IPPP1/4512-923/15-2/RK | Interpretacja indywidualna

Redukcja części płatności w ramach Ugody z tytułu wykonania usługi najmu uznana za obnizkę ceny lub upust oraz sposób dokumentownia tej czynności.
IPPP1/4512-923/15-2/RKinterpretacja indywidualna
 1. faktura korygująca
 2. obniżenie ceny
 3. podatek od towarów i usług
 4. podstawa opodatkowania
 5. upust
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 13) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania redukcji części płatności z tytułu wykonania usługi najmu w ramach Ugody za obniżkę ceny lub upust, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt . 1 ustawy oraz sposobu udokumentowania tej czynności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie redukcji części płatności z tytułu wykonania usługi najmu w ramach Ugody za obniżkę ceny lub upust, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt . 1 ustawy oraz, sposobu udokumentowania tej czynności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) zawarła dnia 30 maja 2012 roku umowę najmu z D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Najemca). Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2022 roku. W trakcie świadczenia usług Najemca był podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny oraz nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani też nie otwarto wobec niego likwidacji.

W związku z brakiem płatności, po stronie Najemcy powstała zaległość w stosunku do Spółki, wynosząca 393 972,33 zł, bez odsetek. W celu odzyskania należności, wnosząc dwa pozwy, Spółka wkroczyła na drogę sądową. Dnia 6 sierpnia 2015 roku, w toku postępowania sądowego zawarto ugodę (dalej: Ugoda), na mocy której Najemca zobowiązał się do zapłaty 100 000 zł w terminie 7 dni od zawarcia Ugody. Pod warunkiem zapłaty powyższej kwoty w terminie, Spółka zobowiązała się do cofnięcia wniesionych powództw, zrzeczenia się roszczeń z nich wynikających oraz złożenia wniosku o umorzenie postępowań.

Strony ustaliły, że Ugoda stanowi całość uzgodnień między Stronami, a także, że uchyla wszelkie poprzedzające je porozumienia i uzgodnienia. Ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia Stron wynikające lub związane z Umową Najmu.

Wszystkie faktury dokumentujące sprzedaż, z tytułu której Spółce należały się płatności, zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawione nie wcześniej niż w 2013 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy redukcja części płatności z tytułu wykonania usługi najmu w ramach Ugody jest obniżką ceny lub upustem, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt . 1 Ustawy VAT oraz, czy w związku z tym istnieje obowiązek udokumentowania tej czynności (udzielenie obniżki po wykonaniu usługi) fakturą korygującą za cały okres objęty Ugodą...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, redukcja części płatności z tytułu wykonania usługi najmu w ramach Ugody jest obniżką ceny lub upustem, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt . 1 Ustawy VAT oraz w związku z tym istnieje obowiązek udokumentowania tej czynności (udzielenie obniżki po wykonaniu usługi) fakturą korygującą za cały okres objęty Ugodą.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 29a ust. 1 Ustawy VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Natomiast na podstawie art. 29a ust. 10 Ustawy VAT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o;

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Ugoda nie tworzy nowego stosunku, ale prowadzi do sprecyzowania lub zmiany już istniejącego. W opinii Spółki treść Ugody powinna być interpretowana jako obniżenie ceny odnoszące się do całego okresu trwania najmu.

Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe, m.in. rozpatrujący podobny stan faktyczny Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 września 2012 roku, nr IBPP2/443-628/12/BW: „w sytuacji opisanej we wniosku tj. zmniejszenia wartości świadczonej usługi, udokumentowanej fakturą VAT Nr 3/03/2012, na mocy zawartej ugody ma miejsce redukcja kwoty należnej za przedmiotową usługę. Sytuacja taka stanowi więc podstawę do dokonania przez Wnioskodawcę korekty obrotu, zgodnie z art. 29 ust. 4-4c ustawy o VAT. Wnioskodawca winien zatem do ww. faktury VAT nr 3/03/2012 wystawić fakturę korygującą. Skoro zaś należność za wykonaną usługę, w konsekwencji zawartej ugody i dokonanej następnie korekty faktury dokumentującej tę usługę, będzie zapłacona, zatem nie można, w następstwie powyższego, mówić o wierzytelności nieściągalnej Wnioskodawcy.

