IPTPP4/443-822/14-4/BM | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania
IPTPP4/443-822/14-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. faktura korygująca
 2. podstawa opodatkowania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest dealerem i między innymi, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży nowych samochodów. W miesiącu kwietniu 2013 r. wystawiono fakturę dokumentującą sprzedaż samochodu którego nabywcą była osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako firma .... Faktura została ujęta w rejestrze sprzedaży w m-cu kwietniu, a podatek VAT rozliczony w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2013 r. W dniu 9 października 2013 r. klientka odstąpiła od umowy sprzedaży samochodu powołując się na przepisy o rękojmi. Podstawą odstąpienia były wady pojazdu. Sprzedawca uznał zasadność roszczenia. Odstąpienie od umowy wywołuje taki skutek, jakby umowa nigdy nie została zawarta. Konsekwencją tego jest konieczność zwrotu przez strony tego co sobie wzajemnie świadczyły. W listopadzie 2013 r. zawarto porozumienie pomiędzy Spółką a nabywcą samochodu z tytułu ugodowego zakończenia sporu powstałego na skutek reklamacji i odstąpienia od umowy. Samochód został Spółce przekazany na podstawie protokołu. Niestety warunek ugody przez drugą stronę nie został spełniony (uzgodniono, że Spółka nabędzie reklamowany pojazd na podstawie faktury zakupu wystawionej przez właścicielkę pojazdu). W związku z tym że sprzedawca wypłacił kupującej należną kwotę i spełnił pozostałe jej roszczenia, a nie otrzymał dokumentu o którym mowa powyżej uznano, że warunki ugody nie zostały dotrzymane.

Aby wprowadzić samochód na stan magazynowy i formalnie uznać odstąpienie od umowy - reklamację Spółka wystawiła w grudniu 2013 r. fakturę korygującą. Podatek VAT z faktury jest do dnia dzisiejszego nie rozliczony, nie została obniżona podstawa w żadnej składanej dotychczas deklaracji.

Wszelkie próby dostarczenia dokumentu i kontaktu z klientką (telefoniczne oraz listowne) nie przyniosły rezultatu. Ustalono, że zmienił się adres prowadzenia działalności, ale tam również nie odebrano korespondencji. Na miejsce pojechał pracownik Spółki i stwierdził (po konsultacji z okolicznymi mieszkańcami), że sklep od jakiegoś czasu jest zamknięty. Próba dostarczenia dokumentów do pełnomocnika również nie przyniosła rezultatu. Wszelka korespondencja wracała z adnotacją „adresata nie zastałem”. Osoba ta nadal prowadzi działalność , bo nie ma wzmianki o wykreśleniu jej z ewidencji i jest czynnym podatnikiem VAT (na wniosek Spółka otrzymała zaświadczenie o podatniku podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego).

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP....

W odpowiedzi na pytania „(...) czy Wnioskodawca posiada dokumentację, z której wynika, że: podejmował próby doręczenia faktury korygującej oraz nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej... Jeżeli odpowiedź na pytanie (...) jest twierdząca, to należy wskazać jakie to są dokumenty...” Wnioskodawca wskazał, iż w związku z zaistniałą sytuacją opisaną we wniosku Spółka podejmowała próby doręczenia faktury korygującej przez .... posiada dokumentację taką jak zwrotne potwierdzenie odbioru z adnotacją "adresata nie zastałem", "zwrot nie podjęto w terminie".

