ILPP2/4512-1-916/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących
ILPP2/4512-1-916/15-2/SJinterpretacja indywidualna
 1. faktura korygująca
 2. korekta
 3. potwierdzenie odbioru
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w szczególności w zakresie transportu kolejowego, a także remontów, napraw i przeglądów pojazdów, maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych dla celów tego transportu. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju na rzecz innych podatników. W związku z tym Spółka wystawia faktury dokumentujące przedmiotowe świadczenia.

Wnioskodawca wskazuje, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których już po wystawieniu przez Spółkę faktury zachodzą okoliczności powodujące konieczność dokonania jej korekty. Przyczyną korekt mogą być np. pomyłki na fakturze, reklamacje w odniesieniu do zakresu /jakości wykonanych usług (lub dostarczonych towarów), udzielenie rabatów potransakcyjnych (bonusów) itp. Mogą zdarzyć się również sytuacje, w których Spółka otrzyma przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi całość lub część zapłaty oraz udokumentuje otrzymaną wpłatę poprzez wystawienie faktury, a następnie kwota ta zostanie zwrócona kontrahentowi (w przypadku, gdy nie doszło do sprzedaży).

Z uwagi na powyższe, Spółka wystawia na rzecz swoich kontrahentów faktury korygujące podstawę opodatkowania. Przedmiotowe dokumenty wysyłane są do kontrahenta w formie papierowej (za pośrednictwem poczty lub kuriera), bądź też drogą elektroniczną – jako faktury elektroniczne lub jako skan faktury papierowej (w załączniku do wiadomości e-mail).

W przypadku papierowych faktur korygujących wysyłanych za pośrednictwem poczty/kurierem, fakt ten jest każdorazowo odnotowywany w książce nadawczej Spółki.

Spółka gromadzi potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez kontrahentów, które mogą przybierać różne formy. W szczególności może to być jeden ze wskazanych poniżej dokumentów:

 1. kserokopia lub skan faktury korygującej z pieczątką albo/i podpisem osoby działającej w imieniu kontrahenta, wysłana przez niego do Spółki za pośrednictwem poczty/kuriera, faksu lub pocztą elektroniczną (jako załącznik do wiadomości e-mail);
 2. zbiorcze zestawienie faktur korygujących otrzymanych przez nabywcę w danym okresie (np. miesiącu), w którym kontrahent potwierdza ich otrzymanie, wysłane przez niego do Spółki za pośrednictwem poczty, kuriera, faksem lub pocztą elektroniczną (jako załącznik do wiadomości e-mail);
 3. korespondencja mailowa, w której kontrahent potwierdza, że otrzymał daną fakturę korygującą;
 4. dokument pocztowy (lub uzyskany od kuriera) w postaci:
  • zwrotnego potwierdzenia odbioru przez kontrahenta listu poleconego zawierającego fakturę korygującą, otrzymanego za pośrednictwem poczty (zwrotne potwierdzenie odbioru zawiera m.in. datę obioru listu przez kontrahenta wraz z podpisem osoby upoważnionej do odebrania przesyłek w imieniu kontrahenta), lub
  • otrzymanego od firmy kurierskiej potwierdzenia odebrania przesyłki zawierającej fakturę korygującą przez kontrahenta, lub
  • wydruku z systemu śledzenia przesyłek pocztowych lub kurierskich, z którego wynika, że przesyłka zawierająca fakturę korygującą została odebrana przez kontrahenta;
 5. komunikat zwrotny generowany automatycznie przez pocztę elektroniczną w momencie dostarczenia wiadomości e-mail – zawierającej w załączniku skan faktury korygującej (bądź elektroniczną fakturę korygującą) – na adres mailowy kontrahenta;
 6. wyciąg z rachunku bankowego lub załącznik do przelewu (przesyłany Spółce przez kontrahenta), w których treści wskazane są numery faktur i faktur korygujących, których dotyczy płatność (uwzględniająca kwoty wynikające z wystawionych przez Spółkę faktur korygujących);
 7. dokument zawierający rozliczenie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań stron, sporządzany przez kontrahenta lub Spółkę, uwzględniający kwotę wynikającą z faktury korygującej, ze wskazaniem numerów faktur i faktur korygujących podlegających kompensacie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych faktur korygujących w przypadku posiadania jednego z dokumentów wskazanych w pkt a) – g) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego...
 2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, czy Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym (w zależności od przyjętej formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahenta):
  • zgodnie z informacjami wynikającymi z posiadanych przez Spółkę dokumentów kontrahent otrzymał fakturę korygującą – w przypadkach wskazanych w pkt a) – d) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
  • Spółka otrzymała wygenerowany komunikat zwrotny potwierdzający dotarcie wiadomości e-mail na adres mailowy kontrahenta – w przypadku wskazanym w pkt e) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
  • zgodnie z informacjami wskazanymi w wyciągu z rachunku bankowego lub w załączniku do przelewu (przesyłanym Spółce przez kontrahenta), nabywca obniżył kwotę należną z tytułu kolejnej dostawy o kwotę wynikającą z danej faktury korygującej – w przypadku wskazanym w pkt f) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
  • zgodnie z uzyskanym od nabywcy lub sporządzonym przez Spółkę rozliczeniem kompensaty, strony transakcji skompensowały swoje wzajemne zobowiązania z kwotą wynikającą z wystawionej faktury korygującej w przypadku wskazanym w pkt g) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
  przy założeniu, że Spółka będzie posiadać odpowiedni dokument (wskazany w jednym z punktów a) – g) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych faktur korygujących w przypadku posiadania jednego z dokumentów wskazanych w pkt a) – g) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Ad. 2

