ITPP2/443-1258/14/RS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że otrzymywane przez nią, na podstawie planowanego porozumienia, kwoty dofinansowania od Miasta oraz Powiatu na realizację zadań jej powierzonych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że dofinansowanie, które będzie otrzymywać od Miasta oraz Powiatu nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, nie będzie musiała wystawiać faktur VAT w związku z otrzymaniem tych kwot i może fakt ten dokumentować wyłącznie notami księgowymi?
ITPP2/443-1258/14/RSinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. faktura VAT
 3. podstawa opodatkowania
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 24 listopada 2014 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania otrzymanej kwoty dofinansowania na realizację zadań powierzonych za wynagrodzenie za świadczenie usług i za obrót oraz sposobu dokumentowania tych czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania otrzymanej kwoty dofinansowania na realizację zadań powierzonych za wynagrodzenie za świadczenie usług i za obrót oraz sposobu dokumentowania tych czynności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prawa handlowego powstała w efekcie przekształcenia z dniem 1 lipca 1997 r. przedsiębiorstwa komunalnego. Wspólnikami Spółki są Gmina-Miasto (dalej: Miasto) oraz Powiat (dalej: Powiat). Została ona powołana w celu realizacji powierzonych jej zadań własnych gminy oraz powiatu z zakresy kultury fizycznej i sportu. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a przedmiotem jej działalności, w szczególności jest świadczenie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej (czynności opodatkowane VAT).

W związku z powyższym, zostanie zawarte porozumienie w sprawie powierzenia Spółce przez Miasto oraz Powiat zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zadania te mają polegać na zwiększeniu dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców - pływalni zarządzanej przez Spółkę. W celu realizacji zadań określonych porozumieniem Spółka będzie obowiązana do:

 1. przygotowania i udostępniania pływalni uczniom szkół Powiatu i Miasta, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom korzystającym z nauki pływania,
 2. umożliwienia korzystania z pływalni klubom sportowym i stowarzyszeniom, których celem jest realizacja szkolenia sportowego w zakresie pływania lub nurkowania,
 3. prowadzenia dokumentacji z realizacji zadań w postaci rocznych zestawień, których kopie będą załącznikami do rocznych sprawozdań z realizacji powierzonych jej zadań.

Na realizację wskazanych celów Spółka będzie otrzymywać od Miasta oraz Powiatu środki finansowe, których wysokość będzie ustalana na początku każdego roku kalendarzowego i będzie mieć charakter ryczałtowy. Kwota ta nie będzie mogła przekraczać kwot zabezpieczonych w budżecie Miasta oraz w budżecie Powiatu na dany cel w danym roku. Wynagrodzenie będzie określane w kwocie łącznej, rozdzielonej pomiędzy Miasto oraz Powiat. Środki te będą wypłacane przez Miasto oraz Powiat w miesięcznych ratach bezpośrednio na rachunek Spółki.

Porozumienie określać będzie jedynie na jakie cele mają być przekazywane przez Miasto oraz Powiat środki finansowe (na przygotowanie i udostępnienie pływalni, umożliwienie korzystania z pływalni) oraz w jakich kwotach i terminach Spółka środki te będzie otrzymywać. Porozumienie będzie wyraźnie wskazywać, że otrzymane kwoty dofinansowania będą przekazywane na realizację powierzonych Spółce zadań. Porozumienie nie będzie określać ani charakteru otrzymywanego dofinansowania (nie wskaże jaki charakter ma dofinansowanie), ani nie będzie się odnosić do ceny świadczonych usług na rzecz nabywców (czyli osób lub podmiotów korzystających z usług Spółki), w szczególności nie wskaże bezpośredniego czy też pośredniego związku otrzymywanego dofinansowania z ceną lub cenami usług świadczonych przez Spółkę. Otrzymywane środki finansowe przeznaczane będą na pokrycie kosztów działalności Spółki, takich jak: koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, dostaw wody i innych usług komunalnych, usług telefonicznych, zakupu środków trwałych i wyposażenia, kosztów wynagrodzenia pracowników, ratowników, kosztów remontów, modernizacji i bieżących napraw obiektu. Porozumienie nie uzależni kwoty otrzymywanego dofinansowania od ilości osób, które skorzystają z usług Spółki lub od wartości dokonanej sprzedaży.

