IPPP1/443-1887/08-2/JL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Premia pieniężna, która nie odnosi się do konkretnej dostawy, lecz stanowi świadczenie odrębne, które jest przyznawane za spełnienie określonych warunków traktowana jest jak wynagrodzenie za usługę i powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych – ma tu zastosowanie art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje po stronie podmiotu otrzymującego premię, który powinien udokumentować ten fakt fakturą VAT. Ponadto Spółka postępuje prawidłowo odliczając podatek VAT naliczony zawarty w takich fakturach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2008 r. (data wpływu 06.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej dokumentacji premii (bonusów) pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej dokumentacji premii (bonusów) pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka dokonuje sprzedaży swoich wyrobów do hurtowni i sieci handlowych. W niektórych zawartych umowach handlowych umieszczony jest punkt, który mówi, że jeżeli odbiorca naszych wyrobów przekroczy określony poziom zakupów w miesiącu lub kwartale to otrzyma z tego tytułu bonus pieniężny tj. prowizję liczoną ustalonym procentem od dokonanej sprzedaży netto dla jego firmy. Jedne firmy, które otrzymują powyższe prowizje wystawiają z tego tytułu faktury VAT, natomiast inne wystawiają noty księgowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Którą formę dokumentowania wyżej wymienionych zdarzeń należy uznać za zgodną z obowiązującym prawem w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - faktury VAT czy noty księgowe...

Zdaniem wnioskodawcy za prawidłowe udokumentowanie przyznanych prowizji pieniężnych (bonusów) należy uznać wystawienie faktury VAT. W związku z tym wnioskodawca dokonuje odliczenia naliczonego podatku w powyższych fakturach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, gdy podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też wykonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, w takich przypadkach należy uznać, iż wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wypłacone przez Spółkę premie są wynagrodzeniem z tytułu osiągniętego przez kontrahentów obrotu, związanego z nabyciem towarów od Spółki w określonym czasie (miesiąc lub kwartał).

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego wypłacone przez Spółkę premie związane są z określonym zachowaniem kontrahentów, tj. dokonaniem nabyć towarów o określonej wartości w określonym czasie.

W tym przypadku wskazać należy, że działania kontrahentów, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii. Wypłacona gratyfikacja pieniężna zależy bowiem od określonego zachowania nabywcy, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Takie działanie należy odpowiednio udokumentować, zgodnie z art. 106 ust. 1 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Podsumowując należy stwierdzić, że premia pieniężna, która nie odnosi się do konkretnej dostawy, lecz stanowi świadczenie odrębne, które jest przyznawane za spełnienie określonych warunków traktowana jest jak wynagrodzenie za usługę i powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych – ma tu zastosowanie art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje po stronie podmiotu otrzymującego premię, który powinien udokumentować ten fakt fakturą VAT. Ponadto Spółka postępuje prawidłowo odliczając podatek VAT naliczony zawarty w takich fakturach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock