IPPB5/423-1248/14-2/MW | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy faktury korygujące/zbiorcze faktury korygujące wystawione przez Spółkę w związku z zaistnieniem zdarzeń opisanych w stanie faktycznym, powinny odpowiednio pomniejszać/powiększać przychody Spółki wykazane w tym okresie rozliczeniowym, w którym Spółka rozpoznała przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na podstawie wystawionych faktur pierwotnych, tj. powinny odnosić się do wykazanego uprzednio przez Spółkę przychodu należnego oraz czy Spółka może dokonać korekt przychodów wynikających z opisanych w stanie faktycznym „rabatów warunkowych” w momencie, gdy znana jest już dokładna wysokość korekty (rabatu), lecz nie została jeszcze wystawiona faktura korygująca lub zbiorcza faktura korygująca.
IPPB5/423-1248/14-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. faktura korygująca
 2. korekta przychodu
 3. moment powstania przychodów
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Deklaracje i zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Zeznania podatkowe
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ustalanie dochodu (straty)
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy faktury korygujące/zbiorcze faktury korygujące wystawione przez Spółkę w związku z zaistnieniem zdarzeń opisanych w stanie faktycznym, powinny odpowiednio pomniejszać /powiększać przychody Spółki wykazane w tym okresie rozliczeniowym, w którym Spółka rozpoznała przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na podstawie wystawionych faktur pierwotnych, tj. powinny odnosić się do wykazanego uprzednio przez Spółkę przychodu należnego (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • czy Spółka może dokonać korekt przychodów wynikających z opisanych w stanie faktycznym „rabatów warunkowych” w momencie, gdy znana jest już dokładna wysokość korekty (rabatu), lecz nie została jeszcze wystawiona faktura korygująca lub zbiorcza faktura korygująca (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy faktury korygujące/zbiorcze faktury korygujące wystawione przez Spółkę w związku z zaistnieniem zdarzeń opisanych w stanie faktycznym, powinny odpowiednio pomniejszać/powiększać przychody Spółki wykazane w tym okresie rozliczeniowym, w którym Spółka rozpoznała przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na podstawie wystawionych faktur pierwotnych, tj. powinny odnosić się do wykazanego uprzednio przez Spółkę przychodu należnego oraz czy Spółka może dokonać korekt przychodów wynikających z opisanych w stanie faktycznym „rabatów warunkowych” w momencie, gdy znana jest już dokładna wysokość korekty (rabatu), lecz nie została jeszcze wystawiona faktura korygująca lub zbiorcza faktura korygująca.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest importerem samochodów marki Mitsubishi oraz części zamiennych. Spółka prowadzi sprzedaż na terenie Polski poprzez zorganizowaną sieć dystrybucyjną, w ramach której na podstawie podpisanych ze Spółką umów handlowych działają współpracujący ze Spółką niezależni dealerzy samochodowi (dalej: „Dealer” lub „Dealerzy”). W ramach tych umów określone są warunki współpracy, w tym warunki finansowe, jakie obowiązują Dealerów przy zakupie samochodów.

Model sprzedażowy Spółki zakłada sprzedaż samochodów poszczególnym Dealerom, którzy następnie zawierają umowy z klientami indywidualnymi lub korporacyjnymi (dalej: „Klient” lub „Klienci”) na sprzedaż jednego lub większej ilości samochodów.

Spółka prowadzi wewnętrzny elektroniczny system rozliczeń, w którym rejestrowane są wszystkie transakcje między Spółką a Dealerami (dalej: „System”).

W związku z realizowaną działalnością gospodarczą, Spółka wystawia faktury VAT dokumentujące m.in. sprzedaż samochodów na rzecz Dealerów. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których konieczne jest wystawienie faktury korygującej przez Spółkę, co powoduje konieczność zwiększenia bądź zmniejszenia przychodów w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

Wystawianie przez Spółkę faktur korygujących wartość sprzedaży zrealizowanej na rzecz Dealerów związane jest w szczególności z zaistnieniem następujących zdarzeń:

  a. Rabaty udzielane Dealerom

Rabaty udzielane Dealerom to najczęstsza przyczyna wystawiania faktur korygujących przez Spółkę.

