IPPP2/4512-326/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

Dopuszczalne formy potwierdzania odbioru faktur korygujących oraz sposób udokumentowanej próby jej doręczenia.
IPPP2/4512-326/15-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. doręczenie
 2. faktura
 3. faktura korygująca
 4. obniżka (obniżenie)
 5. podatek
 6. podstawa opodatkowania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania dopuszczalnych form potwierdzania odbioru faktur korygujących oraz sposobu udokumentowanej próby jej doręczenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania dopuszczalnych form potwierdzania odbioru faktur korygujących oraz sposobu udokumentowanej próby jej doręczenia .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. <dalej: Wnioskodawca lub Spółka> jest czynnym podatnikiem podatku VAT świadczącym głównie usługi hotelowe na terytorium Polski. Klientami Spółki są osoby fizyczne oraz osoby prawne, posiadające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, jak również poza Polską. Z uwagi na stosowany w Spółce informatyczny system ewidencji sprzedaży, świadczenie wszystkich usług hotelowych jest dokumentowane przez Spółkę fakturami. W efekcie, Spółka wystawia faktury - mimo braku takiego obowiązku - także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niezależnie od zarejestrowania tej sprzedaży w kasie fiskalnej. Usługobiorca zawsze otrzymuje fakturę jako dokument potwierdzający wykonanie przez Spółkę usług. Faktury za usługi hotelowe są wystawiane z polskim podatkiem VAT, zarówno w przypadku usług świadczonych na rzecz osób i podmiotów krajowych, jak i zagranicznych - zgodnie z art. 28e ustawy o VAT.

W związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością zdarzają się sytuacje, które wymagają od Spółki wystawienia faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu świadczonych usług, jak również kwoty należnego podatku VAT. Przyczyny wystawienia faktur korygujących mogą być bardzo różne, m.in. wynikają one ze zmiany warunków rezerwacji (np. przedpłata na rezerwację dotyczyła dłuższego pobytu w hotelu niż pobyt faktyczny, bądź rezerwacja obejmowała więcej osób niż faktycznie korzystało z noclegów w hotelu), z udzielenia rabatu, wskazania na fakturze błędnego nabywcy, pomyłki w cenie, czy też w rodzaju wykonanych usług, anulacji przedpłaconej rezerwacji.

Wszystkie faktury są wystawiane przez Spółkę w systemach operacyjnych. Faktury korygujące są wystawiane w trzech egzemplarzach. Dwa egzemplarze faktury korygującej otrzymuje nabywca z prośbą o potwierdzenie na jednym egzemplarzu odbioru faktury korekty i odesłanie/przekazanie do Spółki. Natomiast trzeci egzemplarz faktury korygującej pozostaje w Spółce. Spółka nie wystawia i nie wysyła faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej.

Faktura korygująca jest przekazywana do klienta (nabywcy usług) osobiście (tzw. dostarczenie do rąk własnych, które ma miejsce najczęściej w hotelu po wymeldowaniu klienta), lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zdarzają się także przypadki wysyłania faktur korygujących pocztą kurierską.

W praktyce występują jednak sytuacje, w których klienci nie odsyłają do Spółki podpisanego egzemplarza faktury korygującej. Spółka dysponuje wówczas potwierdzeniem odbioru przez klienta listu poleconego z fakturą korygującą. Niekiedy nie są zwracane do Spółki także potwierdzenia odbioru listu poleconego przez klienta, mimo że przesyłka została dostarczona (głównie w przypadku przesyłek zagranicznych). Występują również sytuacje, w których klient nie poinformował Wnioskodawcy o zmianie adresu lub podał błędny adres, w efekcie czego wysłany list polecony jest zwracany do Spółki.

Mając na uwadze powyższe, uzyskanie potwierdzenia odbioru przez klienta faktury korygującej wiąże się często z koniecznością podejmowania przez Wnioskodawcę dodatkowych czynności, np.: z ponawianiem przez Spółkę próśb do klientów o potwierdzenie odbioru faktury korygującej i/lub odesłanie potwierdzonej faktury korygującej.