Wnioskodawca podał, iż z uwagi na fakt, że nabywca towaru odstąpił od umowy realizując swoje prawa wynikające z rękojmi, a oświadczenie to ma skutki ex tunc, zatem nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Pojazd będący przedmiotem odstąpienia od umowy został sprzedawcy zwrócony, czego dowodem jest protokół zdawczo-odbiorczy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka po wyczerpaniu wszelkich możliwości dostarczenia faktury korygującej nie musi posiadać potwierdzenia jej odbioru przez kontrahenta, by móc w sposób zgodny z prawem dokonać obniżenia podstawy opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy: po wyczerpaniu wszelkich możliwości dostarczenia faktury korygującej będzie można obniżyć podstawę opodatkowania o wartość zwróconego towaru wynikającą z wystawionej faktury korygującej.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Ust.15 pkt 4 mówi, że gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie stosuje się. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w przypadku firmy Wnioskodawcy. Potwierdzenia nie otrzymał, a nabywca towaru wie, że do transakcji doszło, bo samochód został Wnioskodawcy przekazany a pieniądze zwrócone.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 29a ust. 10 ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Według art. 29a ust. 14 ustawy przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Z treści art. 29a ust. 15 ustawy wynika, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Stosownie do art. 29a ust. 16 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przepis art. 106j ust. 2 ustawy stanowi, że faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Należy zauważyć, że ww. przytoczone regulacje prawne stanowią, iż kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest bowiem doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowania zawarte w ustawie mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 .... S.A. W wyroku tym Trybunał orzekł, że „wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.). Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi.” Jednocześnie Trybunał w niniejszym wyroku uznał, że „jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wynika zatem, że podatnik winien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi wykazać, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał a transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Zasady te zawarte są w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy.

Zaznaczyć należy również, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy takiego potwierdzenia. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej, faks potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną, czy też posiadanie dowodów zapłaty lub dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług. Wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwość do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, iż podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź tego prawa nie ma.

Art. 29a ust. 13 ustawy oraz przytoczone powyżej orzeczenie TSUE przewidują prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy pod warunkiem otrzymania przed terminem złożenia deklaracji potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Dopiero w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, to Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania. Powołane przepisy oraz orzeczenie TSUE nie wskazują jaką dokumentację należy posiadać, aby potwierdzała ona dochowanie należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca posiada wiedzę w zakresie wystawionej faktury korygującej. Dopuszczalne są zatem wszelkie formy, które jednoznacznie będą potwierdzały powyższe okoliczności.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest dealerem i między innymi, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży nowych samochodów. W miesiącu kwietniu 2013 r. wystawiono fakturę dokumentującą sprzedaż samochodu którego nabywcą była osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako firma ..... Faktura została ujęta w rejestrze sprzedaży w m-cu kwietniu, a podatek VAT rozliczony w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2013 r. W dniu 9 października 2013 r. klientka odstąpiła od umowy sprzedaży samochodu powołując się na przepisy o rękojmi. Podstawą odstąpienia były wady pojazdu. Sprzedawca uznał zasadność roszczenia. Odstąpienie od umowy wywołuje taki skutek, jakby umowa nigdy nie została zawarta. Konsekwencją tego jest konieczność zwrotu przez strony tego co sobie wzajemnie świadczyły. W listopadzie 2013 r. zawarto porozumienie pomiędzy Spółką a nabywcą samochodu z tytułu ugodowego zakończenia sporu powstałego na skutek reklamacji i odstąpienia od umowy. Samochód został Spółce przekazany na podstawie protokołu. Niestety warunek ugody przez drugą stronę nie został spełniony (uzgodniono, że Spółka nabędzie reklamowany pojazd na podstawie faktury zakupu wystawionej przez właścicielkę pojazdu). W związku z tym że sprzedawca wypłacił kupującej należna kwotę i spełnił pozostałe jej roszczenia, a nie otrzymał dokumentu o którym mowa powyżej uznano, że warunki ugody nie zostały dotrzymane.

Aby wprowadzić samochód na stan magazynowy i formalnie uznać odstąpienie od umowy - reklamację Spółka wystawiła w grudniu 2013 r. fakturę korygującą. Podatek VAT z faktury jest do dnia dzisiejszego nie rozliczony, nie została obniżona podstawa w żadnej składanej dotychczas deklaracji.

