Faktura VAT | Interpretacje podatkowe

Faktura VAT | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura VAT. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowaniu podatkiem VAT realizowanych praktyk studenckich oraz zwolnienia od podatku realizowanych praktyk studenckich na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT oraz konieczności dokumentowania ww. czynności fakturą VAT.
Fragment:
Z tego też względu zdaniem Wnioskodawcy dokumentem właściwym do udokumentowania obciążenia dla uczelni z tytułu refundacji kosztów organizacji praktyk będzie faktura VAT ze stawką „ zw. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe – w zakresie opodatkowaniu podatkiem VAT realizowanych praktyk studenckich oraz zwolnienia od podatku realizowanych praktyk studenckich na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, nieprawidłowe – w zakresie konieczności dokumentowania ww. czynności fakturą VAT. Rozpatrując kwestie poruszone we wniosku w pierwszej kolejności należy wskazać na art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), zwanej dalej ustawą z dnia 5 września 2016 r., zgodnie z którym, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.
2017
13
lip

Istota:
Rozliczenie podatku naliczonego
Fragment:
Wykonawca powinien wystawić fakturę VAT na wartość ustalonych przez rzeczoznawcę robót pozostających do zapłaty (wycenę dokonano wobec odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. Zgodnie z przepisami i umową sporządza się inwentaryzację wykonanych prac i określa ich wartość jako wynagrodzenie wykonawcy). Wnioskodawca nie otrzymał faktury na kwotę pozostającą do zapłaty zgodnie z wyceną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku). Czy podatnik w tym wypadku może na podstawie wyceny uwzględnić wartość prac na kwotę (netto) w swoich księgach rachunkowych jako wynagrodzenie dla wykonawcy i podatek VAT od tak ustalonej kwoty potraktować jako podatek VAT naliczony i przyjąć do rozliczenia z podatkiem należnym, w sytuacji kiedy Wykonawca uchyla się od wystawienia faktury VAT? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), w uzupełnieniu stanowiska zawartego w wcześniejszym wniosku, mając na względzie doprecyzowanie stanu faktycznego i pytania, odnosząc się do podniesionej argumentacji, Wnioskodawca uważa, że jako czynny podatnik VAT, w przypadku wydatku powiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, może w księgach rachunkowych przyjąć ustaloną przez rzeczoznawcę kwotę wartości wykonanych robót i przyjąć od tej kwoty podatek VAT jako podatek naliczony i rozliczyć go z podatkiem należnym.
2017
26
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokonania korekty faktury VAT i zwrotu nabywcom podatku naliczonego.
Fragment:
Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nastąpić przez wystawienie przez Wnioskodawcę faktury korygującej. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonał sprzedaży niezabudowanej działki gruntu ze stawką podatku VAT 23%. W dniu sprzedaży nieruchomości brak było dla tego terenu aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
2017
11
maj

