IPPP1/4512-403/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Obowiązek wystawienia faktury korygującej z tytułu obniżki ceny, rozliczenie podatku z faktury korygującej w deklaracji VAT, prawo do zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni;
IPPP1/4512-403/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. dokumentowanie
 3. faktura korygująca
 4. korekta
 5. zwrot bezpośredni
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie :

 • obowiązku wystawienia faktury korygującej z tytułu obniżki Ceny;
 • rozliczenia podatku VAT wynikającego z faktury korygującej w deklaracji VAT oraz
 • prawa do zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • obowiązku wystawienia faktury korygującej z tytułu obniżki Ceny;
 • rozliczenia podatku VAT wynikającego z faktury korygującej w deklaracji VAT oraz
 • prawa do zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

W 2014 r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością R. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”) sprzedała prawa do nieruchomości obejmujące prawo wieczystego użytkowania działek gruntu oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na tych działkach gruntu (dalej: „Nieruchomość”) na rzecz spółki osobowej mającej siedzibę w Republice Federalnej Niemiec (dalej: „Nabywca”) na podstawie umowy sprzedaży Nieruchomości (dalej: „Umowa Sprzedaży”). Wnioskodawca oraz Nabywca zwani będą w dalszej części wniosku łącznie jako „Strony”.

Konsekwencje opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości zostały potwierdzone w uzyskanej przez Wnioskodawcę interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z dnia 13 lutego 2014 r.; nr IPPP1/443-17/14-2/AS). Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Strony zrezygnowały ze zwolnienia od podatku VAT dostawy Nieruchomości na mocy art. 43 ust. 10 ustawy o VAT i wybrały opcję opodatkowania VAT dostawy Nieruchomości.

W dniu podpisania Umowy Sprzedaży Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na Nabywcę, obejmującą ustaloną w Umowie Sprzedaży cenę Nieruchomości (dalej: „Cena”), powiększoną o obowiązujący podatek VAT według stawki 23% (dalej: „Podatek VAT”). Podatek VAT został wykazany przez Wnioskodawcę w deklaracji VAT, a kwota zobowiązania podatkowego wynikającego z tej deklaracji została wpłacona przez Wnioskodawcę do właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego.

Nadto, w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży, w celu zabezpieczenia interesów Nabywcy, Strony zawarły Główną Umowę Najmu i Główną Umowę Gwarancyjną.

Na podstawie Głównej Umowy Najmu, Wnioskodawca zobowiązał się wobec Nabywcy, że:

 • Na podstawie Głównej Umowy Najmu, Wnioskodawca zobowiązał się wobec Nabywcy, że:
  • będzie wynajmował od Nabywcy pewne niewynajęte na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży powierzchnie w Nieruchomości (dalej: „Niewynajęte Powierzchnie”) do końca ustalonego w Głównej Umowie Najmu okresu lub do momentu, gdy inny zainteresowany podmiot (dalej: „Nowy Najemca”) podpisze z Nabywcą nową umowę najmu (dalej: „Nowa Umowa Najmu”) dotyczącą całości lub części Niewynajętych Powierzchni. Strony postanowiły ponadto, iż w przypadku, gdyby jedynie część Niewynajętych Powierzchni została wynajęta przez Nowego Najemcę na podstawie Nowej Umowy Najmu, Główna Umowa Najmu pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w odniesieniu do pozostałej części Niewynajętych Powierzchni, niewynajętej na podstawie takiej Nowej Umowy Najmu, do końca ustalonego w Głównej Umowie Najmu okresu, oraz
  • w przypadku, gdyby istniejące umowy najmu dotyczące wynajętych na dzień podpisania Głównej Umowy Najmu powierzchni w Nieruchomości wygasły i powierzchnie objęte tymi umowami nie zostały wynajęte Nowemu Najemcy lub Nowym Najemcom (dalej: „Nowe Niewynajęte Powierzchnie”), Wnioskodawca będzie wynajmował takie Nowe Niewynajęte Powierzchnie od Nabywcy do końca ustalonego w Głównej Umowie Najmu okresu lub do momentu, gdy Nowy Najemca podpisze z Nabywcą Nową Umowę Najmu dotyczącą całości lub części Nowych Niewynajętych Powierzchni. Strony postanowiły ponadto, iż w przypadku, gdyby jedynie część Nowych Niewynajętych Powierzchni została wynajęta przez Nowego Najemcę na podstawie Nowej Umowy Najmu, Główna Umowa Najmu pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w odniesieniu do pozostałej części Nowych Niewynajętych Powierzchni, niewynajętej na podstawie takiej Nowej Umowy Najmu, do końca ustalonego w Głównej Umowie Najmu okresu.
 • Na podstawie Głównej Umowy Gwarancyjnej, Wnioskodawca zobowiązał się wobec Nabywcy, że Nabywca, jako nabywca Nieruchomości i przyszły wynajmujący będzie uzyskiwał dochód operacyjny z powierzchni, w stosunku do których będą zawierane Nowe Umowy Najmu w ustalonym okresie, bez ubytków wynikających z rabatów czynszowych, premii pieniężnych dla Nowych Najemców z tytułu podpisania Nowych Umów Najmu, kosztów prac aranżacyjnych w wynajmowanych Nowym Najemcom powierzchniach, a także kosztów pośrednictwa przy zawieraniu Nowych Umów Najmu. W przypadku, gdyby Nowa Umowa Najmu skutkowała takim ubytkiem dochodu operacyjnego (gdyż Nabywca musiałby udzielić rabatów czynszowych, premii pieniężnych lub też ponosić koszty prac aranżacyjnych lub pośrednictwa w najmie) Wnioskodawca zobowiązał się do wypłaty Nabywcy określonej kwoty pieniężnej. Ponadto, w przypadku, gdyby istniejące na dzień zawarcia Głównej Umowy Gwarancyjnej, umowy najmu skutkowały ubytkiem dochodu operacyjnego wynikającym z nieregulowania czynszów przez istniejących, na dzień zawarcia Głównej Umowy Gwarancyjnej, najemców, wówczas Wnioskodawca zobowiązał do wypłaty Nabywcy określonej kwoty pieniężnej. W każdym z tych przypadków, Strony postanowiły, iż taka kwota będzie odpowiadać łącznej kwocie ubytku dochodu operacyjnego po stronie Nabywcy, to jest sumie wartości udzielonych rabatów czynszowych, wypłaconych premii pieniężnych, kosztów prac aranżacyjnych oraz kosztów pośrednictwa przy zawieraniu Nowych Umów Najmu, a także kwot niezapłaconych czynszów przez istniejących, na dzień zawarcia Głównej Umowy Gwarancyjnej, najemców.

W celu zabezpieczenia realizacji zobowiązań Wnioskodawcy wynikających z Głównej Umowy Najmu i Głównej Umowy Gwarancyjnej, Strony ustaliły, że Wnioskodawca złoży na rachunku zastrzeżonym prowadzonym na rzecz Nabywcy (dalej: „Rachunek Zastrzeżony”) ustaloną kwotę pieniężną. Strony postanowiły nadto, iż kwoty należne Nabywcy na podstawie Głównej Umowy Najmu i Głównej Umowy Gwarancyjnej będą sukcesywnie ustalane i wypłacane Nabywcy na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy, z Rachunku Zastrzeżonego. Ustalono również, że kwota pozostająca na Rachunku Zastrzeżonym w momencie wygaśnięcia Głównej Umowy Najmu i Głównej Umowy Gwarancyjnej zostanie zwolniona na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Obecnie Strony rozważają renegocjowanie ustaleń z 2014 r. Planowane są następujące działania:

 • Strony rozwiążą Główną Umowę Najmu i Główną Umowę Gwarancyjną,
 • w związku z tym, że rozwiązanie Głównej Umowy Najmu i Głównej Umowy Gwarancyjnej nastąpi przed upływem ustalonego w tych umowach okresu, Strony zawrą odpowiednie porozumienia pisemne w tym zakresie (w formie aneksu do ww. umów);
 • w celu odzwierciedlenia, iż wskutek rozwiązania Głównej Umowy Najmu i Głównej Umowy Gwarancyjnej Nieruchomość nie będzie generować w przyszłości spodziewanego poziomu dochodu operacyjnego (który to poziom dochodu był zakładany pierwotnie dla potrzeb kalkulacji oryginalnej wysokości Ceny i który był dotychczas efektywnie zabezpieczany poprzez obowiązywanie Głównej Umowy Najmu i Głównej Umowy Gwarancyjnej), Wnioskodawca udzieli Nabywcy obniżki w odniesieniu do Ceny ustalonej w Umowie Sprzedaży i zafakturowanej przez Wnioskodawcę w 2014 r.;
 • w celu udokumentowania ww. obniżki Ceny, Strony podpiszą aneks do Umowy Sprzedaży, w którym to aneksie wskazana zostanie nowa, niższa cena Nieruchomości.

