IPPP3/4512-974/15-2/RM | Interpretacja indywidualna

Uznanie, że noty debetowe wraz z Zestawieniami oraz Potwierdzeniami płatności stanowią wystarczający dowód, że Kontrahenci otrzymują faktury korygujące.
IPPP3/4512-974/15-2/RMinterpretacja indywidualna
 1. debet
 2. faktura korygująca
 3. noty
 4. potwierdzenie odbioru
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn.zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania, że noty debetowe wraz z Zestawieniami oraz Potwierdzeniami płatności stanowią wystarczający dowód, że Kontrahenci otrzymują faktury korygujące - jest prawidłowe,
 • uznania, że prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT z tytułu wystawionych faktur korygujących, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymuje noty debetowe - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że noty debetowe wraz z Zestawieniami oraz Potwierdzeniami płatności stanowią wystarczający dowód, że Kontrahenci otrzymują faktury korygujące oraz uznania, że prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT z tytułu wystawionych faktur korygujących, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymuje noty debetowe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

V. B.V. (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w Polsce. Spółka prowadzi działalność w zakresie dostawy kwiatów i roślin (dalej: Towary) do supermarketów. Jej kontrahentami są duże sieci handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną m.in. upraw ozdobnych, mające siedzibę zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami (dalej: Kontrahenci).

Sprzedaż Towarów dokumentowana jest wystawianymi przez Spółkę fakturami VAT, z tytułu których Spółka każdorazowo wykazuje podatek należny. Zdarza się, iż część zamówionych przez Kontrahentów Towarów ulega zniszczeniu w trakcie załadunku lub transportu. Niekiedy mają również miejsce błędy co do ilości Towarów wyspecyfikowanych w zamówieniach lub błędy w trakcie załadunku Towarów, które wysyłane są w ilości innej niż wynika z zamówienia. W konsekwencji powyższych zdarzeń, zachodzą sytuacje, w których ilość Towarów otrzymanych przez Kontrahentów nie jest tożsama z ilością Towarów zamówionych bądź zafakturowanych.

W przypadku gdy Kontrahenci otrzymują zamówienia niekompletne, informują Spółkę, że zostaną wystawione noty debetowe obejmujące wartość Towarów, które zostały zamówione, a nie zostały dostarczone (np. na skutek błędów w załadunku bądź zniszczenia w trakcie transportu). Noty debetowe, które otrzymuje Spółka od Kontrahentów, zawierają w swym opisie między innymi informację o numerach faktur pierwotnych, ich wartościach oraz datach wystawienia. Na podstawie informacji uzyskanych od Kontrahentów Spółka dokonuje weryfikacji a następnie wystawia faktury korygujące zmniejszające wartość sprzedanych Towarów (podstawę opodatkowania VAT) oraz kwotę podatku VAT należnego z tego tytułu. Faktury korygujące zawierają informację między innymi o numerze faktury pierwotnej, dacie jej wystawienia oraz przyczynie korekty (np. szkody w transporcie). Wartość korygowanych przez Spółkę należności od jej Kontrahentów zawartych na wystawionych fakturach korygujących jest równa wartości skorygowanych przez Kontrahentów zobowiązań wobec Spółki ujętych w wystawianych przez nich notach debetowych.

Faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania, wystawione przez Spółkę wysyłane są do Kontrahentów:

 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty,
 • w korespondencji e-mail,
 • za pośrednictwem systemu EDI (Elektronicznej wymiany danych).

Spółka może udokumentować próbę doręczenia faktur korygujących za pomocą systemu EDI bądź w formie wydruku korespondencji mailowej.