W związku z powyższym, spółka planuje wprowadzić procedurę dotyczącą zasad wystawiania i ewidencji faktur korygujących w Spółce, z uwzględnieniem działań zmierzających do uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klientów <dalej: Procedura>.

Celem Procedury będzie m.in. uregulowanie dwóch sytuacji związanych z uzyskiwaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta :

 • Sytuacja 1 - określenie listy alternatywnych form uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej, które to formy uprawniać będą Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w rozliczeniach VAT, oraz
 • Sytuacja 2 - określenie sytuacji pozwalających na obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w przypadku braku uzyskania przez Spółkę potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej, mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej przez Spółkę do klienta, gdy z dokumentacji Spółki, wynika, że klient posiada wiedzę na temat warunków rozliczenia transakcji z uwzględnieniem wystawionej faktury korygującej.

Sytuacja 1: Alternatywne formy potwierdzenia, że nabywca otrzymał fakturę korygującą

W odniesieniu do Sytuacji 1 Spółka planuje stosować w ramach Procedury następujące alternatywne formy uzyskania potwierdzenia, że klient otrzymał fakturę korygującą:

 1. otrzymanie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. zwrotnego potwierdzenia odbioru przez klienta listu poleconego zawierającego fakturę korygującą (na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wskazany jest numer faktury korygującej, pieczątka z datą wpływu do hotelu oraz data odbioru faktury korygującej przez klienta wraz z jego podpisem);
 2. otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej bezpośrednio od klienta w formie własnoręcznego podpisu klienta na egzemplarzu faktury korygującej wraz z datą odbioru (np. odbiór faktury korygującej w hotelu przy wymeldowaniu klienta, odesłanie przez klienta podpisanego egzemplarza faktury korygującej do Spółki);
 3. otrzymanie potwierdzenia od firmy kurierskiej, że przesyłka zawierająca korektę faktury została odebrana przez klienta lub wydruk z systemu śledzenia przesyłek kurierskich potwierdzający dostarczenie przesyłki do klienta - Spółka zakłada, ze wysyłanie faktur korygujących za pośrednictwem firmy kurierskiej będzie występować sporadycznie, ponieważ co do zasady faktury korygujące mają być wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź będą odbierane osobiście w hotelu w trakcie rozliczenia pobytu;
 4. otrzymanie faksem kopii faktury korygującej podpisanej przez klienta;
 5. otrzymanie skanu lub zdjęcia faktury korygującej podpisanej przez nabywcę jako załącznika do e-mail;
 6. otrzymanie przez Spółkę pisemnego potwierdzenia przez kontrahenta faktu otrzymania faktury korygującej (w formie odrębnego dokumentu) - w oryginale, faksem lub jako skan/zdjęcie załączone do e-mail;
 7. otrzymanie przez Spółkę oświadczenia klienta o otrzymaniu faktury korygującej w formie wiadomości e-mail;
 8. przesłanie przez klienta zestawienia faktur korygujących otrzymanych w pewnym okresie (np. miesiącu) - zestawienie może zostać przesłane do Spółki w oryginale, faksem lub jako załącznik/zdjęcie do e-mail, albo też może być zawarte w treści e-mail;
 9. potwierdzenie przez klienta w jego systemie rezerwacyjnym, że otrzymał fakturę korygującą - w systemie są zamieszczane przez Spółkę informacje o wystawionych fakturach i fakturach korygujących dla potrzeb rozliczeń finansowych (np. system taki prowadzą niektóre biura podróży);
 10. wyciąg bankowy potwierdzający dokonany przez klienta przelew płatności za usługę, jeśli płatność stanowi kwotę odpowiadającą kwocie faktury pierwotnej po obniżeniu o kwotę wynikającą z faktury korekty i w tytule przelewu zamieszczono numer faktury korygującej;
 11. wygenerowane automatycznie potwierdzenie dostarczenia wiadomości elektronicznej zawierającej załącznik z kopią (skanem) faktury korygującej - automatyczny elektroniczny komunikat zwrotny (tzw. autoresponder), potwierdzający dotarcie wiadomości e-mail pod adres poczty elektronicznej klienta. W tym przypadku, Spółka będzie wysyłać klientom e-mail zawierający dane faktury korygującej, numer faktury pierwotnej, kwotę korekty wraz z załączonym skanem faktury korygującej, która równocześnie została wysłana do kontrahenta w formie papierowej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską.

