IPPP1/4512-477/15-2/MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wzakresie określenia podstawy opodatkowania oraz wystawienia faktur korygujących

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz wystawienia faktur korygujących -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz wystawienia faktur korygujących.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji samochodów oraz dystrybucji części zamiennych. W ofercie Spółki znajdują się między innymi części regenerowane. Regeneracja części uszkodzonej polega na wymianie wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu, czy zużyciu. Część regenerowana posiada wszystkie właściwości części fabrycznie nowej oraz objęta jest gwarancją producenta. Jest ona jednak tańsza od części fabrycznie nowej.

Jednym z powodów, dla których Grupa zdecydowała się na wdrożenie procedury regeneracji części uszkodzonych są względy ekologiczne. Grupa zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczeństwa stojący przed producentami samochodów stara się nie tylko wypełniać obowiązujące normy ekologiczne, w tym te związane z recyklingiem, ale także wybiegać w tym zakresie w przyszłość. Już na etapie projektowania konstrukcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia i części podejmowane są działania mające na celu zapewnienie ich przydatności do odzysku i recyklingu.

Proces regeneracji pozwala zmniejszyć ilość zużytych do produkcji części surowców naturalnych oraz ilość zużytej energii, co znacznie wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Ponowne wykorzystanie uszkodzonych części zapobiega również powstaniu lub ogranicza ilość odpadów. W związku z tym Grupa , świadoma odpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczeństwa stojący przed producentami samochodów, zaangażowała się w proces kontrolowania zasobów nieodnawialnych i zmniejszenia wyrzucanych odpadów. Jednym z podejmowanych w tym zakresie działań jest regeneracja uszkodzonych części pozwalająca na ponowne wykorzystanie części wycofanych z eksploatacji.

W związku z przyjętą przez Grupę polityką w tym zakresie planowane są zmiany zasad obrotu częściami regenerowanymi w Polsce. Zakup części regenerowanej od Spółki uprawniał będzie nabywców do zwrotu Wnioskodawcy części uszkodzonej o tym samym numerze katalogowym, co część regenerowana. Numery katalogowe to unikalne kody powiązane z poszczególnymi częściami samochodowymi, mające służyć ich jednoznacznej identyfikacji. Numer katalogowy określa typ części oraz jej parametry techniczne. Części posiadające identyczny numer katalogowy charakteryzują się tożsamymi parametrami technicznymi w postaci między innymi gabarytów, wydajności i sprawności. Zamontowanie części, która nie byłaby w pełni kompatybilna z częścią uszkodzoną byłoby technicznie niemożliwe lub mogłoby zagrażać bezpieczeństwu. W celu zachęcenia nabywców części regenerowanych do skorzystania z uprawnienia do zwrotu na rzecz Spółki części uszkodzonej wprowadzona zostanie płatność określana jako „kaucja”, którą łącznie z ceną podstawową obciążani będą nabywcy części regenerowanych.

Kaucja stanowić będzie szczególną część składową ceny części regenerowanej odzwierciedlającą uprawnienie nabywców części regenerowanych do zwrotu Wnioskodawcy części uszkodzonej o ww. cechach. Zgodnie z planowanymi zmianami w zakresie obrotu częściami regenerowanymi, nabywca części regenerowanej uprawniony będzie zwrócić Spółce część uszkodzoną o ww. cechach, żądając jednocześnie wypłaty (zwrotu) kwoty odpowiadającej kaucji, uiszczonej wcześniej w cenie nabytej części regenerowanej.

Na fakturze dokumentującej sprzedaż części regenerowanej wyodrębnione zostaną obydwa elementy ceny części regenerowanej - cena podstawowa oraz kaucja. Elementy te wykazywane będą na fakturze w odrębnych liniach. Wraz z fakturą wystawiany będzie dokument (Bon Zwrotny), stanowiący identyfikator transakcji, który będzie dostarczany przez nabywcę części regenerowanej do zwracanej, uszkodzonej części. Na podstawie tego dokumentu weryfikowana będzie katalogowa zgodność zwracanej części uszkodzonej z nabytą częścią regenerowaną.

