ILPP2/4512-1-440/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie danych zawartych na fakturze korygującej.
ILPP2/4512-1-440/15-3/AKinterpretacja indywidualna
  1. duplikat faktury
  2. faktura
  3. faktura korygująca
  4. sprzedaż
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie danych zawartych na fakturze korygującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie danych zawartych na fakturze korygującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest obecnie na etapie wdrażania nowego zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania klasy ERP (SAP), miedzy innymi w dziale księgowości. System SAP ma zapewnić Spółce pełną integrację wszystkich kluczowych procesów, m.in. w finansach i księgowości ale także w pozostałych obszarach funkcjonowania Spółki. System SAP ma na celu usprawnienie wielu procesów finansowo-księgowych przy jednoczesnym zapewnieniu, że wszystkie transakcje wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Funkcjonalność systemu umożliwi także, poprzez bieżące aktualizacje, pełne zharmonizowanie poszczególnych modułów systemu z obowiązującymi regulacjami prawno-podatkowymi. Aktualizacje będą każdorazowo obejmowały uchwalone zmiany przepisów.

Wnioskodawca będzie dysponował określonymi wzorami dokumentów wygenerowanych przez system SAP, między innymi fakturą korygującą sprzedaż.

Faktura korygująca wystawiana będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami VAT. Tym samym, faktura korygująca będzie zawierała określenie „faktura korygująca” odpowiednio w języku angielskim: „DEBIT NOTE” (faktura korygująca zwiększająca), „CREDIT NOTE” (faktura korygująca zmniejszająca), „COLLECTIVE DEBIT NOTE” (zbiorcza faktura korygująca zwiększająca) oraz „COLLECTIVE CREDIT NOTE” (zbiorcza faktura korygująca zmniejszająca), numer kolejny dokumentu wraz z datą i miejscem jego wystawienia. Ponadto faktura korygująca będzie zawierała informacje o danych dotyczących faktury, do której faktura korygująca będzie się odnosić, tj. kolejno: datę wystawienia i numer faktury, nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług wraz z ich adresami, odpowiednio numery, za pomocą których podatnik i nabywca są zidentyfikowani na potrzeby podatku, a także datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty i nazwę towaru lub usługi objętych korektą. Ponadto na fakturze korygującej sprzedaż wskazana będzie przyczyna, w związku z którą powstał obowiązek wystawienia faktury korygującej sprzedaż.

W przypadku gdy, korekta będzie miała wpływ na zmianę podstawy opodatkowania lub kwotę podatku należnego, zgodnie zobowiązującymi przepisami Ustawy VAT zostanie podana kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z uwzględnieniem podziału na kwoty odnoszące się do poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej. W pozostałych przypadkach niż przytoczone (niepowodujących zmiany podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego) wskazana zostanie prawidłowa treść korygowanych pozycji.

W przypadku gdy, korekta zostanie wystawiona wskutek udzielonego opustu bądź obniżki ceny, jednak w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów albo usług dokonanych albo świadczonych w stosunku do jednego odbiorcy w danym okresie, w treści faktury korygującej (COLLECTIVE DEBIT NOTE lub COLLECTIVE CREDIT NOTE) zostanie wskazany okres, do którego przypisany będzie udzielony opust bądź obniżka.

Stosowany przez Spółkę wzór faktury korygującej sprzedaż nie będzie więc zawierał pozycji takich jak, kwoty z faktury pierwotnej (tzw. kwoty „było”) oraz kwoty na które faktura pierwotna powinna była zostać wystawiona faktura pierwotna (tzw. kwoty „winno być”). W następstwie tego na fakturze korygującej nie zostanie podana wartość podstawy opodatkowania wraz z kwotą podatku należnego oraz kwota brutto przed korektą jak i po korekcie, tj. kwota netto podana w omyłkowej wysokości wraz z kwotą podatku należnego oraz kwotą brutto oraz kwota netto w wysokości prawidłowej wraz z kwotą podatku należnego oraz kwotą brutto. Zostanie podana wyłącznie kwota korekty podstawy opodatkowania i odpowiednio kwota korekty podatku należnego (z podziałem na poszczególne stawki podatku i sprzedaż zwolnioną). Tym samym, na fakturze nie będą wykazane dwie grupy pozycji określanych potocznie jako „było” i „winno być”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka ma obowiązek wykazania na fakturze korygującej sprzedaż odpowiednio pozycji – kwot podanych w omyłkowej wysokości, tj. kwot z faktury pierwotnej określanych potocznie jako „było” oraz kwot w wysokości prawidłowej, tj. kwot na którą powinna zostać faktycznie wystawiona faktura pierwotna określanych potocznie jako „winno być”...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 106j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą VAT, nieuwzględnienie na fakturze korygującej sprzedaż pozycji określanych potocznie jako „było” i „winno być” nie wpływa w żaden sposób na zawartość merytoryczną stosowanego przez Spółkę wzoru faktury, gdyż wskazany wzór spełnia wszystkie wymagania określone przepisami Ustawy VAT. W szczególności jednak wskazane elementy (kwoty netto, VAT i brutto przed i po korekcie czyli tzw. kwoty „było” i „winno być”) nie zostały wymienione w katalogu elementów, jakie powinna zawierać faktura korygująca, zawartym w art. 106j Ustawy VAT.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 106a ust. 1 Ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15 zobowiązani są do wystawienia faktury potwierdzającej dokonanie sprzedaży, datę dokonania tej transakcji, cenę jednostkową bez uwzględnienia kwoty podatku, a także podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, oraz kwotę należności wraz z dokładnymi danymi określającymi podatnika i nabywcę.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 Ustawy, przez sprzedaż należy rozumieć zarówno odpłatną dostawę towarów jaki świadczenie usług na terytorium kraju, a także eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 29a ust. 1 Ustawy, za podstawę opodatkowania należy uznać wszystko co obejmuje zapłatę, którą z tytułu sprzedaży nabywca musi uiścić na rzecz sprzedawcy. Kwota sprzedaży podlega zwiększeniu odpowiednio o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 10 Ustawy, podstawę opodatkowania obniża się odpowiednio o udzielone po dokonaniu sprzedaży kwoty opustów i obniżek cen, wartość towarów i opakowań zwróconych, w tym także zwróconych kwot nienależnych oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i pozostałych dopłat o podobnym charakterze.

Według art. 2 pkt 31 Ustawy, faktura jest dokumentem, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawia się w formie papierowej lub elektronicznej, przy czym musi ona zawierać wszelkie wymagane ustawą i przepisami wykonawczymi dane niezbędne do identyfikacji określonej transakcji i stron biorących w niej udział. W praktyce faktura stanowi dokument zarówno księgowy, rozliczeniowy jak i podatkowy. Jest istotnym dokumentem źródłowym stanowiącym potwierdzenie wystąpienia określonej operacji gospodarczej. Ponadto, faktura pełni szereg dodatkowych funkcji poprzez kształtowanie treści umowy, w oparciu o którą została wystawiona i jednocześnie której stanowi dowód. Nierzadko stanowi także wezwanie do zapłaty. W przypadku gdy nabywca jest podatnikiem VAT wystawienie faktury jest obligatoryjne.

Na podstawie art. 106e ust. 1 Ustawy, prawidłowo wystawiona faktura, dokumentująca transakcje opodatkowane podatkiem VAT powinna zawierać podstawowe dane identyfikujące fakturę oraz strony transakcji, a więc datę wystawienia, kolejny numer, właściwe nazwy określające podatnika i nabywcę, a także numery, za pomocą których wspomniane podmioty są zidentyfikowany dla podatku oraz dane dotyczące dostawy oraz stawki i kwoty VAT, a więc datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, wskazanie nazwy (rodzaju) towaru bądź usługi, jednostkę miary i ilość względnie liczbę dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową bez podatku VAT, kwotę możliwych rabatów, wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, których dotyczy transakcja, stawkę podatku VAT, sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną, kwotę podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku oraz kwotę należności ogółem, a więc kwotę brutto faktury.

Jeśli faktura została wystawiona wadliwie bądź nierzetelnie, podatnik ma obowiązek poprawienia błędnego dokumentu poprzez wystawienie faktury korygującej.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 Ustawy, wystawienie faktury korygującej sprzedaż może być podyktowane udzielonym przez podatnika rabatem bądź sytuacją, w której nabywca zwraca zakupiony towar. Dodatkowo, obowiązek wystawienia faktury korygującej może wystąpić na skutek podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej albo w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce bądź kwocie podatku lub w innej pozycji faktury.

Zgodnie z art. 106j ust. 2 Ustawy, faktura korygująca powinna zawierać wyraz „FAKTURA KORYGUJĄCA” bądź wyraz „KOREKTA”. Dodatkowo, faktura korygująca powinna posiadać numer kolejny dokumentu oraz datę jego wystawienia wraz z informacją o danych dotyczących faktury na podstawie której faktura korygująca została wystawiona, tj. faktura korygująca powinna zawierać kolejno: datę wystawienia i numer faktury pierwotnej, nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług łącznie z ich adresami, a także numer, za pomocą których podatnik i nabywca są zidentyfikowani na potrzeby podatku, oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty. Następnie faktura korygująca powinna określać nazwę względnie rodzaj towaru lub usługi objętych korektą. Poza tym, na fakturze korygującej sprzedaż należy wskazać przyczynę w związku z którą została ona wystawiona.

Z powołanych wyżej przepisów prawa ponadto jednoznacznie wynika, iż istotną pozycją która powinna zostać uwzględniona na fakturze korygującej sprzedaży jest kwota korekty podstawy opodatkowania wraz z kwotą korekty podatku należnego przy uwzględnieniu podziału na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej. W fakturach korygujących sprzedaż Spółka uwzględni wszystkie wskazane wyżej elementy.

Literalne brzmienie przedstawionych wyżej przepisów prawa w żaden sposób nie określa, że poza wskazaną powyżej, szczególnie istotną pozycją, zwłaszcza przy korekcie wpływającej na zmianę podstawy opodatkowania i kwotę podatku należnego, powinny zostać uwzględnione jeszcze inne pozycje, takie jak wartości określane potocznie jako „było” i „winno być”, tj. kwoty netto, VAT i brutto z faktury pierwotnej oraz w wysokości po korekcie. Wnioskodawca nie ma zatem obowiązku umieszczana na fakturze korygującej sprzedaż kwot podanej w omyłkowej wysokości oraz kwot w wysokości prawidłowej jako, że w żaden sposób nie wynika to z art. 106j Ustawy VAT. Biorąc powyższe pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę zakres danych ujętych na fakturze korygującej pozwala stwierdzić, że taka faktura będzie wystawiona zgodnie z przepisami Ustawy VAT.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że brak na fakturze korygującej sprzedaż pozycji określanych potocznie jako „było” i „winno być” nie wpływa w żaden sposób na zawartość merytoryczną stosowanego przez Spółkę wzoru faktury korygującej sprzedaż, który spełniał wymagania wskazane w Ustawie VAT. Tak jak zostało to już podkreślone, brak tych pozycji w żaden sposób nie ogranicza wiarygodności, rzetelności i skuteczności takiej faktury korygującej.

Na koniec Wnioskodawca pragnie podkreślić, że do dnia 31 grudnia 2012 r. występował obowiązek umieszczania na fakturze korygującej kwot „było” i „winno być” jednak od 1 stycznia 2013 r. przepisy te zostały usunięte. Od dnia 1 stycznia 2013 r., zgodnie ze zmienionym brzmieniem rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur (obecnie przepisy rozporządzenia zostały umieszczone w Ustawie VAT), w przypadku wystawiania faktur korygujących dotyczących pomyłek na fakturze pierwotnej (w stawce, cenie, kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury) faktura powinna zawierać różnicę między kwotą faktury pierwotnej a prawidłową wysokością. Od dnia 1 stycznia 2013 r. więc, zniesiony został obowiązek zawierania na fakturze korygujące informacji korygowanych, które znajdowały się na fakturze pierwotnej. Oznacza to, że faktura korygująca nie musi zawierać pozycji „było” i „powinno być” – wystarczy podać samą różnicę w poszczególnych korygowanych pozycjach.

Powyżej przedstawione stanowisko jest potwierdzane także w interpretacjach organów podatkowych w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących VAT oraz zbiorczych faktur korygujących VAT, m.in.:

  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2014 r. (sygn. ITPP1/443-980/14/MS),
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-204/14-2/ISZ),
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPP2/443-163/14-2/MM).

W drugiej ze wskazanych wyżej interpretacji (sygn. IPPP1/443-204/14-2/ISZ) organ podatkowy uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: „Jak wynika bowiem z cytowanego art. 106j jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – faktura korygująca powinna zawierać odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek i sprzedaży zwolnionej. W kontekście tego wymogu, nie ulega zdaniem Spółki wątpliwości, iż prezentacja kwoty korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku „łącznie” (z zastrzeżeniem zapewnienia ewentualnego podziału na sprzedaż opodatkowaną różnymi stawkami VAT lub zwolnione od opodatkowania) czyni zadość zacytowanemu przepisowi.

Konkludując wskazać zatem należy, iż metoda sumarycznego wykazywania w ramach jednej zbiorczej faktury korygującej wartości podwyższenia ceny w odniesieniu do określonego towaru/określonej usługi, będących przedmiotem wielu dostaw dokumentowanych odrębnymi fakturami pierwotnymi (z zastrzeżeniem, co do podziału wg różnych stawek bądź zwolnienia) jest zgodna z uregulowaniem zawartym w przepisie art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPP1/443-72S/08/KM „metoda sumarycznego wykazywania w ramach faktur korygujących wartości udzielonego rabatu w odniesieniu do określonego towaru, będącego przedmiotem wielu dostaw dokumentowanych odrębnymi fakturami pierwotnymi jest zgodna z uregulowaniem”.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosowanie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.