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym (w zależności od przyjętej formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahenta):

 • zgodnie z informacjami wynikającymi z posiadanych przez Spółkę dokumentów kontrahent otrzymał fakturę korygującą – w przypadkach wskazanych w pkt a) – d) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
 • Spółka otrzymała wygenerowany komunikat zwrotny potwierdzający dotarcie wiadomości e-mail na adres mailowy kontrahenta – w przypadku wskazanym w pkt e) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
 • zgodnie z informacjami wskazanymi w wyciągu z rachunku bankowego lub w załączniku do przelewu (przesyłanym Spółce przez kontrahenta), nabywca obniżył kwotę należną z tytułu kolejnej dostawy o kwotę wynikającą z danej faktury korygującej – w przypadku wskazanym w pkt f) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
 • zgodnie z uzyskanym od nabywcy lub sporządzonym przez Spółkę rozliczeniem kompensaty, strony transakcji skompensowały swoje wzajemne zobowiązania z kwotą wynikającą z wystawionej faktury korygującej – w przypadku wskazanym w pkt g) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,

przy założeniu, że Spółka będzie posiadać odpowiedni dokument (wskazany w jednym z punktów a) – g) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1

A. Regulacje dotyczące obniżenia podstawy opodatkowania na gruncie ustawy o VAT

1. Uwagi wstępne

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), podstawę opodatkowania obniża się m.in. o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
 2. wartość zwróconych towarów,
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

Jednocześnie, stosownie do uregulowań art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, podatnik wystawia fakturę korygującą, m.in. w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen, dokonano zwrotu towarów, dokonano nabywcy zwrotu zaliczki lub stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

2. Posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej jako warunek obniżenia podstawy opodatkowania

Niemniej jednak należy zaznaczyć, że – jak wynika z uregulowań art. 29a ust. 13 ustawy o VAT – w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3: „obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano”.

Zgodnie zaś z art. 29a ust. 14 powyższa regulacja znajduje zastosowanie również w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego przez wystawcę faktury korygującej jest uzależniona od posiadania przez niego potwierdzenia otrzymania tej faktury przez nabywcę. Jak wynika z powoływanych regulacji art. 29a ust. 13 oraz 14 ustawy o VAT, dostawca towaru lub usługi jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. Celem powyższej regulacji jest zagwarantowanie, że obniżenie podatku należnego przez dostawcę towarów i usług znajdzie z drugiej strony odzwierciedlenie w obniżeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy w tym samym okresie.

Wnioskodawca jednakże podkreśla, że przepisy ustawy o VAT nie wskazują formy przedmiotowego potwierdzenia, co prowadzi do wniosku, iż ustawodawca pozostawia podatnikom swobodę w tym zakresie. W ocenie Wnioskodawcy, jedynym warunkiem uznania, że dana metoda potwierdzania odbioru jest akceptowalna z perspektywy przepisów podatkowych jest możliwość bezspornego ustalenia, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą wystawioną przez dostawcę.

