Faktura VAT | Interpretacje podatkowe

Faktura VAT | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura VAT. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jaką powinien Pan wystawić fakturę, czy ze stawką 23%, czy fakturę VAT-marża?
- Jeśli powinien Pan wystawić fakturę VAT-marża, to jak naliczyć marżę, gdy kwota sprzedaży była niższa od kwoty zakupu?
- Czy może Pan skorygować sprzedaż wystawiając fakturę VAT-marża, ponieważ wystawił fakturę ze stawką 23%, jeśli tak, od jakiego momentu powinien skorygować deklarację VAT-7, czy za miesiąc faktycznej sprzedaży, czyli od czerwca 2014 r. poprzez dokonanie korekty wszystkich miesięcy aż do miesiąca bieżącego?
Fragment:
Jaką powinien Pan wystawić fakturę, czy ze stawką 23%, czy fakturę VAT-marża... Jeśli powinien Pan wystawić fakturę VAT-marża, to jak naliczyć marżę, gdy kwota sprzedaży była niższa od kwoty zakupu... Czy może Pan skorygować sprzedaż wystawiając fakturę VAT-marża, ponieważ wystawił fakturę ze stawką 23%, jeśli tak, od jakiego momentu powinien skorygować deklarację VAT-7, czy za miesiąc faktycznej sprzedaży, czyli od czerwca 2014 r. poprzez dokonanie korekty wszystkich miesięcy aż do miesiąca bieżącego... Zdaniem Wnioskodawcy, po informacji uzyskanej z Krajowej Informacji Podatkowej (telefonicznej), może skorygować fakturę VAT z 23% podatkiem na fakturę VAT-marża. Według Pana, może skorygować fakturę sprzedaży z 23% podatkiem wystawioną w dniu 3 kwietnia 2014 r. wystawiając fakturę VAT-marża. Pana zdaniem, w sytuacji gdy samochód został nabyty w systemie VAT-marża, jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, nabyty od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy, przy jego sprzedaży (towar używany) przysługuje Panu prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. Jeśli kwota sprzedaży była niższa od kwoty nabycia, to podstawa opodatkowania równa jest 0,00 zł, a „ kwota podatku naliczonego ” przy sprzedaży przedmiotowego samochodu jest równa 0,00 zł.
2016
6
lip

Istota:
Rozliczenie usługi remontu pojazdu ciężarowego wykonanej dla kontrahenta z Białorusi
Fragment:
Należy zaznaczyć, że ustawa o podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur korygujących VAT w sytuacji jaka ma miejsce u Wnioskodawcy nie wymienia dokumentów niezbędnych będących podstawą do wystawienia korekty faktury VAT. Jednak należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 180 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W sprawie przedstawionej przez Wnioskodawcę podstawą do wystawienia korekty faktury VAT były dokumenty Inspekcji Ministerstwa Podatków i Opłat Republiki Białoruskiej, które zostały przetłumaczone przez tłumacza biegłego języka rosyjskiego, że kontrahent Wnioskodawcy posiada siedzibę na terytorium Białorusi i że jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. W ocenie Organu posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty są wystarczające do określenia miejsca opodatkowania usługi remontu pojazdu ciężarowego i do wystawienia korekty faktury VAT. Trzeba jednocześnie podkreślić, że prawidłowość i wiarygodność tych dokumentów może zostać potwierdzona wyłącznie w toku postępowania podatkowego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące dokumentów będących podstawą do wystawienia korygującej faktury VAT zostaje uznane za prawidłowe. Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy zostaje ono uznane za prawidłowe. Ponadto Organ informuje, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, tj. w zakresie obowiązku zastosowania procedury uszlachetniania, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.
2016
1
cze

Istota:
Premia pieniężna, która nie odnosi się do konkretnej dostawy, lecz stanowi świadczenie odrębne, które jest przyznawane za spełnienie określonych warunków traktowana jest jak wynagrodzenie za usługę i powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych – ma tu zastosowanie art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje po stronie podmiotu otrzymującego premię, który powinien udokumentować ten fakt fakturą VAT. Ponadto Spółka postępuje prawidłowo odliczając podatek VAT naliczony zawarty w takich fakturach.
Fragment:
Jedne firmy, które otrzymują powyższe prowizje wystawiają z tego tytułu faktury VAT, natomiast inne wystawiają noty księgowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Którą formę dokumentowania wyżej wymienionych zdarzeń należy uznać za zgodną z obowiązującym prawem w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - faktury VAT czy noty księgowe... Zdaniem wnioskodawcy za prawidłowe udokumentowanie przyznanych prowizji pieniężnych (bonusów) należy uznać wystawienie faktury VAT. W związku z tym wnioskodawca dokonuje odliczenia naliczonego podatku w powyższych fakturach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.
2016
19
maj