Spółka nie otrzymuje od Kontrahentów potwierdzeń odbioru faktur korygujących. Tak jak już zostało wspomniane, Spółka otrzymuje jednak od Kontrahentów noty debetowe. Dodatkowo, w celu uregulowania zobowiązań wobec Spółki, Kontrahenci przygotowują zestawienia otrzymanych od Spółki faktur oraz wystawionych na jej rzecz not debetowych (dalej: Zestawienia). Zestawienia obejmują faktury oraz noty debetowe wystawione w okresie ostatnich kilkunastu tygodni i oznaczone są przez Kontrahentów unikatowym numerem. Saldo Zestawień prezentuje różnicę pomiędzy wartością faktur pierwotnych a kwotą wynikającą z not debetowych, co stanowi wartość faktycznie otrzymanych przez Kontrahentów Towarów czyli wartość faktur pierwotnych pomniejszonych o wartość faktur korygujących. Zestawienia są przesyłane do wiadomości Spółki. Na podstawie Zestawień Kontrahenci dokonują płatności za otrzymane Towary. W treści przelewów bankowych Kontrahenci wpisują numery Zestawień, na podstawie których dokonywane są płatności. Na potwierdzenie otrzymanych płatności, Spółka posiada wyciągi z rachunków bankowych, na których widnieją numery Zestawień (dalej: Potwierdzenia płatności).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle art. 29a ust. 10, 13, 15 i 16 ustawy o VAT Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT z tytułu wystawionych faktur korygujących w sytuacji, gdy otrzymuje od nabywców Towarów (Kontrahentów) noty debetowe, Zestawienia oraz posiada Potwierdzenia płatności...
 2. W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za prawidłowe, w którym okresie rozliczeniowym Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT z tytułu wystawionych faktur korygujących...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Spółki wystawiane przez Kontrahentów noty debetowe wraz z Zestawieniami oraz Potwierdzeniami płatności stanowią wystarczający dowód, że Kontrahenci otrzymują faktury korygujące. Niezależnie od powyższego, Spółka wykazuje się należytą starannością i podejmuje próbę doręczenia wystawionych faktur korygujących (którą może udokumentować), a Kontrahenci wystawiając noty debetowe oraz Zestawienia mają świadomość i godzą się, że transakcje są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w fakturach korygujących wystawionych przez Spółkę. W konsekwencji Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego z tytułu realizowanych transakcji.

Ad. 2

Spółka stoi na stanowisku, że ma ona prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT z tytułu wystawionych faktur korygujących, w rozliczeniu za okres, w którym otrzymuje noty debetowe wystawione przez Kontrahentów.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy o VAT podstawę opodatkowania obniża się o kwoty ustalonych po dokonaniu sprzedaży obniżek cen oraz o wartość zwróconych towarów i opakowań.

Zgodnie z art. 29 a ust. 13 ustawy o VAT obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Na podstawie normy prawnej wyrażonej w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT (a w konsekwencji podatku należnego VAT) w przypadku obniżenia ceny oraz zwrotów towarów, wyłącznie w sytuacji, gdy uzyska on dowód doręczenia faktury korygującej do nabywcy towarów lub usług. Uzyskanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę.

Celem powyższej regulacji jest zapobieżenie nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u sprzedawcy oraz zagwarantowanie, że obniżenie podatku należnego przez dostawcę towarów i usług znajdzie odzwierciedlenie w obniżeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy w tym samym okresie. W celu zachowania jednoczesności tych zdarzeń, ustawodawca wprowadził wymóg posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę - co skutkuje tym, że sprzedawca nie może obniżyć podstawy opodatkowania i podatku należnego wcześniej niż w okresie rozliczeniowym, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. W praktyce gospodarczej oznacza to tyle, że sprzedawca może obniżyć VAT należny w związku z wystawieniem faktury korygującej, jednakże faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca powinien potwierdzić ten fakt.

Należy zauważyć, iż ustawodawca, w omawianych przepisach nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Tym samym potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej może nastąpić w dowolnej formie, np. potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną, potwierdzenie przez nabywcę przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, faks potwierdzający odbiór faktury korygującej, czy też potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną. Potwierdzenie może nastąpić także w formie dorozumianej.

Powyższe znajduje potwierdzenie między innymi w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Po 247/12), w którym stwierdzono, iż: „w ocenie niniejszego składu sądzącego potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę może nastąpić, co do zasady, w każdej, niebudzącej wątpliwości faktycznych, formie. (...) Przy ocenie zgodności art. 29 ust. 4a ustawy o VAT z prawem wspólnotowym ten wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwość do rozróżniania konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, iż podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź też prawa tego nie ma (tak: wyrok WSA w Poznaniu i SA/Po 579/11).

