IPPP2/4512-1044/15-2/JO | Interpretacja indywidualna

Prawidłowość dostarczenia faktury korygującej
IPPP2/4512-1044/15-2/JOinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. doręczenie
 3. faktura korygująca
 4. pokwitowanie odbioru
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dostarczenia faktury korygującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dostarczenia faktury korygującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Sp. z o.o (dalej: „Spółka” lub „A.”) jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż artykułów dziecięcych obejmujących m.in. zabawki, odzież oraz akcesoria szkolne.

Spółka rozważa rozpoczęcie sprzedaży w systemie wysyłkowym za pomocą sklepu internetowego (obecnie sprzedaż w systemie wysyłkowym realizowana jest przez inny podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Spółka). Zgodnie z założeniami biznesowymi, nabywcami będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Klienci będą mogli założyć indywidualne konto na stronie internetowej lub dokonać zakupu wyłącznie podając swoje dane, bez dokonywania formalnego utworzenia konta. Sama dostawa towarów będzie odbywać się za pośrednictwem kuriera lub osobiście w wybranym sklepie sieci A.

Spółka nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży wysyłkowej na kasie fiskalnej przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), m.in. z uwagi na fakt iż w ofercie Spółki dostępne są zapisane nośniki danych cyfrowych (np. gry i filmy dla dzieci).

Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego, w momencie zakupu, klienci będą zobowiązani do wyrażenia zgody na wystawienie i otrzymywanie faktur (w tym również faktur korygujących) drogą elektroniczną. W efekcie, faktura dokumentująca sprzedaż będzie wysyłana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez klienta. Jednocześnie klienci będą oświadczać, że będą odbierać faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. W takim przypadku, paragon fiskalny nie będzie wysyłany klientowi - w przypadku wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym, klientowi należy wręczyć jedynie fakturę. Zgodnie bowiem z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT, paragon dołącza się do egzemplarza faktury, który zostaje u podatnika.

Mając na uwadze powyższe, w momencie sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, dane będą przesyłane do istniejącego w Spółce systemu informatycznego (dalej: „system”) i nastąpi wydruk paragonu, przesłanie danych do wystawienia faktury oraz zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych. Faktury nie będą wystawiane na kasach fiskalnych.

Wystawiane faktury elektroniczne będą przechowywane w formie elektronicznej - z zachowaniem wymaganych w ustawie o VAT warunków. W szczególności, sposób archiwizowania dokumentów w Systemie pozwoli na zachowanie integralności, niezmienności danych i czytelności dokumentów zapisanych w formie elektronicznej oraz pozwala na dostęp do elektronicznych zasobów archiwalnych na każde żądanie organu podatkowego.

Ponadto, Spółka uzyskała pozytywną interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 roku sygn. IPPP2/4512-473/15-2/AOg - na mocy uzyskanej interpretacji indywidualnej, potwierdzającej możliwość przechowywania wystawianych przez siebie paragonów w formie elektronicznej Spółka nie planuje fizycznie przechowywać paragonów fiskalnych. Dokumenty potwierdzające sprzedaż będą wobec tego przechowywane w formie elektronicznej i w każdym momencie będą mogły podlegać wydrukowi.

Sprzedaż w sklepie internetowym podlega przepisom o umowach między przedsiębiorcami a konsumentami zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Zgodnie z ustawą, klientom dokonującym zakupów w sklepie internetowym będzie przysługiwać uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej ze Spółka umowy drogą elektroniczną. Zwrot towaru będzie mógł być dokonany przez klienta za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego. W związku z powyższym, Spółka będzie zobligowana do uznania prawa nabywcy towaru do odstąpienia od umowy kupna.

Jednocześnie, w toku prowadzenia działalności może się zdarzyć, iż klientowi zostanie dostarczony wadliwy towar. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego również będzie mógł odstąpić od umowy lub będzie mógł w inny sposób reklamować towar. W zależności od sytuacji, Spółka przyjmie zwrotu towar lub udzieli klientowi rabatu.