Dodatkowo, Spółka zwraca uwagę na zasadę otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym, wynikającą z brzmienia art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Stosownie do powoływanej regulacji, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wszelkie prawnie dopuszczalne dokumenty, które mogą stanowić dowód, iż nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, uprawniają podatnika do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

3. Stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych

Należy podkreślić, że zaprezentowany powyżej pogląd, zgodnie z którym dowodem potwierdzającym otrzymanie faktury korygującej przez nabywcę mogą być wszelkie prawnie dopuszczalne dokumenty znajduje oparcie zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak również w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów.

Przykładowo, jak wynika z treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 kwietnia 2012 r. sygn. I SA/Po 247/12: „(...) potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę może nastąpić, co do zasady, w każdej, niebudzącej wątpliwości faktycznych, formie” (Wnioskodawca wskazuje, że niniejsze orzeczenie zostało wydane w okresie obowiązywania art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, uchylonego z dniem 1 stycznia 2014 r. Niemniej, w ocenie Spółki, płynące z niego wnioski znajdują zastosowanie również na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o VAT).

Analogiczne do powyższych wnioski płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 września 2015 r. (sygn. IPTPP3/4512-318/15-2/MWj), który wskazał, że: „(...) żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane, przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lutego 2015 r. (sygn. IPPP1/443-1313/14-2/AP) oraz potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2015 r. sygn. IPPP2/4512-326/15-2/RR.

W podobnym tonie wypowiedział się także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 12 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-705/13-2/KW), który podkreślił, że:„(...) w celu sprostania warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę pomocne mogą być wszelkie czynności zmierzające do otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej”. Co za tym idzie, w ocenie organu podatkowego: „dopuszczalne są wszelkie formy, które będą jednoznacznie potwierdzały, że Wnioskodawca dochował należytej staranności, aby upewnić się, że kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz że przedmiotowa transakcja została faktycznie zrealizowana na warunkach określonych w danej korekcie faktury” (Spółka podkreśla, że również wskazana interpretacja indywidualna wydana została w okresie obowiązywania art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, uchylonego z dniem 1 styczniu 2014 r. Niemniej, w ocenie Spółki, płynące z niej wnioski znajdują zastosowanie również na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o VAT).

4. Obniżenie podstawy opodatkowania w przypadku braku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta

Spółka wskazuje, że regulacje ustawy o VAT przewidują również możliwość stosowania alternatywnych środków (innych niż potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę), w oparciu, o które podatnik uprawniony jest do obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej.

Zgodnie bowiem z wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT: „warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej”.

Stosownie natomiast do ust. 16 powoływanego artykułu, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przestanki określone w ust. 15 pkt 4.

W świetle powyższego należy wskazać, że począwszy od 1 stycznia 2014 r., w ściśle określonych okolicznościach podatnicy są uprawnieni do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego również w przypadku, gdy nie posiadają oni potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru. Możliwość ta jest jednakże uwarunkowana spełnieniem następujących przesłanek:

 • podatnik podjął próbę doręczenia wystawionej faktury korygującej i odpowiednio ten fakt udokumentował,
 • podatnik posiada dokumentację, z której wynika, że nabywca towaru ma świadomość, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Wnioskodawca jednakże podkreśla, że w jego ocenie, do zasad określonych w powoływanym art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT należy odwoływać się dopiero w sytuacji, gdy uzyskanie przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (pomimo podjętych prób) jest niemożliwe.

B. Formy uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez kontrahentów przyjęte przez Wnioskodawcę

W opinii Spółki, przyjęte przez nią formy uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez kontrahentów (wskazane w pkt a) – g) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego) spełniają wymóg wskazany w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Każdy z wymienionych w przedmiotowym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dowodów stanowi bowiem podstawę do stwierdzenia, że kontrahent Spółki otrzymał wystawioną przez nią fakturę korygującą.

1. Dokumentacja wskazana w pkt a) – c) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

W pierwszej kolejności Spółka pragnie podkreślić, że w odniesieniu do takich form przyjętych przez Spółkę, jak:

 • kserokopia lub skan faktury korygującej opatrzonej pieczątką albo/i podpisem osoby działającej w imieniu kontrahenta,
 • korespondencja mailowa, w której kontrahent potwierdza otrzymanie faktury korygującej, oraz
 • zbiorcze zestawienie faktur korygujących otrzymanych przez nabywcę w danym okresie (w którym kontrahent potwierdza ich otrzymanie),

fakt otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej wystawionej przez Spółkę nie powinien budzić najmniejszych wątpliwości.