Strony planują, że kwota obniżki Ceny (w wartości netto) zostanie zapłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Nabywcy po zawarciu ww. porozumień oraz ww. aneksów i będzie pokryta ze środków Wnioskodawcy znajdujących się obecnie na Rachunku Zastrzeżonym (zabezpieczających wykonywanie zobowiązań Wnioskodawcy z Głównej Umowy Najmu i Głównej Umowy Gwarancyjnej). Kwota pozostająca na Rachunku Zastrzeżonym (po uprzednim zwolnieniu na rzecz Nabywcy kwot należnych zgodnie z Główną Umową Najmu i Główną Umową Gwarancyjną oraz kwoty odpowiadającej obniżce Ceny w wartości netto) zostanie natomiast zwolniona na rzecz Wnioskodawcy. Równocześnie, kwota odpowiadająca zmniejszeniu podatku VAT należnego zostanie zapłacona na rzecz Nabywcy bezpośrednio ze środków własnych Wnioskodawcy (przed datą złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 za miesiąc w którym dokonano obniżki Ceny).

Wnioskodawca informuje także, iż planowana jest zmiana formy prawnej prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez przekształcenie. Przekształcenie może nastąpić jeszcze przed datą zawarcia wyżej wymienionych aneksów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca powinien udokumentować obniżkę Ceny fakturą korygującą, o której mowa w art. 106j ustawy o VAT ...
 2. Czy Wnioskodawca uprawniony będzie wykazać w deklaracji VAT ujemny podatek VAT należny wynikający z faktury korygującej, o której mowa w pytaniu 1, za okres ustalony zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT ...
 3. Czy w przypadku wykazania w deklaracji VAT:
  • ujemnej kwoty podatku VAT należnego (ujemna kwota podatku VAT należnego będzie stanowiła sumę (i) zmniejszenia podatku VAT uwzględnioną w fakturze korygującej, o której mowa w pytaniu 1) oraz (ii) podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży wykonanej przez Wnioskodawcę w okresie, za który składana jest deklaracja VAT), oraz
  • dodatniej kwoty podatku VAT naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, wynikającej z faktur zapłaconych przez Wnioskodawcę przed dniem złożenia tej deklaracji- Wnioskodawca uprawniony będzie wystąpić o zwrot różnicy podatku (wykazanej w poz. 50 deklaracji VAT-7) w terminie 25 dni od złożenia wniosku o zwrot, pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę wraz z deklaracją VAT wniosku o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni ...

Zdaniem Wnioskodawcy :

Stanowisko podatnika w sprawie pytania nr 1

W sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca powinien udokumentować obniżkę Ceny fakturą korygującą, o której mowa w art. 106j ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska podatnika w sprawie pytania nr 1

Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT, w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Z kolei, stosownie do art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca zobowiązany będzie wystawić na rzecz Nabywcy fakturę korygującą, o której mowa w art. 106j ustawy o VAT, jeżeli po dokonaniu sprzedaży Nieruchomości udzieli Nabywcy opustu lub obniżki ceny.

W analizowanej sytuacji, Wnioskodawca dokonał sprzedaży Nieruchomości na rzecz Nabywcy w 2014 r. za Cenę ustaloną w zawartej w 2014 r. Umowie Sprzedaży. Obecnie Strony rozważają renegocjowanie ustaleń z 2014 r. Planowane są w szczególności następujące działania:

 • Wnioskodawca udzieli Nabywcy obniżki w odniesieniu do Ceny ustalonej w Umowie Sprzedaży i zafakturowanej przez Wnioskodawcę w 2014 r.;
 • w celu udokumentowania ww. obniżki Ceny, Strony podpiszą aneks do Umowy Sprzedaży, w którym to aneksie wskazana zostanie nowa, niższa cena Nieruchomości.