W związku z tym, w przypadku zwrotu / reklamacji towaru Spółka będzie zobligowana na mocy § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363) do prowadzenia odrębnej ewidencji zwrotów towarów i reklamacji towarów i usług.

Spółka przewiduje, iż klient będzie mógł dokonać zwrotu/reklamacji towaru według następujących metod (zgodnie z wymogami prawa konsumentów):

 • poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
 • poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na podany przez Spółkę adres mailowy - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
 • poprzez rozmowę telefoniczną z centrum telefonicznym Spółki - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar, rozmowa z klientem będzie zapisywana i przechowywana na cyfrowym nośniku danych,
 • poprzez sporządzenie przez klienta odręcznej notatki o zwrocie/reklamacji i dołączenie jej do zwracanego towaru.

Wnioskodawca może wprawdzie zalecić swoim klientom zwracającym towar, aby do przesyłki dołączali podpisany formularz identyfikujący klienta i towar jednak nie może wymagać załączenia takiego formularza ani tym bardziej nie może od jego załączenia warunkować zwrotu pieniędzy, czy warunkować skuteczności odstąpienia od umowy. Spółka będzie zobowiązana przepisami ustawy o prawach konsumenta do przyjęcia zwrotu towaru za pośrednictwem poczty/kuriera i oddania zapłaty za towar w tym części przypadającej na podatek od towarów i usług, nawet jeśli klient nie załączy podpisanego formularza zwrotu.

Niemniej, przebieg transakcji i sposób jej udokumentowania będzie jednoznacznie wskazywać dane identyfikujące klienta oraz transakcję, a w konsekwencji reklamowany/zwracany towar. Zwracany towar oraz odstępujący od umowy konsument zwracający towar będą identyfikowane m.in. na podstawie dokumentów pocztowych, adresu nadawcy, kodów na metkach na towarze, potwierdzenia przyjęcia zwrotu towaru na magazyn sporządzonego przez firmę zewnętrzną obsługującą magazyn, potwierdzenia dokonania płatności, potwierdzenia zwrotu zapłaconej ceny, kopii dokumentów potwierdzających odbiór zwracanego towaru.

Z uwagi na fakt, iż klienci będą zawsze dostawać faktury dokumentujące sprzedaż, w przypadku uznania reklamacji / zwrotu, Spółka będzie wystawiać faktury korygujące zgodnie z art. 106j ustawy o VAT. Faktury korygujące będą dostarczane klientom w formie elektronicznej, tak jak faktury pierwotne. Klient będzie otrzymywał fakturę korygującą na podany przy transakcji adres mailowy, a dodatkowo będzie miał możliwość jej pobrania ze strony internetowej (do którego klient będzie miał dostęp po podaniu indywidualnego loginu i hasła). Klienci, którzy nie będą chcieli utworzyć na stronie internetowej indywidualnego konta klienta będą dostawać faktury jedynie drogą mailową. Niemniej jednak, klienci nie będą (nie mogą być) zobowiązani do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, np. w formie odpisania na e-mail wysłany przez Spółkę - w szczególności Spółka nie może uzależniać od tego faktu zwrotu ceny lub uznania reklamacji. Ponadto, ustawienia konta e-mail nabywców mogą nie pozwalać na wygenerowanie automatycznej wiadomości o otrzymaniu / odczytaniu wiadomości.