W tym kontekście, należy wskazać że zgodnie z art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa), jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

W świetle powyższego, katalog dowodów w postępowaniu podatkowym jest otwarty i dopuszcza każdy rodzaj dowodu. Granice wyznaczone są jedynie przez „przyczynienie się” danego środka dowodowego do wyjaśnienia sprawy oraz brak sprzeczności z prawem.

Tym samym, Spółka stoi na stanowisku, iż dokumenty związane z wystawianymi przez Spółkę fakturami korygującymi, takie jak:

 1. noty debetowe wystawiane przez Kontrahentów, które zawierają w swym opisie między innymi informację o numerach faktur pierwotnych, ich wartościach oraz datach wystawienia,
 2. Zestawienia sporządzone przez Kontrahentów w celu przygotowania płatności za zobowiązania wobec Spółki, które obejmują faktury oraz noty debetowe wystawione w okresie ostatnich kilkunastu tygodni,
 3. przelewy płatności wynikające z wyciągów bankowych Spółki, które dokonywane są na podstawie Zestawień

- mogą zostać uznane za dowód stanowiący podstawę do stwierdzenia, że Kontrahenci Spółki otrzymali wystawione przez Spółkę faktury korygujące i upoważniają Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT wynikającego z wystawionych faktur korygujących, wskazanych w ww. dokumentach.

Nie ulega wątpliwości, iż w przypadku, gdy wartość korygowanych przez Spółkę należności od jej Kontrahentów zawartych na wystawionych fakturach korygujących jest równa wartości skorygowanych przez Kontrahentów zobowiązań wobec Spółki ujętych w wystawionych przez nich notach debetowych, to Kontrahenci w chwili wystawiania not debetowych mieli informację o wystawianych przez Spółkę fakturach korygujących, a co więcej akceptowali ich treść. Dodatkowo, przygotowywanie przez Kontrahentów Zestawień, a następnie dokonywanie na ich podstawie przelewów płatności za zobowiązania wobec Spółki daje podstawę do twierdzenia, iż Kontrahenci otrzymali od Spółki faktury korygujące i świadomie pomniejszyli swoje pierwotne zobowiązanie wobec Spółki o kwotę z nich wynikającą równą wartości (cenie) Towarów, które nie zostały do nich dostarczone z różnych powodów.

W kontekście powyższego, Spółka wskazuje, że analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, między innymi:

 1. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 lipca 2014 r. (sygn. ILPP1/443-279/14-2/MK), w której stwierdzono, iż: „przepisy nie narzucają formy w jakiej potwierdzenie odbioru faktur korygujących ma być dokonane, zatem strony mają swobodę wyboru metody tego potwierdzenia. Jeżeli więc na rachunku bankowym - wyciągu bankowym - znajdują się numery faktur korygujących, które odbiorcy uwzględnili w kwotach płatności, mogą być one uznane za potwierdzenie odbioru faktur w nich wyszczególnionych”,
 2. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2013 r. (sygn. ITPP2/443-675/13/AD), w której Organ podatkowy stanął na stanowisku, iż: „należy stwierdzić, że otrzymanie przelewów, w tytule których podany jest numer faktury VAT, której dotyczy płatność oraz zawarta jest informacja, że kwota przelewu pomniejszona została o wartość korekty wykazaną na fakturze korygującej, można uznać za potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę wystarczające do uznania, że spełniony został warunek określony w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług pozwalający na obniżenie podstawy opodatkowania w miesiącu otrzymania tych przelewów”,
 3. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2009 r. (sygn. ILPP1/443-1248/09-4/KG), w której stwierdzono, iż „przedstawione przez Wnioskodawcę sposoby dokumentowania odbioru przez kontrahentów faktur korygujących w formie: wyciągu bankowego, potwierdzenia odbioru przesyłanego pocztą elektroniczną, potwierdzenia sald, odesłanego do Spółki oryginału faktury bez akceptacji z adnotacją kontrahenta, że pozostawia fakturę bez podpisu i księgowania, spełniają warunek wynikający z art. 29 ust. 4a ustawy, pozwalają bowiem jednoznacznie stwierdzić, że kontrahent fakturę korygującą otrzymał. Powyższe wynika z faktu, iż w ww. przypadkach odbiór faktury korygującej został potwierdzony w informacji (dokumencie) pochodzącej od kontrahenta (odbiorcy faktury)”,
 4. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2009 r. (sygn. ILPP2/443-683/09-4/ISN), w której stwierdzono, iż „otrzymanie drogą mailową zestawienie faktur, za które nabywca dokonuje płatności w danym dniu (przelewem bankowym) i w którym wyszczególnia numery faktur korygujących, które kontrahent potrąca/kompensuje, spełnia warunek potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę”.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane także między innymi w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 marca 2015 r. (sygn. ILPP1/443-1186/14-2/AI), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 października 2013 r. (sygn. ILPP2/443-720/14-2/MN), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2013 r. (sygn. IPPP2/443-927/13-2/DG), 15 czerwca 2012 r. (sygn. IPPP3/443-312/12-2/LK), czy też w interpretacji z dnia 7 lipca 2011 r. (sygn. IPPP1/443-826/11-4/AW).

