ITPP2/4512-650/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy właściwe są zasady ujęcia w deklaracji podatkowej od towarów i usług wystawianych faktur korygujących dotyczących zwrotu towarów, opakowań-palet, w celu prawidłowego określenia terminu rozliczenia takiej faktury korygującej przez sprzedawcę, na podstawie weryfikacji daty odbioru faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługi i odniesienie do daty wpływu kopii faktury korygującej do Spółki; czy jeżeli dana faktura korygująca „wystawiona w różnych okresach” wpłynie do Spółki przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nabywca odebrał fakturę korygującą, należy ją ująć w deklaracji podatkowej za okres, w którym nabywca towarów lub usługobiorca odebrał (otrzymał) fakturę korygującą; czy też w przypadku otrzymania przez Spółkę faktury korygującej po złożeniu deklaracji podatkowej, za okres w którym nabywca towarów lub usług odebrał fakturę korygującą należy ją ująć w okresie rozliczeniowym wynikającym już z daty wpływu faktury korygującej do Spółki?
ITPP2/4512-650/15/ADinterpretacja indywidualna
 1. deklaracja podatkowa
 2. faktura korygująca
 3. nabycie
 4. wystawienie faktury
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym należy rozliczyć fakturę korygującą wystawioną w związku ze zwrotem towarów, opakowań-palet – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym należy rozliczyć fakturę korygującą wystawioną w związku ze zwrotem towarów, opakowań-palet.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podmiotem działającym w zakresie:

 • produkcji wyrobów silikatowych, wapna hydratyzowanego,
 • produkcji metalowej - części zamiennych,
 • wyposażenia do urządzeń służących do produkcji wyrobów silikatowych,
 • sprzedaży materiałów budowlanych ogólnego przeznaczenia.

W toku prowadzonej działalności występują sytuacje, w których Spółka zobowiązana jest do wystawiania faktur korygujących:

 1. in minus”, w wyniku których zmniejszeniu ulega podstawa opodatkowania (obrót) podatkiem od towarów i usług (dalej jako „podatek VAT”) w stosunku do postawy opodatkowania (obrotu) określonej w fakturze pierwotnej, tj. poprzednio wystawionej.
  Dotyczy to sytuacji:
  • udzielenia po dokonaniu sprzedaży rabatów, bonifikat, upustów,
  • uznania reklamacji i skont,
  • zwrotu towarów, opakowań, palet,
  • stwierdzonej pomyłki w ilości wydanego towaru,
  • stwierdzonej pomyłki w cenie sprzedanego towaru.
  • zwróconych zaliczek, w przypadkach w których nie doszło do sprzedaży.
 2. in plus” dotyczących sytuacji stwierdzenia pomyłki w ilości, cenie a tym samym w kwocie VAT na fakturze i wystawiono korektę faktury do faktury VAT, w której wykazano kwotę podatku niższą niż należna.
  Dotyczy to zarówno sytuacji:
  1. wynikających ze zdarzeń zaistniałych już w chwili wystawienia faktury pierwotnej, tj.:
   • stwierdzonej pomyłki w ilości wydanego towaru,
   • stwierdzonej pomyłki w cenie sprzedanego towaru,
   • stwierdzonej pomyłki w stawce podatku,
  2. wynikających ze zdarzeń zaistniałych już po dokonaniu dostawy/świadczeniu usługi np. w przypadku:
   • podwyższenia ceny.

Spółka, jako sprzedawca, decydując w jakiej deklaracji VAT powinna być rozliczona faktura korygująca wyróżnia trzy grupy wystawianych faktur korygujących:

 1. faktury korygujące rozliczane przez sprzedawcę przez uwzględnienie ich w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna korekty,
 2. faktury korygujące rozliczane przez sprzedawcę przez uwzględnienie ich w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzyma fakturę korygującą, względnie w deklaracji za okres rozliczeniowy otrzymania od nabywcy potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, tj. w dacie otrzymania kopii faktury do Spółki, czyli w dacie wpływu do Spółki.
 3. faktury korygujące rozliczane przez sprzedawcę przez korektę deklaracji, w której uwzględniona została faktura pierwotna będąca przedmiotem korekty.

Przed wystawieniem korekty faktury VAT osoby odpowiedzialne w Spółce za wystawianie faktur korygujących dokonują weryfikacji, czy zdarzenie gospodarcze oraz dana transakcja została zrealizowana w rzeczywistości na warunkach określonych w wystawionej korekcie faktury VAT.

Duża część faktur korygujących wystawianych przez Spółkę dla rozliczenia wynikającego z nich podatku od towarów i usług (w głównej mierze jego zmniejszenia) wymaga otrzymania potwierdzenia ich odbioru przez nabywcę. W głównej mierze tego rodzaju faktury korygujące wystawiane przez Spółkę dotyczą zwrotu palet (opakowań), czyli są to faktury korygujące, tzw. „in minus” - zmniejszające podstawę opodatkowania oraz VAT należny.

Spółka w celu prawidłowego określenia terminu rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej VAT z tytułu zwrotu opakowań-palet, dokonuje weryfikacji dat odbioru widniejących na zwróconych kopiach faktur korygujących. Data odbioru wpisywana na kopii faktury korygującej jest dla Spółki potwierdzeniem w jakim okresie rozliczeniowym dana faktura korygująca została odebrana przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. W przypadku faktur korygujących wysyłanych pocztą (listem poleconym) datą potwierdzenia, tj. datą odbioru dokumentu jest data widniejąca na tzw. żółtej zwrotce. A zatem w przypadku posiadania przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (tj. za okres, w którym nabywca towarów lub usług otrzymał/odebrał fakturę korygującą) zwróconych kopii faktur korygujących, Spółka ujmuje korekty w deklaracji VAT w okresie wynikającym z okresu otrzymania przez nabywcę towarów lub usługobiorcę faktury korygującej.