Pierwotnie, Dealer nabywa od Spółki samochód za określoną cenę według obowiązującego cennika pomniejszoną o tzw. upust dealerski.

W momencie sprzedaży samochodu Klientowi, Dealer uzyskuje od Spółki rabat cenowy, na który Spółka wystawia mu stosowną fakturę korygującą. Dealer może też otrzymać ww. rabat cenowy wcześniej - na etapie zakupu samochodu od Spółki. Jest to rabat wstępny, udzielany w przypadku, gdy Spółka spodziewa się, iż Dealer w przyszłości również udzieli rabatu swojemu Klientowi.

W konsekwencji, zarówno wystawienie faktury korygującej przez Spółkę jak i wysokość rabatu dla Dealera uzależnione są od:

i. tego, czy Dealer otrzymał rabat wstępny przy zakupie samochodu od Spółki;

ii. tego, czy wysokość rabatu wstępnego odpowiada wysokości rabatu obowiązującego w miesiącu sprzedaży samochodu Klientowi;

iii. tego, czy Klient kupując samochód w promocji od Dealera skorzystał z rabatu i w jakiej wysokości.

Spółka może udzielić Dealerom również „rabatów warunkowych” za realizację przez nich określonego wskaźnika/poziomu zakupu towarów od Spółki w danym okresie czasu, np. miesiącu lub kwartale. Powyższe rabaty dokumentowane są przez Spółkę zbiorczymi fakturami korygującymi wystawianymi na rzecz Dealerów. Faktury te wystawiane są na podstawie kalkulacji (dalej: „Kalkulacja”). Kalkulację sporządza Spółka w oparciu o dane zawarte w Systemie, a zawiera ona zestawienie dokumentów sprzedaży wystawionych Dealerom przez Spółkę w okresie za który kalkulowany jest rabat.

Ponadto, jeżeli Dealer sprzedaje samochód Klientowi flotowemu z indywidualnie wynegocjowanym rabatem, Spółka z tytułu takiej sprzedaży udziela Dealerowi specjalnego rabatu flotowego. Dealer może też otrzymać rabat z innego tytułu, np. rabat związany z samochodem testowym.

Wystawiane przez Spółkę faktury korygujące mogą zarówno zmniejszać wartość sprzedaży wynikającej z faktur pierwotnych - w przypadku nabycia przez Dealera prawa do rabatu lub zwiększać wartość sprzedaży w stosunku do pierwotnie zafakturowanej. Zwiększenia dotyczą zazwyczaj utraty przez Dealera prawa do rabatu.

Każda faktura korygująca wystawiana przez Spółkę, w tym zbiorcza faktura korygująca, zawiera odniesienie do faktur pierwotnych których dotyczy, przy czym zbiorcza faktura korygująca zawiera te informacje w postaci załącznika stanowiącego zestawienie danych (kwot, dat dostaw itp.) dotyczących sprzedaży zrealizowanej za dany okres, np. miesiąc lub kwartał, oraz szczegółowe oznaczenie wszystkich faktur pierwotnych których dotyczy.

  b. „Wymiana samochodów” pomiędzy Dealerami

Ze względów biznesowych, w ramach sieci dystrybucyjnej Spółka umożliwia Dealerom „wymianę” poszczególnych modeli samochodów pomiędzy sobą.

W przypadku, gdy dany Dealer (Dealer A) nie posiada w danym momencie modelu samochodu, którym jest zainteresowany jego Klient może sprawdzić poprzez System dostępność tego konkretnego modelu u innych Dealerów. Następnie jeżeli dany model samochodu znajduje się u innego dealera (Dealer B), Dealer A może zwrócić się do Dealera B o przekazanie mu (za zgodą Spółki) tego samochodu w celu jego sprzedaży do Klienta końcowego.

