki wydatek poniósł (choć jeszcze nie w kwocie pełnej), inaczej nie istniałaby podstawa do jej wystawienia. Skoro w omawianej sprawie wystawiona 30 grudnia 2013 r. faktura zaliczkowa dokumentuje poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek na zakup pustaków do budowy domu i wydatek ten został poniesiony w 2013 r., to Wnioskodawca ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych z tego tytułu, o ile spełnia pozostałe przewidziane przepisami prawa warunki uprawniające do omawianej preferencji. Należy jednak pamiętać, że faktura zaliczkowa nie powinna zawierać całej ceny brutto zakupionego towaru, ponieważ 30 lipca 2014 r. wystawiono fakturę końcową. Dokumentem uprawniającym Wnioskodawcę do zwrotu jest faktura zaliczkowa i kwota wpłaconej w 2013 r. zaliczki, dlatego Wnioskodawca może otrzymać zwrot części wydatków związanych z zakupem pustaków zgodnie z kwotą wynikającą z faktury zaliczkowej a nie końcowej. Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul.
2015
5
maj

Istota:
Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej.
Fragment:
Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż co prawda nie ma przepisów wskazujących wprost na możliwość uniknięcia wystawiania faktury zaliczkowej i faktury końcowej, gdy wystawienie obu tych faktur przypada w tym samym terminie, nie ma jednak również regulacji które zakazywałyby takiej praktyki. Jednocześnie, nie istnieją także regulacje które zabraniałyby wystawienia w takiej sytuacji jednej faktury rozliczeniowej, zawierającej również odpowiednie dane właściwe dla faktury zaliczkowej. Przepisy w zakresie fakturowania w obecnym kształcie nie zawierają więc precyzyjnych wskazań co do kwestii konieczności wystawiania faktur zaliczkowych w sytuacji gdy w tym samym okresie zostanie wystawiona faktura rozliczeniowa. Zdaniem Spółki nie można zatem uznać, iż literalna wykładnia art. 106a-106q ustawy VAT nakazuje wystawianie faktur zaliczkowych w przypadku, gdy w tym samym miesiącu (bądź do 15 dnia następnego miesiąca) zostanie wystawiona faktura rozliczeniowa. Jednocześnie, biorąc pod uwagę treść uzasadnienia do ustawy nowelizującej oraz cel wprowadzonych od 1 stycznia 2014 r. przepisów, ukierunkowanych na ograniczenie obowiązków o charakterze formalnym oraz wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorcy, należy opowiedzieć się za możliwością nie wystawienia faktury zaliczkowej, jeśli w ustawowym terminie zostanie wystawiona faktura rozliczeniowa zawierająca wszystkie niezbędne elementy wskazane w art. 106e oraz odpowiednie elementy wskazane art. 106f ustawy VAT (kwotę zapłaty, kwotę podatku, datę i kwotę brutto otrzymanej zaliczki), a od transakcji zostanie rozpoznany obowiązek podatkowy.
2014
30
paź

Istota:
Zapytanie spółki dot. wystawienia faktury końcowej
Fragment:
(...) faktur zaliczkowych. W odniesieniu do przedstawionej sytuacji, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości wystawienia ostatniej faktury (nr 7). Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż otrzymując zaliczkę, Wnioskodawca miał obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, nie później niż siódmego dnia od dnia otrzymania części należności od nabywcy. Z art. 106-108 ustawy o VAT oraz § 10 rozporządzenia wynika, iż po dokonaniu dostawy bądź wykonaniu usługi Podatnik winien wystawić na usługobiorcę, tj. w przedmiotowej sprawie na generalnego wykonawcę, fakturę VAT „ końcową ”, uwzględniając w niej fakt wcześniejszego otrzymania zaliczek. § 10 ust. 5 i 6 cyt. rozporządzenia określają bowiem sposób rozliczeń w momencie dokonania dostawy bądź wykonania usługi, na którą podatnik otrzymał zaliczkę. Faktura końcowa powinna być wystawiona na zasadach określonych w § 5 i w § 7-9 rozporządzenia, nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli faktury zaliczkowe nie obejmowały całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę końcową, z tym, że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.
2013
20
cze