Dla tejże grupy faktur korygujących „wyjściowym” okresem rozliczeniowym jest okres, w którym nabywca towarów lub usługobiorca odbierze fakturę korygującą, nie zaś data wpływu podpisanej kopii korekty do Spółki.

Wpływ faktury korygującej do Spółki po dokonaniu złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym nabywca korekty odebrał fakturę korygującą, Spółka dokonuje rozliczenia takich faktur korygujących, w okresach w których potwierdzenie takie uzyskuje, tj. w dacie wpływu faktury korygującej do Spółki”. W celu prawidłowej identyfikacji okresów rozliczeniowych wszystkie dokumenty, w tym każda kopia faktury korygującej wpływającej do Spółki, ostemplowywana jest datą faktycznego do niej wpływu.

Opierając się na sytuacjach występujących w działalności Spółki, jeżeli jest w posiadaniu zwróconych kopii faktur korygujących dotyczących danego okresu rozliczeniowego, przykładowo faktur korygujących wystawionych w różnych miesiącach, ale z datą odbioru w miesiącu marcu 2015 r. (na każdej kopii faktury korygującej wpisana jest konkretna, czytelna data odbioru z okresu marca 2015 r.), zwróconych włącznie do 25 kwietnia 2015 r., czyli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, (czyli deklaracja podatkowa za miesiąc marzec 2015 r.) rozliczane są w miesiącu marcu 2015 r. Wszystkie faktury korygujące wystawione w różnych okresach, ale odebrane w miesiącu marcu 2015 r., otrzymane przez Spółkę w okresie po 25 marca 2015 roku, ujmowane są w deklaracji podatkowej za okres wynikający odpowiednio z daty wpływu faktury korygującej do Spółki. Data wpływu kopii faktury korygującej do Spółki, jest datą która określa czy daną fakturę korygującą należy ująć w deklaracji podatkowej wynikającej z okresu odbioru faktury korygującej przez nabywcę, czy też już w okresie następnym

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy właściwe są zasady ujęcia w deklaracji podatkowej od towarów i usług wystawianych faktur korygujących dotyczących zwrotu towarów, opakowań-palet, w celu prawidłowego określenia terminu rozliczenia takiej faktury korygującej przez sprzedawcę, na podstawie weryfikacji daty odbioru faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługi i odniesienie do daty wpływu kopii faktury korygującej do Spółki; czy jeżeli dana faktura korygująca „wystawiona w różnych okresach” wpłynie do Spółki przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nabywca odebrał fakturę korygującą, należy ją ująć w deklaracji podatkowej za okres, w którym nabywca towarów lub usługobiorca odebrał (otrzymał) fakturę korygującą; czy też w przypadku otrzymania przez Spółkę faktury korygującej po złożeniu deklaracji podatkowej, za okres w którym nabywca towarów lub usług odebrał fakturę korygującą należy ją ująć w okresie rozliczeniowym wynikającym już z daty wpływu faktury korygującej do Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, analizując kwestię dotyczącą zadanego pytania należy stwierdzić, że termin rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej VAT należny wystawionej w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów, opakowań – w jego przypadku palet, reguluje art. 29a ust. 10 i 13 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12,
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust.1 ustawy.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy, obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Analizując powyższe, zdaniem Spółki, norma prawna wyrażona w powołanym wyżej artykule ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje podatnikowi zamierzającemu obniżyć podstawę opodatkowania uzyskać dowód doręczenia korekty faktury nabywcy towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę korygującą. Faktura korygująca bez potwierdzenia jej odbioru, tj. bez daty jej odbioru, nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Dopiero potwierdzenie odbioru w formie:

 • uzyskania zwrotu kopii faktury korygującej z czytelną, konkretną datą odbioru umieszczoną na fakturze korygującej przez nabywcę,
 • lub data odbioru faktury korygującej w formie listu poleconego, w takim przypadku data widniejąca na zwrotce, uprawnia podatnika do rozliczenia faktur korygujących.

Data odbioru faktury korygującej świadczy o tym, iż dana faktura korygująca zostanie ujęta i rozliczona przez jej nabywcę w dacie jej otrzymania.

A zatem w zależności od tego, czy dana kopia faktury korygującej zostanie uzyskana/wpłynie do Spółki do czasu złożenia deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nabywca korekty odebrał fakturę korygującą, ujmuje się daną fakturę korygującą w okresie rozliczeniowym wynikającym z dat jej odbioru. Uzyskanie kopii faktury po terminie złożenia deklaracji wymaga ujęcia w okresie wynikającej z daty wpływu do Spółki.

Data wpływu kopii faktury korygującej do Spółki jest datą, która określa, czy dokument należy ująć w danej deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym dokonano odbioru faktury korygującej przez nabywcę, czy też już w okresie następnym, jeżeli faktura korygująca wpłynie po dacie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie zawiera oceny prawidłowości wystawienia przez Spółkę faktur korygujących, gdyż nie zadano w tym zakresie pytania i nie przedstawiono stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.