Schemat rozliczenia takiej „wymiany samochodów” między Dealerami wygląda następująco:

 • Dealer B dokonuje zwrotu danego samochodu/stawia go do dyspozycji Spółki (tj. Spółka wystawia Dealerowi B fakturę korygującą dokumentującą zwrot sprzedanego mu wcześniej samochodu), jednocześnie
 • Spółka dokonuje sprzedaży tego samochodu Dealerowi A (tj. Spółka wystawia fakturę na rzecz Dealera A dokumentującą sprzedaż samochodu Dealerowi A), następnie Dealer A dokonuje sprzedaży samochodu na rzecz Klienta końcowego.
  c. Błędne dane w Systemie

Promocje na samochody Mitsubishi są aktualizowane co miesiąc. W ramach prowadzonej w danym miesiącu akcji promocyjnej na samochody Mitsubishi, Klienci końcowi mają prawo wyboru formy promocji, z której chcą skorzystać przy zakupie samochodu od Dealera, w szczególności określonego upustu od ceny katalogowej samochodu objętego promocją.

Po wyborze określonej formy promocji przez danego Klienta, Dealer wprowadza szczegóły do Systemu. Wprowadzenie do Systemu danych o wybranej przez Klienta promocji ma następnie wpływ na ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży samochodu w relacji Spółka - Dealer.

W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, że Dealer (na skutek błędu) wprowadzi do Systemu nieprawidłowe dane dotyczące formy promocji, z której skorzystał dany Klient.

Opisane powyżej zdarzenia także skutkują koniecznością wystawienia przez Spółkę faktur korygujących na rzecz Dealerów.

  d. Inne zdarzenia skutkujące korektą przychodów Spółki

Ponadto, wystawienie przez Spółkę faktur korygujących może nastąpić na skutek zaistnienia innych okoliczności, takich jak zmiana cen podstawowych samochodów, np. na skutek zwiększenia cła.

Spółka pragnie nadmienić, że proces sprzedaży samochodów Klientom może trwać u Dealera powyżej roku, zatem faktury korygujące mogą być wystawione przez Spółkę zarówno w roku podatkowym, w którym były wystawione pierwotne faktury sprzedaży, jak i w roku późniejszym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy faktury korygujące/zbiorcze faktury korygujące wystawione przez Spółkę w związku z zaistnieniem zdarzeń opisanych w stanie faktycznym, powinny odpowiednio pomniejszać /powiększać przychody Spółki wykazane w tym okresie rozliczeniowym, w którym Spółka rozpoznała przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na podstawie wystawionych faktur pierwotnych, tj. powinny odnosić się do wykazanego uprzednio przez Spółkę przychodu należnego...
 2. Czy Spółka może dokonać korekt przychodów wynikających z opisanych w stanie faktycznym „rabatów warunkowych” w momencie, gdy znana jest już dokładna wysokość korekty (rabatu), lecz nie została jeszcze wystawiona faktura korygująca lub zbiorcza faktura korygująca...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Pytanie 1

Zdaniem Spółki, faktury korygujące/zbiorcze faktury korygujące wystawione przez Spółkę w związku z zaistnieniem zdarzeń opisanych w stanie faktycznym, powinny odpowiednio pomniejszać/powiększać przychody Spółki wykazane w tym okresie rozliczeniowym, w którym Spółka rozpoznała przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na podstawie wystawionych faktur pierwotnych (tj. powinny odnosić się do wykazanego uprzednio przez Spółkę przychodu należnego).

 • Zgodnie z art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
 • Moment powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą został określony w art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p.

Zgodnie z powyższą regulacją za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c -3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

 • W u.p.d.o.p. brak jest regulacji dotyczących zasad dokonywania korekt przychodów jak również zasad określających moment korekty przychodu.
 • Niemniej jednak, biorąc pod uwagę literalne brzmienie powyższych przepisów, datę powstania przychodu należnego określa dzień dokonania czynności – wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania. W związku z tym, należy również uznać, że późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu (lecz jedynie koryguje jego wysokość). Faktura korygująca nie dokumentuje bowiem odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego. Niezależnie zatem od przyczyny korekty punktem odniesienia dla faktury korygującej powinna być zawsze faktura pierwotna.
 • Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, faktury korygujące/zbiorcze faktury korygujące wystawiane przez Spółkę w związku z zaistnieniem zdarzeń opisanych w stanie faktycznym powinny zostać odniesione do okresów rozliczeniowych, w których zostały rozpoznane przychody podatkowe z fakturach pierwotnych.

