IPTPP1/443-597/14-8/MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Termin do obniżenia VAT należnego w związku z wystawieniem przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w ...... działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 07 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) i w dniu 17 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu do obniżenia VAT należnego w związku z wystawieniem przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • terminu do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę od wykonawcy po zakończeniu pierwszego i drugiego etapu zadania podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
 • momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zakończenia pierwszego i drugiego etapu robót z faktur wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości (osób fizycznych),
 • terminu do obniżenia VAT należnego w związku z wystawieniem przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT oraz
 • momentu powstania obowiązku podatkowego od otrzymanej dotacji.

Wniosek uzupełniono w dniu 10 listopada 2014 r. o: sformułowanie pytań, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego oraz o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego. Natomiast w dniu 17 listopada 2014 r. uzupełniono wniosek o uiszczenie dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług użyteczności publicznej obejmujących: zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi sanitarne i pokrewne, usługi w zakresie gazyfikacji bezprzewodowej, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej oraz usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta.

W celu zwiększenia ilości osób korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej Spółka przystąpiła do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...... pod nazwą „...”. Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej dotacji. Kwota wsparcia wynosi do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł.

Zgodnie z założeniami programu koszty kwalifikowane do objęcia dofinansowaniem stanowią koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej oraz roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. Koszty mogą być kwalifikowane w kwotach brutto o ile właścicielowi podłączanej nieruchomości nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT.

W Spółce została przyjęta następująca procedura udzielania dotacji na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego:

 1. Osoba zainteresowana budową podłączenia kanalizacyjnego zgłasza chęć przystąpienia do programu o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ......, budowy podłączenia kanalizacyjnego w siedzibie Spółki, poprzez wypełnienie odpowiednich dokumentów.
 2. Spółka dokonuje wstępnej oceny możliwości przystąpienia do projektu i określa szacunkową wartość przedsięwzięcia.
 3. Po pozytywnej weryfikacji zostaje podpisana umowa dotycząca dofinansowania i budowy podłączenia.
 4. Nabór wniosków będzie trwał, co najmniej do chwili zebrania minimalnej liczby osób niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
 5. Spółka wykonuje kosztorys szacunkowy (wg średnich wolnorynkowych cen usług i materiałów) każdego podłączenia oddzielnie, uwzględniając podział kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z zasadami programu. Do kosztorysowania będą uwzględniane ceny brutto.
 6. Spółka po zamknięciu listy osób chętnych do przystąpienia do programu, składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...... o przyznanie dotacji.
 7. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji WFOŚiGW w ...... o udzieleniu dotacji, Spółka przeprowadza postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie. Postępowanie będzie przeprowadzone dla każdego podłączenia osobno - jako składniki całości zamówienia.
 8. Po wyłonieniu wykonawcy, Spółka dokonuje aktualizacji kosztorysów wykonania podłączeń kanalizacyjnych, biorąc pod uwagę kwotę z rozstrzygnięcia przetargowego. Zaktualizowane kosztorysy będą stanowiły podstawę do określenia wielkości dofinansowania.
 9. Po dokonaniu aktualizacji kosztów Spółka przystępuje do realizacji zadania.
 10. Po wykonaniu wszystkich podłączeń objętych umową zawartą z wykonawcą zadania, zostanie wystawiona faktura ze strony wykonawcy na rzecz Spółki za całość zadania, z wyszczególnieniem kwot dotyczących każdego podłączenia. Na jej podstawie Spółka wystawi właścicielom nieruchomości indywidualne faktury w wysokości 100% kosztów wykonania.
 11. Z chwilą otrzymania przez Spółkę dotacji, Spółka wystawi fakturę korygującą do pierwotnie wystawionej na rzecz właściciela nieruchomości faktury VAT, dokonując korekty, o wartość wynikającą z otrzymanej kwoty dotacji.

Wypłata dotacji przez WFOŚiGW w ...... nastąpi po przedłożeniu przez Spółkę faktury otrzymanej od wykonawcy zadania oraz faktur wystawionych przez Spółkę na rzecz właścicieli podłączanych nieruchomości, kserokopii protokołów odbioru technicznego wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej oraz zestawienia umów na odbiór ścieków komunalnych.

Rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadania podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz otrzymaną na ten cel dotacją będzie przebiegać w następujący sposób:

 1. Otrzymanie faktury wystawionej przez wykonawcę na rzecz Spółki za całość zadania podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - odliczenie wykazanego w fakturze VAT naliczonego w miesiącu, w którym powstał u wystawcy faktury obowiązek podatkowy (tj. z chwilą wystawienia faktury nie później niż 30 dni od wykonania usługi), ale nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury.
 2. Wystawienie na podstawie faktury otrzymanej od wykonawcy faktur na rzecz właścicieli nieruchomości w wysokości 100% kosztów wykonania - odprowadzenie wykazanego w wystawionych przez Spółkę fakturach VAT należnego w miesiącu wystawienia faktur, nie później niż 30 dni od dnia wykonania usługi.
 3. Wystawienie przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT, poprzez dokonanie korekty o wartość wynikającą z otrzymanej kwoty dotacji - obniżenie VAT należnego o kwotę wynikającą z faktur korygujących w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej.
 4. Wystawienie przez Spółkę faktury wewnętrznej w celu odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej dotacji - odprowadzenie VAT należnego w miesiącu otrzymania dotacji. Z uwagi na to, że otrzymana dotacja będzie stanowić kwotę brutto 50% poniesionych przez Spółkę kosztów, podatek należny zostanie obliczony tzw. metodą „W stu”.

Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem umowy zawartej między Spółką a wykonawcą usług podłączeń kanalizacyjnych są „roboty budowlano-montażowe podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Miasta ...... w ramach Programu Priorytetowego „...”. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie do dnia 23 maja 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania I etapu prac w ilości 50 sztuk podłączeń do dnia 30 listopada 2014 r.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach z zachowaniem odrębnych rozliczeń dla każdego etapu. Wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu każdego z etapów zadania, w wysokości stanowiącej sumę kwot przypisanych dla wykonanych podłączeń zgodnie z ofertą cenową oraz po wykonaniu i odbiorze wszystkich podłączeń w liczbie przewidzianej dla każdego etapu. Należność będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury z załącznikiem stanowiącym wyszczególnienie kosztów na poszczególne nieruchomości.

Otrzymana dotacja nie będzie stanowiła wynagrodzenia za świadczone przez Spółkę usługi budowy kanalizacji sanitarnej. Z dotacji zostaną sfinansowane faktury wystawione dla Spółki przez wykonawcę robót budowlano-montażowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych każdego podłączenia nie więcej niż 3000 zł. Dotacja dotyczyć będzie konkretnej usługi i spowoduje obniżenie jej ceny. Jest ona zatem przyznawana jako dopłata do ceny usługi i poprzez sfinansowanie ceny sprzedaży ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług. Przyznana dotacja przeznaczona będzie wyłącznie na pokrycie kosztów działalności w związku z realizacją zadania.

Usługi podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego będą wykonywane na rzecz osób niebędących podatnikami podatku VAT. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach z zachowaniem odrębnych rozliczeń dla każdego etapu. Wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu każdego z etapów zadania, w wysokości stanowiącej sumę kwot przypisanych dla wykonanych podłączeń zgodnie z ofertą cenową oraz po wykonaniu i odbiorze wszystkich podłączeń w liczbie przewidzianej dla każdego etapu. Usługi będą więc przyjmowane częściowo (w 2 etapach), a dla każdego etapu określona jest zapłata.

Przyłącza, o których mowa we wniosku, będą przyłączami których realizacja w myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, należy do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci. Wnioskodawca będzie zawierał umowy z osobami zainteresowanymi na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Po zakończeniu prac budowlanych i podłączeniu budynku do sieci kanalizacyjnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane w ramach przedsięwzięcia stanowi własność właściciela nieruchomości i będzie użytkowane nieodpłatnie na podstawie prawa własności. Spółka jest właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości licząc od strony kanału ulicznego.

Po wykonaniu podłączeń w ramach każdego z etapów zadania zostanie wystawiona faktura ze strony wykonawcy (zarejestrowanego podatnika podatku VAT) na rzecz Spółki, z wyszczególnieniem kwot dotyczących każdego podłączenia. Na jej podstawie Spółka wystawi właścicielom nieruchomości (osobom niebędącym podatnika podatku VAT) indywidualne faktury w wysokości 100% kosztów wykonania. Z chwilą otrzymania dotacji Spółka wystawi na rzecz właścicieli nieruchomości faktury korygujące do pierwotnie wystawionych faktur VAT, dokonując korekty o wartość wynikającą z otrzymanej dotacji.

Wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji będą służyły do wykonywania przez Spółkę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Usługi wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego sklasyfikowane są w dziale 43 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług „Roboty budowlane specjalistyczne” pod symbolem 43.22.11.0 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających”.

Rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadania podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz otrzymaną na ten cel dotacją będzie przebiegać w następujący sposób:

 1. Otrzymanie faktur wystawionych przez wykonawcę na rzecz spółki po zakończeniu każdego z dwóch etapów zadania podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – odliczenie wykazanego w fakturze VAT naliczonego w miesiącu, w którym powstał u wystawcy faktury obowiązek podatkowy (tj. z chwilą wystawienia faktury nie później niż 30 dni od wykonania usługi), ale nie wcześniej niż w momencie otrzymania przez Spółkę faktury.
 2. Wystawienie na podstawie faktur otrzymanych od wykonawcy po zakończeniu każdego z dwóch etapów robót, faktur na rzecz właścicieli nieruchomości w wysokości 100% kosztów wykonania - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Sprzedaż będzie podlegać ewidencji w kasie fiskalnej, ale Spółka zgodnie z przyjętymi procedurami będzie odprowadzać podatek VAT na podstawie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT. Spółka zmieniła stanowisko w zakresie rozliczania VAT od przedmiotowych faktur opisane we wniosku o interpretację z dnia 19 sierpnia 2014r.
 3. Wystawienie przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT, poprzez dokonanie korekty o wartość wynikającą z otrzymanej kwoty dotacji - obniżenie VAT należnego o kwotę wynikającą z faktur korygujących w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej.
 4. Wystawienie przez Spółkę faktury wewnętrznej w celu odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej dotacji - odprowadzenie VAT należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano dotację. Z uwagi na to, że otrzymana dotacja będzie stanowić kwotę brutto 50% poniesionych przez spółkę kosztów, podatek należny zostanie obliczony, tzw. metodą "w stu".
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy Spółka prawidłowo ustaliła terminy odliczania podatku VAT naliczonego oraz odprowadzania podatku VAT należnego w związku z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz otrzymaną na ten cel dotacją, tj. obniżenia VAT należnego w związku z wystawieniem przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT, poprzez dokonanie korekty o wartość wynikającą z otrzymanej kwoty dotacji – w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej (art. 29a ust. 13)...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), usługi wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego sklasyfikowane są w dziale 43 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług „Roboty budowlane specjalistyczne” pod symbolem 43.22.11.0 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających”. Wobec powyższego dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku VAT należy zastosować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