Niezależnie od powyższego, gdyby Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że Noty debetowe i Zestawienia wystawione przez Kontrahentów oraz Potwierdzenia płatności wygenerowane przez Spółkę łącznie stanowią potwierdzenie odbioru faktury korygującej, Spółka wskazuje, że zgodnie z art. 29a ust. 15 pkt 4 w zw. z art. 29a ust. 16 ustawy o VAT warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy:

 1. podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i
 2. z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W tym przypadku obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione powyższe przesłanki.

Art. 29a ust. 15 pkt 4 w zw. z art. 29a ust. 16 ustawy o VAT realizują tezy zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S. A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym Trybunał stwierdził, że: „jeżeli uzyskanie przez podatnika tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można odmówić podatnikowi możliwości wykazania przed organami podatkowymi przy użyciu innych środków, po pierwsze że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury, oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury”.

Spółka jest świadoma, że art. 29a ust. 15 pkt 4 nie zwalnia podatników z obowiązku posiadania potwierdzenia zmiany warunków transakcji. W celu jego uzyskania, podatnicy powinni podejmować w stosunku do swoich kontrahentów odpowiednie działania. Niemniej w ślad za TSUE, Spółka podkreśla, że nie można odmówić podatnikom wykazania przed organami podatkowymi przy użyciu środków innych niż potwierdzenie faktury korygującej, że dochowali oni należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z jej treścią. Stanowisko przeciwne prowadziłoby do naruszenia fundamentalnej zasady VAT, tj. zasady neutralności. Naruszenie przez kontrahentów podatników obowiązków formalno-technicznych nie może prowadzić do obciążenia ekonomicznym ciężarem VAT podatników, którzy ze swoich obowiązków się wywiązują, działając z należytą starannością.

W kontekście powyższego, nie ulega wątpliwości, że Spółka spełnia przesłanki wskazane w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, gdyż:

 1. Spółka wykazuje się należytą starannością i podejmuje próbę doręczenia wystawionej faktury korygującej poprzez wysyłanie jej zarówno w formie papierowej za pośrednictwem poczty, w korespondencji e-mail oraz za pomocą systemu EDI,
 2. Spółka jest w stanie w każdej chwili udokumentować próbę doręczenia faktury korygującej do swoich Kontrahentów dokonując wydruku dokumentów wysłanych z systemu EDI bądź korespondencji mailowej;
 3. faktury korygujące wystawiane są na podstawie informacji otrzymanej od Kontrahentów;
 4. Kontrahenci wystawiając noty debetowe oraz Zestawienia, a także dokonując płatności na podstawie Zestawień, mają świadomość i godzą się, że transakcje są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w fakturach korygujących wystawionych przez Spółkę.

Podsumowując, w ocenie Spółki, noty debetowe, Zestawienia oraz Potwierdzenia płatności stanowią łącznie dowód odbioru faktur korygujących. Dane w nich zawarte bezsprzecznie dowodzą, że Kontrahenci Spółki otrzymali faktury korygujące wystawione przez Spółkę i mieli sposobność zapoznania się z ich treścią, co uprawnia Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego wynikającego z wystawionych faktur korygujących.