Spółka pragnie podkreślić, że jej stanowisko znajduje całkowite potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych, m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 marca 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-1759/13/PC wskazał, że „późniejsze skorygowanie przychodu nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu. Dokonana korekta powinna zatem mieć wpływ na przychody należne, które wystąpiły, bowiem dotyczy ona uprzednio wykazanych przychodów, a nie jakichkolwiek innych przychodów. (...) Spółka zobowiązana będzie dokonać korekty przychodów, wynikających z faktur korygujących, w okresie rozliczeniowym, którego będą dotyczyły pierwotne faktury”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 marca 2014 r., sygn. IPPB3/423-992/13-2/MC wskazał, że „faktura korygująca wystawiona służy rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu należnego za dany okres rozliczeniowy, która to wysokość została wcześniej określona w niewłaściwej wysokości. Późniejsze wystawienie faktur nie powoduje zmiany daty powstania tych przychodów. Zwiększenie bądź zmniejszenie przychodu winno być ujęte w księgach rachunkowych tego okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła zmiana (korekta) przychodów.” Analogiczne stanowisko zaprezentowali m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacjach indywidualnych z dnia 27 stycznia 2014 r., sygn. IPTPB3/423-454/13-2/KJ oraz z dnia 24 września 2013 r., sygn. IPTPB3/423-225/13-5/KJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 18 stycznia 2013 r,, sygn. IPPB5/423-1222/12-3/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 12 czerwca 2012 r., sygn. ILPB3/423-84/12-2/MS.

Należy podkreślić, że powyższe stanowisko jest również powszechnie akceptowane w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Przykładowo:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2422/10 wskazał, że „skoro ustawodawca (...) nie określił żadnych reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma podstaw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu netto i w konsekwencji dla określenia momentu (daty) powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności związane z wystawieniem faktury korygującej, która obniżałaby lub zwiększałaby przychód. W rezultacie, bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu.
 • NSA potwierdził ww. stanowisko w wyroku z dnia 25 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 4/13 i wskazał, że „nieuprawnione jest stanowisko, że faktura korygująca wielkość przychodu należnego powinna być rozliczona w dacie jej wystawienia, bowiem jej wystawienie odnosi się wyłącznie do uprzednio wykazanych przychodów.

Podobne stanowisko zaprezentował również WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 października 2013 r., sygn. I SA/Wr 1522/13, WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. I SA/Gl 191/13 czy WSA w Warszawie w wyroku z dnia 25 czerwca 2013 r, sygn. III SA/Wa 3218/12.

Zatem zdaniem Spółki, opisane przez nią w stanie faktycznym zdarzenia skutkujące obowiązkiem dokonania korekty (odpowiednio zmniejszeniem lub zwiększeniem) przychodów, powinny, bez względu na przyczynę korekty, zostać uwzględnione w tym okresie rozliczeniowym, w którym Spółka wykazała przychód należny z tytułu pierwotnej sprzedaży. Z uwagi na powyższe, jeżeli faktura korygująca przychody Spółki odnosić się będzie do sprzedaży zrealizowanej w roku podatkowym/latach podatkowych Spółki poprzedzających dzień wystawienia faktury korygującej, to faktura ta powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym został wykazany przychód należny. W takiej sytuacji Spółka będzie uprawniona do złożenia korekty deklaracji (korekt deklaracji) za poprzednie lata podatkowe, w której odpowiednio zmniejszy/zwiększy wartość przychodu należnego.