W takiej sytuacji, w przypadku odstąpienia od umowy / uznania reklamacji, Spółka dokona zwrotu pełnej ceny zapłaconej przez klienta lub - w przypadku udzielenia rabatu - różnicy między pierwotną ceną, a ceną po udzielonym rabacie. Jak wskazano powyżej, przyjęcie zwrotu / udzielenie rabatu zostanie udokumentowane przez Spółkę fakturą korygującą podstawę opodatkowania. Ponadto, Spółka dokona odpowiednich zapisów w ewidencji zwrotów i reklamacji towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zdarzenia przyszłego:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta lub uznaniu reklamacji przez sprzedawcę, w wyniku czego Spółka dokona zwrotu klientowi całości lub części zapłaconej ceny, Spółka spełni wymóg dotyczący potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania VAT, w sytuacji gdy zgodnie z zaakceptowanym regulaminem sklepu internetowego Spółki faktura korygująca będzie wysłana nabywcy drogą mailową na adres e-mail wskazany przez nabywcę, jako adres pod którym klient będzie odbierał faktury elektroniczne.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta lub uznaniu reklamacji przez sprzedawcę, w wyniku czego Spółka dokona zwrotu klientowi całości lub części zapłaconej ceny, Spółka spełni wymóg dotyczący potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania VAT, w sytuacji gdy zgodnie z zaakceptowanym regulaminem sklepu internetowego Spółki faktura korygująca będzie wysłana nabywcy drogą mailową na adres e- mail wskazany przez nabywcę, jako adres, pod którym klient będzie odbierał faktury elektroniczne.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 29a podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów, co stanowi implementację art. 90 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L z dnia 11 grudnia 2006 r. nr 347 poz. 1; dalej: „dyrektywa 2006/112”).

W sytuacji, gdy sprzedaż udokumentowana została fakturą w rozumieniu art. 106e ustawy o VAT, w przypadku gdy po jej wystawieniu m.in. udzielono opustów i obniżek cen lub dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań podatnik wystawia fakturę korygującą, co wynika z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT.

Obniżenia podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia. podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29a ust. 15 ustawy o VAT warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się m.in. w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione te przesłanki.

Spółka rozważa rozpoczęcie sprzedaży w systemie wysyłkowym za pomocą sklepu internetowego, a zgodnie z założeniami biznesowymi, nabywcami będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W momencie zakupu, klienci będą zobowiązani do wyrażenia zgody na wystawienie i otrzymanie faktury (w tym również faktury korygującej) potwierdzającej sprzedaż drogą elektroniczną. W efekcie, faktura sprzedaży (w tym również faktura korygująca) będzie wysyłana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez klienta. Jednocześnie klienci będą oświadczać, że będą odbierać faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

W toku planowanej działalności, może się zdarzyć iż klient odstąpi od umowy i dokona zwrotu towaru. W takiej sytuacji Spółka będzie zobligowana do uznania prawa nabywcy towaru do odstąpienia od umowy kupna. W przypadku uznania reklamacji klienta, Spółka może również udzielić klientowi rabatu.

Spółka przewiduje, iż klient będzie mógł dokonać zwrotu/reklamacji towaru według następujących metod:

 • poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
 • poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na podany przez Spółkę adres mailowy - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
 • poprzez rozmowę telefoniczną z centrum telefonicznym Spółki - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar, rozmowa z klientem będzie zapisywana i przechowywana na cyfrowym nośniku danych,
 • poprzez sporządzenie przez klienta odręcznej notatki o zwrocie/reklamacji i dołączenie jej do zwracanego towaru.

Z uwagi na fakt, iż klienci będą zawsze dostawać faktury dokumentujące sprzedaż, w przypadku uznania reklamacji/zwrotu, Spółka będzie wystawiać faktury korygujące zgodnie z art. 106j ustawy o VAT. Faktury korygujące będą dostarczane klientom w formie elektronicznej, tak jak faktury pierwotne. Klient będzie otrzymywał fakturę korygującą na podany przy transakcji adres mailowy oraz dodatkowo - w przypadku zarejestrowanych użytkowników - będzie miał możliwość jej pobrania ze strony internetowej.