Zwrot przez Spółkę kaucji następować będzie za każdym razem, kiedy nabywca części regenerowanej dokona zwrotu części uszkodzonej na rzecz Wnioskodawcy, niezależnie od późniejszego faktycznego wykorzystania tej zwróconej części w procesie regeneracji prowadzonej przez podmioty z Grupy . Należy zauważyć, że nie każda część uszkodzona może zostać poddana regeneracji - w praktyce zdarzają się sytuacje, gdzie po analizie stanu danej części okazuje się, że stopień jej zużycia lub charakter uszkodzeń uniemożliwia regenerację tej części uszkodzonej lub wykorzystanie jej do innych celów. W ramach przeprowadzanej przez magazyn Spółki analizy przydatności danej części do procesu regeneracji wypełniana będzie karta akceptacji, w której opisany będzie sposób zwrotu oraz kompletacja uszkodzonej części. Zwrot kaucji przez Spółkę na rzecz nabywcy nie będzie jednak uzależniony od możliwości regeneracji zwracanej części uszkodzonej.

Zasady zwrotu części uszkodzonych określone zostaną we wprowadzonym przez Spółkę dokumencie dotyczącym obrotu częściami regenerowanymi.

Należy zauważyć, że w planowanym przez Spółkę modelu omawiana powyżej kaucja nie będzie miała w pełni charakteru kaucji, w powszechnym rozumieniu tego słowa. Typowa kaucja ma bowiem z zasady charakter tymczasowy / niedefinitywny oraz jest wpłacana jako zabezpieczenie określonych roszczeń i z założenia ma zostać zwrócona po wykonaniu określonego świadczenia.

Tymczasem opisana powyżej kaucja stanowić będzie element ceny części regenerowanej, tj. na etapie sprzedaży części regenerowanej przedmiotowa kaucja stanowić będzie definitywne przysporzenie Spółki. Ewentualny zwrot kaucji następować będzie wyłącznie w przypadku zwrotu części uszkodzonych o opisanych powyżej cechach. Jedynie w przypadku zwrotu takiej części Spółka zobowiązana będzie do zwrotu na rzecz nabywcy kwoty w wysokości równej kaucji. O zwrocie części uszkodzonej decydował będzie nabywca części regenerowanej. Zwrot będzie dobrowolny. To nabywca części regenerowanej będzie podejmował decyzję, czy chce skorzystać z uprawnienia do zwrotu części uszkodzonej o ustalonych cechach. Spółka nie będzie miała prawa domagać się od nabywcy części regenerowanej zwrotu części uszkodzonej. Dopiero gdy nabywca części regenerowanej podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa do zwrotu części uszkodzonej i dokona takiego zwrotu, Spółka zobowiązana będzie do zwrotu kwoty odpowiadającej kaucji.