Pytanie 2

Spółka może dokonać korekt przychodów wynikających z opisanych w stanie faktycznym „rabatów warunkowych” już w momencie, gdy znana jest dokładna wysokość udzielanego rabatu, nawet w sytuacji, gdy formalnie nie została jeszcze wystawiona faktura korygująca/ zbiorcza faktura korygująca, a jedynie sporządzona została Kalkulacja, o której mowa w pkt A opisu stanu faktycznego. W tym momencie obiektywnie znana jest już bowiem dokładna kwota korekty i w związku z tym nieuzasadnione wydaje się oczekiwanie z taką korektą na moment wystawienia faktury korygującej dokumentującej taki rabat.

Co więcej, biorąc pod uwagę, że jak wskazano w stanowisku Spółki odnośnie pytania nr 1 każda korekta (bez względu na jej przyczynę) powinna być odnoszona do okresu, w którym ujęta została faktura pierwotna, oczekiwanie z taką korektą na moment formalnego wystawienia faktury korygującej narażałaby Spółkę na konieczność zapłaty odsetek za zwłokę. Należy też podkreślić, że zgodnie z art. 219 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej za fakturę uznaje się każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny. Z przepisu tego wynika więc, że można dokonać korekty faktury pierwotnej każdym dokumentem, o ile tylko zmienia on i wystarczająco precyzyjnie identyfikuje fakturę pierwotną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zatem przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

Wykładnia powołanego wyżej art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prowadzi do wniosku, że objęte hipotezą tego przepisu przychody muszą być następstwem prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, między przychodem, a wymienionymi rodzajami działalności gospodarczej musi istnieć związek, skutkujący powstaniem przychodu. Omawiany przepis stanowi, że przychodami uznanymi za przychody z działalności gospodarczej są nie tylko przychody otrzymane, ale także należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Przychodami należnymi są przychody, które w następstwie działalności gospodarczej stały się należnością (wierzytelnością), chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c–3e (od 01.01.2015 r. w brzmieniu – z zastrzeżeniem ust. 3c-3g), dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Powyższe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają wprost zasad dokonywania korekt przychodów. Nie wskazują również momentu zmniejszenia lub zwiększenia przychodów, tj. czy przychód pomniejsza się lub powiększa w dacie korekty, czy też w dacie powstania przychodu należnego.

Wobec powyższego należy posłużyć się literalną wykładnią wyżej powołanych przepisów, która prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe. Dla ustalenia przychodu istotnym zagadnieniem jest określenie daty uzyskania przychodu, z którą ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych łączy moment powstania obowiązku podatkowego. Pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu należnego ma dzień dokonania czynności – wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania. Późniejsze skorygowanie tego przychodu nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu. Dokonana korekta powinna zatem mieć wpływ na przychody należne, które wystąpiły, bowiem dotyczy ona uprzednio wykazanych przychodów, a nie jakichkolwiek innych przychodów.

Korekta przychodu nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Niezależnie jednak od przyczyny korekty wskazać należy, że punktem odniesienia dla faktury korygującej jest zawsze faktura pierwotna. Faktura korygująca nie generuje bowiem nowego (innego) momentu powstania przychodu, lecz modyfikuje jedynie „pierwotną” wysokość przychodu. Faktury korygujące wystawiane przez podatników służą bowiem rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu należnego za dany okres rozliczeniowy. W związku z tym, przychody objęte takimi fakturami winny korygować przychody właściwego okresu rozliczeniowego, w dacie powstania pierwotnego przychodu. Późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje bowiem zmiany daty powstania tego przychodu.

Ponadto należy podkreślić, że skoro określony przychód powstaje na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wydania rzeczy, wykonania usługi lub zaistnienia innych zdarzeń wymienionych w art. 12 ust. 3a ustawy, do tej daty winna być odniesiona jego korekta.