W konsekwencji powyższego tzw. „ulga na złe długi” przewidziana przepisem art. 89a ustawy o VAT, w sytuacji przedstawionej we wniosku nie będzie miała zastosowania do części należności, której zrzekł się Wnioskodawca czyli wierzyciel.

Zdaniem Spółki, należy przyjąć, że Ugoda daje Spółce prawo do obniżenia podatku należnego. Na podstawie art. 29a ust. 13 Ustawy VAT korekty dokonuje się w okresie, w którym podatnikowi dostarczono potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.

Wymogi jakie powinna spełniać faktura korygująca, zostały określone w art. 106j ust. 2 Ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Dane o których mowa w punkcie 3 podpunkt a to:

 1. data wystawienia,
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

Zgodnie z art. 106j ust. 3 Ustawy VAT w przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 108e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Zatem Spółka jest uprawniona do skorygowania podatku należnego za cały okres, którego dotyczy Ugoda poprzez wystawienie jednej faktury korygującej.

Należy podkreślić, że również sam Minister Finansów potwierdził w piśmie z dnia 3 października 2014 roku skierowanym do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki , że istnieje możliwość obniżenia obrotu w wyniku zawarcia ugody:

Obniżką ceny lub upustem, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt . 1 Ustawy o Podatku od Towarów i Usług, jest również redukcja, części płatności z tytułu dostawy towaru czy wykonania usługi w ramach ugody sądowej, mediacyjnej oraz pozasądowej. Brak zatem podstaw, aby tę kwestię dodatkowo regulować w sposób zaproponowany w projekcie założeń. Należy bowiem wskazać, że fakt zawarcia ugody między stronami (np. z powodu niezapłacenia przez kontrahenta należności za dostawę czy wykonanie usługi) jest co do zasady zdarzeniem powodującym zmianę ceny sprzedaży. W takim też przypadku istnieje obowiązek udokumentowania tej czynności (udzielenie obniżki po dokonaniu dostawy) fakturą korygującą.

Obowiązek skorygowania podatku należnego za cały okres, którego dotyczy Ugoda poprzez wystawienie jednej faktury korygującej znajduje również potwierdzenie w prawie unijnym.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 Dyrektywy VAT w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie.

Jednakże ust. 2 przytoczonego przepisu stanowi, że w przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności państwa członkowskie mogą odstąpić od zastosowania ust. 1.

Zdaniem Spółki, odstąpienie przez ustawodawcę od stosowania art. 90 ust. 1 Dyrektywy VAT powinno zostać wyrażone explicite w ustawie podatkowej. Ustawa VAT w omawianym zakresie nie zawiera takiego zastrzeżenia. W podobnym tonie wypowiada się również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie C 337/13:„W świetle powyższych rozważań na pytania pierwsze i piąte należy udzielić odpowiedzi, że przepisy art. 90 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który nie przewiduje obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT w wypadku niewywiązania się z zapłaty ceny, jeśli zastosowanie ma odstępstwo przewidziane w art. 90 ust. 2 tej dyrektywy. Jednakże przepis ten powinien uwzględniać wówczas wszystkie inne sytuacje, w których, w myśl art. 90 ust. 1, po zawarciu transakcji podatnik nie otrzymał części lub całości wynagrodzenia, przy czym do sądu krajowego należy zbadanie, czy rzeczywiście tak jest”.

TSUE orzekł, że państwo członkowskie korzystające z uprawnienia przysługującego na mocy art. 90 ust. 2 Dyrektywy VAT powinno wprowadzić zamknięty katalog przypadków, w których podstawa opodatkowania nie może zostać obniżona.

