IPPP1/4512-782/15-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie rozliczania faktur korygujących.
IPPP1/4512-782/15-2/MPeinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 3. zmniejszenie podatku należnego
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania faktur korygujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie rozliczania faktur korygujących.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :
 1. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność na rynku nieruchomości (m.in. wynajmuje powierzchnię użytkową na terenie centrum handlowego ). Usługi wynajmu powierzchni podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”).
 2. Usługi te prowadzone są przy wykorzystaniu nieruchomości i innych składników majątkowych nabytych przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 29 października 2014 r. z Centrum Sp. z o.o. jako sprzedającym. Nabyte na podstawie tej umowy składniki majątkowe składały się na Centrum (dalej: „Centrum Handlowe”).
 3. U z siedzibą w Hamburgu (dalej: „Nabywca”) funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w oparciu o przepisy niemieckiego prawa handlowego, odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Obecnie, Spółka planuje sprzedać składniki majątkowe na rzecz Nabywcy (dalej: „Transakcja”). W ramach Transakcji Spółka przeniesie na Nabywcę prawo własności nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanych budynkami i budowlami, m.in. rampami, schodami, ścieżką rowerową, chodnikiem, drogą oraz parkingiem. Jednocześnie, w ramach planowanej Transakcji zostaną przeniesione na Nabywcę inne składniki ściśle związane z powyższymi nieruchomościami, m.in. prawa autorskie do dokumentacji, na podstawie której zostały wybudowane niektóre zbywane budowle i część budynku oraz prawo własności rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie zbywanego budynku i budowli (m.in. meble i dekoracje). Dodatkowo, w związku z dokonaniem Transakcji, na mocy art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Nabywca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych z najemcami powierzchni zbywanego budynku. Z tytułu dokonania Transakcji Spółka rozpozna przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”).
 5. Transakcja nastąpi na podstawie umów, które zostały lub zostaną zawarte pomiędzy Spółką a Nabywcą (w szczególności Preliminary Asset Sale Agreement, Sale Agreement oraz Master Agreement - dalej: „Umowy”). Zgodnie z Umowami:
  1. Spółka sprzeda Nabywcy składniki wchodzące w skład Transakcji za wskazaną w Umowie cenę powiększoną o kwotę należnego podatku VAT (tzw. Price at Closing -dalej: „Cena Podstawowa”);
  2. Cena Podstawowa będzie podlegała skorygowaniu (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do określonych w Umowach mechanizmów korekt Ceny Podstawowej (dalej: „Korekty Ceny”);
  3. Korekty Ceny mogą wystąpić kilka lub kilkanaście razy po dniu zawarcia Transakcji i będą uzależnione od okoliczności, które nastąpią w okresie kilku miesięcy lub lat od zawarcia Umów, i które w żaden sposób nie będą znane Spółce ani Nabywcy w dacie zawarcia Umów, w tym w szczególności m.in. od:
   • wysokości zysku wygenerowanego przez Nabywcę po zawarciu Transakcji z tytułu czynszów najmu należnych od najemców lokali Centrum Handlowego po dokonaniu Transakcji, w szczególności czynszów najmu uzależnionych od obrotów osiągniętych przez najemców lokali Centrum Handlowego,
   • wysokości zysku wygenerowanego przez Nabywcę po zawarciu Transakcji z tytułu czynszów najmu należnych od najemców lokali Centrum Handlowego, które w momencie dokonania Transakcji pozostaną niewynajęte,
   • wielkości zysku wygenerowanego przez Nabywcę po zawarciu Transakcji z tytułu czynszów najmu należnych od najemców lokali, którzy zostaną zastąpieni przez innych najemców po zawarciu Transakcji.
   Tym samym, Korekty Ceny zwiększające Cenę Podstawową (należne Spółce od Nabywcy) oraz zmniejszające Cenę Podstawową (należne Nabywcy od Spółki) staną się należne dopiero w momencie ziszczenia się przesłanek określonych w Umowach, a nie w momencie sprzedaży Centrum Handlowego.Dodatkowo, zgodnie z Umowami płatności z tytułu dodatnich Korekt Ceny stają się należne Spółce dopiero po ostatecznym ustaleniu, że warunki określone w Umowach zostały spełnione, co w razie istnienia sporu co do wysokości danej Korekty Ceny może wiązać się z koniecznością ingerencji niezależnego arbitra, który wiążąco wskaże jej ostateczną wysokość. Tym samym, w niektórych przypadkach, Spółce nie będzie przysługiwać wierzytelność wobec Nabywcy aż do chwili, kiedy wysokość danej Korekty Ceny zostanie zatwierdzona przez osobę trzecią.
  4. W konsekwencji, w przypadku zrealizowania się przesłanek warunkujących powstanie obowiązku zapłaty Korekty Ceny:
   • Spółka otrzyma od Nabywcy określoną dodatkową kwotę z tytułu sprzedaży przedmiotu Transakcji (w przypadku dodatniej Korekty Ceny),
   • Nabywca otrzyma od Spółki określoną kwotę (w przypadku ujemnej Korekty Ceny).
  5. Niektóre Korekty Ceny, a także ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży przedmiotu Transakcji nastąpią po złożeniu przez Spółkę deklaracji CIT za rok podatkowy, w którym doszło do sprzedaży przedmiotu Transakcji i powstania obowiązku podatkowego w CIT z tytułu tej sprzedaży.
  6. Do wydania Nabywcy przedmiotu Transakcji dojdzie nie wcześniej niż w dniu dokonania Transakcji (zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą).
 6. Spółka wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w celu potwierdzenia, że przedmiot Transakcji nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów VAT. W przypadku uznania tego stanowiska za prawidłowe, (i) Spółka wystawi na Nabywcę fakturę VAT dokumentującą przeprowadzenie Transakcji (nie wcześniej niż w dniu wydania przedmiotu Transakcji), (ii) sprzedaż przedmiotu Transakcji przez Spółkę będzie w całości podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%, (iii) Korekty Ceny zostaną udokumentowane fakturami korygującymi wystawionymi przez Spółkę po zrealizowaniu się przesłanek warunkujących wypłatę Korekty Ceny na rzecz Spółki / Nabywcy.
 7. Korekty Ceny będą ustalane i wypłacane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynie termin płatności podatku VAT z tytułu sprzedaży przedmiotu Transakcji na podstawie Umów.
 8. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Spółka ma siedzibę w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym (podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania) dla celów CIT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka powinna ująć należny podatek VAT wynikający z faktur korygujących dokumentujących dodatnie Korekty Ceny w rozliczeniu za okres, w którym zostaną spełnione wszystkie, wynikające z Umów, przesłanki warunkujące wypłatę przez Nabywcę poszczególnych dodatnich Korekt Ceny na rzecz Spółki...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przypadku ujemnych Korekt Ceny, Spółka będzie uprawiona do obniżenia kwoty należnego podatku VAT po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania przez Nabywcę poszczególnych faktur korygujących dokumentujących ujemne Korekty Ceny...

