Faktura VAT | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura VAT. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości z faktury VAT RR.

Fragment:

Ponadto należy zauważyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby rolnik ryczałtowy wpłacał odrębnie kwoty dotyczące udziałów członkowskich oraz składek na F, a Wnioskodawca przekazywał na konto bankowe rolnika należność z faktury VAT-RR. Rozwiązania techniczne przyjęte przez podatników nie mogą bowiem wpływać na prawidłowość rozliczeń podatkowych. W tym miejscu należy zauważyć, że prawo do odliczenia podatku naliczonego obejmuje jedynie te należności, co do których spełniono warunki wynikające z przepisów art. 116 ust. 6-9a ustawy. Reasumując, Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości, w sytuacji, kiedy realizuje/będzie realizował płatności dla rolników ryczałtowych według faktur VAT RR pomniejszając je o należne wpłaty z tytułu udziałów członkowskich oraz składek na F, ponieważ potrącenia te nie stanowią/nie będą stanowić żadnego z tytułów potrąceń powołanych w przepisie art. 116 ust. 9a ustawy. Wskazać bowiem należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego obejmuje jedynie te należności, co do których spełniono warunki wynikające z przepisów art. 116 ust. 6-9a ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Tut. Organ wskazuje, iż w prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo.

2018
2
lis

Istota:

Uznanie czynności przesłania faktury z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną za wydanie faktury.

Fragment:

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Na podstawie art. 2 pkt 31 ustawy przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Zaś przez fakturę elektroniczną o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

2018
19
wrz

Istota:

Uznanie czynności przesłania faktury z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną za wydanie faktury.

Fragment:

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Na podstawie art. 2 pkt 31 ustawy przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Zaś przez fakturę elektroniczną o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

2018
3
lip

Istota:

Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury VAT RR.

Fragment:

Wobec tego, skoro z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego mąż jest rolnikiem ryczałtowym i na niego wystawiane są faktury VAT RR dokumentujące nabycie produktów rolnych dokonywane przez zarejestrowanych podatników VAT czynnych, to jest odrębnym podmiotem gospodarczym w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, który ma prawo do dokonywania sprzedaży na rzecz Wnioskodawczyni, będącej czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zasady wystawiania faktur VAT RR zostały zawarte w treści art. 116 ustawy. W myśl art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów (...). W związku z tym, iż w przypadku Wnioskodawczyni występuje nabycie produktów rolnych (owoców), zachodzą przesłanki umożliwiające wystawienie przez Wnioskodawczynię faktury VAT RR na okoliczność wprowadzenia tych produktów rolnych na stan firmy. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2017
16
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z faktury VAT RR w sytuacji kiedy płatności dla rolników ryczałtowych za dostarczony surowiec zostały pomniejszone o należne wpłaty na fundusz udziałowy.

Fragment:

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT naliczony w pełnej wysokości z faktur VAT RR powołując się na przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - art. 116 pkt 9a w sytuacji, kiedy realizuje płatności dla rolników ryczałtowych za dostarczony surowiec według faktur VAT RR pomniejszone o należne wpłaty na fundusz udziałowy zgodnie z mechanizmem przedstawionym w stanie faktycznym? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 116 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 8 i ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług Spółdzielnia może dokonywać odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury VAT RR w pełnej wysokości wynikającej z faktur VAT RR wystawionych przez Spółdzielnię w imieniu rolników ryczałtowych na podstawie zrealizowanych dostaw surowca do Spółdzielni w celu jego dalszego przetworzenia na produkty nabiałowe. Wynika to z faktu, iż zakupy te są dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i są wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, o czym jest mowa w art. 86 u.p.t.u. W innym przypadku rekompensata dla rolników ryczałtowych uregulowana w art. 116 u.p.t.u na podstawie implementacji art. 303 dyrektywy 2006/112/WE, określającego prawo do odliczenia poniesionej zryczałtowanej rekompensaty byłaby obciążeniem w sensie ekonomicznym dla Spółdzielni, co stanowiłoby wbrew podstawowej zasadzie neutralności kwot wypłacanych na podstawie u.p.t.u.

2017
13
lip

Istota:

W zakresie opodatkowaniu podatkiem VAT realizowanych praktyk studenckich oraz zwolnienia od podatku realizowanych praktyk studenckich na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT oraz konieczności dokumentowania ww. czynności fakturą VAT.