Sytuacja 2: Brak otrzymania przez Spółkę potwierdzenia, że nabywca otrzymał fakturę korektę

Jeśli Spółka nie otrzyma potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej w żadnej z wymienionych wyżej alternatywnych form, jako udokumentowane działania potwierdzające próbę doręczenia faktury korygującej do klienta w ramach Procedury Spółka zamierza stosować alternatywnie:

 1. potwierdzenie nadania faktury korygującej pocztą poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ze wskazanym numerem faktury korygującej oraz umieszczeniem w książce nadawczej informacji, że list polecony został przesłany do klienta za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 2. potwierdzenie nadania przesyłki kurierskiej zawierającej fakturę korektę,
 3. wysłany przez Spółkę do klienta e-mail z prośbą o potwierdzenie odbioru faktury/faktur korygujących, do którego zostanie załączony skan faktury korygującej/skany faktur korygujących (wysłanych wcześniej w formie papierowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską).

Dodatkowo, jako podstawę dla potwierdzenia, że klient posiada wiedzę na temat warunków rozliczenia transakcji z uwzględnieniem wystawionej faktury korygującej Wnioskodawca zamierza stosować alternatywnie następujące dokumenty:

 1. wyciąg z rachunku bankowego Spółki zawierający przelewy przychodzące lub potwierdzenie otrzymania przelewu, z których to dokumentów wynika, że klient dokonał płatności za usługi z uwzględnieniem wystawionej przez Spółkę faktury korygującej,
 2. wyciąg z rachunku bankowego Spółki zawierający przelewy wychodzące lub potwierdzenie dokonania przelewu przez Spółkę, z których to dokumentów wynika, ze Spółka zwróciła klientowi kwotę wynikającą z faktury korygującej,
 3. potwierdzenie rozrachunków (sald), z których wynika fakt ujęcia faktury korygującej przez nabywcę w jego księgach,
 4. korespondencja z klientem (np. wiadomości elektroniczne, w których wskazuje numer rachunku bankowego do dokonania przez Spółkę zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia), z której wynika, że posiada on informacje o rozliczeniu transakcji na zasadach obowiązujących po korekcie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy każda z alternatywnych form potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez klienta, jakie Spółka planuje wdrożyć w ramach Procedury (wymienionych w Sytuacji 1), będzie uprawniać Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT...
 2. Czy w sytuacji, gdy pomimo podjętych działań opisanych w Procedurze, Spółka nie uzyska potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez klienta, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie faktury korygującej zgodnie z art. 29a ust. 16 w zw. z ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, poprzez udokumentowanie w sposób opisany w Sytuacji 2 próby doręczenia faktury korygującej oraz faktu, iż klient wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1

Każda z alternatywnych form potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury korygującej, jakie Spółka planuje wdrożyć w ramach Procedury (wymienionych w Sytuacji 1), będzie ; uprawniać Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania; oraz podatku należnego zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska podatnika

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawę opodatkowania, stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jednocześnie, na podstawie art. 29a ust. 14 ustawy o VAT, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Ze wskazanych wyżej przepisów wynika, że ustawa o VAT nie przewiduje żadnych konkretnych form potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub przez usługobiorcę. Tym samym, konstrukcja art. 29a ust. 13 ustawy o VAT pozostawia podatnikowi swobodę wyboru możliwych form potwierdzenia, że nabywca otrzymał fakturę korygująca. Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie przepisy ustawy o VAT, a w szczególności art. 29a ust. 13, istotnym jest wyłącznie, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów obniżenia podatku należnego posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca (kontrahent) otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