Istota:
Dokumentowania wpływu środków przed wykonaniem usługi, bądź w trakcie jej trwania fakturą zaliczkową i ewidencjonowania w kasie rejestrującej
Fragment:
Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o VAT każde otrzymanie zaliczki (przedpłaty) powoduje powstanie obowiązku podatkowego i zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku - powinno być udokumentowane przez Wnioskodawcę fakturą zaliczkową. Bez znaczenia dla obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej jest również kwestia, czy faktura zaliczkowa obejmuje całą kwotę należności, czy tylko część. Jeżeli bowiem faktura zaliczkowa obejmuje całą kwotę należności, to zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, po wykonaniu usługi Wnioskodawca nie jest już zobowiązany do wystawienia faktury. Jedynie w sytuacji, gdy faktury zaliczkowe nie obejmują całej ceny brutto, Wnioskodawca po wykonaniu usługi wystawia fakturę, z tym, że sumę wartości usług pomniejsza o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności (dodatkowo w fakturze tej musi wskazać numery faktur wystawionych przed wykonaniem usługi). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż każdy wpływ środków przed wykonaniem usługi, bądź w trakcie jej trwania powinien być dokumentowany fakturą zaliczkową i ufiskalniany w kasie rejestrującej, a faktura końcowa (rozliczająca) powinna być wystawiania w dniu zakończenia usługi z datą sprzedaży (dzień zakończenia pobytu gościa) należało uznać za nieprawidłowe.
2011
1
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur zaliczkowych zawierających uchybienia
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymuje od dostawców faktury zaliczkowe, które mogą zawierać uchybienia, tj. faktura zaliczkowa nie spełnia wszystkich wymogów określonych w § 10 rozporządzenia, jednak zawiera wszystkie elementy o których mowa w § 5 rozporządzenia (wymogi jakie powinna pełniach faktura VAT); dostawca wystawia fakturę zaliczkową później niż 7 dnia od dnia w którym otrzymał należność od Spółki; faktura zaliczkowa spełnia wymogi § 10 rozporządzenia, bądź nie, jednak nie dociera do Wnioskodawcy, wówczas Dostawca wystawia duplikat takiej faktury. Wątpliwości Spółki dotyczą prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tak wystawionych faktur zaliczkowych. Na wstępie należy wskazać, że Spółka jak strona transakcji winna dążyć do usunięcia występujących uchybień w fakturach zaliczkowych tak aby odzwierciedlały one faktyczne zdarzenia gospodarcze zachodzące pomiędzy Podatnikami. Biorąc pod uwadze powołane wyżej przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1 maja 2004r. do dnia wydania interpretacji należy uznać, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zaliczkowych, które nie spełniają wszystkich wymogów określonych w § 10 rozporządzenia, jednakże wszelkie pomyłki za wyjątkiem określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12 rozporządzenia, Wnioskodawca jako nabywca towaru lub usługi, powinien skorygować za pomocą noty korygującej stosownie do § 15 rozporządzenia.
2011
1
sie

Istota:
Wystawianie faktur VAT dla usług budowlano – montażowychkomentarz: uzgodniono w sieci
Fragment:
(...) fakturę zaliczkową, tj. wartość usług pomniejszona o wartość otrzymanych zaliczek, a kwotę podatku pomniejsza o sumę kwot podatku wskazana w fakturze zaliczkowej z uwzględnieniem numeru faktury zaliczkowej wystawionej przed wykonaniem usługi. Tym samym gdy wynagrodzenie za wykonane roboty przekroczy wartość otrzymanej zaliczki, Spółka w oparciu o protokół zaawansowania robót, powinna wystawiać zamawiającemu faktury częściowe, obejmujące, w wypadku pierwszej z nich wartość pomniejszoną o kwotę, nieuwzględnionej dotychczas w protokołach zaawansowania robót, zaliczki. Zaś pozostałe faktury częściowe wystawiane aż do zakończenia wykonania robót, winny być rozliczone na zasadach opisanych wyżej dotyczących rozliczenia faktury zaliczkowej tj. w fakturze wystawionej wg zasad określonych w § 5 i 7 – 9 rozporządzenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
2011
1
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest wpisanie w wystawianych fakturach zaliczkowych oraz fakturach korygujących holenderskiego numeru identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy?
Fragment:
W związku z powyższym Strona zwróciła się z pytaniem, czy prawidłowe jest wpisanie w wystawianych fakturach zaliczkowych oraz fakturach korygujących holenderskiego numeru identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy. Zdaniem Strony, umowa jasno i precyzyjnie określa cel zakupionego towaru, jakim jest eksport. Stanowiło to podstawę do wystawienia faktur VAT na wpłacone zaliczki ze stawką 0%. Wystawienie faktur korygujących do części nie wywiezionego towaru poza obszar celny w określony terminie nastąpiło w sposób poprawny z zastosowaniem holenderskiego numeru identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". W myśl § 9 ust. 1 faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: 1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; 2) numery (...)
2011
1
cze

Istota:
Wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki. Moment powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT, w którym Spółka najpierw wystawiać będzie faktury zaliczkowe, a dopiero później otrzymywać będzie zaliczki z takich faktur.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 17 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w świetle przepisów VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT wówczas gdy Spółka najpierw wystawiać będzie faktury zaliczkowe, a dopiero później otrzymywać będzie zaliczki. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka w ramach, prowadzonej działalności świadczy usługi reklamowe. Z uwagi na to, że niektórzy z jej klientów nie akceptują faktur pro-forma, jednocześnie jednak żądają faktur VAT, na podstawie których dokonują płatności przedpłat, spółka chciałaby wystawiać faktury zaliczkowe, w związku ze świadczonymi usługami, przed otrzymaniem zaliczek z takich faktur. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki jest dopuszczalne w świetle przepisów VAT... W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT, w stanie faktycznym, w którym Spółka najpierw wystawiać będzie faktury zaliczkowe, a dopiero później otrzymywać będzie zaliczki z takich faktur... Zdaniem Spółki, zgodnie z przepisem art. 106 ustawy o VAT podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy z zastrzeżeniem art. 106 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 101 art. 120 ust. 16 ustawy o VAT.
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.