ITPP1/4512-195/15/MN | Interpretacja indywidualna

Prawidłowość wystawiania faktury korygującej dokumentującej udzielony rabat dotyczący wszystkich dostaw w danym okresie oraz prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego.
ITPP1/4512-195/15/MNinterpretacja indywidualna
 1. bonus
 2. faktura korygująca
 3. premia pieniężna
 4. rabaty
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 24 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktury korygującej dokumentującej udzielony rabat dotyczący wszystkich dostaw w danym okresie oraz prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 24 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktury korygującej dokumentującej udzielony rabat dotyczący wszystkich dostaw w danym okresie oraz prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest producentem ogrzewaczy wody, kotłów, a także dystrybutorem pomp ciepła, kolektorów i systemów solarnych. Dodatkowo Spółka prowadzi sprzedaż części zamiennych do sprzedawanych przez siebie urządzeń. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności sprzedaje oferowane towary w głównej mierze na rzecz podmiotów gospodarczych („Kontrahenci”). Z uwagi na wolumen sprzedaży Spółka wystawia w ciągu poszczególnych okresów rozliczeniowych znaczną ilość faktur na każdego ze swoich Kontrahentów, dokumentujących poszczególne dostawy. W celu zachęcenia obecnych oraz przyszłych Kontrahentów do zakupu oferowanych produktów Spółka prowadzi politykę zawierania umów handlowych, na mocy których przyznaje niektórym swoim odbiorcom premie pieniężne (miesięczne, lub kwartalne, lub półroczne, lub roczne) z tytułu terminowego regulowania należności lub uzyskania określonego poziomu obrotów (roczne) (dalej łącznie: „Premie pieniężne”). Przyznane Kontrahentom premie pieniężne Spółka traktuje jako rabat (obniżkę ceny) i dokumentuje je wystawianymi fakturami. Spółka zamierza dokumentować wypłacane Premie pieniężne wystawiając faktury zawierające następujące dane:

 • oznaczenie „faktura korygująca”,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy:
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • okres, do którego odnosi się udzielana Premia pieniężna;
 • kwota udzielonej Premii pieniężnej oraz kwota zmniejszenia podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • przyczyna korekty.

Spółka rozważa nieuwzględnianie w wystawianych fakturach korygujących numerów i dat wystawienia faktur będących przedmiotem korekty, ze względu na znaczące trudności w wystawianiu takich faktur oraz objęcie korektą wszystkich faktur wystawionych Kontrahentowi w danym okresie objętym korektą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy Spółka w wystawianych fakturach korygujących wskaże okres, do którego odnosi się udzielana Premia pieniężna, a jednocześnie nie zawrze w treści faktury numerów oraz dat wystawienia faktur korygowanych, będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie takiej faktury, o ile spełnione zostaną warunki z art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy na fakturach korygujących wskaże okres, do którego odnosi się udzielana Premia pieniężna, a jednocześnie nie zawrze w treści faktury numerów oraz dat wystawienia faktur korygowanych, będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie takiej faktury, o ile spełnione zostaną warunki z art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Zgodnie z przepisem art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT podatnik wystawia fakturę korygującą. Z kolei, ustęp 2 tego artykułu precyzuje, że faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
 2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • przyczynę korekty.
 • Natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że w przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

  1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
  2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

  Przywołany powyżej artykuł 106j ustawy o VAT został wprowadzony w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013. poz. 1027). W uzasadnieniu do ustawy zmieniającej wprost wskazano, że przepisy tego artykułu „regulują zasady wystawiania faktur korygujących i stanowią odzwierciedlenie regulacji obowiązujących w tym zakresie w rozporządzeniu fakturowym”. Rozporządzenie fakturowe, o którym mowa w uzasadnieniu, to obowiązujące do końca 2013 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 ze zm.; dalej „rozporządzenie”). Zgodnie z przepisem § 13 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać:

  1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
  2. dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 (tj. nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy);
  3. okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
  4. kwotę udzielonego rabatu;
  5. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

