ILPP2/443-1026/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT-RR.
ILPP2/443-1026/14-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. faktura VAT
 2. produkty rolne
 3. rolnik ryczałtowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Faktura VAT RR
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Zryczałtowany zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 12 września 2014 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 17 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT-RR.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 r. zakupiła od rolników ryczałtowców mleko krowie surowe. Przy zapłacie na rachunek bankowy rolników zryczałtowanych (Spółka zachowała 14 dniowy termin płatności) na dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty nie podano numeru i daty wystawienia faktury. Na wyciągu bankowym potwierdzającym zapłatę jest zapis: imię i nazwisko oraz „za mleko mc VII”. Spółka dane dotyczące numeru i daty faktury dopisała ręcznie po wygenerowaniu elektronicznego wyciągu bankowego. Nabyte towary (mleko krowie surowe) służą działalności gospodarczej opodatkowanej w VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR, które na dokumencie (elektroniczny wyciąg bankowy) stwierdzającym zapłatę za mleko surowe krowie nie mają podanego numeru faktury i daty wystawienia (dane te zostały uzupełnione ręcznie)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka w dacie zdarzenia nie odliczyła podatku naliczonego VAT z faktur VAT RR, które na dowodzie zapłaty nie miały podanych danych wynikających z art. 116 ust. 1 pkt 3 (tj. numeru i daty faktury). Ostatnio Zainteresowany spotkał się z wyrokiem WSA sygn. VIII SA/Wa 395/11 w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r. (LEX nr 896446) z którego wynika, że w sytuacji gdy spełnione są warunki przewidziane w art. 116 ust. 1-2 u.p.t.u. oraz można przyporządkować każdy dokonany przez podatnika VAT przelew na rzecz rolnika ryczałtowanego do konkretnej transakcji zakupu produktów rolnych wówczas podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego nawet jak dopuścił się naruszenia art. 116 ust. 6 pkt 3 u.p.t.u.

Podsumowując, stanowisko Spółki w sprawie jest takie, że ma ona prawo do odliczenie podatku naliczonego VAT z faktur VAT RR, co do których na dowodzie zapłaty nie podano daty i nr faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawa, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Szczególne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT RR zostały uregulowane w przepisie art. 116 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Zgodnie z powołanym przepisem faktura VAT RR nie jest wystawiana przez sprzedawcę, ale przez nabywcę. Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury przekazywany jest sprzedawcy, czyli rolnikowi ryczałtowemu.

Z art. 116 ust. 2 ustawy wynika, że faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług” (art. 116 ust. 3).

Zasadniczym uprawnieniem, jakie przysługuje nabywcom produktów rolnych od rolników ryczałtowych, jest możliwość odzyskania kwoty zryczałtowanego podatku płaconej rolnikowi przez podatnika.

Zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy – zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Stosownie do art. 116 ust. 7 ustawy – za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Celem regulacji zawartej w powyższym przepisie jest powiązanie zapłaty dokonywanej przez podatnika z konkretną transakcją zakupu produktów rolnych. Dla osiągnięcia tego celu wprowadzono wymóg, aby w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty zostały podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych.

Należy również podkreślić, że celem faktury oraz dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty jest w tym przypadku przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego, a dodatkowo – dla nabywcy produktów rolnych – potwierdzenie prawa do powiększenia kwoty podatku naliczonego uprawniającej do obniżenia kwoty podatku należnego.

W świetle art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy, w tytule przelewu powinien znajdować się numer i data wystawienia właściwej dla zakupu faktury VAT RR. Chociaż pożądana jest powyższa forma dokumentowania wpłaty za zakup produktów rolnych, odliczenie VAT przez nabywcę jest możliwe również wtedy, kiedy na dowodzie zapłaty zostanie uwzględniony wyłącznie numer faktury VAT RR (zostanie pominięta data wystawienia). Numer faktury jest daną charakterystyczną, która wskazuje jasno dokument, na podstawie którego została uregulowana płatność. Jeśli w tytule przelewu nie znalazły się dane faktury, można jeszcze zachować prawo od odliczenia, o ile na fakturze zostanie zamieszczona adnotacja, zawierająca dane identyfikacyjne potwierdzenia przelewu (wpłaty).

