ILPP2/4512-1-388/15-2/AD | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości dostarczenia faktury korygującej.
ILPP2/4512-1-388/15-2/ADinterpretacja indywidualna
 1. doręczenie
 2. faktura korygująca
 3. korekta
 4. obniżenie podatku należnego
 5. poczta elektroniczna
 6. podatek od towarów i usług
 7. potwierdzenie
 8. potwierdzenie odbioru
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 14 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dostarczenia faktury korygującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dostarczenia faktury korygującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podatnikiem podatku VAT. Spółka zakupiła program do elektronicznego obiegu dokumentów, zawierający m. in. moduł do elektronicznego wysyłania faktur. Według oświadczenia producenta system jest zgodny w polskim ustawodawstwem. tj. ustawą z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130. poz. 1450), rozporządzeniem MF z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, ... (Dz.U. 2010 nr 249. poz. 1661), rozporządzeniem MF z 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, ... (Dz.U. 2002 nr 128, poz. 1094), rozporządzeniem MF z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, .... (Dz.U. 2008 nr 212, poz. 1337).

W ramach elektronicznego obiegu faktur Spółka stosuje rozwiązania zapewniające jej zdaniem autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury (wymogi określone w przepisie art. 106m ustawy o VAT – kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszego wniosku). Faktury, w tym faktury korygujące przesyłane są odbiorcom w korespondencji elektronicznej e-mailem.

Spółka wysyła faktury sprzedaży z dedykowanej skrzynki mailowej w formie pdf do kontrahentów, z którymi ma podpisane porozumienie o akceptacji faktur elektronicznych.

Porozumienie obejmuje faktury VAT i korekty faktur VAT oraz duplikaty tychże dokumentów. Do dokumentów wysyłanych elektronicznie spółka otrzymuje automatyczne potwierdzenia dostarczenia/wyświetlenia/przeczytania wiadomości e-mail. Z tematu potwierdzenia jednoznacznie wynika jakiego dokumentu dotyczy. Stosownie do regulacji wynikających z przepisów art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, w przypadku wystawienia korekty faktury Spółka obowiązana jest do uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru dla którego wystawiono fakturę.

Na dzień dzisiejszy zgodnie z zapisami ustawy o VAT (art. 29a pkt 13) Spółka zmniejsza podstawę opodatkowania wynikającą z wystawionych korekt sprzedaży na podstawie:

 • podpisanych przez kontrahenta miesięcznych zestawień faktur korygujących, w których odbiorca potwierdza datę/miesiąc otrzymania faktury korygującej,
 • podpisanych przez kontrahenta dokumentów wskazujących datę otrzymania korekty i przesyłanych do spółki faksem lub jako załączniki e-mail w formie skanu.

Na przyszłość Spółka chciałaby jako potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktur korygujących traktować automatyczne komunikaty e-mail informujące o dostarczeniu faktury korekty do kontrahenta. Potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej Spółka zamierza zrealizować poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej z fakturą korygującą, przy czym ze względu na możliwości programu do obsługi poczty elektronicznej Spółka skorzysta z funkcji potwierdzenia dostarczenia tej korespondencji na serwer odbiorcy. W takim wypadku każdorazowo Spółka otrzymałaby w formie elektronicznej potwierdzenie dostarczenia e-maila zawierającego fakturę korygującą na serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mailowa kontrahenta (adres e-mailowy określony w porozumieniu przez kontrahenta jako ten, na który należy dostarczać faktury wystawiane elektronicznie, w tym faktury korygujące).

Spółka zastanawia się, czy powyższy komunikat wysłany przez system informatyczny, z którego korzysta odbiorca faktury, informujący o wpłynięciu wiadomości zawierającej fakturę korygującą na serwer pocztowy odbiorcy może zostać uznany za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta Spółki które to potwierdzenie umożliwi prawidłową korektę podatku należnego po stronie Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka może uznać, iż korekta faktury VAT została skutecznie dostarczona do kontrahenta w dacie otrzymania automatycznego potwierdzenia dostarczenia/wyświetlenia/przeczytania wiadomości e-mail, jeżeli z tematu maila jednoznacznie wynika jakiego dokumentu dotyczy i czy automatyczne wysyłany komunikat e-mail stanowi wystarczające potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta faktury korekty, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, za potwierdzenie odbioru faktury korygującej może zostać uznane otrzymanie przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej potwierdzenia dostarczenia maila zawierającego fakturę korygującą do serwera, na którym znajduje się adres mailowy podany przez kontrahenta w porozumieniu jako ten, na który należy dostarczać faktury wystawiane elektronicznie, w tym faktury korygujące. W efekcie, stosowana metoda uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej będzie uprawniała Spółkę do obniżenia podatku należnego zgodnie z art. 29a ustawy o VAT.

Zgodnie z treścią art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się m.in. o:

 • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 • wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy o VAT). Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej była m.in. przedmiotem analizy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Food Polska S.A. W wyroku tym Trybunał orzekł, ze „wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s.1 z późn. zm.).

Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednocześnie Trybunał w niniejszym wyroku uznał, że „jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, ze dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury”.

Trybunał podkreśla w cytowanym orzeczeniu, iż podatnik winien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione (por. art. 29a ust. 15 ustawy o VAT).

Jednocześnie obowiązujące regulacje ustawy o VAT nie precyzują w jakiej formie nabywca towaru lub usługi ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Tym samym, zdaniem Spółki, potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę faktury korygującej, może być zatem dokonane w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej.

W przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji Spółka dysponować będzie potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. W szczególności, nie powinno budzić wątpliwości, że wysłana przez Spółkę wiadomość e-mail zawierająca fakturę korygującą, która została prawidłowo doręczona do serwera poczty elektronicznej nabywcy (Spółka uzyskuje w formie elektronicznej potwierdzenie wpłynięcia wiadomości na serwer odbiorcy) czyni zadość wymaganiom potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Istnieją bowiem podstawy do przyjęcia, iż od tej chwili kontrahent Spółki może w dowolnym momencie otworzyć, pobrać, czy też wydrukować otrzymaną wiadomość zawierającą fakturę korygującą.

Stanowisko Spółki potwierdza treść uzasadnienia do projektu ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 835; druk sejmowy nr 805). W uzasadnieniu tym, w ramach wyjaśnienia do wprowadzenia definicji faktury elektronicznej wskazano, iż faktura powinna zostać uznana, w świetle zaproponowanej definicji, za otrzymaną, gdy dotrze do odbiorcy - np. w momencie jej pobrania z portalu internetowego lub w momencie wpływu wiadomości e-mail zawierającej fakturę elektroniczną na serwer pocztowy odbiorcy.

Stanowisko Spółki, zgodnie z którym momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie, czego uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią potwierdzają również interpretacje organów podatkowych. Co więcej, organy podatkowe potwierdzają wprost, iż komunikat wysłany przez system informatyczny odbiorcy faktury informujący o wpłynięciu wiadomości zawierającej fakturę korygującą do systemu informatycznego odbiorcy może zostać uznany za potwierdzenie odbioru faktury korygującej w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o VAT.

Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 lipca 2014 r., nr IPTPP2/443-336/14-2/PR organ podatkowy wskazał, iż „Najważniejszą informacją dla Wnioskodawcy jest to, że wiadomość e-mail zawierająca Zestawienie została wysłana oraz doręczona Kontrahentowi, zaś Wnioskodawca jest w posiadaniu automatycznych maili/komunikatów wysyłanych przez system informatyczny odbiorcy faktury korygującej. A zatem otrzymanie, w odpowiedzi na wiadomość zawierającą Zestawienie, automatycznego maila/komunikatu zwrotnego o ustalonej treści również będzie spełniać warunek posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez Kontrahenta, uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania, zgodnie art. 29a ust. 13 ustawy”.

Podobne stanowisko zaprezentował również m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 12 lipca 2011 r., nr IBPP2/443-489/11/ICz oraz 12 października 2011 r., nr IBPP2/443-1133/11 /RSz.

Ten sposób potwierdzenia otrzymania faktury zaakceptował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. IBPP2/443 - 114/09/LŻ, stwierdzając, że: „potwierdzenie otrzymania wiadomości elektronicznej za pomocą automatycznego komunikatu wysłanego przez system informatyczny odbiorcy faktury elektronicznej, w domyśle klienta poczty elektronicznej będzie, w ocenie tut organu, wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę (...)”.

Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Zatem. uzyskanie przez Spółkę wiedzy na temat tej okoliczności (w jakiejkolwiek formie) uznać należy za posiadanie przez nią potwierdzenia, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Skoro w przypadku faktur dostarczanych za pośrednictwem tradycyjnej poczty akceptowalną formą udokumentowania dostarczenia przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, nie można odmówić takiej mocy dowodowej komunikatowi potwierdzającemu dostarczenie wiadomości elektronicznej do serwera poczty elektronicznej kontrahenta.

W konsekwencji, otrzymanie przez Spółkę komunikatu zwrotnego wysłanego przez system informatyczny, z którego korzysta odbiorca faktury (korekty), informującego o wpłynięciu wiadomości zawierającej fakturę korygującą na serwer pocztowy odbiorcy, będzie spełniać warunek posiadania przez Spółkę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Jak wynika z art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W świetle art. 29a ust. 10 ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Według art. 29a ust. 14 ustawy przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Z treści art. 29a ust. 15 ustawy wynika, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Stosownie do art. 29a ust. 16 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

W myśl art. 106n ust. 1 ustawy, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przepis art. 106j ust. 2 ustawy stanowi, że faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego –odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Jak wynika z art. 106j ust. 3 ustawy, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Należy zauważyć, że ww. przytoczone regulacje prawne stanowią, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest bowiem doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowania zawarte w ustawie mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Food Polska S.A. W wyroku tym Trybunał orzekł, że „wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.). Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi.” Jednocześnie Trybunał w niniejszym wyroku uznał, że „jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wynika zatem, że podatnik winien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi wykazać, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał a transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Zasady te odzwierciedla obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy.