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego, wynikającego z faktur otrzymanych w formie elektronicznej. Przechowywanie tych faktur.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy faktury VAT przesyłane przez Kontrahentów bezpośrednio do Centrum Archiwizującego w formie PDF, nieopatrzone bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym, uprawniają Spółkę do odliczenia VAT naliczonego... Czy Spółka może przyjmować, że faktury VAT - w chwili ich wpływu do Centrum Archiwizującego - są „ otrzymane ” przez Spółkę i tym samym uprawniają Spółkę do skorzystania z prawa do odliczania podatku VAT naliczonego... Czy Spółka może archiwizować wszystkie dokumenty księgowe wyłącznie w formie elektronicznej... W szczególności Spółka prosi o wyjaśnienie: Czy może archiwizować w formie elektronicznej faktury VAT, które pierwotnie zostały przesłane w wersji papierowej do Centrum Archiwizującego, a następnie zostały zeskanowane w Centrum Archiwizującym... Czy może archiwizować w formie elektronicznej faktury VAT, które zostały przesłane do Centrum Archiwizującego w formie PDF (na skrzynkę e-mail Centrum Archiwizującego) i nie zostały opatrzone bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym... Ad. 1. Stanowisko Spółki: Zdaniem Spółki, faktury VAT przesyłane przez Kontrahentów bezpośrednio do Centrum Archiwizującego w formie PDF, nieopatrzone bezpiecznym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym, co do zasady, uprawiają do odliczenia VAT naliczonego zawartego w takich fakturach.
2016
7
kwi

Istota:
Brak obowiązku wystawiania faktur w związku z udziałem w strukturze cash poolingu.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z rozliczaniami w ramach struktury cash poolingu na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT... Zdaniem Wnioskodawcy. w związku z rozliczaniami w ramach struktury cash poolingu na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT. Uzasadnienie: Uwagi ogólne: Cash pooling jest umową o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umową konsolidacji rachunków bankowych. Cash pooling polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych jednej spółki z nadwyżek wypracowanych przez inną spółkę z grupy. Mechanizm ten opiera się na przesyłaniu zasobów pieniężnych spółek na jedno wspólne konto, którym zarządza agent (pool leader), np. bank lub podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej. Jego zadaniem jest takie rozplanowanie posiadanych środków, by pokryte zostały ewentualne braki na kontach poszczególnych spółek w grupie (stron umowy). Umowa cash poolingu pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Kodeks cywilny nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu kontraktu. W operacjach cash pooling występują podmioty, wśród których niektóre posiadają wolne środki finansowe, natomiast inne posiadają niedobór tych środków oraz podmioty występujące w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.
2016
16
lut

Istota:
Brak obowiązku wystawiania faktur w związku z udziałem w strukturze cash poolingu.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z rozliczaniami w ramach struktury cash poolingu na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT... Zdaniem Wnioskodawcy. w związku z rozliczaniami w ramach struktury cash poolingu na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT. Uzasadnienie: Uwagi ogólne: Cash pooling jest umową o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umową konsolidacji rachunków bankowych. Cash pooling polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych jednej spółki z nadwyżek wypracowanych przez inną spółkę z grupy. Mechanizm ten opiera się na przesyłaniu zasobów pieniężnych spółek na jedno wspólne konto, którym zarządza agent (pool leader), np. bank lub podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej. Jego zadaniem jest takie rozplanowanie posiadanych środków, by pokryte zostały ewentualne braki na kontach poszczególnych spółek w grupie (stron umowy). Umowa cash poolingu pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Kodeks cywilny nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu kontraktu. W operacjach cash pooling występują podmioty, wśród których niektóre posiadają wolne środki finansowe, natomiast inne posiadają niedobór tych środków oraz podmioty występujące w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.
2016
16
lut