W wyniku wdrożenia w życie powyższych ustaleń, dojdzie do udzielenia na rzecz Nabywcy obniżki Ceny. Z uwagi na fakt, że ww. obniżenie Ceny nastąpi w 2015 r., a zatem po dokonaniu sprzedaży Nieruchomości (która miała miejsce w 2014 r.), dojdzie zatem do obniżenia ceny, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. W takiej sytuacji, w świetle art. 106j ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien udokumentować obniżkę Ceny Nieruchomości fakturą korygującą.

Stanowisko podatnika w sprawie pytania nr 2

Wnioskodawca uprawniony będzie wykazać w deklaracji VAT ujemny podatek VAT należny wynikający z faktury korygującej, o której mowa w pytaniu 1, za okres ustalony zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska podatnika w sprawie pytania nr 2

Jak wykazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w sprawie pytania 1, planowaną obniżkę Ceny należy zakwalifikować jako obniżkę ceny, o której mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W analizowanej sytuacji Wnioskodawca wystawi na rzecz Nabywcy fakturę korygującą, o której mowa w art. 106j ustawy o VAT. Wnioskodawca uprawniony będzie obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę obniżki Ceny, wykazaną w ww. fakturze korygującej w deklaracji VAT za okres:

 • w którym Nabywca otrzymał fakturę korygującą - pod warunkiem, że Wnioskodawca uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez Nabywcę przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za okres, w którym Nabywca otrzymał fakturę korygującą;
 • w którym Wnioskodawca uzyskał ww. potwierdzenie - jeżeli potwierdzenie zostało uzyskane przez - Wnioskodawcę po tym terminie.

Stanowisko podatnika w sprawie pytania nr 3

W przypadku wykazania w deklaracji VAT:

 • ujemnej kwoty podatku VAT należnego (ujemna kwota podatku VAT należnego będzie stanowiła sumę (i) zmniejszenia podatku VAT uwzględnioną w fakturze korygującej, o której mowa w pytaniu 1) oraz (ii) podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży wykonanej przez Wnioskodawcę w okresie, za który składana jest deklaracja VAT), oraz
 • dodatniej kwoty podatku VAT naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, wynikającej z faktur zapłaconych przez Wnioskodawcę przed dniem złożenia tej deklaracji

- Wnioskodawca uprawniony będzie wystąpić o zwrot różnicy podatku (wykazanej w poz. 50 deklaracji VAT-7) w terminie 25 dni od złożenia wniosku o zwrot, pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę wraz z deklaracją VAT wniosku o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni.

Uzasadnienie stanowiska podatnika w sprawie pytania nr 3

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Powyższy przepis oznacza, że w każdym przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do uzyskania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy.

W analizowanej sytuacji Wnioskodawca wykaże w deklaracji VAT:

 • ujemną kwotę podatku VAT należnego (ujemna kwota podatku VAT należnego będzie stanowiła sumę (i) zmniejszenia podatku VAT uwzględnioną w fakturze korygującej, o której mowa w pytaniu 1) oraz (ii) podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży wykonanej przez Wnioskodawcę w okresie, za który składana jest deklaracja VAT), oraz
 • dodatnią kwotę podatku VAT naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, wynikającą z faktur zapłaconych przez Wnioskodawcę przed dniem złożenia tej deklaracji.

Kwota podatku naliczonego wykazana przez Wnioskodawcę, tj. wartość dodatnia, będzie wyższa od kwoty podatku należnego, tj. wartości ujemnej (co wynika z zasad matematyki). W konsekwencji wystąpi nadwyżka podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca będzie zatem uprawniony do zwrotu tej różnicy na swój rachunek bankowy.

Co do zasady, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Art. 87 ust. 6 ustawy o VAT wprowadza jednak zasadę, iż na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 Iipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
 2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
 3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.

W analizowanej sytuacji, w deklaracji VAT zostanie wykazana kwota podatku VAT naliczonego wynikająca z faktur zapłaconych w pełni przez Wnioskodawcę przed dniem złożenia deklaracji. Spełnione zostaną zatem warunki zawarte w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W deklaracji VAT nie będą ujęte kwoty wynikające z dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, ani kwoty dotyczące importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. W konsekwencji, warunki określone w art. 87 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy o VAT nie znajdą zastosowania. Ponadto, Wnioskodawca złoży wraz z deklaracją VAT, wniosek o zwrot podatku VAT na swój rachunek bankowy w terminie 25 dni. Oznacza to, że spełnione zostaną wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT i w konsekwencji Wnioskodawca uprawniony będzie wystąpić o zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.