IPTPP3/4512-446/15-2/MWj | Interpretacja indywidualna

 • otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą mailową (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej)
 • wysłanie drogą elektroniczną wiadomości mailowej, która posiadała w załączeniu fakturę korygującą oraz posiadania dodatkowej dokumentacji, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej
 • IPTPP3/4512-446/15-2/MWjinterpretacja indywidualna
  1. faktura korygująca
  2. obniżenie podatku należnego
  3. podstawa opodatkowania
  4. potwierdzenie odbioru
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z:

  • otrzymaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą mailową (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej)– jest prawidłowe,
  • wysłaniem drogą elektroniczną wiadomości mailowej, która posiadała w załączeniu fakturę korygującą oraz posiadania dodatkowej dokumentacji, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 16 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z otrzymaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą mailową (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej) oraz wysłaniem drogą elektroniczną wiadomości mailowej, która posiadała w załączeniu fakturę korygującą oraz posiadania dodatkowej dokumentacji, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

  Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonuje sprzedaży wysyłkowej towarów podlegającej opodatkowaniu w Polsce. Nabywcy zawierają ze Spółką umowę sprzedaży za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy). Towar jest wysyłany za pośrednictwem ..... lub kuriera. Nabywcami towarów są zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są podatnikami podatku od towarów i usług (wtedy sprzedaż jest rejestrowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej). Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą nabywające od Spółki towary niezwiązane w sposób bezpośredni z tą działalnością, jako konsumenci są uprawnieni, (co wynika z odrębnych uregulowań prawnych) do odstąpienia od umowy, dokonania zwrotu towaru i otrzymania zwrotu uiszczonej płatności. Chęć odstąpienia nabywca zgłasza za pośrednictwem specjalnego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zamieszczonego w regulaminie zakupów na stronie sklepu internetowego, bądź też drogą mailową. Wspomniany formularz wysyłany jest elektronicznie lub w wersji papierowej razem z towarem. Każdorazowo w takiej sytuacji Spółka zwraca kontrahentowi przedpłaconą kwotę i wystawia fakturę korygującą, która w większości przypadków wysyłana jest pocztą elektroniczną z prośbą o odesłanie podpisanej kopii wraz z towarem, (jeżeli wcześniej nie został on odesłany) lub pocztą, co stanowi duże utrudnienie zarówno po stronie klienta jak i sklepu.

  Przy sprzedaży wysyłkowej, występują również często sytuacje, w których z uwagi na dbałość o klienta i dokładanie wszelkiej staranności w utrzymanie długofalowych relacji z odbiorcami towarów Spółki, konieczne jest dokonywanie obniżenia cen bądź też przyjmowanie zwrotów towarów po upływie dłuższego niż 14 dni czasu, jaki upłynął od transakcji sprzedaży (np. w ramach zgłoszonych zgodnie z regulaminem sklepu, uznanych reklamacji). Wówczas również Spółka dokonuje zwrotu środków pieniężnych na rzecz kontrahenta oraz wystawia fakturę korygującą i wysyła z prośbą o odesłanie tak jak ma to miejsce przy odstąpieniu od umowy.

  Ze względu na wciąż rosnącą liczbę zamówień i transakcji w sklepie internetowym oraz troskę o ich prawidłową i szybką obsługę, Spółka będzie chciała w sposób optymalny usprawnić proces korygowania sprzedaży. Dlatego zarówno przy odstąpieniu od umowy jak i późniejszych zwrotach towarów zamierza faktury korygujące wysyłać i potwierdzać drogą elektroniczną.

  W celu otrzymania potwierdzenia faktury korygującej Spółka zastosuje procedurę, w ramach której w pierwszym działaniu w sytuacji wysyłania do nabywcy wiadomości z załączoną fakturą korygującą przy użyciu poczty elektronicznej, odbiorca będzie miał możliwość automatyczne potwierdzić otrzymanie wiadomości. Odbiorca wiadomości odbierając wiadomość z załączoną fakturą korygującą będzie mógł wybrać opcję, która pojawi się automatycznie o treści „Potwierdź nadawcy odbiór wiadomości: Tak/Nie”. W przypadku wybrania opcji „Tak” Spółka otrzyma maila zwrotnego z informacją o odczycie wiadomości. Jeżeli natomiast odbiorca wybierze opcję „Nie”, potwierdzenie odbioru nie zostanie wysłane. W przypadku, gdy wiadomość z fakturą korygującą nie dotrze na serwer poczty elektronicznej, na którym znajduje się konto poczty elektronicznej odbiorcy, to Spółka otrzyma automatycznego maila zwrotnego z komunikatem o błędzie technicznym uniemożliwiającym dostarczenie wiadomości. W sytuacjach, gdy Spółka nie otrzyma automatycznego maila zwrotnego z potwierdzeniem odczytu wiadomości albo otrzymania komunikatu o błędzie technicznym, to Spółka wyśle kolejną wiadomość pocztą elektroniczną, prosząc w treści maila odbiorcę wiadomości o potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez wysłanie zwrotnej wiadomości pocztą elektroniczną z oświadczeniem o potwierdzeniu odbioru faktury korygującej.

