ILPP1/443-1186/14-2/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących.
ILPP1/443-1186/14-2/AIinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 3. potwierdzenie odbioru
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest producentem izolacji technicznych. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje w szczególności dostaw towarów na terytorium Polski. Po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury VAT, zdarza się, że Spółka musi dokonać korekty sprzedaży. Przyczyną przedmiotowych korekt mogą być np. pomyłki na fakturze, zwroty towarów, udzielenie rabatów potransakcyjnych (bonusów).

W związku z powyższym, Spółka wystawia na rzecz swoich kontrahentów faktury korygujące obniżające podstawę opodatkowania VAT. Spółka wysyła kontrahentom przedmiotowe dokumenty w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub w formie faktur elektronicznych.

W przypadku papierowych faktur korygujących wysyłanych za pośrednictwem poczty, fakt ten jest każdorazowo odnotowywany w książce nadawczej Spółki.

Spółka gromadzi potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez kontrahentów, które mogą przybierać różne formy, w szczególności jest to:

 1. kserokopia faktury korygującej z pieczątką lub podpisem kontrahenta, wysyłana przez niego do Spółki za pośrednictwem poczty;
 2. korespondencja mailowa, w której kontrahent potwierdza, że otrzymał fakturę korygującą;
 3. wyciąg z rachunku bankowego lub załącznik do przelewu (przesłany mailowo), w których treści wskazane są numery faktur i faktur korygujących, których dotyczy płatność (uwzględniająca potrącenie należności z faktur korygujących);
 4. kompensata wzajemnych należności i zobowiązań dokumentowana za pomocą sporządzanego przez kontrahenta lub Spółkę uzgodnienia sald rozliczeń kontrahenta i Spółki, uwzględniającego kwotę wynikającą z faktury korygującej (tzw. potwierdzenia kompensaty), ze wskazaniem numerów faktur i kompensowanej faktury korygującej. Dokument ten jest wysyłany przez nabywcę do Spółki lub przez Wnioskodawcę do nabywcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych faktur korygujących w przypadku posiadania opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dokumentów...
 2. Czy w przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej w odniesieniu do pytania numer 1, Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres (w zależności od przyjętej formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahenta):
  • w którym, zgodnie z informacjami wynikającymi z otrzymanej przez Spółkę kserokopii faktury korygującej lub korespondencji mailowej skierowanej do Spółki, w której kontrahent potwierdza, że otrzymał fakturę korygującą,
  • w którym, zgodnie z informacjami wskazanymi w wyciągu z rachunku bankowego lub w załączniku do przelewu, kontrahent obniżył kwotę należną z tytułu kolejnej dostawy o kwotę wynikającą z danej faktury korygującej,
  • w którym, zgodnie z uzyskanym od nabywcy lub sporządzonym przez Spółkę potwierdzeniem kompensaty, strony transakcji skompensowały swoje wzajemne zobowiązania z kwotą wynikającą z wystawionej faktury korygującej,

przy założeniu, że Spółka będzie posiadać powyższe dokumenty przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych faktur korygujących w przypadku posiadania opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dokumentów.

Ad. 2

Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres (w zależności od przyjętej formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahenta):

 • w którym, zgodnie z informacjami wynikającymi z otrzymanej przez Spółkę kserokopii faktury korygującej lub korespondencji mailowej skierowanej do Spółki, w której kontrahent potwierdza, że otrzymał fakturę korygującą,
 • w którym, zgodnie z informacjami wskazanymi w wyciągu z rachunku bankowego lub w załączniku do przelewu, kontrahent obniżył kwotę należną z tytułu kolejnej dostawy o kwotę wynikającą z danej faktury korygującej,
 • w którym, zgodnie z uzyskanym od nabywcy lub sporządzonym przez Spółkę potwierdzeniem kompensaty, strony transakcji skompensowały swoje wzajemne zobowiązania z kwotą wynikającą z wystawionej faktury korygującej,

przy założeniu, że Spółka będzie posiadać powyższe dokumenty przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 1

1. Regulacje dotyczące warunków i terminów obniżenia VAT należnego na gruncie ustawy VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.; dalej: ustawa o VAT), podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen oraz o wartość zwróconych towarów.

Przy czym, jak wynika z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zgodnie zaś z art. 29a ust. 14, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego przez wystawcę faktury korygującej jest uzależniona od posiadania przez niego potwierdzenia otrzymania tej faktury przez nabywcę. Jak wynika z powoływanych regulacji art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, dostawca towaru lub usługi jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. Celem powyższej regulacji jest zagwarantowanie, że obniżenie podatku należnego przez dostawcę towarów i usług znajdzie z drugiej strony odzwierciedlenie w obniżeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy w tym samym okresie.