W związku z powyższym Spółka planuje za podstawę opodatkowania VAT uznać całość uzyskanej w związku ze sprzedażą części regenerowanej ceny (tj. sumę ceny podstawowej oraz kaucji). Całość uzyskanej ceny stanowić będzie również przychód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie dotyczące konsekwencji w podatku dochodowym od osób prawnych planowanej transakcji zostało zaadresowane w odrębnym wniosku o interpretację). Ewentualny zwrot kaucji przez Spółkę na rzecz nabywcy udokumentowany będzie fakturą korygującą wystawianą przez Wnioskodawcę - podstawa opodatkowania VAT z tytułu sprzedaży części regenerowanej zostanie odpowiednio zmniejszona. W sytuacji zwrotu kaucji zmniejszony zostanie również przychód Spółki dla celów podatku dochodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży części regenerowanej podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, będzie całość ceny uzyskanej od nabywcy w związku ze sprzedażą tej części (tj. suma ceny podstawowej oraz kaucji)...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zwrotu uszkodzonej części przez nabywcę części regenerowanej Spółka zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż części regenerowanej i do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o wartość zwróconej kaucji, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, w przypadku sprzedaży części regenerowanej podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, będzie całość ceny uzyskanej od nabywcy w związku ze sprzedażą tej części (tj. suma ceny podstawowej oraz kaucji). Zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie sprzedawała każdą część regenerowaną po ściśle określonej cenie, na którą składać się będą cena podstawowa i kaucja. Nabywca będzie uiszczał na rzecz Spółki kwotę w wysokości ceny całkowitej, która zgodnie z powołanym powyżej przepisem będzie stanowiła zapłatę. Kaucja stanowić będzie szczególną część składową ceny części regenerowanej odzwierciedlającą uprawnienie nabywców części regenerowanych do zwrotu Wnioskodawcy części uszkodzonej o tym samym numerze katalogowym, co część regenerowana, tj. o tym samym przeznaczeniu i danych technicznych w postaci między innymi gabarytów, wydajności i sprawności. Wskazane uprawnienie nabywców części regenerowanych do zwrotu Spółce części uszkodzonej nie będzie umownym zobowiązaniem do dokonania zwrotu takiej części. Spółka nie będzie miała prawa domagać się od nabywcy zwrotu uszkodzonych części, gdyż ich zwrot będzie jedynie dobrą wolą nabywcy.

Na fakturze dokumentującej sprzedaż części regenerowanej wyodrębnione zostaną obydwa elementy ceny części regenerowanej - cena podstawowa oraz kaucja. Elementy te wykazywane będą na fakturze w odrębnych liniach. Wraz z fakturą wystawiany będzie dokument (Bon Zwrotny), stanowiący identyfikator transakcji, który będzie dostarczany przez nabywcę części regenerowanej do zwracanej, uszkodzonej części. Na podstawie tego dokumentu weryfikowana będzie katalogowa zgodność zwracanej części uszkodzonej z nabytą częścią regenerowaną. W przypadku zwrotu Spółce uszkodzonej części przez nabywcę części regenerowanej, Wnioskodawca zwróci nabywcy kwotę równą uiszczonej kaucji. Sposób udokumentowania przez Spółkę tego zdarzenia stanowi przedmiot pytania nr 2.

W tym kontekście należy jednak podkreślić, że opisana w zdarzeniu przyszłym kaucja nie ma charakteru kaucji w powszechnym rozumieniu tego słowa. W Słowniku języka polskiego autorstwa W. Doroszewskiego (internetowe wydanie ww. słownika dostępne pod adresem http://sjp.pwn.pl), zdefiniowano „kaucję”, jako „sumę pieniężną złożoną jako rękojmię dotrzymania umowy i stanowiącą odszkodowanie w razie niedotrzymania zobowiązania; zastaw, zabezpieczenie, gwarancja”. Istotą typowej kaucji jest jej tymczasowy charakter. Typowa kaucja ma z zasady charakter tymczasowy / niedefinitywny i jest wpłacana jako zabezpieczenie określonych roszczeń oraz z założenia ma zostać zwrócona po wykonaniu wcześniej określonego świadczenia / zobowiązania. Wykonanie umówionego zobowiązania jest raczej regułą, zasadą jest również zwrot takiej, typowej kaucji.