W odniesieniu do przedstawionych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego planowanych alternatywnych form potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (wymienionych w Sytuacji 1), w ocenie Spółki, każda z nich z osobna będzie uprawniała Wnioskodawcę do obniżenia postawy opodatkowania i co za tym idzie kwoty należnego podatku VAT. Niezależnie bowiem od tego, czy Spółka otrzyma zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego zawierającego fakturę korygującą przez kontrahenta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., czy też uzyska inną z wymienionych w opisie przyszłej Procedury (Sytuacja 1) form potwierdzeń odbioru korekty (np. skan faktury korygującej podpisanej przez nabywcę, czy też faks), oznaczać to będzie, że klient otrzymał fakturę korygującą wystawioną przez Spółkę.

Różne formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę są akceptowane w interpretacjach organów podatkowych, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2011 r. nr IBPP3/443-1022/10/PK, w której wskazano, że: „(...) Ustawodawca nie sprecyzował; w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zwierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej również w formie elektronicznej (e-mail), faksem lub przesiana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż (...)”.

Podobne stanowisko zostało wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 lipca 2014 r. (nr IPPP1/443-646/14-2/AW).

Organy podatkowe umożliwiają podatnikowi dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania również w związku z otrzymaniem innych form potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, takich jak zbiorcze zestawienie faktur korygujących zaakceptowane przez nabywcę. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 października 2012 r. nr IPPP1/443-356/10/12-5/S/ISZ, uznano np. iż „należy stwierdzić, że formą potwierdzenia odbioru, może być zbiorcze zestawienie faktur korygujących wysyłane e-mailem lub pocztą, zaakceptowane przez nabywcę. (...) Potwierdzenie odbioru faktur korygujących stanowić również będzie dokumentacja potwierdzająca analizę wyciągów bankowych / porozumień w sprawie kompensat Jeśli przelew zawiera numer faktury korygującej bądź taka informacja zawarta jest w piśmie dotyczącym kompensaty, bądź płatność stanowi kwotę odpowiadającą kwocie faktury pierwotnej po potrąceniu korekty, można przyjąć, że klient otrzymał fakturę korygującą i traktować taki dokument jako potwierdzenie jej doręczenia”.

Możliwość uznania potwierdzenia ze strony internetowej firmy kurierskiej za potwierdzenie pozwalające podatnikowi na obniżenie podstawy opodatkowania została przykładowo potwierdzona w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 października 2014 r., nr IPPP1/443-819/14-4/IGo.

Z kolei, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2013 r. (ILPP4/443-180/13-2/ISN), przyznał rację spółce twierdzącej, iż „Otrzymanie od operatora pocztowego komunikatu o dostarczeniu przesyłki kurierskiej odbiorcy posiada walor wiarygodnego potwierdzenia, pozwalającego Spółce na przyjęcie, że kontrahent skutecznie zapoznał się z treścią faktury korygującej”,

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z wprowadzaniem Procedury, Spółka będzie również mogła uznać, że klient otrzymał fakturę korygującą, w sytuacji potwierdzenia przez niego w systemie rezerwacyjnym, że otrzymał fakturę korygującą. W systemie tym zamieszczane są informacje dotyczące faktur i faktur korygujących w celach rozliczeniowych. Do systemu ma dostęp zarówno Spółka jak i kontrahent.

Jak zostało wskazane przez Spółkę, planuje ona również wprowadzenie do Procedury formy potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w postaci tzw. autoresponderów. W ocenie Wnioskodawcy, otrzymanie faktury korygującej na skrzynkę e-mail kontrahenta oznacza wpływ tego dokumentu do kontrahenta, analogicznie jak wpływ faktury w formie papierowej do miejsca zamieszkania lub siedziby kontrahenta. Z uwagi na powyższe, potwierdzenie odbioru faktury korygującej może przyjąć również postać automatycznych elektronicznych komunikatów zwrotnych - autoresponderów, potwierdzających dotarcie wiadomości e-mail zawierającej załączoną fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej kontrahenta.