  Dodatkowo, zgodnie z § 13 ust. 8 powołanego powyżej rozporządzenia, faktury korygujące powinny zawierać wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”. Biorąc pod uwagę założenia i cele ustawodawcy wyrażone w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT, o którym mowa wyżej należy uznać, że zasady wystawiania faktur korygujących nie ulegają zmianie w porównaniu do rozporządzania. To oznacza, że nie ma potrzeby dodatkowego wskazywania numerów pierwotnych faktur oraz dat ich wystawienia. W konsekwencji wymogi formalne wystawiania uproszczonych faktur korygujących pozostały niezmienione. Ponadto Spółka zauważa, że celem wprowadzenia faktur korygujących obejmujących ogół dostaw towarów za dany okres na rzecz określonego kontrahenta było maksymalne uproszczenie formy i skrócenie treści takiej faktury. Faktury te dotyczą zazwyczaj ogromnej liczby faktur korygowanych, w związku z czym zamieszczanie w nich szczegółowych informacji, takich jak daty i numery tych faktur, daty dokonania dostawy i nazwy towarów jest bardzo uporczywe. Co więcej, nie ma to większego uzasadnienia, gdyż mając na uwadze, że takie faktury korygujące odnoszą się do wszystkich dostaw dokonanych na rzecz danego kontrahenta w określonym okresie, łatwo jest ustalić te dane, bez przywoływania ich w fakturze korygującej. Inaczej jest w przypadku zbiorczych faktur korygujących dotyczących jedynie niektórych dostaw dokonanych na rzecz danego kontrahenta. W takim przypadku uzasadnione jest sprecyzowanie, jakich dostaw towarów lub usług dotyczy korekta, a może to nastąpić poprzez powołanie danych identyfikujących faktury korygowane (numer i data wystawienia) oraz danych identyfikujących towary lub usługi (daty dostaw towarów lub wykonania usług oraz nazwy towarów i usług), których korekta dotyczy. Może się bowiem zdarzyć, że korekta dotyczy tylko niektórych towarów lub usług objętych korygowaną fakturą. W przedmiotowej sprawie, powyższa sytuacja jednak nie wystąpi. Na brak obowiązku wskazywania w fakturach korygujących dotyczących całej sprzedaży dokonywanej w danym okresie numerów faktur pierwotnych oraz dat ich wystawienia wskazują również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2014 r. sygn. IPPP2/443-163/14-2/MM oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2014 r. sygn. IPPP2/443-163/14-3/MM stwierdził, że „Z odniesienia do opisanego stanu faktycznego powołanych przepisów prawa podatkowego wynika, że w sytuacji opisanej przez Spółkę zastosowanie znajduje przepis art. 106j ust. 3 ustawy o VAT. Faktura korygująca wystawiona w przypadku udzielenia bonusów w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie – powinna zawierać co najmniej: numer kolejny oraz datę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz ich numery identyfikacji podatkowej, okres do którego odnosi się udzielany rabat, kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, a także przyczynę dokonywanej korekty. Wnioskodawca może tego dokonać również wówczas, jeżeli z treści umowy zawartej z danym kontrahentem wynika, że udzielone bonusy są udzielane w stosunku do całego obrotu z danym kontrahentem, ale podstawą ich kalkulacji może być wartość wszystkich produktów zakupionych w określonym czasie bądź tylko wybranych i ustalonych między stronami grupach produktów”;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. ILPP2/443-837/14-2/MR stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika, który wnosił, że „W tym miejscu należy podkreślić, iż z treści przepisów art. 29a ustawy o VAT nie wynika aby warunkiem umożliwiającym pomniejszenie kwoty podatku należnego było zamieszczanie w przypadku zbiorczych faktur korygujących dat oraz numerów faktur pierwotnych, do których odnosi się dana zbiorcza faktura korygująca (faktura uproszczona). Tym samym Spółka zamieszczając w treści zbiorczych faktur korygujących jedynie informacje o okresie, do którego odnosi się udzielany rabat (premia pieniężna) po spełnieniu warunków określonych w przepisach art. 29a ust. 13 lub ust. 15 pkt 4 oraz ust. 16 ustawy o VAT jest uprawiona do obniżenia wartości podatku należnego”;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 3 kwietnia 2014 r. sygn. IPTPP4/443-12/14-2/MK rozpatrując pytanie podatnika o elementy konieczne uproszczonej faktury korygującej uznał, że: „Mając na uwadze powyższy opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż udzielony przez wnioskodawcę rabat, który obniża cały obrót uzyskany w danym okresie rozliczeniowym, może zostać udokumentowany poprzez wystawienie zbiorczej faktury korygującej, o której mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia, zawierającej wszystkie wskazane w tym przepisie elementy. Jak wynika bowiem z opisu stanu faktycznego, rabat jest rozliczany w odniesieniu do całości obrotu, tj. w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów w tym okresie (kwartalny okres rozliczeniowy). W konsekwencji Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania zbiorczej faktury korygującej, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa § 13 ust. 2. Zauważyć również należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawca udzieli rabatu dotyczącego sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, wtedy Wnioskodawca winien mieć na uwadze przepis § 13 ust. 4 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku”;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2013 r. sygn. IPPP1/443-847/13-2/PR stwierdził, że „w sytuacji opisanej przez Spółkę zastosowanie znajdzie przepis § 13 ust. 3 cyt. rozporządzenia, a od 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 106j ust. 3 ustawy o VAT. Faktura korygująca wystawiona w przypadku udzielenia rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie - powinna zawierać co najmniej: numer kolejny oraz datę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz ich numer}- identyfikacji podatkowej, okres do którego odnosi się udzielany rabat a także kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego. Ponadto, od 1 stycznia 2014 r. art. 106j ust. 3 ustawy wprowadza dodatkowy wymóg wskazania przyczyny dokonywanej korekty. Może tego dokonać również wówczas, jeżeli z treści umowy zawartej z danym kontrahentem wynika, że udzielone rabaty są kalkulowane na podstawie obrotu dotyczącego części asortymentu, ale przyznawane są do wszystkich towarów nabytych w danym okresie”.

  Powyższe interpretacje wyraźnie wskazują, że również organy podatkowe nie mają wątpliwości, że od 1 stycznia 2014 r. nie zmieniły się zasady wystawiania faktur korygujących dotyczących całej sprzedaży dokonywanej w danym okresie i nadal nie ma obowiązku wskazywania w ich treści numerów faktur korygowanych oraz dat ich wystawienia. W konsekwencji należy uznać, że w przypadku, gdy Spółka na fakturach korygujących wskaże okres, do którego odnosi się udzielana Premia pieniężna, a jednocześnie nie zawrze w treści faktury numerów oraz dat wystawienia faktur korygowanych, będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie takiej faktury, o ile spełnione zostaną warunki z art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że korekta dotyczyć będzie wszystkich dostaw dokonanych w danym okresie rozliczeniowym na rzecz danego kontrahenta, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.