Planowana przez Spółkę kaucja nie będzie posiadać powyższych cech typowej kaucji. Nabywca części regenerowanej nie będzie umownie zobowiązany do zwrotu na rzecz Spółki uszkodzonej części - co jest charakterystyczną cechą powszechnie stosowanej kaucji. Nabywca części regenerowanej samodzielnie podejmie decyzję czy skorzysta z możliwości zwrócenia na rzecz Spółki uszkodzonej części. Jedynie gdy uszkodzona część (spełniająca wymagania Wnioskodawcy) zostanie zwrócona, Spółka zwróci nabywcy części regenerowanej kwotę równą uiszczonej kaucji, która została wyszczególniona na fakturze sprzedaży. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca przewiduje, że część nabywców części regenerowanych nie skorzysta z uprawnienia do zwrotu umówionej uszkodzonej części (tj. uszkodzonej części, posiadającej wskazane powyżej cechy). Powyższe wskazuje jednoznacznie, że w momencie sprzedaży części regenerowanej przedmiotowa kaucja nie będzie miała charakteru tymczasowego / niedefinitywnego. Przedmiotowa kaucja nie może być także traktowana, jako kwota stanowiąca odszkodowanie wypłacane w razie niedotrzymania umowy - nabywca części regenerowanej nie będzie umownie zobowiązany do zwrotu Spółce uszkodzonej części. Powyższe wskazuje jednoznacznie, że w momencie sprzedaży części regenerowanej, analizowana kaucja stanowić będzie część zapłaty, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym, w przypadku sprzedaży części regenerowanej podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, będzie całość ceny uzyskanej od nabywcy w związku ze sprzedażą tej części (tj. suma ceny podstawowej oraz kaucji).

Spółka pragnie zauważyć, że pogląd zbieżny ze stanowiskiem Spółki został potwierdzony w podobnym stanie faktycznym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2014 r. (sygn.: IPPP1/443-1366/13-2/EK) w ramach odpowiedzi na pytanie nr 1 zawarte we wniosku o wydanie ww. interpretacji indywidualnej.

Ad. 2

Zdaniem Spółki w przypadku zwrotu uszkodzonej części przez nabywcę części regenerowanej Spółka zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaży części regenerowanej i do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o wartość zwróconej kaucji, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT podstawę opodatkowania, co do zasady, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów i opakowań, zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło oraz o wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W omawianym zdarzeniu przyszłym, przesłanką do obniżenia podstawy opodatkowania będzie zwrot przez nabywcę części regenerowanej części uszkodzonej o tym samym numerze katalogowym, co część regenerowana, tj. o tym samym przeznaczeniu i danych technicznych w postaci między innymi gabarytów, wydajności i sprawności. W związku ze zwrotem przez nabywcę części uszkodzonej Spółka zwróci na jego rzecz równowartość kaucji, która została wyszczególniona na pierwotnej fakturze, dokumentującej sprzedaż części regenerowanej. Spółka nie wyklucza sytuacji, w której stopień zużycia części uszkodzonej lub charakter uszkodzeń uniemożliwiać będzie regenerację tej części lub jej wykorzystanie do innych celów. W efekcie część taka może się okazać bezużyteczna. Niemniej jednak, mając na celu realizowane przez Grupę działania w obszarze zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i związane z tym zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego oraz zachęcenie nabywców części regenerowanych do skorzystania z uprawnienia do zwrotu na rzecz Spółki części uszkodzonej, dla potrzeb zwrotu części uszkodzonej ustalono, iż zwrot części uszkodzonej wiązał się będzie z zapłatą kwoty równej kaucji niezależnie od tego czy część uszkodzona będzie mogła być poddana procesowi regeneracji czy też ze względu na uszkodzenie i stopień zużycia będzie bezużyteczna.

Uznać należy, że w sytuacji dokonania przez nabywcę części regenerowanej zwrotu części uszkodzonej oraz związanych z tym rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką i nabywcą części regenerowanej zastosowanie znajdzie art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu towarów, podatnik wystawia fakturę korygującą. W rezultacie w przypadku zwrotu uszkodzonej części przez nabywcę części regenerowanej oraz związanej z tym faktem wypłaty kaucji, Spółka będzie obowiązana do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż części regenerowanej i obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o kwotę kaucji.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Natomiast zgodnie z ust. 15 powyższego artykułu, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi na fakturze korygującej.

Mając na uwadze powyższe, Spółka zamierza uwzględniać przedmiotowe faktury korygujące zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT.

Podsumowując powyższe rozważania Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym w przypadku zwrotu uszkodzonej części przez nabywcę części regenerowanej Spółka zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż części regenerowanej i do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o wartość zwróconej kaucji, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT.

Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w opisanych powyżej zdarzeniach przyszłych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.