1462-IPPP1.4512.814.2016.3.MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie mo?liwooci odliczenia podatku uiszczonego na rzecz wystawcy faktury w drodze egzekucji komorniczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 30 wrzeonia 2016 r. (data wp3ywu 6 paYdziernika 2016 r.) uzupe3nione w dniu 9 listopada 2016 r. (data wp3ywu 14 listopada 2016 r.) na wezwanie z dnia 28 paYdziernika 2016 r. (data odbioru 2 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie mo?liwooci odliczenia podatku uiszczonego na rzecz wystawcy faktury w drodze egzekucji komorniczej – jest nieprawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 paYdziernika 2016 r. do tut. Organu wp3yn13 ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie mo?liwooci odliczenia podatku uiszczonego na rzecz wystawcy faktury w drodze egzekucji komorniczej.

Wniosek zosta3 uzupe3niony w dniu 9 listopada 2016 r. (data wp3ywu 14 listopada 2016 r.) na wezwanie z dnia 28 paYdziernika 2016 r. (data odbioru 2 listopada 2016 r.)

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny:

W roku 2008 Spó3ka T. Sp. z o.o. otrzyma3a od dostawcy E. Sp. z o.o. fakture z dnia 14 lutego 2008 r., która opiewa3a na kwote brutto 162.482,59 z3 w tym VAT 22% 29.300,14 z3. W zwi1zku z zakwestionowaniem jej wysokooci Spó3ka odes3a3a orygina3 ww. faktury bez ksiegowania.

Wyrokiem S1du w sprawie z dnia 23 lipca 2009 r. prawomocnie zas1dzono na rzecz dostawcy ca31 nale?nooa wynikaj1c1 z ww. faktury wraz z odsetkami i kosztami postepowania zap3acia.

Na skutek czynnooci egzekucyjnych Komornika S1dowego przy S1dzie Rejonowym ca3a zas1dzona nale?nooa zosta3a uregulowana w 2016 r. Postanowieniem z dnia 22 marca 2016 r. Komornik zakonczy3 postepowanie wobec zap3aty nale?nooci przez d3u?nika.

W zwi1zku z tym Spó3ka T. Sp. z o.o. w dniu 17 sierpnia 2016 r. wyst1pi3a do dostawcy E. Sp. z o.o. o przes3anie ww. faktury (jej duplikatu) celem jej zaewidencjonowania w zapisach ksiegowych. Pismo to pozosta3o bez odpowiedzi.

W uzupe3nieniu do wniosku wskazano, ?e potwierdzone faktur1 VAT z dnia 14 lutego 2008 r. (na 31czn1 kwote 162.482,59 z3, w tym podatek od towarów i us3ug w wysokooci 22% tj. 29300,14 z3) nabycie towarów s3u?y3o czynnoociom opodatkowanym (stawka podatku 22%). Faktura dokumentowa3a dostawe towarów wykorzystanych przez Spó3ke przy realizacji kontraktu (a wiec wydatek na ten cel by3 zwi1zany z dzia3alnooci1 gospodarcz1 wykonywan1 przez Spó3ke).

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy Spó3ka jest uprawniona do odliczenia podatku od towarów i us3ug uiszczonego na rzecz wystawcy faktury w drodze egzekucji komorniczej?

Zdaniem Wnioskodawcy, wystawca faktury, domagaj1c sie przed S1dem zas1dzenia nale?nooci z niej wynikaj1cych, zobowi1zany by3 do uprzedniego zaksiegowania faktury we w3asnych ksiegach oraz odprowadzia naliczony podatek. W zwi1zku z powy?szym wystawca jest zobowi1zany do posiadania we w3asnej dokumentacji ksiegowej fakture obejmuj1c1 dochodzon1 nale?nooa (Spó3ka jest w posiadaniu kserokopii faktury, któr1 przy piomie przes3a3a wystawcy) i na ?1dane nabywcy wystawia duplikat faktury. Wobec braku zajecia jakiegokolwiek stanowiska przez wystawce dotycz1cego z3o?onego przez nabywce ?1dania duplikatu faktury, nabywca (Spó3ka) nie ma mo?liwooci rozliczenia zwindykowanej przez Komornika kwoty we w3asnych dokumentach ksiegowych w sposób inny ni? na podstawie prawomocnego wyroku s1dowego. W tych okolicznoociach, zdaniem Spó3ki, jest ona uprawniona do dokonania zapisów ksiegowych w oparciu o wyrok S1du. Zaspokojenie w ca3ooci zobowi1zania wynikaj1cej z faktury stanowi prawo do odliczenia podatku w okresie, w którym uregulowa3 swe zobowi1zanie i otrzyma3 fakture. Skoro podatnik nie otrzyma3 faktury, to jedynym dokumentem na podstawie którego mo?e dokonaa odliczenia podatku jest wyrok S1du zas1dzaj1cego zap3ate omawianej faktury i dowód jej zap3aty.

