IPPP1/443-797/14-2/EK | Interpretacja indywidualna

Obniżenie kwoty VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur korygujących w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała faktury korygujące.
IPPP1/443-797/14-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. faktura korygująca
 2. podatek należny
 3. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania obniżenia kwoty VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur korygujących w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała faktury korygujące – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania obniżenia kwoty VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur korygujących w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała faktury korygujące.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w sektorze produkcyjnym i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W okresie styczeń 2009 r. marzec 2011r. Spółka nabywała towary od dostawcy mającego swoją siedzibę na terytorium Niemiec, zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce (dalej: Dostawca). Nabywane towary były wykorzystywane do wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych VAT.

Dostawca dokumentował dokonane dostawy poprzez wystawienie na rzecz Spółki faktur VAT z wykazanym na nich polskim VAT należnym. Faktury te zawierały polski numer NIP Dostawcy, poprzedzony przedrostkiem PL. Przedmiotowe transakcje były traktowane przez Dostawcę jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, opodatkowana według podstawowej stawki VAT. Spółka odliczyła VAT naliczony związany z nabyciem towarów od Dostawcy.

Po dokonaniu zakupu towarów i odliczeniu VAT naliczonego wynikającego ze wspomnianych powyżej faktur pierwotnych, w 2014 r. Spółka otrzymała od Dostawcy faktury korygujące, z których wynikała zmiana klasyfikacji podatkowej omawianych transakcji z transakcji opodatkowanej w Polsce 22 % (począwszy od 2011 r. — 23%) stawką VAT na transakcję stanowiącą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (dalej: WDT) realizowaną przez Dostawcę z terytorium Niemiec na terytorium Polski. I tak, faktury korygujące zawierały informację, iż:

 • kwota netto wynagrodzenia z tytułu dostawy poszczególnych towarów pozostaje na niezmienionym poziomie,
 • kwota VAT należnego wykazanego na fakturach pierwotnych zostaje zmniejszona do zera,
 • kwota należna z tytułu dostawy podlega opodatkowaniu 0% stawką VAT,
 • realizując transakcję Dostawca występuje jako niemiecki podatnik VAT (tj. w miejsce wykazanego na fakturze pierwotnej polskiego numeru NIP z przedrostkiem PL Dostawcy wskazany został jego niemiecki numer identyfikacji podatkowej poprzedzony przedrostkiem DE).

Powodem wystawienia faktur korygujących było zidentyfikowanie przez Dostawcę błędu w dokonanej pierwotnie klasyfikacji podatkowej transakcji. A mianowicie, wystawiając faktury pierwotne Dostawca przyjął, że z uwagi na fakt, iż jest on zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce, a dostawy dokonywane są na rzecz polskiego podatnika VAT, posiadającego siedzibę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce — stanowią one odpłatne dostawy towarów opodatkowane na terytorium Polski. Zważywszy jednak, że towary będące przedmiotem dostaw na rzecz Spółki były transportowane z terytorium Niemiec bezpośrednio do zakładu Spółki na terytorium Polski (z pominięciem magazynu Dostawcy w Polsce), po ponownej weryfikacji schematu powyższych dostaw, Dostawca uznał, że prawidłowa będzie ich klasyfikacja jako WDT z terytorium Niemiec (podlegających opodatkowaniu według stawki 0%). W związku z powyższym wystawił faktury korygujące do faktur pierwotnych, dokumentujących dostawy towarów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym jest ona zobowiązana do dokonania obniżenia kwoty VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur korygujących w rozliczeniu za okres, w którym faktury korygujące zostały przez nią otrzymane...

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym jest ona zobowiązana do dokonania obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur korygujących w rozliczeniu za okres, w którym faktury korygujące zostały przez nią otrzymane.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

 1. Analiza art. 86 ust. 19a.ustawy o VAT
 1. Wstęp

Kwestię momentu ujęcia faktury korygującej po stronie podatnika otrzymującego taką fakturę reguluje przepis art. 86 ust 19a ustawy o VAT, zgodnie z którym „w przypadku gdy nabywca towaru lub usług otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. (... )” .