Klientami będą głównie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, wobec tego nie będą one zainteresowane ani zobowiązane do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej od A. Osoba niezajmująca się zawodowo obrotem gospodarczym nie ma świadomości na temat szczegółów rozliczeń podatkowych - dla nabywców najważniejsze jest, by prawidłowo przebiegały rozliczenia finansowe, tj. np. aby otrzymali zwrot wpłaconych środków. Spółka wykaże się jednak należytą starannością i będzie podejmowała działania, aby skutecznie dostarczyć nabywcom fakturę korygującą poprzez wysłanie jej na podany przy zakupie adres mailowy oraz - w przypadku zarejestrowanych użytkowników - udostępnienie jej na portalu internetowym (do którego klient będzie miał dostęp po podaniu indywidualnego loginu i hasła). Niemniej jednak nie może uzależniać zwrotu ceny czy uznania reklamacji od uzyskania przez Spółkę od klientów potwierdzenia otrzymania faktury korygującej - byłoby to niezgodne z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Mając to na uwadze, w ocenie Spółki, wystarczające dla celów potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę będzie przesłanie - zgodnie z zaakceptowanym przez klienta regulaminem sprzedaży Spółki - faktury korygującej na adres mailowy wskazany przez nabywcę, pod którym to adresem nabywca zobowiązał się do odbioru faktur elektronicznych.

W tym kontekście podkreślić należy, że organy podatkowe powszechnie prezentują stanowisko, że jeżeli strony uzgodniły w umowie / regulaminie sposób obioru faktur, w tym faktur korygujących, np. poprzez portal internetowy, to samo zamieszczenie na tym portalu faktur korygujących oznacza, że przesłanka o otrzymania faktury korygującej przez nabywcę będzie spełniona. Przykładowo:

 • momentem odebrania faktury i faktury korygującej w formie elektronicznej przez danego Dealera (kontrahenta) jest moment umieszczenia przedmiotowej faktury w systemie komputerowym (platformie)”- interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia17 czerwca 2011 r. nr ILPP2/443-542/11-2/BA, z dnia 25 lutego 2011 r. nr ILPP2/443-1953/10-2/SJ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2010 r. nr IPPP2/443-406/10-2/MM;
 • za potwierdzenie odbioru faktury korygującej może być uznane „(...) samo udostępnienie faktury korygującej na indywidualnym koncie Przedstawiciela na serwerze (gdy wskutek okoliczności wyjątkowych zasadniczo niezależnych od Oddziału - Oddział nie otrzyma e-maila/komunikatu zwrotnego informującego o doręczeniu faktury korygującej do Przedstawiciela) ...” - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 maja 2013 r. nr IPPP1/443-179/13-4/AP).

Podobnie, w wydawanych interpretacjach organy podatkowe akceptują również podejście, gdzie w regulaminie lub w umowie określono okres czasu, po upływie którego można domniemywać, że dochowano należytej staranności przy doręczeniu faktury korygującej, i że tym samym będzie spełniona przesłanka pozwalająca pomniejszyć podstawę opodatkowania (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 października 2013 r. nr IPPP1/443-979/13-2/IGo).

Należy również wskazać, że nabywca towaru będzie wiedział, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Przede wszystkim będzie to wynikało z faktu, iż zwrot/reklamacja następować będzie z inicjatywy klienta - Spółka będzie w posiadaniu dowodów w postaci formularza elektronicznego, wiadomości elektronicznej, zapisu rozmowy z konsultantem czy odręcznej notatki o zwrocie/reklamacji sporządzonej przez klienta, potwierdzającej oświadczenie woli klienta o odstąpieniu od umowy. Dodatkowo, klient otrzyma zwrot ceny, wobec tego będzie mieć świadomość, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Dodatkowo, należy wskazać, że w przypadku wskazanych klientów brak jest ryzyka nadużycia z ich strony, gdyż co do zasady nie będą oni dokonywać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiej transakcji. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie przykładowo w następujących interpretacjach organów podatkowych:

 • posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty (tj.: protokół potwierdzający otrzymanie towaru od nabywcy, potwierdzenie dokonania zwrotu środków pieniężnych na rzecz nabywcy w związku z odstąpieniem od umowy i zwrotem towaru, korespondencja mailowa potwierdzająca zwrot towaru oraz wiadomości wygenerowane za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży) potwierdzać będą realizację danej transakcji zgodnie z warunkami określonymi na wystawionej przez niego fakturze korygującej, a nabywca towaru dokonujący jego zwrotu będzie wiedział, że dokonana została ona zgodnie z tymi warunkami.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 września 2014 r., sygn. ILPP4/443-393/14-4/EWW);
 • należy uznać, że w odniesieniu do odbiorców, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (nie są podatnikami VAT), prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego może powstać w rozliczeniu za okres, w którym zwrócono nabywcy kwotę wynikającą z faktury korygującej (czego potwierdzeniem jest posiadany wyciąg bankowy), o ile Spółka uprzednio wysłała korekty faktur/faktury na adres nabywcy. Dowód nadania przesyłki poleconej/bądź innej przesyłki rejestrowanej/wypełni w tym przypadku wymóg staranności w ramach pozyskania spornego potwierdzenia, bowiem w odniesieniu do transakcji z tymi podmiotami nie istnieje ryzyko nadużyć z ich strony przy rozliczeniu podatku naliczonego.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. IPPP2/443-927/13-2/DG.

W ocenie Spółki, pozbawienie Spółki prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zwróconych/reklamowanych towarów naruszałoby przepis art. 29a ust. 10 ustawy o VAT. Klient będzie bowiem posiadał wiedzę o obniżeniu podstawy opodatkowania, gdyż sam będzie inicjatorem takiej transakcji. Klient otrzyma również zwrot umówionej ceny. Ponadto, Spółka podejmie udokumentowaną próbę doręczenia faktury korygującej - zgodnie z regulaminem klient otrzyma fakturę korygującą na podany adres mailowy oraz dodatkowo - w przypadku zarejestrowanych użytkowników - będzie miał możliwość jej pobrania ze strony internetowej. W konsekwencji, nawet w przypadku uznania, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w przypadku nie doszło do potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta, powyższe spełni wymogi określone w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT.

Kwestia obowiązku posiadania potwierdzenia przez nabywcę odbioru faktury korygującej była przedmiotem rozważań m.in. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A. (Dz.U. C 73 od dnia 10 marca 2012 r., str. 5) orzekł, że wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112. Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednocześnie Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Mając to na uwadze, w ocenie Spółki, w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta lub uznaniu reklamacji przez sprzedawcę, w wyniku czego Spółka dokona zwrotu klientowi całości lub części zapłaconej ceny, Spółka spełni wymóg dotyczący potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania VAT, w sytuacji gdy zgodnie z zaakceptowanym regulaminem sklepu internetowego Spółki faktura korygująca będzie wysłana nabywcy drogą mailową na adres e-mail wskazany przez nabywcę, jako adres, pod którym klient będzie odbierał faktury elektroniczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Jak wynika z art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W świetle art. 29a ust. 10 ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Według art. 29a ust. 14 ustawy przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Z treści art. 29a ust. 15 ustawy wynika, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Stosownie do art. 29a ust. 16 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

W myśl art. 106n ust. 1 ustawy, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przepis art. 106j ust. 2 ustawy stanowi, że faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Jak wynika z art. 106j ust. 3 ustawy, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Należy zauważyć, że ww. przytoczone regulacje prawne stanowią, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowania zawarte w ustawie mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Food Polska S.A. W wyroku tym Trybunał orzekł, że „wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.). Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi.” Jednocześnie Trybunał w niniejszym wyroku uznał, że „jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wynika zatem, że podatnik powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi wykazać, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał a transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Zasady te odzwierciedla obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka rozważa rozpoczęcie sprzedaży w systemie wysyłkowym za pomocą sklepu internetowego (obecnie sprzedaż w systemie wysyłkowym realizowana jest przez inny podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Spółka). Zgodnie z założeniami biznesowymi, nabywcami będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Klienci będą mogli założyć indywidualne konto na stronie internetowej lub dokonać zakupu wyłącznie podając swoje dane, bez dokonywania formalnego utworzenia konta. Sama dostawa towarów będzie odbywać się za pośrednictwem kuriera lub osobiście w wybranym sklepie sieci A..

Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego, w momencie zakupu, klienci będą zobowiązani do wyrażenia zgody na wystawienie i otrzymywanie faktur (w tym również faktur korygujących) drogą elektroniczną. W efekcie, faktura dokumentująca sprzedaż będzie wysyłana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez klienta. Jednocześnie klienci będą oświadczać, że będą odbierać faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. W takim przypadku, paragon fiskalny nie będzie wysyłany klientowi - w przypadku wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym, klientowi należy wręczyć jedynie fakturę.

W momencie sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, dane będą przesyłane do istniejącego w Spółce systemu informatycznego i nastąpi wydruk paragonu, przesłanie danych do wystawienia faktury oraz zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych. Faktury nie będą wystawiane na kasach fiskalnych.

Wystawiane faktury elektroniczne będą przechowywane w formie elektronicznej - z zachowaniem wymaganych w ustawie o VAT warunków. W szczególności, sposób archiwizowania dokumentów w Systemie pozwoli na zachowanie integralności, niezmienności danych i czytelności dokumentów zapisanych w formie elektronicznej oraz pozwala na dostęp do elektronicznych zasobów archiwalnych na każde żądanie organu podatkowego.

Sprzedaż w sklepie internetowym podlega przepisom o umowach między przedsiębiorcami a konsumentami zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Zgodnie z ustawą, klientom dokonującym zakupów w sklepie internetowym będzie przysługiwać uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej ze Spółka umowy drogą elektroniczną. Zwrot towaru będzie mógł być dokonany przez klienta za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego. W związku z powyższym, Spółka będzie zobligowana do uznania prawa nabywcy towaru do odstąpienia od umowy kupna. Jednocześnie, w toku prowadzenia działalności może się zdarzyć, iż klientowi zostanie dostarczony wadliwy towar. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego również będzie mógł odstąpić od umowy lub będzie mógł w inny sposób reklamować towar. W zależności od sytuacji, Spółka przyjmie zwrotu towar lub udzieli klientowi rabatu.

W przypadku zwrotu / reklamacji towaru Spółka będzie zobligowana na mocy § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363) do prowadzenia odrębnej ewidencji zwrotów towarów i reklamacji towarów i usług. Spółka przewiduje, że klient będzie mógł dokonać zwrotu/reklamacji towaru według następujących metod (zgodnie z wymogami prawa konsumentów):

 • poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
 • poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na podany przez Spółkę adres mailowy - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
 • poprzez rozmowę telefoniczną z centrum telefonicznym Spółki - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar, rozmowa z klientem będzie zapisywana i przechowywana na cyfrowym nośniku danych,
 • poprzez sporządzenie przez klienta odręcznej notatki o zwrocie/reklamacji i dołączenie jej do zwracanego towaru.

Przebieg transakcji i sposób jej udokumentowania będzie jednoznacznie wskazywać dane identyfikujące klienta oraz transakcję, a w konsekwencji reklamowany/zwracany towar. Zwracany towar oraz odstępujący od umowy konsument zwracający towar będą identyfikowane m.in. na podstawie dokumentów pocztowych, adresu nadawcy, kodów na metkach na towarze, potwierdzenia przyjęcia zwrotu towaru na magazyn sporządzonego przez firmę zewnętrzną obsługującą magazyn, potwierdzenia dokonania płatności, potwierdzenia zwrotu zapłaconej ceny, kopii dokumentów potwierdzających odbiór zwracanego towaru.

Z uwagi na fakt, że klienci będą zawsze dostawać faktury dokumentujące sprzedaż, w przypadku uznania reklamacji / zwrotu, Spółka będzie wystawiać faktury korygujące zgodnie z art. 106j ustawy o VAT. Faktury korygujące będą dostarczane klientom w formie elektronicznej, tak jak faktury pierwotne. Klient będzie otrzymywał fakturę korygującą na podany przy transakcji adres mailowy, a dodatkowo będzie miał możliwość jej pobrania ze strony internetowej (do którego klient będzie miał dostęp po podaniu indywidualnego loginu i hasła). Klienci, którzy nie będą chcieli utworzyć na stronie internetowej indywidualnego konta klienta będą dostawać faktury jedynie drogą mailową. Niemniej jednak, klienci nie będą (nie mogą być) zobowiązani do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, np. w formie odpisania na e-mail wysłany przez Spółkę - w szczególności Spółka nie może uzależniać od tego faktu zwrotu ceny lub uznania reklamacji. Ponadto, ustawienia konta e-mail nabywców mogą nie pozwalać na wygenerowanie automatycznej wiadomości o otrzymaniu / odczytaniu wiadomości.