Zdaniem Wnioskodawcy :

Ad.1

Zdaniem Spółki, Spółka powinna ująć należny podatek VAT wynikający z faktur korygujących dokumentujących dodatnie Korekty Ceny w rozliczeniu za okres, w którym zostaną spełnione wszystkie, wynikające z Umów, przesłanki warunkujące wypłatę przez Nabywcę poszczególnych dodatnich Korekt Ceny na rzecz Spółki.

Zgodnie z ustawą o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem przepisów niemających zastosowania w analizowanej sprawie (art. 19a ust. 1).

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji:

 1. Zgodnie z ugruntowaną praktyką oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawienia faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania zależy od przyczyny wystawienia tej faktury.
 2. W sytuacji, kiedy przyczyna korekty istniała w momencie wystawienia faktury pierwotnej i konieczność wystawienia faktury korygującej ma na celu naprawienie błędu, który spowodował zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze (np. niewłaściwa stawka podatku, błąd rachunkowy), uznaje się, że wówczas korekta powinna być dokonana wstecz, tzn. należy rozliczyć fakturę korygującą w rozliczeniu za okres, w którym została rozliczona faktura pierwotna, w której zaniżono kwotę podatku należnego.
 3. Z kolei, w sytuacji, gdy faktura pierwotna dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usługi została wystawiona prawidłowo, tzn. w momencie wystawienia faktury pierwotnej nie istniały żadne przesłanki świadczące o ewentualnych pomyłkach (w cenie, stawce lub kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury), a faktura korygująca wystawiana jest z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, to taką fakturę korygującą należy wykazać w rozliczeniu za okres, w którym została ona wystawiona (zrealizowały się przesłanki do jej wystawienia).
 4. W takim przypadku nie ulega bowiem wątpliwości, że zdarzenie tworzące obowiązek podatkowy zostało w sposób prawidłowy ujęte i rozliczone przez podatnika. Tym samym zdarzenie następujące po wystawieniu faktury pierwotnej (np. podwyższenie ceny dostawy lub usługi w wyniku podpisania aneksu do umowy), które ma wpływ na zwiększenie wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego, nie powoduje powstania u podatnika obowiązku korygowania wcześniejszego rozliczenia.
 5. Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika jednocześnie, że okoliczności uzasadniające późniejszą zmianę (podwyższenie) ceny z tytułu sprzedaży przedmiotu Transakcji nie były znane Spółce w momencie wystawiania faktury pierwotnej. Będą one bowiem uzależnione w szczególności od dokonania przez strony Korekty Ceny uzależnionej od okoliczności następujących już po powstaniu obowiązku podatkowego udokumentowanego fakturą pierwotną. Okoliczności te nie są możliwe do przewidzenia w chwili nabywania przedmiotu Transakcji przez Nabywcę.
 6. Tym samym, obowiązek zapłaty Korekty Ceny będzie nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej z tytułu sprzedaży przez Spółkę przedmiotu Transakcji i będzie wynikać z przyczyn niezależnych od Spółki. Należy również podkreślić, że wystawienie faktury korygującej nie będzie wynikiem błędu, ani pomyłki ze strony Spółki.
 7. W konsekwencji, należy uznać, że obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej powstanie w rozliczeniu za okres, w którym zostaną spełnione wszystkie, wynikające z Umów, przesłanki warunkujące wypłatę przez Nabywcę poszczególnych dodatnich Korekt Ceny na rzecz Spółki.

Podsumowując, prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka powinna ująć należny podatek VAT wynikający z faktur korygujących dokumentujących dodatnie Korekty Ceny w rozliczeniu za okres, w którym zostaną spełnione wszystkie, wynikające z Umów, przesłanki warunkujące wypłatę przez Nabywcę poszczególnych dodatnich Korekt Ceny na rzecz Spółki.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki sądów administracyjnych i organów podatkowych, w szczególności:

 • w wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. I FSK 1710/12, zgodnie z którym: „W przypadku gdy korekta ma na celu prawidłowe udokumentowanie zdarzenia gospodarczego, które miało miejsce w danym miesiącu i w tymże miesiącu z powodu jakiejś pomyłki zostało wadliwie udokumentowane, przez co wpłynęło na błędne określenie za ten okres rozliczeniowy wielkości podatku należnego podatnika, dokonana w późniejszym czasie korekta faktury powinna zostać uwzględniona w ramach korekty wielkości podatku należnego za tenże okres rozliczeniowy, poprzez skorygowanie w tym okresie nieprawidłowo zadeklarowanego podatku należnego. (...) Jeżeli natomiast wystawienie faktury korygującej podatek należny jest efektem zdarzenia, które wystąpiło do upływie danego okresu rozliczeniowego, np. podniesienie ceny w następnym miesiącu, dokonana korekta powinna zostać uwzględniona w rozliczeniu za miesiąc, w którym to zdarzenie nastąpiło”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 17 lipca 2014 roku, znak IPPP3/443-406/14-2/SM, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „sposób rozliczania faktury korygującej, która podwyższa podatek należny, wykazany na fakturze pierwotnej, zależy od przyczyny dokonania korekty. Jeśli faktura pierwotna była nieprawidłowa już w momencie jej wystawiania, a faktura korygująca została wystawiona w celu podwyższenia zaniżonej kwoty podatku, to korektę należy rozliczyć w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej. W przypadku gdy faktura pierwotna była wystawiona prawidłowo, a konieczność wystawienia faktury korygującej wiązała się z okolicznościami, które zaistniały już po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, korektę rozlicza się na bieżąco. Dotyczy to np. podwyższenia ceny po wystawieniu faktury”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2014 roku, znak ILPP1/443-193/14-3/HW, zgodnie z którą: „W związku z tym, że podwyższenie ceny przedmiotu dostawy jest / będzie - jak twierdzi Wnioskodawca - nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży, obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej powstanie w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiła przesłanka do skorygowania podstawy opodatkowania. W konsekwencji Wnioskodawca w tak przedstawionej sytuacji nie ma / nie będzie miał obowiązku rozliczać faktury korygującej w miesiącu, w którym wykazał pierwotny obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów. Zainteresowany jest / będzie zobowiązany rozliczyć wystawioną fakturę korygującą do faktury pierwotnej in plus w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła przesłanka do skorygowania podstawy opodatkowania”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 4 września 2013 roku, znak IPPP1/443-1599/11/13-5/S/EK, zgodnie z którą: „w odniesieniu do w sytuacji opisanej w pkt b wniosku (upust udzielany jest „z góry” w wystawionej fakturze, a weryfikacja czy klient nadał określoną liczbę przesyłek, następuje po fakcie), stwierdzić należy że Wnioskodawca będzie zobowiązany rozliczyć wystawione faktury korygujące zwiększające cenę w rozliczeniu za okres, w którym je wystawi. Przyczyna korekty bowiem powstała po wystawieniu faktur pierwotnych, a okoliczność podwyższenia ceny nie była znana w chwili wystawienia tych faktur tzn. gdy kontrahent nie spełnia warunków umowy i nie nadaje określonej liczby przesyłek, co powoduje zwiększenie ceny przesyłek. Tak więc obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej powstanie w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca zostanie wystawiona. Wnioskodawca, w tak przedstawionym stanie faktycznym, nie będzie miał obowiązku rozliczać faktury korygującej zwiększającej cenę w miesiącu, w którym wykazał pierwotny obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia opisanej usługi.”