Przedmiotem wątpliwości zgłoszonych przez Wnioskodawcę jest ustalenie momentu korekty przychodów w związku z wystawionymi przez Spółkę fakturami korygującymi/zbiorczymi fakturami korygującymi w wyniku zaistnienia zdarzeń opisanych w stanie faktycznym oraz momentu korekty przychodów wynikających z „rabatów warunkowych”, gdy znana jest już dokładna wysokość korekty (rabatu), lecz nie została jeszcze wystawiona faktura korygująca lub zbiorcza faktura korygująca.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że niezależnie od przyczyny powstania korekty faktury (rabaty udzielane Dealerom, wymiana samochodów pomiędzy Dealerami, błędne dane w systemie, zmiana cen podstawowych samochodów np. na skutek zwiększenia cła) punktem odniesienia dla faktury korygującej/zbiorczej faktury korygującej jest zawsze faktura pierwotna. W konsekwencji ww. zdarzenia powodujące powstanie korekty przychodów powinny zostać uwzględnione w wielkości przychodów poprzez ich zmniejszenie/zwiększenie w okresie rozliczeniowym (miesiącu, roku podatkowym), w którym przychody te pierwotnie powstały. Wnioskodawca winien zatem pomniejszyć/powiększyć pierwotnie uzyskane przychody o wartości wynikające z faktur korygujących/zbiorczych faktur korygujących i w konsekwencji dokonać stosownych korekt w okresie rozliczeniowym (miesiącu, roku podatkowym), w którym pierwotnie wykazał przychód.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że faktury korygujące/zbiorcze faktury korygujące wystawione przez Spółkę w związku z zaistnieniem zdarzeń opisanych w stanie faktycznym, powinny odpowiednio pomniejszać/powiększać przychody Spółki wykazane w tym okresie rozliczeniowym, w którym Spółka rozpoznała przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na podstawie wystawionych faktur pierwotnych, tj. powinny odnosić się do wykazanego uprzednio przez Spółkę przychodu należnego, jest prawidłowe.

Za prawidłowe należy uznać również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie momentu korekty przychodów wynikających z „rabatów warunkowych”, gdy znana jest dokładna wysokość udzielanego rabatu, natomiast formalnie nie została jeszcze wystawiona faktura korygująca/zbiorcza faktura korygująca.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka może udzielić Dealerom również „rabatów warunkowych” za realizację przez nich określonego wskaźnika/poziomu zakupu towarów od Spółki w danym okresie czasu, np. miesiącu lub kwartale. Powyższe rabaty dokumentowane są przez Spółkę zbiorczymi fakturami korygującymi wystawianymi na rzecz Dealerów. Faktury te wystawiane są na podstawie kalkulacji (dalej: „Kalkulacja”). Kalkulację sporządza Spółka w oparciu o dane zawarte w Systemie, a zawiera ona zestawienie dokumentów sprzedaży wystawionych Dealerom przez Spółkę w okresie za który kalkulowany jest rabat.

Jak słusznie zauważył Wnioskodawca, korekta (bez względu na jej przyczynę) powinna być odnoszona do okresu, w którym ujęta została faktura pierwotna. Niezależnie więc od przyczyny korekty, będzie ona odnosić się w każdej sytuacji do przychodu pierwotnego. Moment ujęcia dokumentów korygujących przychody zależny jest od daty powstania danego przychodu, a nie od przyczyny dokonywanej korekty. Zatem korekta przychodów wynikająca z udzielonych przez Spółkę „rabatów warunkowych” możliwa jest już w momencie, gdy znana jest dokładna wysokość udzielanego rabatu (na podstawie Kalkulacji), nawet gdy formalnie nie została wystawiona przez Spółkę faktura korygująca/zbiorcza faktura korygująca.

Jednocześnie zauważyć należy, iż powołane powyżej przepisy art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować łącznie z art. 9 ust. 1 tej ustawy, na mocy którego podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a - 16m. Zasady prowadzenia tej ewidencji określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Prowadzenie ww. ewidencji służy nie tylko wypełnieniu obowiązku składania urzędom skarbowym zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym i wpłaty podatku należnego (art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), ale również realizacji obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, tj. zaliczek miesięcznych w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące albo zaliczek kwartalnych w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały (art. 25 tej ustawy).

Reasumując, stanowisko podatnika w zakresie pytania nr 1, jak i pytania nr 2, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.