W ocenie Spó3ki, wyrok S1du zas1dzaj1cy zobowi1zanie do zap3aty faktury wraz z podatkiem VAT i umorzenie postepowania egzekucyjnego przez Komornika po dokonaniu zap3aty w ca3ooci stanowi podstawe do dokonania stosownych zapisów ksiegowych i odliczenia zap3aconego podatku VAT.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawid3owe.

Podstawowa zasada dotycz1ca odliczania podatku naliczonego zosta3a sformu3owana w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, z zastrze?eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wed3ug art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowi1zuj1cym do dnia 31 grudnia 2013 r., kwote podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku okreolonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytu3u nabycia towarów i us3ug.

Z kolei stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowi1zuj1cym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwote podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikaj1cych z faktur otrzymanych przez podatnika z tytu3u nabycia towarów i us3ug.

Z powy?szych regulacji prawnych wynika, ?e prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przys3uguje wówczas, gdy zostan1 spe3nione okreolone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i us3ug oraz gdy towary us3ugi, z których nabyciem podatek zosta3 naliczony, s1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych, tzn. takich, których nastepstwem jest okreolenie podatku nale?nego (powstanie zobowi1zania podatkowego).

Przedstawiona wy?ej zasada wyklucza zatem mo?liwooa dokonania obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego zwi1zanego z towarami i us3ugami, które nie s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynnooci zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegaj1cych temu podatkowi.

Nale?y zauwa?ya, ?e formu3uj1c w art. 86 ust. 1 ustawy warunek zwi1zku ze sprzeda?1 opodatkowan1, ustawodawca nie uzale?nia prawa do odliczenia od zwi1zku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnoociami opodatkowanymi. Wystarczaj1cym jest, ?e z okolicznooci towarzysz1cych nabyciu towarów lub us3ug przy uwzglednieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika dzia3alnooci gospodarczej wynika, ?e zakupy te dokonane s1 w celu ich wykorzystania w ramach jego dzia3alnooci opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i us3ug obowi1zuje zasada tzw. „niezw3ocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyra?a sie tym, ?e podatnik, aby skorzystaa z prawa do odliczenia, nie musi czekaa, a? nabyty towar lub us3uga zostan1 odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby dzia3alnooci opodatkowanej. W ka?dym przypadku nale?y dokonaa oceny, czy intencj1 podatnika wykonuj1cego okreolone czynnooci, z którymi 31cz1 sie skutki podatkowoprawne, by3o wykonywanie czynnooci opodatkowanych.

Ponadto nale?y podkreolia, ?e ustawodawca stworzy3 podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w ca3ooci lub w czeoci, pod warunkiem spe3nienia przez niego zarówno przes3anek pozytywnych, wynikaj1cych z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przes3anek negatywnych, okreolonych w art. 88 ustawy. Przepis ten okreola liste wyj1tków, które pozbawiaj1 podatnika prawa do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego.

Realizacja prawa do odliczenia podatku powinna nast1pia na zasadach zawartych w art. 86 ust. 10, ust. 11 i ust. 13 ustawy.

Na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowi1zuj1cym do dnia 31 grudnia 2013 r., prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma3 fakture albo dokument celny, z zastrze?eniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, w brzmieniu obowi1zuj1cym do dnia 31 grudnia 2013 r., je?eli podatnik nie dokona obni?enia kwoty podatku nale?nego w terminach okreolonych w ust. 10, mo?e obni?ya kwote podatku nale?nego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch nastepnych okresów rozliczeniowych.