Należy bowiem podkreślić, że we wszystkich wskazanych powyżej przypadkach nabywca wprost potwierdza, że otrzymał fakturę korygującą wystawioną przez Spółkę. Czyni to odpowiednio poprzez przybicie stosownej pieczęci albo/i złożenie podpisu, przekazując tę informację w skierowanej do Spółki korespondencji, bądź też wysyłając do Spółki stosowne zestawienie faktur korygujących, w którym potwierdza otrzymanie dokumentów zawartych w tym zestawieniu.

Wnioskodawca zatem podkreśla, że w jego ocenie, fakt otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej jest w tych przypadkach bezsporny.

2. Dokumentacja wskazana w pkt d) – e) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Spółka stoi na stanowisku, że także dokumenty pocztowe wskazane w pkt d) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, tj.:

 • zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego zawierającego fakturę korygująca,
 • analogiczne potwierdzenie otrzymane od firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę zawierającą fakturę korygującą,
 • wydruk z systemu śledzenia przesyłek zawierający datę doręczenia przesyłki pocztowej lub kurierskiej, w której znajdowała się faktura korygująca

są dowodem jednoznacznie potwierdzającym otrzymanie faktury korygującej przez kontrahenta.

Wnioskodawca pragnie bowiem zaznaczyć, że zarówno w przypadku potwierdzeń zwrotnych (lub informacji) uzyskanych za pośrednictwem poczty, jak i w przypadku otrzymania ich od firmy kurierskiej, dokumenty te (bądź też informacje) wystawiane (generowane) są przez profesjonalnie instytucje zajmujące się dostarczaniem przesyłek.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki należy przyjąć, że zawarte w nich dane każdorazowo poświadczają, iż przesyłka zawierająca fakturę korygującą została odebrana przez nabywcę (a w konsekwencji, że otrzymał on przedmiotowy dokument). Ponadto, w przypadku odbioru listu poleconego kontrahent lub osoba upoważniona do odbierania przesyłek w jego imieniu są osobiście zobowiązani do poświadczenia ich otrzymania poprzez złożenie podpisu na potwierdzeniu odbioru.

Dodatkowo Wnioskodawca zauważa, że w jego ocenie, podobną rolę do wskazanych powyżej dokumentów pocztowych spełnia także elektroniczny komunikat zwrotny, generowany automatycznie przez pocztę elektroniczną, w momencie dotarcia wiadomości e-mail do kontrahenta. W przypadku bowiem, gdy dana wiadomość e-mail zawiera elektroniczną fakturę korygującą, bądź też skan faktury korygującej, komunikat taki jednoznacznie potwierdza wpływ przedmiotowego dokumentu do kontrahenta. Ze względów technicznych nie jest bowiem możliwe wygenerowanie (otrzymanie przez Spółkę) takiego komunikatu w przypadku gdyby przedmiotowa wiadomość e-mail nie dotarła na adres mailowy kontrahenta.

3. Dokumentacja wskazana w pkt f) – g) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

W ocenie Spółki, wyciąg z rachunku bankowego lub załącznik do przelewu (przesyłany Spółce przez nabywcę), w których treści, wskazane są numery faktur i faktur korygujących, których dotyczy płatność również stanowią jednoznaczny dowód, że kontrahent otrzymał fakturę korygującą wystawioną przez Spółkę i miał sposobność zapoznać się z jej treścią.

Wynika to z faktu, że w dokonywanej płatności kontrahent uwzględnia potrącenie należności z kwotami wynikającymi z faktur korygujących. Co więcej, z uwagi na fakt, iż przedmiotowe dokumenty zawierają numery faktur korygujących wystawionych przez Spółkę, bezspornym jest, że dokonanie przez kontrahenta płatności w obniżonej kwocie wynika z wystawienia przez Spółkę danego dokumentu oraz otrzymania go przez nabywcę (z uwagi na fakt, iż nabywcy znany jest numer faktury korygującej nie wydaje się zasadnym przyjęcie, iż nie otrzymał on tego dokumentu).

