Faktura wewnętrzna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura wewnętrzna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2017 r. ma prawo dodatkowego dokumentowania nabycia od podwykonawców robót budowlanych dokumentem własnym w jednym egzemplarzu o nazwie faktura wewnętrzna, przy jednoczesnym przyjęciu zasady, że kwota podatku należnego z wyżej wymienionej faktury wewnętrznej będzie ewidencjonowana przez Wnioskodawcę w ewidencji sprzedaży prowadzonej do celów podatku od towarów i usług oraz jednocześnie ww. kwota podatku należnego wyszczególniona w fakturze wewnętrznej będzie ewidencjonowana przez Wnioskodawcę w ewidencji zakupu jako kwota podatku naliczonego odliczanego od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy?

Fragment:

(...) faktury wewnętrznej będzie ewidencjonowana w ewidencji sprzedaży prowadzonej do celów podatku od towarów i usług. Jednocześnie wyszczególniona ww. fakturze wewnętrznej będzie kwota podatku należnego ewidencjonowana w ewidencji zakupu jako kwota podatku naliczonego odliczanego od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca nabywa od podwykonawców roboty budowalne opodatkowane stawką podatkową podatku od towarów i usług w wysokości 8% (np. wykonywanie tynków w budynkach mieszkalnych) oraz stawką w wysokości 23% (np. wykonywanie tynków w budynkach niemieszkalnych). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2017 r. ma prawo dodatkowego dokumentowania nabycia od podwykonawców robót budowlanych dokumentem własnym w jednym egzemplarzu o nazwie faktura wewnętrzna, przy jednoczesnym przyjęciu zasady, że kwota podatku należnego z wyżej wymienionej faktury wewnętrznej będzie ewidencjonowana przez Wnioskodawcę w ewidencji sprzedaży prowadzonej do celów podatku od towarów i usług oraz jednocześnie ww. kwota podatku należnego wyszczególniona w fakturze wewnętrznej (...)

2015
1
gru

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych;

Fragment:

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących, wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Tak więc w przypadku wystawienia korekty do faktury wewnętrznej, wystawca korekt faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, a to powoduje, że data wystawienia korekt faktur wewnętrznych jest jednocześnie datą potwierdzenia ich odbioru. Tym samym, gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku VAT należnego, będzie on uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawi fakturę korygującą. Podkreślić należy, że możliwość taka istnieje również w przypadku, gdy faktury korygujące do faktur wewnętrznych są wystawiane od dnia 1 stycznia 2014 r., tj. gdy pojęcie faktury wewnętrznej zostało usunięte z ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast Wnioskodawca wystawia faktury wewnętrzne traktując je jako wewnętrzne narzędzie ewidencyjne. Jak wskazano powyżej, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. nie regulują kwestii wystawiania faktur wewnętrznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dokumentują one czynności dokonane przed dniem 1 stycznia 2014 r.

2014
19
gru

Istota:

W zakresie prawidłowego dokumentowania korekty nieodpłatnego wydania towarów oraz terminu ich rozliczenia w deklaracji podatkowej.

Fragment:

Jednocześnie, w przypadku stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury wewnętrznej, byli oni zobowiązani do wystawienia faktury wewnętrznej korygującej ( § 14 i § 24 rozporządzenia fakturowego). Z dniem 1 stycznia 2013 r. powyższy obowiązek został zniesiony. Ustawodawca pozostawił jednak podatnikom możliwość wystawiania faktur wewnętrznych dla udokumentowania m.in. czynności o charakterze nieodpłatnym. W konsekwencji, do decyzji podatnika pozostawało w jaki sposób udokumentuje na potrzeby rozliczeń VAT nieodpłatne przekazania towarów - poprzez wystawienie faktury wewnętrznej spełniającej wymogi określone w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu fakturowym, czy za pomocą innego dokumentu, np. księgowego. Decyzja w tym zakresie determinowała jednocześnie sposób dokonywania korekt dotyczących tego typu czynności. W przypadku, gdy podatnik zdecydował się na dokumentowanie nieodpłatnych wydań towarów przy pomocy faktur wewnętrznych, ewentualnych korekt w tym zakresie dokonywał poprzez wystawienie faktur wewnętrznych korygujących. Jeśli natomiast wybrał dokumentowanie tego rodzaju czynności w inny sposób (np. za pomocą dokumentów księgowych), w przypadku zaistnienia konieczności korekty, powinien stosować analogiczne dokumenty korygujące.

