ITPP2/443-1593a/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy Fundacja powinna wystawiać faktury VAT z 23% stawką podatku sponsorom z tytułu otrzymanych środków pieniężnych przeznaczonych na organizowanie szkoleń pielęgniarek?
ITPP2/443-1593a/14/APinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. dokumentowanie
 3. faktura VAT
 4. stawki podatku
 5. szkolenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokumentowania fakturami VAT ze stawką 23% środków pieniężnych otrzymywanych od sponsorów na organizację szkoleń – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. obowiązku dokumentowania fakturami VAT ze stawką 23% środków pieniężnych otrzymywanych od sponsorów na organizację szkoleń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja, zgodnie z celem statutowym, przeprowadza szkolenie pielęgniarek nefrologii i transplantologii nerek. Część z nich jest członkami Fundacji. Szkolenia w formie konferencji pielęgniarek z całej Polski odbywają się w ..., zapewniają szkolenie i noclegi. Za szkolenia Fundacja wystawiała rachunki, jednak po wejściu w życie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług na usługi szkoleniowe i ograniczenie możliwości zwolnienia z VAT tych usług, Fundacja zaczęła wystawiać faktury z 23% stawką podatku osobom fizycznym biorącym udział z konferencjach. Złożyła do US zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Urząd Skarbowy postanowił wstrzymać wprowadzenie zgłoszenia w swoją dokumentację wyjaśniając, że szkolenia Fundacji nie podlegają VAT ani z tytułu przekroczenia 150.000 zł przychodu, ani z tytułu opodatkowania VAT takich szkoleń, ponieważ są to szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pielęgniarek. Fundacja wystawia faktury VAT również za sponsoring, który dotyczy tych szkoleń, osobom prywatnym, w związku z czym też otrzymała od US informację, że postępuje niesłusznie. Fundacja ma również w KRS zgłoszoną działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy Fundacja powinna wystawiać faktury VAT z 23% stawką podatku sponsorom z tytułu otrzymanych środków pieniężnych przeznaczonych na organizowanie szkoleń pielęgniarek...

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury za sponsoring powinny być wystawione z podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy zaznaczyć, że aby uznać transakcję za podlegającą opodatkowaniu, konieczne jest istnienie świadczeń wzajemnych, pomiędzy którymi istnieje bezpośredni związek. Tego rodzaju bezpośredni związek ma miejsce, gdy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych, gdzie świadczenie wykonywane przez usługodawcę stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie wartości świadczenia (w postaci pieniężnej, rzeczowej lub w formie usługi) otrzymanego w zamian od usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku – ust. 6 pkt 1 ww. artykułu.

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w świetle przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Fundacja nie ma obowiązku wystawiania faktur w związku z otrzymywaniem od sponsorów środków pieniężnych (darowizn), gdyż środki te nie stanowią wynagrodzenia. Treść wniosku nie wskazuje, aby Fundacja świadczyła dla sponsorów usługi, za które ekwiwalentem byłyby otrzymywane darowizny. W związku z tym w przedmiotowej sytuacji nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Jednakże należy zaznaczyć, że w sytuacji jeśli otrzymywane środki pieniężne wiązałyby się z wykonywaniem przez Fundację na rzecz sponsorów jakichkolwiek świadczeń (np. usług reklamy), Fundacja byłaby z tego tytułu obowiązana do udokumentowania tych czynności fakturami VAT z właściwą dla tych czynności stawką podatku.

Jednocześnie należy wskazać, że w kwestii podlegania opodatkowaniu świadczonych przez Fundację szkoleń pielęgniarek nefrologii i transplantologii nerek, wydano postanowienie nr ITPP2/443-1593b/14/AP.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.