Prawo do obni?enia podatku nale?nego mo?e bya realizowane tak?e w trybie art. 86 ust. 13 ustawy. W myol tego przepisu, w brzmieniu obowi1zuj1cym do dnia 31 grudnia 2013 r., je?eli podatnik nie dokona3 obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, mo?e on obni?ya kwote podatku nale?nego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wyst1pi3o prawo do obni?enia podatku nale?nego, nie póYniej jednak ni? w ci1gu 5 lat, licz1c od pocz1tku roku, w którym wyst1pi3o prawo do obni?enia podatku nale?nego.

Natomiast od 1 stycznia 2014 r. – w zwi1zku ze zmianami wprowadzonymi ustaw1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us3ug oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35, z póYn. zm.) – ww. przepisy art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy otrzyma3y nastepuj1ce brzmienie: Prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i us3ug powsta3 obowi1zek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy).

Prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wczeoniej ni? w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma3 fakture lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy).

Przepis ust. 10 stosuje sie odpowiednio do ca3ooci lub czeoci zap3aty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem us3ugi (art. 86 ust. 10c ustawy).

Je?eli podatnik nie dokona3 obni?enia kwoty podatku nale?nego w terminach okreolonych w ust. 10, 10d, 10e, mo?e obni?ya kwote podatku nale?nego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch nastepnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Je?eli podatnik nie dokona3 obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, mo?e on obni?ya kwote podatku nale?nego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powsta3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego, nie póYniej jednak ni? w ci1gu 5 lat, licz1c od pocz1tku roku, w którym powsta3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego, z zastrze?eniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ustawy).

Przy czym zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. do rozliczen za okresy rozliczeniowe, które up3ywaj1 w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje sie przepisy art. 86 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi1zuj1cym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, ?e w roku 2008 Wnioskodawca otrzyma3 z tytu3u nabycia towarów fakture z dnia 14 lutego 2008 r. W zwi1zku z zakwestionowaniem jej wysokooci Spó3ka odes3a3a orygina3 ww. faktury bez ksiegowania. Wyrokiem S1du w sprawie z dnia 23 lipca 2009 r. prawomocnie zas1dzono na rzecz dostawcy ca31 nale?nooa wynikaj1c1 z ww. faktury wraz z odsetkami i kosztami postepowania. Na skutek czynnooci egzekucyjnych Komornika S1dowego ca3a zas1dzona nale?nooa zosta3a przez Wnioskodawce uregulowana w 2016 r. Postanowieniem z dnia 22 marca 2016 r. Komornik zakonczy3 postepowanie wobec zap3aty wskazanej nale?nooci.

Wnioskodawca wyst1pi3 do wystawcy faktury o przes3anie jej duplikatu w celu jej zaewidencjonowania w zapisach ksiegowych. Pismo to pozosta3o bez odpowiedzi.

W uzupe3nieniu do wniosku wskazano, ?e potwierdzone faktur1 z dnia 14 lutego 2008 r. nabycie towarów s3u?y3o czynnoociom opodatkowanym (stawka podatku 22%). Faktura dokumentowa3a dostawe towarów wykorzystanych przez Spó3ke przy realizacji kontraktu - wydatek na ten cel by3 zwi1zany z dzia3alnooci1 gospodarcz1 wykonywan1 przez Spó3ke.

Na tle przedstawionego opisu sprawy w1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 tego czy Spó3ka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego uiszczonego na rzecz wystawcy faktury w drodze egzekucji komorniczej.

W ocenie Spó3ki, wyrok S1du zas1dzaj1cy zobowi1zanie do zap3aty faktury wraz z podatkiem VAT i umorzenie postepowania egzekucyjnego przez Komornika po dokonaniu zap3aty w ca3ooci stanowi podstawe do odliczenia zap3aconego podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, ?e nabyte przez Wnioskodawce towary, potwierdzone faktur1 z dnia 14 lutego 2008 r. s3u?y3y czynnoociom opodatkowanym. Zatem uznaa nale?y, ?e na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawcy przys3ugiwa3o prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytu3u nabycia tych towarów. Jednak?e po otrzymaniu niniejszej faktury od dostawcy, w zwi1zku z zakwestionowaniem jej wysokooci, Wnioskodawca nie odliczy3 podatku naliczonego i odes3a3 j1 do dostawcy.