Istota:
1. Czy Spółka ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym?
2. Czy w przypadku wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR Wnioskodawca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego w fakturze VAT RR?
Fragment:
W opisanej sprawie, nie ma wątpliwości, iż udokumentowana fakturą VAT RR transakcja miała miejsce, jak również Wnioskodawca dokonał przelewu należności dotyczącego tej transakcji na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, iż dokument przelewu bankowego może przyporządkować do faktury VAT RR, mimo niepodania daty faktury VAT RR (widnieje tylko numer faktury VAT RR, ale bez daty wystawienia faktury VAT RR). Podkreślenia wymaga fakt, iż na podstawie innych danych na fakturze VAT RR, możliwe jest przyporządkowanie danego dokumentu przelewu do faktury VAT RR dokumentującej daną transakcję. W przypadku wpisania jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia możliwe jest jej bezpośrednie przyporządkowanie do dokumentu przelewu bankowego (numer faktury VAT RR oraz dane dotyczące sprzedawcy - imię i nazwisko, jak również kwota należności wynikająca z faktury VAT RR i z dokumentu przelewu bankowego są tożsame). Tym samym, z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów (faktura VAT RR, dokument przelewu bankowego) jednoznacznie wynika możliwość przyporządkowania konkretnego przelewu do odpowiednich faktur VAT RR. Za powyżej zaprezentowanym rozumieniem art. 116 ust. 6 ustawy o VAT przemawia także podstawowa zasada podatku od wartości dodanej – zasada neutralności.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie mo?liwooci odliczenia podatku uiszczonego na rzecz wystawcy faktury w drodze egzekucji komorniczej
Fragment:
W konsekwencji powy?szego Wnioskodawca, na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug, nie ma mo?liwooci odliczenia podatku VAT na podstawie orzeczenia s1dowego, gdy? przepisy prawa nie dopuszczaj1 mo?liwooci zast1pienia faktury VAT innym dokumentem. Koncowo, nale?y równie? zwrócia uwage na treoa ww. art. 86 ust. 13 ustawy, z którego wynika, ?e w sytuacji, gdy Podatnik nie skorzysta3 z prawa do odliczenia podatku naliczonego, mo?e to uczynia poprzez z3o?enie korekt deklaracji podatkowych, nie póYniej jednak ni? w ci1gu 5 lat, licz1c od pocz1tku roku, w którym wyst1pi3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego. Zatem prawo do odliczenia podatku VAT z faktury z dnia 14 lutego 2008 r. (lub jej duplikatu) objete zosta3o przedawnieniem. W niniejszej sprawie otrzymanie wyroku S1du zobowi1zuj1cego do zap3aty omawianej faktury i dokonanie jej zap3aty nie uprawnia Wnioskodawcy do odliczenia zap3aconego podatku naliczonego, gdy? przepisy ustawy o podatku od towarów i us3ug nie dopuszczaj1 mo?liwooci zast1pienia faktury VAT innym dokumentem. W zwi1zku z powy?szym Wnioskodawca przedstawi3 nieprawid3owe stanowisko w sprawie. Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Jednoczeonie informuje sie, ?e w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrebne rozstrzygniecie.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie obowiązku przechowywania dokumentów potwierdzających wydanie towarów z magazynu, tj. dokumentów W-Z w celu określenia podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów na terytorium kraju
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi pełną księgowość i wystawia dokumenty W-Z – wydanie na zewnątrz w formie papierowej, następnie na podstawie tych dokumentów wystawia faktury VAT lub zbiorcze faktury VAT. Tak wystawione faktury są ewidencjonowane w księdze rachunkowej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy dla celów określenia podatku VAT z tytułu sprzedaży przez Spółkę towarów na terytorium kraju, Spółka (oprócz obowiązku posiadania stosownych faktur VAT dokumentujących omawianą sprzedaż), zobowiązana jest także do przechowywania dokumentów potwierdzających wydanie towarów z magazynu „ na zewnątrz ” - dokumentów W-Z. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy stwierdzić, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług jak i rozporządzenia wykonawcze do niej nie zawierają przepisów uzależniających określenie podatku VAT z tytułu sprzedaży przez Spółkę towarów na terytorium kraju od posiadania dodatkowych (poza fakturą) dokumentów, potwierdzających wydanie towarów z magazynu. Tym samym dokumenty W-Z nie są wymagane w celu określenia podatku VAT z tytułu sprzedaży przez Spółkę towarów na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do niej Wnioskodawca nie ma obowiązku przechowywania dokumentów W-Z dla celów podatkowych.
2016
5
gru

Istota:
Jaką powinien Pan wystawić fakturę, czy ze stawką 23%, czy fakturę VAT-marża?
- Jeśli powinien Pan wystawić fakturę VAT-marża, to jak naliczyć marżę, gdy kwota sprzedaży była niższa od kwoty zakupu?
- Czy może Pan skorygować sprzedaż wystawiając fakturę VAT-marża, ponieważ wystawił fakturę ze stawką 23%, jeśli tak, od jakiego momentu powinien skorygować deklarację VAT-7, czy za miesiąc faktycznej sprzedaży, czyli od czerwca 2014 r. poprzez dokonanie korekty wszystkich miesięcy aż do miesiąca bieżącego?
Fragment:
Jaką powinien Pan wystawić fakturę, czy ze stawką 23%, czy fakturę VAT-marża... Jeśli powinien Pan wystawić fakturę VAT-marża, to jak naliczyć marżę, gdy kwota sprzedaży była niższa od kwoty zakupu... Czy może Pan skorygować sprzedaż wystawiając fakturę VAT-marża, ponieważ wystawił fakturę ze stawką 23%, jeśli tak, od jakiego momentu powinien skorygować deklarację VAT-7, czy za miesiąc faktycznej sprzedaży, czyli od czerwca 2014 r. poprzez dokonanie korekty wszystkich miesięcy aż do miesiąca bieżącego... Zdaniem Wnioskodawcy, po informacji uzyskanej z Krajowej Informacji Podatkowej (telefonicznej), może skorygować fakturę VAT z 23% podatkiem na fakturę VAT-marża. Według Pana, może skorygować fakturę sprzedaży z 23% podatkiem wystawioną w dniu 3 kwietnia 2014 r. wystawiając fakturę VAT-marża. Pana zdaniem, w sytuacji gdy samochód został nabyty w systemie VAT-marża, jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, nabyty od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy, przy jego sprzedaży (towar używany) przysługuje Panu prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. Jeśli kwota sprzedaży była niższa od kwoty nabycia, to podstawa opodatkowania równa jest 0,00 zł, a „ kwota podatku naliczonego ” przy sprzedaży przedmiotowego samochodu jest równa 0,00 zł.
2016
6
lip