Istota:
Brak obowiązku wystawiania faktur w związku z udziałem w strukturze cash poolingu.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z rozliczaniami w ramach struktury cash poolingu na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT... Zdaniem Wnioskodawcy. w związku z rozliczaniami w ramach struktury cash poolingu na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT. Uzasadnienie: Uwagi ogólne: Cash pooling jest umową o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umową konsolidacji rachunków bankowych. Cash pooling polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych jednej spółki z nadwyżek wypracowanych przez inną spółkę z grupy. Mechanizm ten opiera się na przesyłaniu zasobów pieniężnych spółek na jedno wspólne konto, którym zarządza agent (pool leader), np. bank lub podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej. Jego zadaniem jest takie rozplanowanie posiadanych środków, by pokryte zostały ewentualne braki na kontach poszczególnych spółek w grupie (stron umowy). Umowa cash poolingu pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Kodeks cywilny nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu kontraktu. W operacjach cash pooling występują podmioty, wśród których niektóre posiadają wolne środki finansowe, natomiast inne posiadają niedobór tych środków oraz podmioty występujące w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.
2016
16
lut

Istota:
Czy od części czynszu płaconej przez najemcę (40%) Wnioskodawca powinien pobierać, poza kwotą netto również podatek VAT, a jeżeli tak - to na podstawie jakiego dokumentu, faktury czy rachunku?
Fragment:
Tym samym nie ma podstawy do wystawiania faktury VAT, a jedynie rachunek. W interpretacji z dnia 13 grudnia 2012 r. znak ITPP1/443-1164/12/KM uznano stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W ocenie organu, reprezentując interesy przyszłych spadkobierców jako kurator spadku prowadzi Pan działalność gospodarczą, z tytułu wynajmu lokali w przedmiotowej nieruchomości i przejmuje funkcję podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT w zakresie czynności wykonywanych na rzecz przyszłych właścicieli nieruchomości. Tym samym, czynności wynajmowania nieruchomości przez Pana jako kuratora sądowego, który zarządzając nieruchomościami należącymi do majątku spadkowego działa jako zarządca nieruchomości, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem konsekwentnie kurator spadku jako podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT jest zobowiązany do dokumentowania czynności wynajmu lokalu użytkowego fakturami VAT, natomiast w przypadku, gdy najem jest dokonywany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, fakturami VAT w sytuacji, gdy nabywcy tego zażądają oraz ustalenia podatku VAT od należnego czynszu najmu pobieranego w imieniu potencjalnych spadkobierców, reprezentowanych przez Pana jako kuratora spadku.
2015
17
gru

Istota:
Czy Fundacja powinna wystawiać faktury VAT z 23% stawką podatku sponsorom z tytułu otrzymanych środków pieniężnych przeznaczonych na organizowanie szkoleń pielęgniarek?
Fragment:
Fundacja wystawia faktury VAT również za sponsoring, który dotyczy tych szkoleń, osobom prywatnym, w związku z czym też otrzymała od US informację, że postępuje niesłusznie. Fundacja ma również w KRS zgłoszoną działalność gospodarczą. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy Fundacja powinna wystawiać faktury VAT z 23% stawką podatku sponsorom z tytułu otrzymanych środków pieniężnych przeznaczonych na organizowanie szkoleń pielęgniarek... Zdaniem Wnioskodawcy, faktury za sponsoring powinny być wystawione z podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, przez dostawę (...)
2015
17
gru

Istota:
Prawidłowy sposób wystawiania faktur oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tych faktur.
Fragment:
Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że zerowa wartość w pozycji cena jednostkowa netto i zerowa ilość w pozycji ilość na fakturach VAT wpływa na poprawność tych faktur, gdyż o ilości, czy cenie jednostkowej można mówić tylko w odniesieniu do dostawy towarów, a nie świadczeniu usług. Otrzymywane przez Wnioskodawcę faktury VAT zawierają elementy wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, zatem nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że ww. faktury są wystawione błędnie. Przechodząc do kwestii prawa do odliczenia podatku VAT należy zauważyć, że zgodnie z powołaną wyżej zasadą neutralności wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego może mieć jedynie charakter wyjątkowy i może następować jedynie przypadkach wyliczonych w przepisach prawnych. Katalog tych wyłączeń określa m.in. powołany wyżej art. 88 ustawy o VAT. Zatem każdy przypadek ograniczenia tego prawa do doliczenia musi wprost wynikać z przepisów o VAT. Należy zauważyć, że do otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur wystawionych w sposób opisany we wniosku nie znajdą zastosowania wyłączenia przewidziane w art. 88 ustawy o VAT, gdyż zostały wystawione poprawnie i dokumentują zdarzenie gospodarcze jakim jest usługa tj. bezumownego korzystania z gruntu. Artykuł 88 ust. 4 ustawy o VAT zawiera warunek, według którego z prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT może skorzystać tylko zarejestrowany podatnik VAT czynny.
2015
2
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura VAT
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.