Wszelkie próby dostarczenia dokumentu i kontaktu z klientką (telefoniczne oraz listowne) nie przyniosły rezultatu. Ustalono, że zmienił się adres prowadzenia działalności, ale tam również nie odebrano korespondencji. Na miejsce pojechał pracownik Spółki i stwierdził (po konsultacji z okolicznymi mieszkańcami), że sklep od jakiegoś czasu jest zamknięty. Próba dostarczenia dokumentów do pełnomocnika również nie przyniosła rezultatu. Wszelka korespondencja wracała z adnotacją „adresata nie zastałem”. Osoba ta nadal prowadzi działalność, bo nie ma wzmianki o wykreśleniu jej z ewidencji i jest czynnym podatnikiem VAT (na wniosek Spółka otrzymała zaświadczenie o podatniku podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego).

W związku z zaistniałą sytuacją opisaną we wniosku Spółka podejmowała próby doręczenia faktury korygującej przez Pocztę Polską posiada dokumentację taką jak zwrotne potwierdzenie odbioru z adnotacją "adresata nie zastałem", "zwrot nie podjęto w terminie".

Wnioskodawca podał, iż z uwagi na fakt, że nabywca towaru odstąpił od umowy realizując swoje prawa wynikające z rękojmi, a oświadczenie to ma skutki ex tunc, zatem nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Pojazd będący przedmiotem odstąpienia od umowy został sprzedawcy zwrócony, czego dowodem jest protokół zdawczo-odbiorczy.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż – jak wyżej wskazano - warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Ponadto z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie narzucają formy w jakiej potwierdzenie odbioru faktur korygujących ma być dokonane, strony mają swobodę wyboru metody tego potwierdzenia.

Natomiast w przypadku, gdy w wyjątkowych sytuacjach, tj. nabywca nie odbiera korespondencji, Wnioskodawca mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej nie będzie posiadał potwierdzenia odbioru faktury korygującej, jednakże z posiadanej dokumentacji wynikać będzie, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub podatku należnego.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, na podejmowanie prób doręczenia faktury korygującej i nawiązania kontaktu z klientką (telefonicznie i listownie), które nie przyniosły rezultatu. Jak wskazano, Wnioskodawca ustalił, że zmienił się adres prowadzenia działalności, ale tam również nie odebrano korespondencji. Na miejsce pojechał pracownik Spółki i stwierdził (po konsultacji z okolicznymi mieszkańcami), że sklep od jakiegoś czasu jest zamknięty. Próba dostarczenia dokumentów do pełnomocnika również nie przyniosła rezultatu. Wszelka korespondencja wracała z adnotacją „adresata nie zastałem”. W związku z zaistniałą sytuacją opisaną we wniosku Spółka podejmowała próby doręczenia faktury korygującej przez Pocztę Polską posiada dokumentację taką jak zwrotne potwierdzenie odbioru z adnotacją "adresata nie zastałem", "zwrot nie podjęto w terminie". Wnioskodawca podał, iż z uwagi na fakt, że nabywca towaru odstąpił od umowy realizując swoje prawa wynikające z rękojmi, a oświadczenie to ma skutki ex tunc, zatem nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Pojazd będący przedmiotem odstąpienia od umowy został sprzedawcy zwrócony, czego dowodem jest protokół zdawczo-odbiorczy.

Jak wskazano wyżej, w wyjątkowych sytuacjach Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż skoro - jak wskazano we wniosku - Wnioskodawca posiada dokumentację potwierdzającą podejmowane próby doręczenia faktury korygującej oraz posiada dokumenty z których wynika, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Postępowanie o udzielenie interpretacji ma zaś na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego do określonego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, co do którego można wydać interpretację indywidualną. Należy podkreślić, iż w postępowaniu tym organ może opierać się jedynie na brzmieniu przepisów i nie może prowadzić postępowania dowodowego, które prowadzone może być jedynie w postępowaniu podatkowym, w którym możliwa jest jednoznaczna ocena czy posiadane przez Wnioskodawcę dowody świadczą o tym, iż dochował należytej staranności w celu doręczenia faktury korygującej i otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

faktura korygująca
IBPP2/443-1065/14/WN | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
IPPP1/443-1232/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.