Ad. 2

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, podatnicy, u których zmianie ulegnie podstawa opodatkowania VAT mają prawo do jej obniżenia w rozliczeniu za okres, w którym ich kontrahenci potwierdzili otrzymanie faktur korygujących.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż ma ona prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT z tytułu wystawionych faktur korygujących, w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymuje noty debetowe wystawione przez Kontrahentów. Spółka uznaje bowiem, że w tym właśnie okresie Kontrahenci potwierdzili otrzymanie faktur korygujących.

Powyższe pozostaje aktualne również przy założeniu, że Organ podatkowy uzna, że podstawą do obniżenia przez Spółkę podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych przez nią faktur korygujących jest art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 29a ust. 16, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4 obniżenie podstawy, opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4. Przesłanki te są spełnione, w okresie w którym Spółka otrzymuje noty debetowe, bowiem w tym właśnie okresie Spółka posiada zarówno dokumentację potwierdzającą podjęcie przez nią próby doręczenia faktur korygujących do swoich Kontrahentów, jak również stanowiącą dowód, że Kontrahenci wiedzieli, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturach korygujących wystawionych przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie uznania, że noty debetowe wraz z Zestawieniami oraz Potwierdzeniami płatności stanowią wystarczający dowód, że Kontrahenci otrzymują faktury korygujące i jest nieprawidłowe w zakresie uznania, że prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT z tytułu wystawionych faktur korygujących, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymuje noty debetowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawę opodatkowania, stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna – art. 29a ust. 14 ustawy.

Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej (art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy).

Stosownie do art. 29a ust. 16 ustawy, w przypadku o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Jak stanowi art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 • udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jak wynika z art. 106j ust. 2 tej ustawy faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy w przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Wskazać należy, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Wystawia się je w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Uregulowania zawarte w ustawie mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Zatem jeżeli faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które faktura ta dokumentowała, uległo zmianie, to powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami. Tym samym, uwzględniając treść powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą.

Przy czym zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy, warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy). Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, który ma potwierdzić jej otrzymanie, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z jej wystawieniem. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A. , na który powołał się również Wnioskodawca. W wyroku tym TSUE wskazał, że „(...)wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT. Zasady neutralności podatku VAT oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednakże, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed krajowymi organami podatkowymi przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury”.

Zatem z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wyraźnie wynika, że podatnik powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi posiadać dokumentację potwierdzającą próbę doręczenia faktury korygującej oraz wykazać, że rzeczywiście doszło do obniżenia podstawy opodatkowania oraz, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał.

Należy przy tym wskazać, że ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie to może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, odrębne pisemne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej lub przesłanie zwrotne kopi podpisanej faktury korygującej. Żaden przepis nie określa zatem specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług – dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży – posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą. Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie dostawy kwiatów i roślin do supermarketów. Sprzedaż dokumentowana jest wystawianymi przez Spółkę fakturami VAT. Zdarza się, że ilość Towarów otrzymanych przez Kontrahentów nie jest tożsama z ilością Towarów zamówionych bądź zafakturowanych, np. z powodu zniszczenia Towarów w trakcie załadunku lub transportu, błędów co do ilości Towarów wyspecyfikowanych w zamówieniach lub błędów w trakcie załadunku Towarów, które wysyłane są w ilości innej niż wynika z zamówienia. W przypadku gdy Kontrahenci otrzymują zamówienia niekompletne, informują Spółkę, że zostaną wystawione noty debetowe obejmujące wartość Towarów, które zostały zamówione, a nie zostały dostarczone (np. na skutek błędów w załadunku bądź zniszczenia w trakcie transportu). Noty debetowe, które otrzymuje Spółka od Kontrahentów, zawierają w swym opisie między innymi informację o numerach faktur pierwotnych, ich wartościach oraz datach wystawienia. Na podstawie informacji uzyskanych od Kontrahentów Spółka dokonuje weryfikacji a następnie wystawia faktury korygujące zmniejszające wartość sprzedanych Towarów (podstawę opodatkowania VAT) oraz kwotę podatku VAT należnego z tego tytułu. Faktury korygujące zawierają informację między innymi o numerze faktury pierwotnej, dacie jej wystawienia oraz przyczynie korekty (np. szkody w transporcie). Wartość korygowanych przez Spółkę należności od jej Kontrahentów zawartych na wystawionych fakturach korygujących jest równa wartości skorygowanych przez Kontrahentów zobowiązań wobec Spółki ujętych w wystawianych przez nich notach debetowych. Faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania, wystawione przez Spółkę wysyłane są do Kontrahentów w formie papierowej za pośrednictwem poczty, w korespondencji e-mail oraz za pośrednictwem systemu EDI (Elektronicznej wymiany danych). Spółka może udokumentować próbę doręczenia faktur korygujących za pomocą systemu EDI bądź w formie wydruku korespondencji mailowej.