W związku z planowanym otrzymywaniem od Miasta oraz od Powiatu kwot dofinansowania, Spółka zamierzała wystawiać faktury VAT, wykazując w nich podatek należny. Jednakże w kontekście zapisów porozumienia oraz przepisów o podatku od towarów i usług Spółka powzięła wątpliwość, czy otrzymywane od Miasta oraz Powiatu środki finansowe na realizację celów, które zostaną wskazane w porozumieniu (i do realizacji jakich została powołana) stanowić będą obrót w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. A co za tym idzie, czy w przedmiotowej sytuacji wystawianie faktur VAT jest prawidłowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 • Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że otrzymywane przez nią, na podstawie planowanego porozumienia, kwoty dofinansowania od Miasta oraz Powiatu na realizację zadań jej powierzonych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 • Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że dofinansowanie, które będzie otrzymywać od Miasta oraz Powiatu nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, nie będzie musiała wystawiać faktur VAT w związku z otrzymaniem tych kwot i może fakt ten dokumentować wyłącznie notami księgowymi...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane od Miasta kwoty dofinansowania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Środków tych nie można bowiem uznać ani za wynagrodzenie za świadczenie usług przez Spółkę, ani za kwotę subwencji, dotacji lub innych dopłat o podobnym charakterze mających bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług. Tym samym otrzymywane od Miasta i Powiatu kwoty nie będą mogły stanowić obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Wobec powyższego, w związku z otrzymaniem tych kwot Spółka nie będzie obowiązana do wystawiania faktur VAT i może fakt ich otrzymania dokumentować jedynie notami księgowymi.

I. Dofinansowanie nie stanowi wynagrodzenia za usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Miasta.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Ponadto „usługa” w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 24 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu o podatku od wartości dodanej to transakcja gospodarcza, co oznacza, że stosunek prawny łączący strony transakcji musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o VAT zalicza do grona usług każde świadczenie. Jednakże usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni odbiorca tego świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. Tak więc, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Mając powyższe na uwadze, aby ustalić zasady opodatkowania danej czynności dokonywanej w zamian za opłatę, konieczne jest rozstrzygnięcie, czy czynności te skutkują uzyskaniem bezpośrednich korzyści przez wypłacającego. Jak podkreśla się w piśmiennictwie (por. J. Zubrzycki „Leksykon VAT” Unimex 2010, str. 21) bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymywanym wynagrodzeniem istnieje wówczas, gdy istnieje bezpośrednio i jasno indywidualizowana korzyść na rzecz dostawcy towaru lub świadczącego usługę i jeśli wynagrodzenie pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem danej czynności. Ponadto drugim elementem koniecznym dla opodatkowania pewnych świadczeń (dostawy towaru lub świadczenia usługi) jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem a wykonanymi czynnościami. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku Trybunału w sprawie R. J.ToIsma (C-16/93), w którym stwierdzono, że świadczenie jest odpłatne i podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy istnieje związek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w wykonaniu którego istnieje świadczenie wzajemne a wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy. Zatem aby można było mówić o świadczeniu podlegającym opodatkowaniu VAT musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Niezbędny jest bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

Wskazany warunek - bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym dofinansowaniem - nie zaistnieje w relacjach pomiędzy Miastem oraz Powiatem a Spółką. Spółka nie będzie świadczyć na rzecz Miasta czy też Powiatu żadnego świadczenia. Usługi wykonywane przez nią będą świadczone na rzecz podmiotów trzecich. Ponadto z postanowień porozumienia wynikać będzie, że Spółka nie zobowiąże się do wykonania jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Miasta czy też Powiatu. Tym samym nie zaistnieje żaden związek otrzymanego wynagrodzenia z czynnościami, jakie wykonuje Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kwoty dofinansowania, jakie będą przekazywane przez Miasto i Powiat, nie będą zależne od ilości wykonanych usług na rzecz konsumentów. Będą one natomiast ustalane na cały rok „z góry” i nie będą mogły być w trakcie roku w żaden sposób korygowane. Tym samym wysokość wynagrodzenia nie będzie w żaden sposób zależna od wykonywanych przez Spółkę usług, które to usługi i tak nie będą świadczone ani na rzecz Miasta ani na rzecz Powiatu, tylko na rzecz konsumentów. Wobec powyższego nie można uznać, że kwoty otrzymywane stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz Miasta, czy też Powiatu.