Jednocześnie, art. 29a ust. 14 ustawy o VAT stanowi, iż obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, o którym mowa w ustępie 13 artykułu 29a stosuje się odpowiednio „w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna”.

W ocenie Spółki, w celu uzyskania odpowiedzi na zadane w niniejszym wniosku pytanie, proces wykładni art. 86 ust 19a ustawy o VAT powinien obejmować: (i) określenie zasady postępowania wynikającej z normy prawnej zawartej w tym przepisie oraz (ii) ustalenie jego zakresu przedmiotowego, tj. spektrum stanów faktycznych, w odniesieniu do których znajduje zastosowanie.

Jednocześnie w opinii Spółki, dokonując wykładni art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, należy odwołać się przede wszystkim do dyrektyw wykładni prawa podatkowego, zgodnie z którymi pierwszeństwo przed innymi metodami przypada wykładni językowej, literalnej. Jak wskazuje się bowiem w doktrynie prawa podatkowego: „ (..)punktem wyjścia dla wszelkiej wykładni jest wykładnia językowa. Podstawową rolę w formułowaniu prawa odgrywa bowiem język, zważywszy na powszechność pisemnej formy prawa. Prawodawca poprzez słowa określa, co zamierza osiągnąć” (R. Mastalski, „Stosowanie prawa podatkowego”, Oficyna 2008, lex). Dopiero w przypadku natrafienia na trudności interpretacyjne w toku dokonywania wykładni językowej, dopuszczalne jest sięgnięcie do innych metod wykładni, np. wykładni systemowej (celowościowej).

 1. Zasada postępowania określona w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT

Z literalnego brzmienia art. 86 ust. 19a ustawy o VAT wynika, iż nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę korygującą, z której wynika zmniejszenie - w stosunku do otrzymanej przezeń uprzednio faktury pierwotnej - kwoty wykazanego na niej podatku należnego w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń (zdarzenia te są opisane w komentarzu w pkt c) poniżej), ma obowiązek dokonania odpowiedniego obniżenia kwoty VAT naliczonego, przy czym przepis wskazuje jednoznacznie, iż nabywca powinien dokonać tego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on fakturę korygującą.

Omawiana regulacja w jasny i przejrzysty sposób określa więc podmioty w odniesieniu do których obowiązek dokonania kolekty VAT naliczonego znajduje zastosowanie. Są to:

 • nabywcy towarów tj. podatnicy, którzy nabyli prawo do rozporządzania danym towarem jak właściciel,
 • nabywcy usług tj. podatnicy, na rzecz których wykonane zostały usługi o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Również przewidziana w analizowanym przepisie zasada postępowania tj. zobowiązanie nabywcy do dokonania obniżenia kwoty VAT naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej zmniejszającej kwotę tego podatku wskazaną na fakturze — nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Podobnie zresztą jak określenie rozliczenia, w którym otrzymujący fakturę korygującą winien dokonać obniżenia kwoty VAT naliczonego, a którym jest rozliczenie składane za okres, w którym faktura korygująca została przez niego otrzymana.

Wynikająca z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT zasada postępowania nakazująca dokonanie nabywcy obniżenia VAT naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej i określająca okres, w którym należy dokonać tego obniżenia jest więc jasna i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Z tego względu nie ma konieczności dokonania dalszej wykładni tego przepisu, innej niż językowa.