  Fakt, że Spółka będzie podejmowała próby doręczenia faktury korygującej będzie wynikał bezpośrednio z historii korespondencji z programu komunikacyjnego zapewniającego ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail. Historia korespondencji przechowywana będzie w formie papierowej (poprzez-wydruk) lub w formie elektronicznej (na trwałym nośniku).

  W sytuacji braku uzyskania potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej w drodze automatycznego odesłania z serwera nabywcy informacji o odbiorze wiadomości lub w drodze otrzymania maila zwrotnego, w treści którego nabywca potwierdzi, że odebrał fakturę korygującą, Spółka nie będzie posiadała dokumentacji, z której będzie wynikało, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał, ale Spółka będzie mieć dokumenty potwierdzające, że nabywca wie, że transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w fakturze korygującej. Na dokumenty powyższe składać się będą: formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, korespondencja mailowa z odbiorcą z programu obsługującego pocztę elektroniczną, potwierdzenie dokonania zwrotu przelewem płatności do nabywcy, dokumenty magazynowe dokumentujące przyjęcie zwróconego towaru. Posiadanie wymienionej dokumentacji oraz próba doręczenia w formie opisanej powyżej zdaniem Spółki wyczerpuje wymagania stawiane w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT i uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania.

  Faktury korygujące Spółka będzie wystawiała zarówno na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą (tych działających i tych nie działających w charakterze podatnika) jak i na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

  Sposób wystawiania i przechowywania faktur, będących przedmiotem pytań, spełnia wymogi określone w przepisach art. 106m i 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  Pytanie 1

  Czy w przypadku otrzymania drogą mailową potwierdzenia odbioru wiadomości mailowej (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej), która w załączeniu zawierała fakturę korygującą, należy uznać, że podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę, uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania...

  Pytanie 2

  Czy w sytuacji wysłania drogą elektroniczną wiadomości mailowej, która posiadała w załączeniu fakturę korygującą oraz posiadania dodatkowej dokumentacji, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, należy uznać, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania...

  Zdaniem Wnioskodawcy.

  Własne stanowisko pytanie 1

  Tak, otrzymanie przez sprzedawcę (podatnika) automatycznego potwierdzenia z programu pocztowego dostarczenia maila wraz z załączoną fakturą korygującą lub odesłanie przez nabywcę maila z treścią potwierdzającą otrzymanie faktury korygującej, będzie stanowiło potwierdzenie uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13.

  Rolą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych celem doprowadzenia do udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Są one, zatem wystawiane by doprowadzić stan wynikający z faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Skoro wystawiona faktura pierwotna została wprowadzona do obrotu gospodarczego i stała się prawidłowym dokumentem stwierdzającym dokonanie sprzedaży, to tym samym okoliczności uprawniające do obniżenia obrotu należy udokumentować fakturą korygującą i wprowadzić ją do obrotu prawnego. Natomiast, jeżeli wprowadzeniem do obrotu jest przesłanie faktury w dowolnym formacie elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej oczywiście przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, to również wysłanie tą drogą faktury korygującej będzie wprowadzeniem jej do obrotu prawnego.

  Ponieważ przepisy ustawy nie zawierają żadnego wymogu dotyczącego formy takiego potwierdzenia, wiadomość zwrotna przesłana drogą elektroniczną czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę. Po drugie zachowana będzie należyta staranność, jeżeli chodzi o uzyskanie potwierdzenia, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z jej treścią tj. będzie on mógł potwierdzić, że otrzymał wiadomość z załącznikiem poprzez wybór opcji o potwierdzeniu odbioru lub będzie mógł to uczynić odrębnym mailem.