Otrzymanie autorespondera, jako spełniającego wymogi potwierdzenia odbioru faktury korekty przez nabywcę, pozwalającego na obniżenie podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej, zostało wskazane jako dopuszczalne w świetlne ustawy o VAT m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 września 2013 r., nr IPPP1/443-694/13-2/ISZ: „Należy również przyznać rację Wnioskodawcy co do tego, że otrzymana automatycznie wygenerowana informacja zwrotna, że e-mail (z informacją o wystawieniu faktury korygującej wraz z załączonym skanem takiej faktury) dotarł na skrzynkę odbiorczą kontrahenta, został otwarty i przeczytany, stanowić będzie czytelne i jednoznaczne potwierdzenie, że kontrahent uzyskał wiedzę o wystawieniu faktury korygującej, jej treści (z samej wiadomości e-mail jak również z załączonego skanu) oraz o dacie wysłania wersji papierowej listem poleconym”.

Mając na uwadze wskazane wyżej brzmienie przepisów oraz przytoczoną praktykę organów podatkowych, w ocenie Wnioskodawcy, celem ustawodawcy było przyznanie podatnikowi możliwości obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w związku z wystawieniem faktury korygującej w każdej sytuacji, pod warunkiem że podatnik (sprzedawca) będzie posiadał wiedzę, czy i kiedy faktura korygująca wpłynęła do kontrahenta.

Potwierdzeniem prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy jest m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2015 r., nr IBPP2/443-1046/14/KO, gdzie uznano, że „Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Wachlarz. potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwość do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, że podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź tego prawa nie ma”.

Podobnie wskazano w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 czerwca 2014 r. (nr IBPP2/443-259/14/RSz), jak również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 października 2014 r. (nr IPPP1/443-819/14-4/IGo): „Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej, fax potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną, czy też posiadanie dowodów zapłaty lub dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług - jeżeli umowa tak stanowi, że rozliczenie nastąpi dopiero po otrzymaniu korekty”.

Mając na uwadze powyższe, do dopuszczalnych form potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej w świetle art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, należy zaliczyć każdą z osobna formę potwierdzenia, którą Spółka planuje wdrożyć w ramach Procedury i która została opisana w Sytuacji 1 powyżej.

Ad 2

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy pomimo podjętych działań opisanych w Procedurze, Spółka nie uzyska potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez klienta, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie faktury korygującej zgodnie z art. 29a ust. 16 w zw. z ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, poprzez udokumentowanie w sposób opisany w Sytuacji 2 próby doręczenia faktury korygującej oraz faktu, iż klient wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Na podstawie art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Ponadto, zgodnie z art. 29a ust. 16 ustawy o VAT, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym, zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Ze wskazanych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość ujęcia faktury korygującej obniżającej podstawę opodatkowania i podatek należny w rozliczeniach VAT pomimo braku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • miała miejsce udokumentowana próba doręczenia faktury korygującej nabywcy, oraz
 • z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca ma wiedzę o warunkach realizacji transakcji wynikających z faktury korygującej.

Przepisy art. 29a ust. 15 pkt 4 i ust. 16 ustawy o VAT nie określają, co należy rozumieć pod pojęciem udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej nabywcy. Nie przewidują one także rodzaju dokumentacji potwierdzającej, że nabywca posiada wiedzę o warunkach realizacji transakcji wynikających z korekty.

W odniesieniu do udokumentowanej próby doręczenia należy wskazać, że przepisy ustawy o VAT nie wymagają konieczności udokumentowania skuteczności próby doręczenia. Próba doręczenia jako taka nie musi zatem ostatecznie okazać się skuteczna. Konieczne jest jedynie udokumentowanie przez sprzedawcę samej próby doręczenia faktury korygującej. Należy więc stwierdzić, że jeśli sprzedawca jest w stanie w jakikolwiek sposób wykazać to, że podjął próbę doręczenia faktury korygującej do nabywcy, wówczas nie ma on obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej i mimo to (przy spełnieniu drugiego ze wskazanych warunków) może on obniżyć podstawę opodatkowania oraz kwotę należnego podatku VAT.