Spółka także wskazuje, że analogicznie w przypadku dokumentu zawierającego rozliczenie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań należałoby zdaniem Wnioskodawcy uznać, iż poprzez uwzględnienie kwoty korekty w saldzie rozliczeń ze Spółką, kontrahent potwierdza, że otrzymał on fakturę korygującą, z której przedmiotowa korekta wynika i tym samym miał on możliwość zapoznania się z jej treścią.

4. Stanowiska organów podatkowych

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że powyżej wskazane stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych pismach organów podatkowych i sądów administracyjnych, przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2015 r. sygn. IPPP2/4512-326/15-2/RR, w której organ za prawidłowe uznał stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym potwierdzenie odbioru faktury korygującej może stanowić m.in. (i): „otrzymanie za Pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. zwrotnego potwierdzenia odbioru przez klienta listu poleconego zawierającego fakturę korygującą”, (ii) „otrzymanie potwierdzenia od firmy kurierskiej, że przesyłka zawierająca korektę faktury została odebrana przez klienta lub wydruk z systemu śledzenia przesyłek kurierskich potwierdzający dostarczenie przesyłki do klienta”, (iii) „otrzymanie przez Spółkę oświadczenia klienta o otrzymaniu faktury korygującej w formie wiadomości e-mail”, (iv) „wygenerowanie automatycznie potwierdzenie dostarczenia wiadomości elektronicznej zawierającej załącznik z kopią (skanem) faktury korygującej – automatyczny elektroniczny komunikat zwrotny (tzw. autoresponder) potwierdzający dotarcie wiadomości e-mail pod adres poczty elektronicznej klienta”, (v) „przesłanie przez klienta zestawienia faktur korygujących otrzymanych w pewnym okresie”.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 marca 2015 r. sygn. ILPP1/443-1186/14-2/AI, w której za formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej uznane zostały: (i) kserokopia faktury korygującej z pieczątką lub podpisem kontrahenta, wysyłana przez niego do Spółki za pośrednictwem poczty, (ii) korespondencja mailowa, w której kontrahent potwierdza, że otrzymał fakturę korygującą, (iii) wyciąg z rachunku bankowego lub załącznik do przelewu, w których treści wskazane są numery faktur i faktur korygujących, których dotyczy płatność (uwzględniająca potrącenie należności z faktur korygujących), (iv) kompensata wzajemnych należności i zobowiązań dokumentowana za pomocą sporządzanego przez kontrahenta lub Spółkę uzgodnienia sald rozliczeń kontrahenta i Spółki, uwzględniającego kwotę wynikającą z faktury korygującej, ze wskazaniem numerów faktur i kompensowanej faktury korygującej.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 listopada 2014 r. sygn. IPPP1/443-1208/14-2/MP, w której organ podatkowy, za potwierdzenie odbioru faktury korygującej uznał komunikat zwrotny informujący o wpłynięciu wiadomości e-mail zawierającej w załączeniu przedmiotowy dokument, na serwer pocztowy odbiorcy, w uzasadnieniu podnosząc, że: „momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Zatem, uzyskanie przez Wnioskodawcę wiedzy na temat tej okoliczności (w jakiejkolwiek formie) uznać należy za posiadanie przez niego potwierdzenia, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Skoro w przypadku faktur dostarczanych za pośrednictwem tradycyjnej poczty akceptowalną formą udokumentowania dostarczenia przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, nie można odmówić takiej mocy dowodowej komunikatowi potwierdzającemu dostarczenie wiadomości elektronicznej do serwera poczty elektronicznej kontrahenta”.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 sierpnia 2014 r. sygn. IPPP1/443-575/14-2/AS, w której organ podatkowy potwierdził możliwość obniżenia podstawy opodatkowania m.in. na podstawie (i) wiadomości e-mail ze skanem faktury korygującej zawierającej podpis kontrahenta, (ii) wiadomości e-mail ze skanem zestawienia faktur korygujących otrzymanych przez kontrahenta w danym okresie, (iii) za pomocą zwrotnego potwierdzeniem odbioru przesyłki pocztowej, (iv) za pomocą kopii dokumentu uzyskanego od kuriera, potwierdzającego, że klient odebrał przesyłkę kurierską.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lipca 2014 r. sygn. ILPP1/443-279/14-2/MK, w której organ podatkowy potwierdził możliwość obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie wyciągu bankowego, w którego treści znajduje się odniesienie do numeru faktury korygującej. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ wskazał, że: „(...) przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. nie narzucają formy w jakiej potwierdzenie odbioru faktur korygujących ma być dokonane, zatem strony mają swobodę wyboru metody tego potwierdzenia. Jeżeli więc, na rachunku bankowym – wyciągu bankowym – znajdują się numery faktur korygujących, które odbiorcy uwzględnili w kwotach płatności, mogą być one uznane za potwierdzenie odbioru faktur w nich wyszczególnionych”.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 kwietnia 2014 r. sygn. IPTPP2/443-38/14-4/PR, w której organ podniósł, że: „(...) otrzymanie automatycznego maila/komunikatu zwrotnego informującego o odebraniu wiadomości oznacza, iż wiadomość ta została otwarta – a więc jej adresat ma wiedzę o tej wiadomości, widział ją czy też przeczytał. Najważniejszą informacją dla Wnioskodawcy jest to, że wiadomość e-mail zawierająca fakturę korygującą została wysłana oraz doręczona nabywcy, zaś Wnioskodawca jest w posiadaniu automatycznych maili/komunikatów wysyłanych przez system informatyczny odbiorcy faktury korygującej. A zatem otrzymanie automatycznego maila/komunikatu zwrotnego informującego o odebraniu wiadomości przez nabywcę spełnia warunek posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, o którym mowa w art. 29 ust. 4a ustawy, uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub podatku należnego o kwoty wynikające z faktury korygującej”.

5. Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT

Wnioskodawca dodatkowo zauważa, że w przypadku gdyby organ podatkowy uznał, że którykolwiek ze wskazanych powyżej dokumentów nie stanowi potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, wniosek ten nie powinien pozbawiać Spółki prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego.

Należy bowiem wskazać, że – stosownie do uwag wskazanych w punkcie A.4 powyżej – w przypadku braku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, ustawodawca przewidział możliwość obniżenia podstawy opodatkowania pod warunkiem spełnienia przez podatnika przesłanek wskazanych w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT.

W analizowanej sytuacji nie ulega natomiast wątpliwości, że w przypadku uzyskania przez Spółkę jednego z dokumentów wskazanych w pkt a) – g) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, przesłanki te zostaną każdorazowo spełnione. Należy bowiem zauważyć, że:

 • Wnioskodawca każdorazowo podejmuje próbę doręczenia wystawionej faktury korygującej, co jest dokumentowane poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji w książce nadawczej Spółki (w przypadku faktur korygujących w formie papierowej) lub w systemie poczty elektronicznej Spółki (w przypadku faktur korygujących wysyłanych drogą elektroniczną),
 • wszystkie dokumenty wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego stanowią zarówno potwierdzenie, że kontrahent Spółki otrzymał fakturę korygującą, jak również, że ma on świadomość, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej wystawionej przez Spółkę.

W konsekwencji, Wnioskodawca podkreśla, że w jego ocenie, Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych faktur korygujących w przypadku posiadania jednego z dokumentów wskazanych w pkt a) – g) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Ad. 2

A. Moment obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT

Stosownie do brzmienia powołanego powyżej art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania:

  1. w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę korującą zakładając, że dostawca dysponuje potwierdzeniem otrzymania przez nabywcę przedmiotowej faktury przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za ten okres; lub (w przeciwnym wypadku)
  2. w rozliczeniu za okres, w którym podatnik uzyskał potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej.

Celem powyższej regulacji jest więc zagwarantowanie, że obniżenie podatku należnego przez dostawcę towarów i usług znajdzie odzwierciedlenie w obniżeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy w tym samym czasie.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w zależności od przyjętej formy potwierdzania odbioru faktury korygującej przez nabywcę będzie on uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku w rozliczeniu za okres, w którym:

 • zgodnie z informacjami wynikającymi z posiadanych przez Spółkę dokumentów kontrahent otrzymał fakturę korygującą – w przypadkach wskazanych w pkt a) – d) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
 • Spółka otrzymała wygenerowany komunikat zwrotny potwierdzający dotarcie wiadomości e-mail na adres mailowy kontrahenta – w przypadku wskazanym w pkt e) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
 • zgodnie z informacjami wskazanymi w wyciągu z rachunku bankowego lub w załączniku do przelewu, kontrahent obniżył kwotę należną z tytułu kolejnej dostawy o kwotę wynikającą z danej faktury korygującej – w przypadku wskazanym w pkt f) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
 • zgodnie z uzyskanym od nabywcy lub sporządzonym przez Spółkę rozliczeniem kompensaty, strony transakcji skompensowały swoje wzajemne zobowiązania z kwotą wynikającą z wystawionej faktury korygującej – w przypadku wskazanym w pkt g) w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego,

zakładając, że Spółka znajdzie się w posiadaniu powyższych dokumentów przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres.

Posługując się przykładem: przy założeniu, że Spółka udzieli kontrahentom A, B, C, D, E, F i G rabatu oraz wystawi na ich rzecz faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania w dniu 1 września i odpowiednio:

 1. w dniu 10 września kontrahent A potwierdzi otrzymanie przedmiotowej faktury korygującej poprzez przybicie na kserokopii tej faktury pieczęci albo/i jej podpisanie, a następnie wyśle ten dokument Spółce,
 2. w dniu 1 października kontrahent B przygotuje zbiorcze zestawienie faktur korygujących otrzymanych przez niego w okresie od 1 września do 30 września, uwzględniające fakturę korygującą wystawioną przez Spółkę w dniu 1 września, które następnie wyśle do Spółki,
 3. w dniu 15 września kontrahent C wystosuje do Spółki korespondencję w formie mailowej, w której potwierdzi on fakt otrzymania przedmiotowej faktury korygującej,
 4. w dniu 13 września kontrahent D odbierze list polecony/przesyłkę kurierską zawierającą fakturę korygującą, co potwierdzać będzie jeden z dokumentów pocztowych (lub uzyskanych od kuriera), wskazanych w pkt d) w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
 5. w dniu 1 września Spółka wyśle do kontrahenta E wiadomość mailową zawierającą skan faktury korygującej i otrzyma elektroniczny, generowany automatycznie komunikat zwrotny potwierdzający dotarcie wiadomości e-mail na adres mailowy kontrahenta,
 6. w dniu 20 września kontrahent F obniży kwotę należną z tytułu kolejnej dostawy zrealizowanej przez Spółkę na jego rzecz o kwotę wynikającą z przedmiotowej faktury korygującej, co znajdzie potwierdzenie w tytule dokonanego przelewu bankowego lub załącznika do przelewu (w których zostanie wskazany numer faktury dokumentującej kolejną dostawę oraz numer faktury korygującej, z której wynika udzielony przez Spółkę rabat),
 7. w dniu 10 września kontrahent G lub Spółka uwzględni kwotę wynikającą z przedmiotowej faktury korygującej poprzez skompensowanie wzajemnych należności i zobowiązań, co zostanie udokumentowane potwierdzeniem kompensaty (opatrzonym datą 10 września), które następnie zostanie wysłane do Spółki lub przez Spółkę do kontrahenta,

w ocenie Spółki będzie ona uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku wynikających ze wskazanej powyżej faktury korygującej w rozliczeniu za wrzesień pod warunkiem, że będzie ona w posiadaniu dokumentu wskazanego odpowiednio w pkt a) – g) stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres (tj. do dnia 25 października).

B. Moment obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT

Jednocześnie Wnioskodawca zauważa, że nawet gdyby organ podatkowy uznał, iż podstawą do obniżenia przez Wnioskodawcę podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych przez niego faktur korygujących jest art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, we wskazanych powyżej terminach zostaną spełnione obie przesłanki, o których mowa w tym przepisie (wówczas Spółka będzie bowiem posiadać dokumentację zarówno potwierdzającą podjęcie przez nią próby doręczenia faktury korygującej nabywcy, jak również stanowiącą dowód, iż kontrahent wiedział, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej wystawionej przez Spółkę).

Konsekwentnie, w takim wypadku zostanie wypełniony warunek, o którym mowa w art. 29a ust. 16 ustawy o VAT (stanowiący, że w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4), a zatem Spółka będzie miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku wynikających ze wskazanych powyżej faktur korygujących w rozliczeniu za wskazane powyżej okresy (natomiast zgodnie z powołanym przykładem – w rozliczeniu za wrzesień).

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.