  Własne stanowisko pytanie 2

  Tak, w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę bądź obniżenia ceny oraz zwrotu wynagrodzenia nabywcy w wyniku odstąpienia od umowy, bądź uznania reklamacji, wysłanie faktury korygującej pocztą elektroniczną na adres wskazany przez nabywcę, w wyżej przedstawionym opisie sprawy i przy dysponowaniu dodatkową dokumentacją, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej będzie zdaniem Spółki wystarczające do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o wartość zwróconych towarów, uznanych reklamacji, udzielonych rabatów, upustów i w tej sytuacji nie jest wymagane uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej ani drogą mailową ani na piśmie.

  Co do zasady, dla obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zwróconych towarów, konieczne jest potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej. Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

  Jednak w myśl art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W takim przypadku, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spienione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

  Po pierwsze, w przedstawionym powyżej opisie sprawy nabywca będzie wiedział, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Przede wszystkim będzie to wynikało z potwierdzenia rezygnacji z zakupu bądź innego uzasadnionego zwrotu towaru sprzedawcy (obniżenia ceny) w postaci przechowywanej dokumentacji: formularza odstąpienia od umowy przesłanego w wersji elektronicznej lub papierowej, reklamacji popartej dokumentem potwierdzającym zwrot należności za towar, a także korespondencją z nabywcą prowadzoną drogą elektroniczną. Jeżeli bowiem nabywca otrzyma zwrot ceny po tym, jak zwrócił bądź zareklamował towar, to musi mieć świadomość, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

  Po drugie, mail wysłany do nabywcy wraz z załączoną fakturą korygującą na adres wskazany przez tego nabywcę, lub w odpowiedzi na jego maila z reklamacją lub z pismem odstąpienia od umowy jest wystarczającym dowodem dokumentującym próbę doręczenia faktury korygującej.

  Po trzecie, faktura korygująca wysyłana będzie w załączeniu pocztą elektroniczną w formie i w sposób zapewniający autentyczność, integralność i czytelność.

  Powyższe stanowisko znajduje m.in. potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2013 r. (sygn. ITPP3/443-366b/l3/AT) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 września 2014 r. (sygn.ILPP4/443-393/14-4/EWW) zgodnie, z którymi można wykazać przy użyciu innych środków dochowanie należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem dostarczenia faktury korygującej i upewnienia się, że nabywca towaru jest w jej posiadaniu i zapoznał się z nią oraz że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w wystawionej korekcie faktury.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Stosownie do art. 2 pkt 31 ustawy, ilekroć jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

  Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy, przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

  W myśl art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
  2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

  Stosownie do art. 106g ust. 1 ustawy, faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

  Na podstawie art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

  W myśl art. 106m ust. 1 ustawy, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

  Stosownie do art. 106m ust. 2, przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.

  Zgodnie z art. 106m ust. 3 ustawy, przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

  Stosownie do art. 106m ust. 4 ustawy, autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

  W myśl art. 106m ust. 5 ustawy, poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

  1. bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  2. elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

  Zauważyć należy, że dla potrzeb przepisów o podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania, pojęcie „kontrole biznesowe” należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu przechowywania. Kontrola biznesowa powinna dawać pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą bądź usługą.

  Kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do wielkości działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać ilość i wartość transakcji, jak również ilość i rodzaj dostawców lub usługodawców oraz nabywców lub usługobiorców. W stosownych przypadkach uwzględnione powinny być także inne czynniki.

  Przykładem kontroli biznesowej jest posiadanie dokumentów uzupełniających, takich jak zamówienie, umowa, dokument transportowy czy wezwanie do zapłaty, które będą towarzyszyły zaistniałym transakcjom handlowym.

  Z kolei pojęcie „wiarygodna ścieżka audytu” oznacza, że związek pomiędzy dokumentami uzupełniającymi oraz realizowanymi transakcjami jest łatwy do prześledzenia (dzięki posiadaniu dostatecznych danych dla powiązania dokumentów), zgodny z ustalonymi w przedsiębiorstwie procedurami oraz odzwierciedla procesy, które faktycznie miały miejsce. Ścieżka audytu dla celów podatku VAT powinna zapewnić możliwy do skontrolowania związek pomiędzy fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług tak, aby umożliwić sprawdzenie, czy faktura odzwierciedla to, że dostawa towarów lub świadczenie usług miało miejsce. Przy czym środki przy wykorzystaniu których podatnik może wykazać powyższy związek pozostawia się uznaniu podatnika.