Istota:
Rozliczenie usługi remontu pojazdu ciężarowego wykonanej dla kontrahenta z Białorusi
Fragment:
Należy zaznaczyć, że ustawa o podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur korygujących VAT w sytuacji jaka ma miejsce u Wnioskodawcy nie wymienia dokumentów niezbędnych będących podstawą do wystawienia korekty faktury VAT. Jednak należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 180 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W sprawie przedstawionej przez Wnioskodawcę podstawą do wystawienia korekty faktury VAT były dokumenty Inspekcji Ministerstwa Podatków i Opłat Republiki Białoruskiej, które zostały przetłumaczone przez tłumacza biegłego języka rosyjskiego, że kontrahent Wnioskodawcy posiada siedzibę na terytorium Białorusi i że jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. W ocenie Organu posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty są wystarczające do określenia miejsca opodatkowania usługi remontu pojazdu ciężarowego i do wystawienia korekty faktury VAT. Trzeba jednocześnie podkreślić, że prawidłowość i wiarygodność tych dokumentów może zostać potwierdzona wyłącznie w toku postępowania podatkowego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące dokumentów będących podstawą do wystawienia korygującej faktury VAT zostaje uznane za prawidłowe. Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy zostaje ono uznane za prawidłowe. Ponadto Organ informuje, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, tj. w zakresie obowiązku zastosowania procedury uszlachetniania, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.
2016
1
cze

Istota:
Premia pieniężna, która nie odnosi się do konkretnej dostawy, lecz stanowi świadczenie odrębne, które jest przyznawane za spełnienie określonych warunków traktowana jest jak wynagrodzenie za usługę i powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych – ma tu zastosowanie art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje po stronie podmiotu otrzymującego premię, który powinien udokumentować ten fakt fakturą VAT. Ponadto Spółka postępuje prawidłowo odliczając podatek VAT naliczony zawarty w takich fakturach.
Fragment:
Jedne firmy, które otrzymują powyższe prowizje wystawiają z tego tytułu faktury VAT, natomiast inne wystawiają noty księgowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Którą formę dokumentowania wyżej wymienionych zdarzeń należy uznać za zgodną z obowiązującym prawem w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - faktury VAT czy noty księgowe... Zdaniem wnioskodawcy za prawidłowe udokumentowanie przyznanych prowizji pieniężnych (bonusów) należy uznać wystawienie faktury VAT. W związku z tym wnioskodawca dokonuje odliczenia naliczonego podatku w powyższych fakturach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.
2016
19
maj

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego, wynikającego z faktur otrzymanych w formie elektronicznej. Przechowywanie tych faktur.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy faktury VAT przesyłane przez Kontrahentów bezpośrednio do Centrum Archiwizującego w formie PDF, nieopatrzone bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym, uprawniają Spółkę do odliczenia VAT naliczonego... Czy Spółka może przyjmować, że faktury VAT - w chwili ich wpływu do Centrum Archiwizującego - są „ otrzymane ” przez Spółkę i tym samym uprawniają Spółkę do skorzystania z prawa do odliczania podatku VAT naliczonego... Czy Spółka może archiwizować wszystkie dokumenty księgowe wyłącznie w formie elektronicznej... W szczególności Spółka prosi o wyjaśnienie: Czy może archiwizować w formie elektronicznej faktury VAT, które pierwotnie zostały przesłane w wersji papierowej do Centrum Archiwizującego, a następnie zostały zeskanowane w Centrum Archiwizującym... Czy może archiwizować w formie elektronicznej faktury VAT, które zostały przesłane do Centrum Archiwizującego w formie PDF (na skrzynkę e-mail Centrum Archiwizującego) i nie zostały opatrzone bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym... Ad. 1. Stanowisko Spółki: Zdaniem Spółki, faktury VAT przesyłane przez Kontrahentów bezpośrednio do Centrum Archiwizującego w formie PDF, nieopatrzone bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym, co do zasady, uprawiają do odliczenia VAT naliczonego zawartego w takich fakturach.
2016
7
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura VAT
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.