Podobnie TSUE wypowiada się w wyroku z dnia 3 września 2014 roku w sprawie C 589/12: „zatem w przypadku całkowitego lub częściowego braku zapłaty kwota stanowiąca podstawę opodatkowania z tytułu umowy leasingu pojazdu powinna zostać skorygowana do wynagrodzenia rzeczywiście otrzymanego przez podatnika w ramach tej umowy”.

W wyroku TSUE z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie C 588/10 Trybunał stwierdza: „jeśli zwrot podatku VAT okaże się niemożliwy lub nadmiernie utrudniony, ze względu na warunki, na jakich można występować z wnioskami o zwrot, rzeczone zasady mogą wymagać, by państwa członkowskie określiły instrumenty i zasady proceduralne niezbędne do umożliwienia podatnikowi odzyskania podatku nienależnie wykazanego w fakturze”.

Mając na uwadze przepisy Dyrektywy VAT, orzecznictwo TSUE oraz stanowisko Ministra Finansów zawarte w piśmie skierowanym do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Spółka stoi na stanowisku, że redukcja części płatności z tytułu wykonania usługi najmu w ramach Ugody jest obniżką ceny lub upustem, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt . 1 Ustawy VAT oraz w związku z tym istnieje obowiązek udokumentowania tej czynności (udzielenie obniżki po wykonaniu usługi) fakturą korygującą za cały okres objęty Ugodą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W oparciu o art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawę opodatkowania, stosownie do art. 29a ust. 10, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 • wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna – art. 29a ust. 14 ustawy.

Na podstawie art. 29a ust. 15 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 • gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Jak stanowi art. 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 • sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 • sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 • otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 • udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

W myśl art. 106j ust. 2 tej ustawy faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy w przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
 1. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Z wyżej wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł dnia 30 maja 2012 roku umowę najmu z D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Najemca). Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2022 roku. W trakcie świadczenia usług Najemca był podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny oraz nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani też nie otwarto wobec niego likwidacji.

W związku z brakiem płatności, po stronie Najemcy powstała zaległość w stosunku do Spółki, wynosząca 393 972,33 zł, bez odsetek. W celu odzyskania należności, wnosząc dwa pozwy, Spółka wkroczyła na drogę sądową. Dnia 6 sierpnia 2015 roku, w toku postępowania sądowego zawarto Ugodę, na mocy której Najemca zobowiązał się do zapłaty 100 000 zł w terminie 7 dni od zawarcia Ugody. Pod warunkiem zapłaty powyższej kwoty w terminie, Spółka zobowiązała się do cofnięcia wniesionych powództw, zrzeczenia się roszczeń z nich wynikających oraz złożenia wniosku o umorzenie postępowań.

Strony ustaliły, że Ugoda stanowi całość uzgodnień między Stronami, a także, że uchyla wszelkie poprzedzające je porozumienia i uzgodnienia. Ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia Stron wynikające lub związane z Umową Najmu.

Wszystkie faktury dokumentujące sprzedaż, z tytułu której Spółce należały się płatności, zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawione nie wcześniej niż w 2013 roku.

Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a ustawy

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 89a ust. 1a ustawy, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Na podstawie art. 89a ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

 • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1;
 • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
 • dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

Przepis art. 89a ust. 3 ustawy stanowi, że korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i powołane przepisy należy stwierdzić, że na mocy zawartej Ugody ma miejsce zmniejszenie wartości świadczonej usługi najmu. Doszło tym samym do obniżenia ceny wykonanej usługi, zatem może być uznane jako obniżka ceny lub upust w rozumieniu art. 29a ust. 10 ustawy. Tym samym Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej za cały okres którego dotyczy Ugoda.

Natomiast skoro należność za wykonaną usługę, w konsekwencji zawartej ugody i dokonanej następnie korekty faktury dokumentującej tę usługę, będzie zapłacona, zatem nie można, w następstwie powyższej czynności, mówić o wierzytelności nieściągalnej Wnioskodawcy. W konsekwencji tzw. „ulga na złe długi” przewidziana przepisem art. 89a ustawy, w sytuacji przedstawionej we wniosku nie będzie miała zastosowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-628/12/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.