W przypadku odstąpienia od umowy / uznania reklamacji, Spółka dokona zwrotu pełnej ceny zapłaconej przez klienta lub - w przypadku udzielenia rabatu - różnicy między pierwotną ceną, a ceną po udzielonym rabacie. Jak wskazano, przyjęcie zwrotu / udzielenie rabatu zostanie udokumentowane przez Spółkę fakturą korygującą podstawę opodatkowania. Ponadto, Spółka dokona odpowiednich zapisów w ewidencji zwrotów i reklamacji towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta lub uznania reklamacji przez sprzedawcę, w wyniku czego Spółka dokona zwrotu klientowi całości lub części zapłaconej ceny, Spółka spełni wymóg dotyczący potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania VAT, w sytuacji gdy zgodnie z zaakceptowanym regulaminem sklepu internetowego Spółki faktura korygująca będzie wysłana nabywcy drogą mailową na adres e-mail wskazany przez nabywcę, jako adres, pod którym klient będzie odbierał faktury elektroniczne.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że – jak wyżej wskazano – warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę.

Należy wskazać, że powołane przepisy oraz orzeczenie TSUE nie wskazują jaką dokumentację należy posiadać, aby potwierdzała ona dochowanie należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca posiada wiedzę w zakresie wystawionej faktury korygującej. Dopuszczalne są zatem wszelkie formy, które jednoznacznie będą potwierdzały te okoliczności. Ciężar odpowiedzialności w zakresie wykazania ww. okoliczności uzasadniających obniżenie podatku należnego spoczywa na podatniku. Posiadane przez podatnika dokumenty i dowody mają potwierdzić określony stan faktyczny. Weryfikacja jednak zgodności informacji zgromadzonej dokumentacji, w tym dokumentów wymienionych przez Wnioskodawcę, potwierdzających spełnienie warunków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług umożliwiających obniżenie podatku należnego bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, a zatem ocena dowodów przedłożonych w sprawie będzie dokonywana w ramach postępowania podatkowego i kontrolnego.

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że przepisy podatkowe nie narzucają środków dowodowych dla wykazania określonej okoliczności faktycznej. Tym samym, jako dowód, że klient wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, może służyć posiadanie przez Wnioskodawcę formularza elektronicznego przesłanego przez klienta, wiadomości elektronicznej przesłanej przez klienta dotyczącej zwracanego towaru wraz z danymi klienta, zapisu rozmowy z konsultantem czy odręcznej notatki o zwrocie/reklamacji sporządzonej przez klienta, potwierdzającej oświadczenie woli klienta o odstąpieniu od umowy.

Z całokształtu okoliczności sprawy wynika, że Spółka dysponuje dowodami, że klient wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W konsekwencji Wnioskodawca, w przypadku braku uzyskania dokumentu potwierdzającego otrzymanie faktury korygującej, będzie dysponował ww. dowodami, z których będzie wynikało, że nabywca posiada wiedzę o tym, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury, zatem spełniony zostanie wymóg określony art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ wskazuje, że w związku z tym, że Spółka dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to wystawienie faktury korygującej dokumentującej zwrot/reklamację towarów do faktury, dla której pierwotnie sprzedaż została zaewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, powinno znaleźć odzwierciedlenie w odrębnej ewidencji zwrotów towarów oraz reklamacji towarów i usług prowadzanych przez Spółkę na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363) poprzez dokonanie w niej odpowiednich zapisów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.