Zaznaczyć należy również, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy takiego potwierdzenia. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej, faks potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną, czy też posiadanie dowodów zapłaty lub dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług. Wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwość do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, że podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź tego prawa nie ma.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku VAT. Zakupiła program do elektronicznego obiegu dokumentów, zawierający m. in. moduł do elektronicznego wysyłania faktur. Według oświadczenia producenta system jest zgodny w polskim ustawodawstwem. tj. ustawą z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130. poz. 1450), rozporządzeniem MF z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, ... (Dz.U. 2010 nr 249. poz. 1661), rozporządzeniem MF z 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, ... (Dz.U. 2002 nr 128, poz. 1094), rozporządzeniem MF z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, .... (Dz.U. 2008 nr 212, poz. 1337).

W ramach elektronicznego obiegu faktur Spółka stosuje rozwiązania zapewniające jej zdaniem autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury (wymogi określone w przepisie art. 106m ustawy o VAT – kwestia ta nie jest przedmiotem złożonego wniosku). Faktury, w tym faktury korygujące przesyłane są odbiorcom w korespondencji elektronicznej e-mailem.

Spółka wysyła faktury sprzedaży z dedykowanej skrzynki mailowej w formie pdf do kontrahentów, z którymi ma podpisane porozumienie o akceptacji faktur elektronicznych.

Porozumienie obejmuje faktury VAT i korekty faktur VAT oraz duplikaty tychże dokumentów. Do dokumentów wysyłanych elektronicznie spółka otrzymuje automatyczne potwierdzenia dostarczenia/wyświetlenia/przeczytania wiadomości e-mail. Z tematu potwierdzenia jednoznacznie wynika jakiego dokumentu dotyczy. Stosownie do regulacji wynikających z przepisów art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, w przypadku wystawienia korekty faktury Spółka obowiązana jest do uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru dla którego wystawiono fakturę.

Na dzień dzisiejszy zgodnie z zapisami ustawy o VAT (art. 29a pkt 13) Spółka zmniejsza podstawę opodatkowania wynikającą z wystawionych korekt sprzedaży na podstawie:

 • podpisanych przez kontrahenta miesięcznych zestawień faktur korygujących, w których odbiorca potwierdza datę/miesiąc otrzymania faktury korygującej,
 • podpisanych przez kontrahenta dokumentów wskazujących datę otrzymania korekty i przesyłanych do spółki faksem lub jako załączniki e-mail w formie skanu.

Na przyszłość Spółka chciałaby jako potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktur korygujących traktować automatyczne komunikaty e-mail informujące o dostarczeniu faktury korekty do kontrahenta. Potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej Spółka zamierza zrealizować poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej z fakturą korygującą, przy czym ze względu na możliwości programu do obsługi poczty elektronicznej Spółka skorzysta z funkcji potwierdzenia dostarczenia tej korespondencji na serwer odbiorcy. W takim wypadku każdorazowo Spółka otrzymałaby w formie elektronicznej potwierdzenie dostarczenia e-maila zawierającego fakturę korygującą na serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mailowa kontrahenta (adres e-mailowy określony w porozumieniu przez kontrahenta jako ten, na który należy dostarczać faktury wystawiane elektronicznie, w tym faktury korygujące).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy powyższy komunikat wysłany przez system informatyczny, z którego korzysta odbiorca faktury, informujący o wpłynięciu wiadomości zawierającej fakturę korygującą na serwer pocztowy odbiorcy może zostać uznany za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta Spółki które to potwierdzenie umożliwi prawidłową korektę podatku należnego po stronie Spółki.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że – jak wyżej wskazano – warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Ponadto z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie narzucają formy w jakiej potwierdzenie odbioru faktur korygujących ma być dokonane, strony mają swobodę wyboru metody tego potwierdzenia.

Wobec powyższego przedstawiona przez Wnioskodawcę planowana metoda otrzymywania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez Kontrahentów, tj. automatyczne komunikaty e-mail informujące o dostarczeniu faktury korekty do kontrahenta, będzie spełniała warunek posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez Kontrahenta i w rezultacie będzie uprawniała Wnioskodawcę do obniżenia podstawy opodatkowania, zgodnie art. 29a ust. 13 ustawy.

W przedmiotowej sprawie, najistotniejsze jest to, że wiadomość e-mail zawierająca fakturę korygującą została wysłana oraz doręczona Kontrahentowi, zaś Wnioskodawca jest w posiadaniu automatycznych maili/komunikatów wysyłanych przez system informatyczny odbiorcy faktury korygującej.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz opis sprawy, Spółka może uznać, że korekta faktury VAT została skutecznie dostarczona do kontrahenta w dacie otrzymania automatycznego potwierdzenia dostarczenia/wyświetlenia/przeczytania wiadomości e-mail, jeżeli z tematu maila jednoznacznie wynika jakiego dokumentu dotyczy. Tym samym automatyczne wysyłany komunikat e-mail stanowi wystarczające potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta faktury korekty, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Wobec powyższego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.