2014
17
lip

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów o jednostkowej cenie nabycia (lub jednostkowym koszcie wytworzenia) nieprzekraczającej 10 zł oraz prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego w deklaracji za okres, w którym wystawione / otrzymane zostaną korekty faktur wewnętrznych

Fragment:

Niemniej jednak, jeśli okaże się, że Spółka nie była zobowiązana do naliczania VAT na tych przekazaniach, to powinna skorygować faktury wewnętrzne celem odzyskania nienależnie samonaliczonego VAT (gdyż czynność udokumentowana fakturą wewnętrzną nie powinna być opodatkowana VAT). Co istotne, zgodnie z przepisami na podstawie których były wystawiane faktury wewnętrzne ( § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur), przepisy dotyczące korygowania faktur powinny być stosowane również w odniesieniu do faktur wewnętrznych. W rezultacie, skoro Spółka wystawiała i wystawia faktury wewnętrzne, to ich korygowanie powinno następować z uwzględnieniem regulacji dotyczących faktur (a więc poprzez wystawienie faktury korygującej). Dlatego też, mimo, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie uregulowano w art. 106a-106q ustawy o VAT kwestii wystawiania faktur wewnętrznych, to zdaniem Spółki fakt pierwotnego wystawienia faktury wewnętrznej przesądza, że skorygowanie VAT należnego również powinno nastąpić w formie faktury wewnętrznej korygującej. Zwrócić należy również uwagę na regulacje obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

2014
9
lip

Istota:

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2013 r., nieodpłatne przekazanie Towarów, których jednostkowa wartość (koszt wytworzenia/cena nabycia) nie przekracza 10 PLN netto, podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nawet jeśli Towary są przekazywane w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 PLN netto?
2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., nieodpłatne przekazanie Towarów, których jednostkowa wartość (koszt wytworzenia/cena nabycia) nie przekracza 10 PLN netto, podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nawet jeśli Towary są przekazywane w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 PLN netto?
3. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r., nieodpłatne przekazanie Towarów, których jednostkowa wartość (koszt wytworzenia/cena nabycia) nie przekracza 10 PLN netto, będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nawet jeśli Towary będą przekazywane w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 PLN netto?
4. Jeśli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1 i /lub Pytania 2 i/lub Pytania 3 jest prawidłowe (tj. przekazanie Towarów nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT), czy w związku z wystawieniem w 2014 r. wewnętrznych faktur korygujących celem skorygowania (pomniejszenia) VAT wykazanego nienależnie na fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazanie Towarów, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty VAT należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione / otrzymane zostaną korekty tych faktur wewnętrznych?

Fragment:

Niemniej jednak jeśli okaże się, że Spółka nie była zobowiązana do naliczania VAT na tych przekazaniach, to powinna skorygować faktury wewnętrzne celem odzyskania nienależnie samonaliczonego VAT (gdyż czynność udokumentowana fakturą wewnętrzną nie powinna być opodatkowana VAT). Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, fakturę korygującą wystawia się również gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zaś jak stanowi § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, Przepisy § 5, 9-14, 16, 17, 21 i 22 rozporządzenia w sprawie faktur stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT. Z powyższego wynika, że w przypadku pomyłek w treści faktury wewnętrznej, należy wystawić fakturę wewnętrzną korygującą. Stąd, jeśli Spółka będzie chciała skorygować swoje rozliczenia VAT w zakresie nieodpłatnych przekazań Towarów (gdzie naliczono VAT na fakturach wewnętrznych), to będzie zobowiązana do wystawienia faktur wewnętrznych korygujących (jest to bowiem jedyny dostępny sposób do skorygowania dokumentów uznawanych za fakturę). Jednocześnie, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, w przypadku gdy podstawa (...)

2014
11
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie momentu obniżenia podatku należnego w związku z wystawianiem wewnętrznych faktur korygujących do faktur wewnętrznych wystawionych w roku 2014 dokumentujących nieodpłatne przekazanie Towarów

Fragment:

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących, wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Tak więc w przypadku wystawienia korekty do faktury wewnętrznej, wystawca korekt faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, a to powoduje, że data wystawienia korekt faktur wewnętrznych jest jednocześnie datą potwierdzenia ich odbioru. Z analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie wynika, że wystawca faktury korygującej do faktury wewnętrznej może na jej podstawie dokonać obniżenia kwoty podatku należnego. Tym samym, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę podatku VAT należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawi faktury korygujące do faktur wewnętrznych. Podsumowując, w związku z wystawieniem w roku 2014 wewnętrznych faktur korygujących celem skorygowania (pomniejszenia) VAT wykazanego nienależnie na fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazanie Towarów, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty VAT należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione i otrzymane zostaną korekty tych faktur wewnętrznych.