 1. Faktury korygujące, o których mowa w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT

Z uwagi na użyte w treści art. 86 ust. 19a ustawy o VAT odesłanie wewnątrz systemowe - dodatkowego wyjaśnienia wymaga katalog faktur korygujących, które objęte są zakresem art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT. Jest to o tyle istotne, że hipotezą normy prawnej wynikającej z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT objęte są właśnie faktury korygujące, o których mowa w tych dwóch przepisach. Konsekwentnie, w przypadku uznania, iż otrzymywane przez Spółkę faktury korygujące stanowią te, o których mowa w 29a ust. 13 lub 14 ustawy o VAT - Spółka będzie miała obowiązek dokonania odpowiedniego obniżenia VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym faktury te zostały otrzymane.

Jeśli chodzi o zakres stanów faktycznych wymienionych w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, to obejmują one sytuacje, w których następuje: udzielenie rabatu po sprzedażowego, zwrot towarów lub zapłaconej zaliczki. Wystawienie faktur korygujących, o których mowa w opisie stanu faktycznego nie było spowodowane żadną z tych okoliczności.

Natomiast faktury korygujące, o których mowa w art. 29a ust. 14 ustawy o VAT wystawiane są w przypadkach, gdy „stwierdzono pomyłkę w kwocie podatku na fakturze” i pomyłka ta zostaje „naprawiona” poprzez „ wystawienie faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna”. W ocenie Spółki, pomyłki o których mowa w tym przepisie mogą wynikać z popełnienia błędu kalkulacyjnego przy wyliczaniu kwoty VAT należnego lub też z dokonania błędnej klasyfikacji podatkowej danej czynności opodatkowanej prowadzącej do wykazania zbyt wysokiej kwoty VAT na wystawionej fakturze, np. błędna klasyfikacja towaru jako opodatkowanego stawką VAT wyższą niż należna (8% zamiast 5%), uznanie danej czynności za odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług opodatkowane na terytorium kraju podstawową stawką VAT, zamiast poza jego terytorium, etc.

Zdaniem Spółki, również pomyłka popełniona przez Dostawcę odnośnie do klasyfikacji podatkowej dokonanych przez niego na rzecz Spółki dostaw — jako „dostaw krajowych opodatkowanych 22%/ 23% stawką VAT” zamiast „WDT z terytorium Niemiec opodatkowanych 0% stawką VAT, skutkująca w efekcie zawyżeniem kwoty VAT należnego wykazanej na wystawionych fakturach pierwotnych jest pomyłką, o której mowa w art. 29a ust. 14 ustawy o VAT. Dlatego też faktury korygujące wystawione przez Dostawcę w celu „naprawienia” i skorygowania faktur pierwotnych, w których Dostawca wykazał kwotę podatku wyższą niż należna, stanowią faktury o których mowa w tym przepisie.

W konsekwencji., Spółka stoi na stanowisku że w celu ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym powinna ona dokonać obniżenia VAT naliczonego w związku z otrzymaniem od Dostawcy faktur korygujących, należy zastosować mechanizm określony w art. 86 ust 19a ustawy o VAT.

 1. Wyłączenie stosowania art. 86 ust. 19a ustawy o VAT

W ocenie Spółki, przewidziana w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT zasada obniżania kwoty VAT naliczonego w okresie, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą nie znajduje zastosowania w przypadkach, w których prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury pierwotnej będącej przedmiotem korekty nigdy nabywcy nie przysługiwało, tj. w szczególności w okolicznościach wymienionych w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT. Skoro bowiem od momentu jej otrzymania dana faktura nie daje jej odbiorcy prawa do odliczenia wynikającego z niej VAT naliczonego — wówczas niezasadne byłoby stosowanie w stosunku do korekt takiej wadliwej faktury mechanizmu umożliwiającego dokonanie obniżenia kwoty VAT naliczonego w „bieżącym” rozliczeniu. Nie można bowiem w „bieżącym” rozliczeniu obniżać VAT naliczonego, który nigdy nie podlegał odliczeniu.

Jednakże w ocenie Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym nie miała miejsca żadna z okoliczności wymienionych w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, w szczególności art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, dokonując obniżenia VAT naliczonego wynikającego z wystawionych przez Dostawcę faktur korygujących, Spółka winna zastosować mechanizm przewidziany w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Powyższe potwierdza praktyka interpretacyjna Ministra Finansów, do której Spółka odnosi się w kolejnym punkcie.