  Natomiast na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

  Zatem stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej zgody odbiorcy dla takiego sposobu przekazywania tego dokumentu. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej.

  W każdym przypadku decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia między stronami transakcji.

  Podkreślić należy szczególną rangę wymogu, jaki ustawodawca stawia podatnikom poprzez treść art. 106m ust. 1 ustawy. To podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Wprawdzie prawodawca sprecyzował, co należy rozumieć przez autentyczność pochodzenia faktur oraz integralność ich treści, to jest to jednak katalog otwarty i dopuszczalne są wszelkie inne metody (procedury) wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że muszą one gwarantować autentyczność pochodzenia faktur, ich integralność oraz czytelność.

  Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a -30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

  W świetle art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

  1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
  3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

  W myśl art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

  1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
  2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
  3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
  4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

  Z treści art. 29a ust. 13 ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

  Według art. 29a ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

  Z treści art. 29a ust. 15 ustawy wynika, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

  1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
  3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
  4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

  Zgodnie z art. 29a ust. 16 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

  Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
  2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1;
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

  - podatnik wystawia fakturę korygującą.

  W świetle art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:

  1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
  2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
  3. dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca;
   1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
   2. nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą;
  4. przyczynę korekty;
  5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
  6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

  Przytoczone regulacje prawne stanowią, że kwoty, o które zmienia się podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Jeżeli więc faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które faktura ta dokumentowała uległo zmianie, to powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami.

  Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

  W praktyce, korekty można podzielić na te, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość podstawy opodatkowania i wartość podatku należnego ulega podwyższeniu.

  Uregulowania zawarte w ustawie mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług.

  Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonuje sprzedaży wysyłkowej towarów podlegającej opodatkowaniu w Polsce. Nabywcy zawierają umowę sprzedaży za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy). Towar jest wysyłany za pośrednictwem .... lub kuriera. Nabywcami towarów są zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są podatnikami podatku od towarów i usług (wtedy sprzedaż jest rejestrowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej). Konsumenci są uprawnieni, (co wynika z odrębnych uregulowań prawnych) do odstąpienia od umowy, dokonania zwrotu towaru i otrzymania zwrotu uiszczonej płatności. Chęć odstąpienia nabywca zgłasza za pośrednictwem specjalnego formularza, który jest wysyłany elektronicznie lub w wersji papierowej razem z towarem. Każdorazowo w takiej sytuacji Spółka zwraca kontrahentowi przedpłaconą kwotę i wystawia fakturę korygującą, która w większości przypadków wysyłana jest pocztą elektroniczną z prośbą o odesłanie podpisanej kopii wraz z towarem, (jeżeli wcześniej nie został on odesłany) lub pocztą, co stanowi duże utrudnienie zarówno po stronie klienta jak i sklepu. Z uwagi na dbałość o klienta i dokładanie wszelkiej staranności w utrzymaniu długofalowych relacji z odbiorcami towarów, konieczne jest dokonywanie obniżenia cen bądź też przyjmowanie zwrotów towarów po upływie dłuższego niż 14 dni czasu, jaki upłynął od transakcji sprzedaży. W sytuacji wymienionej powyżej Spółka również dokonuje zwrotu środków pieniężnych na rzecz kontrahenta oraz wystawia fakturę korygującą i wysyła z prośbą o odesłanie tak jak ma to miejsce przy odstąpieniu od umowy.

  Ze względu na wciąż rosnącą liczbę zamówień i transakcji w sklepie internetowym oraz troskę o ich prawidłową i szybką obsługę, Spółka chce w sposób optymalny usprawnić proces korygowania sprzedaży. Dlatego zarówno przy odstąpieniu od umowy jak i późniejszych zwrotach towarów zamierza faktury korygujące wysyłać i potwierdzać drogą elektroniczną. W sytuacji wysyłania do nabywcy wiadomości z załączoną fakturą korygującą przy użyciu poczty elektronicznej, odbiorca będzie miał możliwość automatycznie potwierdzić otrzymanie wiadomości. Odbiorca wiadomości odbierając wiadomość z załączoną fakturą korygującą będzie mógł wybrać opcję, która pojawi się automatycznie o treści „Potwierdź nadawcy odbiór wiadomości: Tak/Nie”. W przypadku wybrania opcji „Tak” Spółka otrzyma maila zwrotnego z informacją o odczycie wiadomości. Jeżeli natomiast odbiorca wybierze opcję „Nie”, potwierdzenie odbioru nie zostanie wysłane.

  Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Food Polska S.A. W wyroku tym Trybunał orzekł, że „wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z pózn. zm.).

  Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednocześnie Trybunał w niniejszym wyroku uznał, że, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.”

  Z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wynika zatem, że podatnik winien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi wykazać, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał, a transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

  Zasady te odzwierciedla obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy.

  Wspomniany art. 29a ust. 13 ustawy oraz przytoczone powyżej orzeczenie TSUE przewidują prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy pod warunkiem otrzymania przed terminem złożenia deklaracji potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Dopiero w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, to Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania.

  Wskazać należy, że ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłane pocztą, w formie listu poleconego, przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

  Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Zatem, uzyskanie przez Wnioskodawcę wiedzy na temat tej okoliczności (w jakiejkolwiek formie) uznać należy za posiadanie przez niego potwierdzenia, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Skoro w przypadku korekt faktur dostarczanych za pośrednictwem tradycyjnej poczty akceptowalną formą udokumentowania dostarczenia przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, nie można odmówić takiej mocy dowodowej otrzymanej informacji o pobraniu przez kontrahenta faktury korekty drogą mailową (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej).

  Mając zatem na uwadze opis sprawy oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą mailową poprzez automatyczne potwierdzenie z serwera nabywcy lub odesłanie przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej, będzie spełniać warunek posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

  W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również prawa do obniżenia podstawy opodatkowania, w przypadku wysłania drogą elektroniczną wiadomości mailowej, która posiadała w załączeniu fakturę korygującą oraz posiadania dodatkowej dokumentacji, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

  Jak wskazano w opisie sprawy, w sytuacji kiedy wiadomość z fakturą korygującą nie dotrze na serwer poczty elektronicznej, na którym znajduje się konto poczty elektronicznej odbiorcy, to w takim wypadku pojawi się komunikat zwrotny o błędzie technicznym uniemożliwiającym dostarczenie wiadomości. Wówczas Spółka będzie podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. W przypadku kiedy Spółka nie otrzyma automatycznego potwierdzenia, to wyśle kolejną wiadomość pocztą elektroniczną prosząc w treści maila odbiorcę wiadomości o potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez wysłanie zwrotnej wiadomości pocztą elektroniczną z oświadczeniem o potwierdzeniu odbioru faktury korygującej.

  W sytuacji braku uzyskania potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej Spółka będzie mieć dokumenty potwierdzające, że nabywca wie, że transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w fakturze korygującej. Na dokumenty powyższe składać się będą: formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, korespondencja mailowa z odbiorcą z programu obsługującego pocztę elektroniczną, potwierdzenie dokonania zwrotu przelewem płatności do nabywcy, dokumenty magazynowe dokumentujące przyjęcie zwróconego towaru.

  Fakt, że Spółka będzie podejmowała próby doręczenia faktury korygującej będzie wynikał bezpośrednio z historii korespondencji z programu komunikacyjnego zapewniającego ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail.

  Mając na uwadze opis sprawy, powołane przepisy oraz wyrok TSUE w ocenie tut. Organu w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty (tj.: formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, korespondencja mailowa z odbiorcą z programu obsługującego pocztę elektroniczną, potwierdzenie dokonania zwrotu przelewem płatności do nabywcy, dokumenty magazynowe dokumentujące przyjęcie zwróconego towaru) potwierdzać będą realizację danej transakcji zgodnie z warunkami określonymi na wystawionej przez Wnioskodawcę fakturze korygującej, a nabywca towaru dokonujący jego zwrotu będzie wiedział, że dokonana została ona zgodnie z tymi warunkami.

  Ponadto, wskazane powyżej czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w sytuacji wysyłki faktury korygującej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w opinii tut. Organu wypełniać będą w tym przypadku wymóg staranności w ramach upewnienia się, że nabywca towaru posiada wiedzę, że transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w wystawionej fakturze korygującej.

  Podsumowując należy stwierdzić, że posiadając wymienione powyżej dokumenty potwierdzające wykonanie transakcji zgodnie z zapisami faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru i wysyłając tą fakturę drogą mailową oraz podejmując opisane działania – Wnioskodawca spełniać będzie warunki uprawniające go do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o wartość zwróconych towarów.

  Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotemwniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Należy również zauważyć, że powołana przez Zainteresowanego interpretacja indywidualna jest rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.