Wnioskodawca nie otrzymuje od Kontrahentów potwierdzeń odbioru faktur korygujących, otrzymuje jednak od Kontrahentów noty debetowe. Dodatkowo, Kontrahenci przygotowują i przesyłają do wiadomości Spółki zestawienia otrzymanych od Spółki faktur oraz wystawionych na jej rzecz not debetowych. Zestawienia te obejmują faktury oraz noty debetowe wystawione w okresie ostatnich kilkunastu tygodni i oznaczone są przez Kontrahentów unikatowym numerem. Saldo Zestawień prezentuje różnicę pomiędzy wartością faktur pierwotnych a kwotą wynikającą z not debetowych, co stanowi wartość faktycznie otrzymanych przez Kontrahentów Towarów czyli wartość faktur pierwotnych pomniejszonych o wartość faktur korygujących. Na podstawie Zestawień Kontrahenci dokonują płatności za otrzymane Towary. W treści przelewów bankowych Kontrahenci wpisują numery Zestawień, na podstawie których dokonywane są płatności. Na potwierdzenie otrzymanych płatności, Spółka posiada wyciągi z rachunków bankowych, na których widnieją numery Zestawień (Potwierdzenia płatności).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT z tytułu wystawionych faktur korygujących w sytuacji, gdy otrzymuje od nabywców Towarów noty debetowe, Zestawienia oraz posiada Potwierdzenia płatności.

Jak wskazano ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług – dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży – posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą. Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.

Przekładając powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, że skoro Kontrahenci wystawiają noty debetowe, w których wartość zobowiązań wobec Wnioskodawcy pokrywa się z wartością korygowanych przez Spółkę należności zawartych na wystawionych fakturach korygujących a następnie Kontrahenci dokonując przelewów płatności pomniejszają swoje pierwotne zobowiązania wobec Wnioskodawcy o kwotę wynikającą z faktur korygujących, które odpowiadają cenie niedostarczonych towarów, to jest równoznaczne z tym, że Kontrahenci mieli wiedzę i akceptowali treść faktur korygujących wystawionych przez Wnioskodawcę.

Tym samym mając na uwadze zaprezentowany przez Wnioskodawcę opis sprawy w kontekście powołanych regulacji prawa podatkowego, w tym w szczególności fakt, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie narzucają formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących, należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów, tj. not debetowych, Zestawień oraz Potwierdzeń płatności można uznać za dowód potwierdzający otrzymanie faktur korygujących przez nabywców towarów, który uprawniać będzie Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Z dokumentów tych bowiem można wywieść, że Kontrahenci (nabywcy) otrzymali faktury korygujące.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym noty debetowe wraz z Zestawieniami oraz Potwierdzeniami płatności stanowią wystarczający dowód, że Kontrahenci otrzymują faktury korygujące należy uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w pytaniu nr 2 dotyczą kwestii, w jakim okresie rozliczeniowym przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu wystawionych faktur korygujących.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy, warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Jak wskazano wyżej w analizowanym przypadku otrzymanie przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów, tj. not debetowych, Zestawień oraz Potwierdzeń płatności można uznać za dowód potwierdzający otrzymanie faktur korygujących przez nabywców towarów, który uprawniać będzie Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

Tym samym prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu wystawionych faktur korygujących przysługuje Wnioskodawcy w okresie kiedy będzie posiadał komplet dokumentów, tj. not debetowych, Zestawień oraz Potwierdzeń płatności.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT z tytułu wystawionych faktur korygujących, w rozliczeniu za okres, w którym otrzymuje noty debetowe wystawione przez Kontrahentów jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.