ITPP3/4512-207/16/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Tryb dokonania korekty rozliczenia podatkowego w związku ze zmniejszeniem odpłatności za usługę odprowadzania ścieków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie trybu dokonania korekty rozliczenia podatkowego w związku ze zmniejszeniem odpłatności za usługę odprowadzania ścieków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie trybu dokonania korekty rozliczenia podatkowego w związku ze zmniejszeniem odpłatności za usługę odprowadzania ścieków.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca w 2011 r. zawarł ze Szpitalem umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. W związku ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy od 2014 r. toczył się spór między Wnioskodawcą a Szpitalem. Istotą sporu była wysokość opłat za wykonywane usługi związana z faktyczną ilością odprowadzonych ścieków oraz zapisami umowy dotyczącymi odpłatności za ścieki. Zgodnie z zawartą umową, rozliczenie ilości wody miało obywać się na podstawie wskazań wodomierza głównego, natomiast ilość odprowadzonych ścieków ustalano w umowie jako równą ilości wody pobranej. Następnie, w związku z wyłączeniem z eksploatacji lokalnej szpitalnej oczyszczalni, rozliczenie za odprowadzane ścieki odbywało się na podstawie ilości zużytej wody zwiększonej o ponad 50% (wskaźnik 1,54), co jednak nie wynikało z aneksu do umowy, ale z ustnych ustaleń pomiędzy stronami.

W toku realizacji umowy Szpital wniósł o zamontowanie licznika do mierzenia ścieków, w związku z czym przez pewien okres rozliczenie odbywało na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. W trakcie eksploatacji zakwestionowano jednak prawidłowość dokonywanych pomiarów w związku z czym powstał kolejny spór. W październiku 2014 r. Szpital zażądał wymiany urządzenia pomiarowego. Wobec tego ponownie wniesiono o zmianę systemu rozliczeniowego na system oparty na zużyciu wody i wskaźniku 1,54 do czasu stwierdzenia poprawności pomiarów nowego licznika.

Pomimo braku pisemnego aneksu do umowy, wszelkie zmiany w sposobie fakturowania i rozliczania ilości odprowadzanych ścieków były dokonywane na podstawie pisemnych lub ustnych ustaleń z odbiorcą usług, w tym na podstawie pisemnych żądań kierowanych przez Szpital.

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury za wykonane usługi były wystawione prawidłowo. Fakt ten był jednak kwestionowany przez Szpital, co doprowadziło do długotrwałego sporu dotyczącego rozliczeń za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w latach 2014-2015.

Ze względu na specyfikę świadczonych usług nie ma możliwości dokładnego ustalenia ilości faktycznie odprowadzonych ścieków. W związku z tym w dniu ... 2016 r., w wyniku prowadzonych negocjacji, między Szpitalem a Wnioskodawcą zawarto ugodę, zgodnie z którą strony potwierdziły, że Wnioskodawca posiada zobowiązanie względem Szpitala z tytułu kosztów odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej w okresie od ... 2014 r. do ... 2015 r., w kwocie ... zł. Strony uznały, że nadpłata powstała w wyniku awarii urządzenia pomiarowego mierzącego ilość ścieków odprowadzanych przez Szpital.

Zgodnie z ugodą postanowiono, że kwota zobowiązania zostanie podzielona między Szpital i Wnioskodawcę – po 50% na każdy z podmiotów. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany został do wystawienia faktur korygujących za okres czerwiec 2014 r. – luty 2015 r. i zwrotu wskazanej kwoty (50% x ... zł) w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.

W związku z powyższym w marcu 2016 r. wystawiono fakturę korygującą „na minus” na kwotę zmniejszenia należności za odprowadzanie ścieków (50% x ... zł) ustalonego w ugodzie.

Wystawione faktury korygujące nie wynikają z oczywistego błędu, nie są także efektem wcześniejszego błędnego fakturowania. Ze względu na długi okres trwania sporu, brak było możliwości precyzyjnego ustalenia ilości faktycznie odprowadzonych ścieków, a zawarcie ugody pozwoliło na uniknięcie sporu sądowego i zakończyło długoletni spór w zakresie ustalenia kwoty należnej Wnioskodawcy za odprowadzanie ścieków.

W związku z powyższym opisem zadano m.in następujące pytanie.

Czy zmniejszenie podatku należnego powinno nastąpić w momencie wystawienia faktury korygującej, czy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia jej obioru przez kontrahenta...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z zaistnieniem przedstawionego powyżej zdarzenia, zmniejszenia podatku należnego można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług „Podstawę opodatkowania z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen”.

Wnioskodawca wskazał, że w wyniku zawartej ugody i zakończenia sporu zobowiązany był do obniżenia ceny należnej z tytułu dokonanej sprzedaży usług odprowadzenia ścieków o kwotę ustaloną w ugodzie (50% x ... zł).

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, zasadą jest, że „w przypadkach o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przez upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano”.

W przedmiotowej sprawie nie można jednak pominąć brzmienia art. 29a ust. 15 pkt 3 o VAT, zgodnie z którym „Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy”.

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca pod poz. 142 wskazał usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczeniem ścieków.

Zatem zasada, zgodnie z którą dla obniżenia podstawy opodatkowania konieczne jest otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej, nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie musi oczekiwać na otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej, a zmniejszenia VAT należnego w związku z obniżką ceny może dokonać już w momencie wystawienia faktury korygującej.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca, na podstawie art. 29 a ust. 15 pkt 3 i załącznika nr 3 poz. 142 ustawy o VAT może dokonać zmniejszenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.