Ad. 2

Zdaniem Spółki, w przypadku ujemnych Korekt Ceny, Spółka będzie uprawiona do obniżenia kwoty należnego podatku VAT po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania przez Nabywcę poszczególnych faktur korygujących dokumentujących ujemne Korekty Ceny.

Zgodnie z ustawą o VAT

 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:
 2. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 3. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 4. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 5. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 (art. 29a ust. 10).
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13).
 7. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14).

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji:

 1. Na gruncie ustawy o VAT kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania podatkiem VAT oraz należnego podatku VAT muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą wystawioną przez sprzedawcę.
 2. Z treści przepisu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT wynika, że warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania VAT oraz należnego podatku VAT na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy niemających zastosowania w analizowanej sprawie).
 3. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić jej otrzymanie, by wystawca miał możliwość obniżenia należnego podatku VAT w związku z jej wystawieniem. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz należnego podatku VAT.
 4. Mając na uwadze, że ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, przyjmuje się, że potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie. Istotne jest jedynie to, aby sprzedawca dla celów rozliczenia należnego podatku VAT od dokonanej sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.
 5. Zatem, w przypadku posiadania potwierdzenia otrzymania przez Nabywcę poszczególnych faktur korygujących dokumentujących ujemne Korekty Ceny, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania VAT z tytułu sprzedaży przedmiotu Transakcji oraz wynikającego z tej sprzedaży kwoty należnego podatku VAT. Obniżenie to nastąpi w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Nabywca otrzymał fakturę korygującą o ile Spółka otrzyma potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres rozliczeniowy. W przypadku uzyskania przez Spółkę potwierdzenia otrzymania przez Nabywcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowym, Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskała.

Podsumowując, prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przypadku ujemnych Korekt Ceny, Spółka będzie uprawiona do obniżenia kwoty należnego podatku VAT po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania przez Nabywcę poszczególnych faktur korygujących dokumentujących ujemne Korekty Ceny.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 12 czerwca 2015 roku, znak IBPP2/4512-245/15/BW, zgodnie z którą: „Wskazać należy, te w odniesieniu do faktur korygujących powodujących zmniejszenie podstawy opodatkowania korekty dokonuje się w terminach określonych w art. 29a ust 13 po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. W konsekwencji powyższego, w sytuacji uzyskania przez Wnioskodawcę, potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą, Wnioskodawca dokona obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej na fakturze z wykazanym podatkiem w miesiącu otrzymania przez nabywcę faktury korygującej”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku, znak IPPP1/443-296/14-2/PR, zgodnie z którą: „Z literalnej wykładni cytowanego art. 29a ust 13 ustawy, wynika, że warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust 15 ustawy). Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić jej otrzymanie, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z jej wystawieniem. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.