Fragment:

Z tego też względu zdaniem Wnioskodawcy dokumentem właściwym do udokumentowania obciążenia dla uczelni z tytułu refundacji kosztów organizacji praktyk będzie faktura VAT ze stawką „ zw. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe – w zakresie opodatkowaniu podatkiem VAT realizowanych praktyk studenckich oraz zwolnienia od podatku realizowanych praktyk studenckich na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, nieprawidłowe – w zakresie konieczności dokumentowania ww. czynności fakturą VAT. Rozpatrując kwestie poruszone we wniosku w pierwszej kolejności należy wskazać na art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), zwanej dalej ustawą z dnia 5 września 2016 r., zgodnie z którym, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

2017
26
maj

Istota:

Rozliczenie podatku naliczonego

Fragment:

Wykonawca powinien wystawić fakturę VAT na wartość ustalonych przez rzeczoznawcę robót pozostających do zapłaty (wycenę dokonano wobec odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. Zgodnie z przepisami i umową sporządza się inwentaryzację wykonanych prac i określa ich wartość jako wynagrodzenie wykonawcy). Wnioskodawca nie otrzymał faktury na kwotę pozostającą do zapłaty zgodnie z wyceną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku). Czy podatnik w tym wypadku może na podstawie wyceny uwzględnić wartość prac na kwotę (netto) w swoich księgach rachunkowych jako wynagrodzenie dla wykonawcy i podatek VAT od tak ustalonej kwoty potraktować jako podatek VAT naliczony i przyjąć do rozliczenia z podatkiem należnym, w sytuacji kiedy Wykonawca uchyla się od wystawienia faktury VAT? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), w uzupełnieniu stanowiska zawartego w wcześniejszym wniosku, mając na względzie doprecyzowanie stanu faktycznego i pytania, odnosząc się do podniesionej argumentacji, Wnioskodawca uważa, że jako czynny podatnik VAT, w przypadku wydatku powiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, może w księgach rachunkowych przyjąć ustaloną przez rzeczoznawcę kwotę wartości wykonanych robót i przyjąć od tej kwoty podatek VAT jako podatek naliczony i rozliczyć go z podatkiem należnym.

2017
11
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie dokonania korekty faktury VAT i zwrotu nabywcom podatku naliczonego.

Fragment:

Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nastąpić przez wystawienie przez Wnioskodawcę faktury korygującej. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonał sprzedaży niezabudowanej działki gruntu ze stawką podatku VAT 23%. W dniu sprzedaży nieruchomości brak było dla tego terenu aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

2017
10
maj

Istota:

1. Czy Spółka ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym?
2. Czy w przypadku wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR Wnioskodawca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego w fakturze VAT RR?

Fragment:

W opisanej sprawie, nie ma wątpliwości, iż udokumentowana fakturą VAT RR transakcja miała miejsce, jak również Wnioskodawca dokonał przelewu należności dotyczącego tej transakcji na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, iż dokument przelewu bankowego może przyporządkować do faktury VAT RR, mimo niepodania daty faktury VAT RR (widnieje tylko numer faktury VAT RR, ale bez daty wystawienia faktury VAT RR). Podkreślenia wymaga fakt, iż na podstawie innych danych na fakturze VAT RR, możliwe jest przyporządkowanie danego dokumentu przelewu do faktury VAT RR dokumentującej daną transakcję. W przypadku wpisania jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia możliwe jest jej bezpośrednie przyporządkowanie do dokumentu przelewu bankowego (numer faktury VAT RR oraz dane dotyczące sprzedawcy - imię i nazwisko, jak również kwota należności wynikająca z faktury VAT RR i z dokumentu przelewu bankowego są tożsame). Tym samym, z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów (faktura VAT RR, dokument przelewu bankowego) jednoznacznie wynika możliwość przyporządkowania konkretnego przelewu do odpowiednich faktur VAT RR. Za powyżej zaprezentowanym rozumieniem art. 116 ust. 6 ustawy o VAT przemawia także podstawowa zasada podatku od wartości dodanej – zasada neutralności.

2017
12
sty

Istota:

W zakresie mo?liwooci odliczenia podatku uiszczonego na rzecz wystawcy faktury w drodze egzekucji komorniczej

Fragment:

W konsekwencji powy?szego Wnioskodawca, na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug, nie ma mo?liwooci odliczenia podatku VAT na podstawie orzeczenia s1dowego, gdy? przepisy prawa nie dopuszczaj1 mo?liwooci zast1pienia faktury VAT innym dokumentem. Koncowo, nale?y równie? zwrócia uwage na treoa ww. art. 86 ust. 13 ustawy, z którego wynika, ?e w sytuacji, gdy Podatnik nie skorzysta3 z prawa do odliczenia podatku naliczonego, mo?e to uczynia poprzez z3o?enie korekt deklaracji podatkowych, nie póYniej jednak ni? w ci1gu 5 lat, licz1c od pocz1tku roku, w którym wyst1pi3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego. Zatem prawo do odliczenia podatku VAT z faktury z dnia 14 lutego 2008 r. (lub jej duplikatu) objete zosta3o przedawnieniem. W niniejszej sprawie otrzymanie wyroku S1du zobowi1zuj1cego do zap3aty omawianej faktury i dokonanie jej zap3aty nie uprawnia Wnioskodawcy do odliczenia zap3aconego podatku naliczonego, gdy? przepisy ustawy o podatku od towarów i us3ug nie dopuszczaj1 mo?liwooci zast1pienia faktury VAT innym dokumentem. W zwi1zku z powy?szym Wnioskodawca przedstawi3 nieprawid3owe stanowisko w sprawie. Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Jednoczeonie informuje sie, ?e w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrebne rozstrzygniecie.