W odniesieniu do przedstawionego we wniosku problemu w pierwszej kolejnooci nale?y wyjaonia, ?e ustawodawca wyraYnie wskaza3, na podstawie jakich dokumentów podatnicy mog1 dokonaa odliczenia podatku naliczonego z tytu3u nabywanych towarów i us3ug. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, odliczenie jest mo?liwe w sytuacjach, gdy wydatki s1 udokumentowane fakturami VAT.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowi1zuj1cym do dnia 31 grudnia 2013 r., podatnicy, o których mowa w art. 15, s1 obowi1zani wystawia fakture stwierdzaj1c1 w szczególnooci dokonanie sprzeda?y, date dokonania sprzeda?y, cene jednostkow1 bez podatku, podstawe opodatkowania, stawke i kwote podatku, kwote nale?nooci oraz dane dotycz1ce podatnika i nabywcy, z zastrze?eniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowi1zuj1cym od dnia 1 stycznia 2014 r., podatnik jest obowi1zany wystawia fakture dokumentuj1c1 sprzeda?, a tak?e dostawe towarów i owiadczenie us3ug, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartooci dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebed1cej podatnikiem.

Jak stanowi art. 106l ust. 1 pkt 1 ustawy w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie podatnik lub upowa?niona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakture:

  1. na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze bed1cej w posiadaniu podatnika,
  2. zgodnie z danymi zawartymi w fakturze bed1cej w posiadaniu nabywcy.

Faktura wystawiona ponownie powinna zawieraa wyraz „DUPLIKAT” oraz date jej wystawienia – art. 106l ust. 2 ustawy.

Wskazaa nale?y, ?e faktura lub jej duplikat jest dokumentem potwierdzaj1cym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i us3ug. Jej posiadanie warunkuje mo?liwooa odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego.

Wymóg posiadania faktury w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego jest zgodny z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1 ze zm.), zwanej dalej Dyrektyw1 2006/112/WE Rady.

Zgodnie z przepisem art. 178 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. a), w odniesieniu do dostaw towarów lub owiadczenia us3ug, musi posiadaa fakture sporz1dzon1 zgodnie z tytu3em XI rozdzia3 3 sekcje 3-6.

Z uwagi na przepisy art. 86 ust. 1, w zwi1zku z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, nale?y stwierdzia, ?e w zwi1zku z brakiem faktury VAT dokumentuj1cej zakup towarów od dostawcy, Wnioskodawcy nie przys3uguje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytu3u.

W konsekwencji powy?szego Wnioskodawca, na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug, nie ma mo?liwooci odliczenia podatku VAT na podstawie orzeczenia s1dowego, gdy? przepisy prawa nie dopuszczaj1 mo?liwooci zast1pienia faktury VAT innym dokumentem.

Koncowo, nale?y równie? zwrócia uwage na treoa ww. art. 86 ust. 13 ustawy, z którego wynika, ?e w sytuacji, gdy Podatnik nie skorzysta3 z prawa do odliczenia podatku naliczonego, mo?e to uczynia poprzez z3o?enie korekt deklaracji podatkowych, nie póYniej jednak ni? w ci1gu 5 lat, licz1c od pocz1tku roku, w którym wyst1pi3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego. Zatem prawo do odliczenia podatku VAT z faktury z dnia 14 lutego 2008 r. (lub jej duplikatu) objete zosta3o przedawnieniem.

W niniejszej sprawie otrzymanie wyroku S1du zobowi1zuj1cego do zap3aty omawianej faktury i dokonanie jej zap3aty nie uprawnia Wnioskodawcy do odliczenia zap3aconego podatku naliczonego, gdy? przepisy ustawy o podatku od towarów i us3ug nie dopuszczaj1 mo?liwooci zast1pienia faktury VAT innym dokumentem.

W zwi1zku z powy?szym Wnioskodawca przedstawi3 nieprawid3owe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Jednoczeonie informuje sie, ?e w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrebne rozstrzygniecie.

Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynia zadooa wymaganiom pisma w postepowaniu s1dowym, a ponadto zawieraa: wskazanie zaskar?onej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynnooci, oznaczenie organu, którego dzia3ania, bezczynnooci lub przewlek3ego prowadzenia postepowania skarga dotyczy, okreolenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, ?e skar?1cy wezwa3 w3aociwy organ do usuniecia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1 (art. 57a ww. ustawy). Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.