 1. Praktyka interpretacyjna Ministra Finansów

Spółka pragnie zwrócić uwagę, iż w wydawanych interpretacjach, organy podatkowe uznają, że art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym „nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku” ma zastosowanie (a więc nie ma zastosowania art. 86 ust. 19a ustawy o VAT) w szczególności, gdy:

 • dostawa towarów następuje przez podmiot, który nie działa w charakterze podatnika VAT (tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2010 r., sygn. IPPP1-443-9/10-2/BS, dotyczącej sprzedaży nieruchomości, która stanowiła składnik majątku osobistego, a pomimo to udokumentowana została fakturą z wykazaną kwotą VAT należnego) lub
 • transakcja nie stanowi dostawy towarów, bądź też świadczenia usług (tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia l1 lutego 2013 r. sygn. ITPP2/443-1404/12/KT, dotyczącej przekazania środków pieniężnych, które nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a pomimo tego udokumentowane zostało fakturą z wykazaną kwotą VAT należnego).

Nie ulega wątpliwości, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, żadne z powyższych okoliczności nie zaistniały. Dostawy dokonywane były bowiem przez podatnika działającego w takim charakterze. Co więcej, podatnik ten był zarejestrowany na VAT w Polsce i wystawiając na Spółkę faktury pierwotne posługiwał się polskim numerem VAT Ponadto, realizowane przez Dostawcę transakcje stanowiły czynności objęte VAT, tj. dostawy towarów dokonywane na rzecz Spółki.

Jak natomiast wynika z interpretacji organów podatkowych, w pozostałych przypadkach, tj. w przypadkach, gdy dokonywane są transakcje, które spełniają znamiona czynności opodatkowanych VAT, ale które w wyniku pomyłki zostały udokumentowane fakturami zawierającymi kwotę VAT wyższą niż należna, organy te stoją na stanowisku, iż podatnik jest uprawniony do obniżenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymana została faktura korygująca. Poniżej Spółka prezentuje przykłady takich interpretacji:

 • W sytuacji, gdy podatnik otrzymał faktury korygujące (do zera) VAT należny z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste z uwagi na fakt, że transakcja traktowana pierwotnie jako odpłatne świadczenie usług w rzeczywistości stanowiła odpłatną dostawę towarów (błąd w klasyfikacji podatkowej transakcji). Minister Finansów uznaje, iż podatnik jest zobowiązany do obniżenia VAT naliczonego w rozliczeniu za okres. w którym faktury korygujące zostały otrzymane. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2010 r., sygn. ITPP1/443-1055/09/DM wskazane zostało, iż „o ile urząd miejski zasadnie wystawił przedmiotowe faktury korygujące i spełniają one wszystkie wymogi wynikające z przepisów regulujących tryb wystawiania faktur korygujących, to stanowią podstawę do dokonania przez Spółkę korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała te korekty (do czego zobowiązuje ww. przepis art. 86 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług)” - Spółka pragnie w tym miejscu zaznaczyć, iż art. 86 ust. 10a ustawy o VAT został uchylony z dniem 1 stycznia 2014 r. Z tym dniem wszedł natomiast w życie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT — analizowany w punkcie 1 niniejszego uzasadnienia — który zawiera analogiczne uregulowania.
 • W sytuacji, gdy podatnik otrzymał fakturę korygującą podstawę opodatkowania oraz VAT należny z uwagi na błędne (zawyżone) wykazanie na fakturze ilości dostarczonej na rzecz nabywcy energii elektrycznej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 stycznia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1090/13-2/AP) wskazał, iż „z perspektywy podatku od towarów i usług, z uwagi na zmianę ilości dostarczonej na rzecz Spółki energii elektrycznej wykazanej na fakturach korygujących, dla Spółki —jako nabywcy zmianie uległy kwoty podatku naliczonego VAT wynikające z poszczególnych faktur korygujących — kwoty te uległy zmniejszeniu w poszczególnych okresach”. W konsekwencji, organ podatkowy zdecydował, iż „ (..) skoro Spółka dokonała obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych od Dystrybutora, to w sytuacji otrzymania faktur korygujących zmniejszających kwotę podatku naliczonego wynikającego z pierwotnych faktur — jest zobowiązana do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym te korekty faktur otrzymała, zgodnie z art. 86 ust 10a ustawy o VAT

