Faktura pro forma | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura pro forma. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy wystawienie faktury pro forma rodzi skutki podatkowe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2009 r. (data wpływu do tut. Biura – 30 marca 2009 r.) uzupełnionym w dniu 8 czerwca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia, czy wystawienie faktury „pro forma” rodzi jakiekolwiek skutki podatkowe - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy faktura pro forma jest dokumentem w świetle prawa podatkowego?
Czy wystawienie faktury pro forma sprzedaży rodzi obowiązek naliczania i odprowadzenia podatku należnego przed zapłatą za towar?
Czy faktura pro forma daje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT?

Fragment:

(...) nabycia innego dokumentu (umowa cywilnoprawna, dokument importowy). Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa tut. organ pragnie zauważyć, iż faktura pro forma nie jest dokumentem przewidzianym w świetle zarówno cyt. ustawy o podatku od towarów i usług jak i cyt. rozporządzenia. Zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług oraz cyt. rozporządzeniu ustawodawca posługuje się wyłącznie sformułowaniami faktura, faktura VAT, faktura VAT-MP czy faktura VAT marża. Jeśli zatem faktura pro forma dokumentuje jedynie potwierdzenie możliwości nabycia określonego towaru, jego cech i warunków nabycia towaru w przyszłości, to jej wystawienie, jako dokumentu nieprzewidzianego w przepisach ustawy o VAT ani w przepisach wykonawczych do tej ustawy, nie rodzi żadnych skutków w zakresie podatku VAT. Należy podkreślić, że konieczność ewentualnego odprowadzenia podatku należnego jak i wystawienia faktury VAT występuje bowiem w związku z zaistnieniem zdarzenia (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wystawiona faktura pro forma nie wywołuje żadnych skutków podatkowych, tym samym nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury?

Fragment:

(...) wystawiona nie jako dowód wykonania transakcji handlowej, lecz przed jej zawarciem i przesyłana przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania, ewentualnie przedkładana w ślad za towarami wysyłanymi na prośbę na sprzedaż konsygnacyjną. Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, która nie odnosi się do faktur pro forma, jak również posiłkując się słownikową definicją znaczenia dokumentu „ faktura pro forma”, należy stwierdzić, że przedmiotowa faktura z adnotacją „pro forma” nie ma charakteru faktury handlowej, a zatem nie rodzi żadnych skutków podatkowych zarówno po stronie wystawcy jak i nabywcy, tym samym podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej faktury. W rozumieniu przepisów prawa, faktura taka może jedynie stanowić dowód zastępczy do czasu otrzymania właściwej faktury VAT. W świetle (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy faktura pro-forma uprawnia do odliczenia podatku VAT

Fragment:

(...) Spółka zwróciła się do naczelnik tut. Urzędu z prośbą o informację o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, a ściślej potwierdzenie, iż otrzymana faktura pro-forma nie uprawnia do odliczenia podatku VAT i jako dokument nie wymieniony w ramach przepisów ustawy o VAT nie wywołuje skutków przewidzianych tą ustawą. Zgodnie z treścią art. 86 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...). Co do zasady kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl ust. 2 cytowanego przepisu art. 86 stanowi: - suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług; potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) lub ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)w odniesieniu do obrotu wewnętrznego na terenie Rzeczypospolitej istnieje pojęcie dokumetu "faktura pro forma VAT".
Czy na podstawie dokumentu nazwanego przez wystawcę "faktura pro forma VAT" można zaksięgować dokument w koszty i odliczyć podatek VAT.
Czy w przypadku nieistnienia w obrocie wewnętrznym na terytorium Rzeczypospolitej dokumentu w postaci "faktura pro forma" w ustawach, dokument nie zaakceptowany przez odbiorcę, jest dokumentem księgowym.
Czy "faktura pro forma" w przypadku nie uznania jej za dokument księgowy, stanowi podstawę, w obrocie wewnętrznym na terytorium Rzeczypospolitej, do określenia wierzytelności z niej wynikającej.

Fragment:

(...) dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.Jakkolwiek ustawa podatkowa nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, to przepisy rachunkowe - ważne dla ekonomicznej oceny przedsiębiorstwa - nie mają i nie mogą mieć charakteru podatkotwórczego. W związku z powyższym dla celów podatkowych przy ustalaniu przychodów i kosztów ich uzyskania należy mieć na uwadze przepisy ustawy podatkowej. W świetle powyższego faktura pro forma VAT, jako że nie jest dowodem dokonania transakcji, nie może być uznana za dokument księgowy. Dokumenty nie potwierdzające rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych i rzeczywistych transakcji handlowych nie mogą być uznane dla celów ustalania podatków w związku z czym należało postanowić jak w sentencji. Jednocześnie tutejszy organ zauważa, że stosownie do art.14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe na pisemny wniosek Strony udzielają (...)