2014
1
maj

Istota:

Moment obniżenia podatku VAT należnego w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych

Fragment:

W przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących Spółka jako wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Tak więc w przypadku wystawienia korekty do faktury wewnętrznej (wystawionej w trybie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT), Spółka jako wystawca korekt faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, a to powoduje, że data wystawienia korekt faktur wewnętrznych, jest jednocześnie datą potwierdzenia ich odbioru. Stanowisko, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w rozliczeniu za miesiąc wystawienia danej wewnętrznej faktury korygującej, znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w praktyce organów podatkowych. Przykładowo w wyroku z dnia 28 lutego 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1940/07, wskazał, że: „ (...) faktury wewnętrzne nie są doręczane kontrahentowi, nie można więc na tej podstawie stawiać wniosku, iż faktury wewnętrzne wystawione przez skarżącą nie były wprowadzone do obrotu prawnego.

2014
1
maj

Istota:

Moment obniżenia kwoty podatku VAT należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych

Fragment:

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących, wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Tak więc w przypadku wystawienia korekty do faktury wewnętrznej, wystawca korekt faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, a to powoduje, że data wystawienia korekt faktur wewnętrznych jest jednocześnie datą potwierdzenia ich odbioru. Z analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie wynika, że wystawca faktury korygującej do faktury wewnętrznej może na jej podstawie dokonać obniżenia kwoty podatku należnego. Tym samym, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę podatku VAT należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawi faktury korygujące do faktur wewnętrznych. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2014
4
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia z duplikatu faktury wewnętrznej.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że nie ma Pan prawa do odliczenia podatku wykazanego w duplikacie faktury wewnętrznej, wystawionej przez Pana w dniu 12 czerwca 2013 r. i skorygowanej w dniu 20 czerwca 2013 r. Z przepisów jednoznacznie wynika, że podstawą do odliczenia podatku naliczonego są faktury otrzymane przez podatnika od sprzedawcy (w niniejszej sprawie – od spółki cywilnej), który jest zobowiązany do ich wystawienia w celu udokumentowania sprzedaży. Faktury wewnętrzne wystawia się w ściśle określonych przypadkach (art. 106 ust. 7 ustawy). Jak wynika z wniosku, faktura wewnętrzna z dnia 21 lutego 2010 r. dokumentowała czynność przekazania przez spółkę cywilną Panu – jako jej wspólnikowi – towarów na cele osobiste. Należy zauważyć, że przepis § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. przewiduje przypadki wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż przez nabywcę w imieniu i na rzecz sprzedawcy, jednakże takie sytuacje mogą mieć miejsce tylko pod określonymi warunkami. Z wniosku wynika, że w przypadku duplikatu opisanej faktury wewnętrznej, warunki te nie zostały spełnione. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

2014
14
lut

Istota:

Czy w przypadku uznania, że nieodpłatne przekazanie ww. towarów nie podlega opodatkowaniu VAT Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej faktury korygującej?

Fragment:

W przypadku potwierdzenia, że nieodpłatne przekazania towarów dokonywane przez Spółkę nie podlegały opodatkowaniu VAT, Spółka rozważa wystawienie wewnętrznej zbiorczej faktury korygującej do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, na których wykazany został nienależny podatek. W rezultacie podatek VAT wynikający z pierwotnie wystawionych faktur wewnętrznych zostałby odpowiednio skorygowany. Zgodnie z przedstawionymi wyżej przepisami, zasady wystawiania faktur wewnętrznych są analogiczne jak faktur dokumentujących sprzedaż. Podatnicy za dany okres rozliczeniowy mogą wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności dokonane w tym okresie. Biorąc pod uwagę powyższe, skoro przepisy przewidują możliwość wystawienia jednej faktury wewnętrznej dla kilku czynności, to dopuszczalne jest również wystawienie zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej. Jak wynika z przepisu art. 106 ust. 7 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania wskazanych w tym przepisie czynności fakturami wewnętrznymi. Brak obowiązku ich wystawienia nie oznacza, że podatnik nie może ich wystawić – może bowiem kontynuować dotychczasowe zasady wystawiania dokumentów wewnętrznych. Zatem, w sytuacji, gdy Wnioskodawca wystawi faktury korygujące do faktur wewnętrznych ma/będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu podatku za okres, w którym te faktury korygujące zostały wystawione.