II. Dofinansowanie nie będzie stanowić dotacji, subwencji, innych dopłat, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Dofinansowania, które będzie otrzymywać Spółka nie będzie dotacją, subwencją lub inną dopłatą o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie ze wskazanym przepisem obrót stanowią nie tylko kwoty należne od nabywcy lub osoby trzeciej, ale także kwoty różnego rodzaju dotacji, subwencji czy dopłat o podobnym charakterze. Zatem całkowita kwota wynagrodzenia otrzymana za wykonanie określonego świadczenia bez względu na to, czy jest otrzymana od nabywcy, czy też od innego podmiotu (np. w postaci subwencji) musi być uwzględniona w podstawie opodatkowania. Jednak aby otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze stanowiły obrót i podlegały opodatkowaniu VAT, ich otrzymanie musi mieć bezpośredni wpływ na stosowaną przez podatnika cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Podstawowym kryterium decydującym o uznaniu kwoty dotacji, subwencji lub innej dopłaty za składnik podstawy opodatkowania jest bezpośredni związek otrzymanego wynagrodzenia z ceną należną podatnikowi od nabywcy lub usługobiorcy z tytułu konkretnej transakcji. Jeśli taki związek nie istnieje, otrzymana kwota nie jest objęta dyspozycją art. 29a ust. 1 ustawy, a co za tym idzie nie może być wliczana do podstawy opodatkowania. Samo bowiem otrzymanie dotacji, subwencji czy innej dopłaty o podobnym charakterze nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Natomiast dotacje, czy subwencje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, służące np. pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika, nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i nie zwiększają podstawy opodatkowania VAT. Taka wykładnia wynika z literalnego brzmienia powołanego przepisu. Została również potwierdzona w piśmiennictwie, orzecznictwie sądów administracyjnych i TSUE oraz w wydawanych interpretacjach. Jak zauważył J. Zubrzycki w „Leksykonie VAT. 2010” (Unimex 2010, str. 537) „aby dopłata, subwencja podlegała opodatkowaniu, musi mieć bezpośredni związek z daną dostawą towarów lub świadczeniem usługi, musi mieć charakter uzupełniający do ceny świadczenia”. Jeśli zatem taki bezpośredni związek nie istnieje, np. w sytuacji gdy otrzymywane dofinansowanie jest przekazywane podatnikowi na pokrycie niezidentyfikowanych wprost kosztów działalności, to otrzymanie dotacji nie jest objęte dyspozycją art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie TSUE. W sprawie Office des products wallons ASBL (C-184/00) Trybunał stwierdził, że sam fakt, że dofinansowanie wpływa na ostateczną cenę świadczenia, nie ma znaczenia dla uznania, czy powinno ono zwiększyć podstawę opodatkowania VAT. Trybunał zauważył, że w praktyce bowiem prawie zawsze dofinansowanie działalności wpływa w jakiś sposób na poziom stosowanych cen. Elementem istotnym, wpływającym na ewentualne włączenie dofinansowania do podstawy opodatkowania jest natomiast stwierdzenie, czy dotacje są przekazywane w celu dostawy konkretnych towarów czy świadczenia konkretnych usług. Zaprezentowane stanowisko znajduje także potwierdzenie w wydawanych przez Ministra Finansów interpretacjach indywidualnych, w tym m.in. w interpretacji z dnia 12 lutego 2013 r. nr ITPP1/443-1435/12/DM, z dnia 9 sierpnia 2011 r. nr IPTPP2/443-116/11-4/IR, z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-9/SJ, z dnia 14 lipca 2009 r. nr IPPP2/443-503/09-2/1K, z dnia 7 września 2012 r. nr IPTPPI/443-516/12-4/AK, z dnia 27 lipca 2010 r. nr IBPP4/443-1023/10/AS, czy też wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2009 r. sygn. akt I SA/Po 1389/08.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.