Spółka pragnie dodatkowo zaznaczyć, iż wnioski analogiczne do powyższych są prezentowane przez organy podatkowe również w sytuacji, gdy transakcja zrealizowana pomiędzy stronami została opodatkowana, a następnie zidentyfikowano, iż powinna ona podlegać zwolnieniu z VAT. Przykładem takiej interpretacji jest interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2013 r., sygn. PT3/033/1/101/AEW/13/63224. Rozstrzygnięcie to dotyczyło prawidłowego sposobu korygowania kwoty podatku należnego (do zera) z uwagi na błędne potraktowanie ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako podlegające opodatkowaniu stawką VAT właściwą dla świadczenia w postaci oddania towaru do używania na podstawie umowy leasingu (tj. stawką podstawową a nie jako usługi zwolnione z VAT). Minister Finansów, odnosząc się do sytuacji nabywców takich usług (tj. leasingobiorców) wskazał, iż „ewentualne działania leasingobiorcy będą uzależnione od faktu otrzymania przez niego faktury korygującej wystawionej przez leasingodawcę. W przypadku otrzymania faktury korygującej, leasingobiorca jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego w bieżącej deklaracji podatkowej” .

Z powyższych rozstrzygnięć można zatem wysnuć wniosek, iż w przypadku, gdy podatnik dokona błędnej kwalifikacji transakcji dla celów VAT, jednakże taka transakcja podlega VAT (tj. jest objęta systemem VAT), korekta pierwotnie odliczonego VAT naliczonego powinna nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym nabywca towarów lub usług otrzyma fakturę korygującą - stosownie do uregulowań art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Podsumowanie

Podsumowując, Spółka pragnie zaznaczyć, iż w sytuacji takiej jak opisana w stanie faktycznym, faktury korygujące otrzymane od Dostawcy dokumentują obniżenie kwoty podatku należnego, który w wyniku pomyłki został wykazany na fakturze w kwocie wyższej niż należna. Dokonane dostawy zostały bowiem opodatkowane według podstawowej stawki VAT obowiązującej w Polsce, podczas gdy transakcje te stanowiły dla Dostawcy WDT z terytorium Niemiec, które winny podlegać opodatkowaniu VAT według stawki 0%.

Przyczyną wystawienia faktur korygujących było więc zidentyfikowanie błędu w dokonanej przez Dostawcę klasyfikacji podatkowej transakcji, co przełożyło się na wykazanie VAT należnego na fakturach sprzedaży w zawyżonej wysokości. Zdaniem Spółki, w tych okolicznościach wystawione przez Dostawcę faktury korygujące stanowią faktury, o których mowa w art. 29a ust. 14 ustawy o VAT.

Z powyższych powodów, Spółka uważa, że stosownie do regulacji art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, po otrzymaniu przez nią wskazanych powyżej faktur korygujących zmniejszających kwotę VAT naliczonego (do zera), Spółka jest zobowiązana do obniżenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym faktury korygujące wystawione przez Dostawcę zostały przez Spółkę otrzymane. Na prawidłowość stanowiska Spółki wskazują również przedstawione w pkt 2 powyżej interpretacje Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione we wniosku jako element stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone. W szczególności, Organ wydając interpretację indywidualną nie rozstrzygał prawidłowości klasyfikacji przez Dostawcę WDT, ani też kwestii rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.