W przypadku wystawienia przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT, poprzez dokonanie korekty o wartość wynikającą z otrzymanej kwoty dotacji, Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za dany okres, o ile posiada potwierdzenie odbioru faktury korygującej (art. 29a ust. 13 ustawy). Jeżeli potwierdzenie to zostanie uzyskane przed złożeniem deklaracji za dany okres, wówczas zmniejszenia podstawy dokonuje się w tejże deklaracji, pomniejszenia dokonuje się w deklaracji za okres, w którym otrzymano potwierdzenie.

Ze względu na terminy dokonywania rozliczeń w związku z otrzymaną dotacją, Spółka otrzyma potwierdzenia odbioru faktur korygujących po dniu złożenia deklaracji za okres, w którym ujęto faktury pierwotne. W związku z powyższym Spółka dokona obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktur korygujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępnie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja dotyczy terminu do obniżenia VAT należnego w związku z wystawieniem przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem (...).

Stosownie do art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy w całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca, zgodnie do art. 106j ust. 2 ustawy, powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca;
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Z kolei art. 106j ust. 3 ustawy, w przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

W świetle art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5 art. 30a – 30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zgodnie z art. 29a ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Przy czym na mocy art. 29 ust. 15 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16 ustawy).

Z literalnej wykładni cytowanego art. 29a ust. 13 ustawy, wynika, że warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy).

Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić jej otrzymanie, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z jej wystawieniem. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

Wskazać przy tym należy, że ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

Zatem, w przypadku posiadania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej dokumentującej pomyłki w wystawionych pierwotnie fakturach, zwroty towarów, czy udzielone po dokonaniu sprzedaży rabaty, opusty lub obniżki cen, a także dokonane zwroty zaliczek, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz należnego podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług użyteczności publicznej obejmujących: zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi sanitarne i pokrewne, usługi w zakresie gazyfikacji bezprzewodowej, wytwarzanie przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej oraz usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta. W celu zwiększenia ilości osób korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej Spółka przystąpiła do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...... pod nazwą „...”. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie do dnia 23 maja 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania I etapu prac w ilości 50 sztuk podłączeń do dnia 30 listopada 2014 r. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach z zachowaniem odrębnych rozliczeń dla każdego etapu. Wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu każdego z etapów zadania, w wysokości stanowiącej sumę kwot przypisanych dla wykonanych podłączeń zgodnie z ofertą cenową oraz po wykonaniu i odbiorze wszystkich podłączeń w liczbie przewidzianej dla każdego etapu. Należność będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury z załącznikiem stanowiącym wyszczególnienie kosztów na poszczególne nieruchomości. Po zakończeniu prac budowlanych i podłączeniu budynku do sieci kanalizacyjnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane w ramach przedsięwzięcia stanowi własność właściciela nieruchomości i będzie użytkowane nieodpłatnie na podstawie prawa własności. Spółka jest właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości licząc od strony kanału ulicznego. Po wykonaniu podłączeń w ramach każdego z etapów zadania zostanie wystawiona faktura ze strony wykonawcy (zarejestrowanego podatnika podatku VAT) na rzecz Spółki, z wyszczególnieniem kwot dotyczących każdego podłączenia. Na jej podstawie Spółka wystawi właścicielom nieruchomości (osobom niebędącym podatnika podatku VAT) indywidualne faktury w wysokości 100% kosztów wykonania. Z chwilą otrzymania dotacji Spółka wystawi na rzecz właścicieli nieruchomości faktury korygujące do pierwotnie wystawionych faktur VAT, dokonując korekty o wartość wynikającą z otrzymanej dotacji.

W konsekwencji, mając na uwadze uregulowania art. 29a ust. 13 ustawy, w sytuacji uzyskania przez Wnioskodawcę, potwierdzenia otrzymania przez usługobiorcę faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą, Wnioskodawca dokona obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej na fakturze z wykazanym podatkiem w miesiącu otrzymania przez nabywcę faktury korygującej. Natomiast, w sytuacji uzyskania przez Wnioskodawcę, potwierdzenia po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, Wnioskodawca uprawniony będzie do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej terminu do obniżenia VAT należnego w związku z wystawieniem przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.