Spółka pragnie podkreślić, że każdorazowo będzie podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta. Potwierdza to m.in. wprowadzenie Procedury, która pozwoli na określenie i usystematyzowanie dopuszczalnych w Spółce form potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Jeżeli uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej okaże się niemożliwe, Spółka zamierza obniżać podstawę opodatkowania oraz należny podatek VAT w kwotach wynikających z faktury korygującej na zasadach wynikających z art. 29a ust. 16 w zw. z ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. W związku z tym Wnioskodawca zamierza podejmować działania opisane w przyszłym stanie faktycznym w Sytuacji 2.

W ocenie Spółki, dokumentem potwierdzającym próbę doręczenia faktury korygującej może być każdy z poniższych dokumentów:

 • potwierdzenie nadania faktury korygującej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ze wskazanym numerem faktury korygującej oraz umieszczeniem w książce nadawczej informacji, że przesyłka została przesłana do kontrahenta za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 • potwierdzenie nadania przesyłki kurierskiej zawierającej korektę;
 • wysłany mail z załączonym skanem faktury korygującej (wysłanej wcześniej w formie papierowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem).

W zakresie sposobu potwierdzenia, że nabywca posiada wiedzę o warunkach realizacji transakcji wynikających z faktury korygującej, zdaniem Spółki, pomocne mogą być wskazówki zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej <dalej: Trybunał, TSUE> w sprawie Kraft Foods Polska S.A., sygn. C- 588/10. Trybunał wskazał m.in. że do potwierdzenia, że kontrahent jest w posiadaniu faktury korygującej, podatnicy mogą wykorzystać „kopie korekty faktury i pisma z przypomnieniem skierowane do nabywcy towarów lub usług celem wysłania potwierdzenia odbioru oraz (...) dowody zapłaty lub przedłożenie dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług”.

Jako podstawę dla uzyskania potwierdzenia, że kontrahent posiada wiedzę na temat warunków rozliczenia transakcji po korekcie, w ramach Procedury Spółka zamierza stosować alternatywnie:

 1. wyciąg z rachunku bankowego Spółki zawierający przelewy przychodzące lub potwierdzenie otrzymania przelewu, z których to dokumentów wynika, że kontrahent dokonał płatności za usługi z uwzględnieniem wystawionej przez Spółkę faktury korygującej,
 2. wyciąg z rachunku bankowego Spółki zawierający przelewy wychodzące lub potwierdzenie dokonania przelewu przez Spółkę, z których to dokumentów wynika, ze Spółka zwróciła kontrahentowi kwotę wynikającą z faktury korygującej,
 3. potwierdzenie rozrachunków (sald), z których wynika fakt ujęcia faktury korygującej przez nabywcę w jego księgach,
 4. korespondencja z klientem (np. wiadomości elektroniczne, w których klient wskazuje nr rachunku bankowego do dokonania przez Spółkę zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia), z której wynika, że posiada on informacje o rozliczeniu transakcji na zasadach obowiązujących po korekcie.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, jeśli nie uzyska potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktury korygującej, będzie on uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz należnego podatku VAT na podstawie wystawionych faktur korygujących na zasadach opisanych w art. 29a ust. 16 w zw. ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT w przypadku posiadania dokumentacji opisanej w Sytuacji 2.

Opisane wyżej zasady znajdują także potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 sierpnia 2011 r., nr IPPP1-443-823/11-4/ISz przyznano rację spółce, twierdzącej iż „posiadanie przez nią zaakceptowanego przez kontrahenta dokumentu „potwierdzenie sald”, na którym będą wskazane wszystkie faktury, w tym faktury korygujące wystawione przez Spółkę w danym okresie na rzecz tego kontrahenta jest wystarczające, aby obniżyć podstawę opodatkowania VAT na podstawie korekt wymienionych w tym dokumencie w stosunku do podstawy określonej w fakturach pierwotnych, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.