Z opisu sprawy wynika, że Spółka w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 r. zakupiła od rolników ryczałtowców mleko krowie surowe. Przy zapłacie na rachunek bankowy rolników zryczałtowanych (Spółka zachowała 14 dniowy termin płatności) na dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty nie podano numeru i daty wystawienia faktury. Na wyciągu bankowym potwierdzającym zapłatę jest zapis: imię i nazwisko oraz „za mleko mc VII”. Spółka dane dotyczące numeru i daty faktury dopisała ręcznie po wygenerowaniu elektronicznego wyciągu bankowego. Nabyte towary (mleko krowie surowe) służą działalności gospodarczej opodatkowanej w VAT.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR, które na elektronicznym wyciągu bankowym, stwierdzającym zapłatę za mleko surowe krowie nie mają podanego numeru faktury i daty wystawienia (dane te zostały uzupełnione ręcznie).

Na mocy art. 301 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L 2006 Nr 347, str. 1 ze zm.), w odniesieniu do dostaw produktów rolnych i świadczenia usług rolniczych, o których mowa w art. 300, państwa członkowskie zapewniają wypłatę zryczałtowanych rekompensat przez nabywcę lub usługobiorcę albo przez organy władzy publicznej.

Zgodnie z art. 303 ust. 1 Dyrektywy 112, w przypadku gdy nabywca lub usługobiorca będący podatnikiem wypłaca zryczałtowaną rekompensatę zgodnie z art. 301 ust. 1, ma on prawo, na warunkach przewidzianych w art. 167, 168 i 169 oraz art. 173-177 oraz zgodnie z procedurami ustalonymi przez państwa członkowskie, do odliczenia kwoty wypłaconej rekompensaty od kwoty VAT, którą jest on zobowiązany zapłacić w państwie członkowskim, w którym dokonuje on swoich opodatkowanych transakcji.

Art. 303 ust. 3 Dyrektywy 112 stanowi, że państwa członkowskie określają warunki dokonywania zwrotów przewidzianych w ust. 2. Państwa członkowskie mogą w szczególności zastosować przepisy dyrektyw 79/1072/EWG i 86/560/EWG.

Państwa członkowskie podejmują wszystkie środki niezbędne do skutecznej kontroli wypłat zryczałtowanych rekompensat rolnikom ryczałtowym (art. 304 Dyrektywy 112).

Tym samym regulacja art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku VAT jest spełnieniem wymogów określonych w art. 304 Dyrektywy 112.

Z drugiej strony należy mieć na uwadze to, że celem tej regulacji było powiązanie zapłaty dokonywanej przez podatnika VAT na rachunek rolnika ryczałtowego z konkretną transakcją zakupu produktów rolnych. Dla osiągnięcia tego celu wprowadzono wymóg, by w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty zostały podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych.

W kontekście powyższych uwag należy stwierdzić, że jeśli w danym stanie faktycznym można przyporządkować każdy dokonany przelew na rzecz rolnika ryczałtowego do konkretnej transakcji zakupu, to brak spełnienia wymogu wskazania numeru faktury i daty wystawienia, nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie jednak - jak wskazał Zainteresowany - na wyciągu bankowym potwierdzającym zapłatę za mleko krowie surowe widnieje jedynie zapis: imię i nazwisko oraz „za mleko mc VII”, a Wnioskodawca dopisuje ręcznie numery faktury i daty wystawienia na wydruku wyciągu bankowego, tj. na dokumencie, który pozostaje w ewidencjach Wnioskodawcy. Jednakże informacja ta nie jest widoczna dla sprzedawców mleka krowiego surowego (rolników ryczałtowych) i nie będą oni w stanie w prosty sposób powiązać danego przelewu dokonanego przez Spółkę z wystawioną fakturą. Ponadto z opisu sprawy nie wynika, aby na podstawie innych elementów danego dowodu zapłaty lub też nawet innych dokumentów (które będą w posiadaniu również rolnika ryczałtowego) możliwe było przyporządkowanie dokonanej zapłaty do wystawionej wcześniej faktury RR. W związku z powyższym, nie zostaną wypełnia warunki określone w art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy.

Reasumując, zdaniem tut. Organu, Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do powiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR, której dotyczy dany dokument (wyciąg bankowy) stwierdzający dokonanie zapłaty za mleko krowie surowe, bowiem nie jest możliwe przyporządkowanie danego dowodu zapłaty za mleko krowie surowe do faktury dokumentującej tę transakcję przez sprzedawców tego mleka, gdyż na wyciągach tych widnieje jedynie zapis: imię i nazwisko oraz „za mleko mc VII”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.