Wnioskodawca chciałby jednakże podkreślić, że przepisy ustawy o VAT nie wskazują formy przedmiotowego potwierdzenia, co prowadzi do wniosku, że ustawodawca pozostawia podatnikom swobodę w tym zakresie.

W ocenie Wnioskodawcy, jedynym warunkiem uznania, że dana metoda potwierdzania odbioru jest akceptowalna z perspektywy przepisów podatkowych jest możliwość ustalenia, że nabywca otrzymał fakturę korygującą wystawioną przez dostawcę.

Dodatkowo, Spółka zwraca uwagę na zasadę otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym, wynikającą z brzmienia art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Stosownie do powoływanej regulacji, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wszelkie prawnie dopuszczalne dokumenty, które mogą stanowić dowód, że nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą uprawniają podatnika do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Należy również wskazać, że regulacje ustawy o VAT przewidują obecnie możliwość stosowania alternatywnych środków (różnych od potwierdzeń otrzymania faktury korygującej przez nabywcę), za pomocą których podatnik jest w stanie wykazać, że dochował należytej staranności, aby upewnić się, że nabywca towaru lub usługi miał możliwość zapoznania się z treścią faktury korygującej.

Zgodnie bowiem z wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Stosownie natomiast do ust. 16 powoływanego artykułu, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

W świetle powyższego należy wskazać, że począwszy od 1 stycznia 2014 r., w ściśle określonych okolicznościach podatnicy są uprawnieni do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego również w przypadku, gdy nie posiadają oni potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru. Możliwość ta jest jednakże uwarunkowana spełnieniem następujących przesłanek:

 • podatnik podjął próbę doręczenia wystawionej faktury korygującej i odpowiednio ten fakt udokumentował,
 • podatnik posiada dokumentację, z której wynika, że nabywca towaru ma świadomość, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Wnioskodawca jednakże podkreśla, że w jego ocenie, do zasad określonych w powoływanym art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT należy odwoływać się dopiero w sytuacji, gdy uzyskanie przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (pomimo podjętych prób) jest niemożliwe. Mając zaś na uwadze, że jak zostało wskazane w przedmiotowym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca gromadzi dokumentację potwierdzającą, że kontrahenci otrzymali wystawione przez niego faktury korygujące, przepisy te nie powinny znaleźć zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Niemniej jednak, nawet w sytuacji, gdyby Organ podatkowy uznał, że wskazane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dokumenty nie stanowią potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów Spółki w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, prawo Wnioskodawcy do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych faktur korygujących nie powinno zostać zakwestionowane. W takim przypadku nie ulega wątpliwości, że spełnione zostaną przesłanki wskazane w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, bowiem:

 • Wnioskodawca każdorazowo podejmuje próbę doręczenia wystawionej faktury korygującej, co jest dokumentowane poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji w książce nadawczej Spółki (w przypadku faktur korygujących w formie papierowej) lub w systemie poczty elektronicznej Spółki (w przypadku faktur korygujących w formie elektronicznej),
 • wszystkie dokumenty opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym stanowią zarówno potwierdzenie, że kontrahent Spółki otrzymał fakturę korygującą, jak również, że ma on świadomość, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej wystawionej przez Spółkę.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, podstawą do obniżenia przez niego podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych przez niego faktur korygujących jest art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

2. Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz linia interpretacyjna organów podatkowych.

Należy podkreślić, że zaprezentowany w punkcie 1 powyżej pogląd, zgodnie z którym dowodem potwierdzającym otrzymanie faktury korygującej przez nabywcę mogą być wszelkie prawnie dopuszczalne dokumenty znajduje oparcie zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak również w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów.

Przykładowo, jak wynika z treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Po 247/12: „(...) potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę może nastąpić, co do zasady, w każdej, niebudzącej wątpliwości faktycznych, formie”.

Analogiczne do powyższych wnioski płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 maja 2014 r. (sygn. IPPP1/443-296/14-2/PR), który wskazał, że: „(...) żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest aby sprzedawca posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż”. Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r. (sygn. IPPP1/443-200/14-2/AP) oraz z dnia 9 maja 2014 r. (sygn. IPPP1/443-409/14-2/AW).

W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 listopada 2013 r.(sygn. IPTPP2/443-705/13-2/KW), który podkreślił, że „(...) w celu sprostania warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę pomocne mogą być wszelkie czynności zmierzające do otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej”. Co za tym idzie, w ocenie organu podatkowego: „Dopuszczalne są wszelkie formy, które będą jednoznacznie potwierdzały, że Wnioskodawca dochował należytej staranności upewnić się, że kontrahent jest w posiadaniu korekt faktury i że zapoznał się nią oraz, że przedmiotowa transakcja została faktycznie zrealizowana na warunkach w danej korekcie faktury”.

3. Formy uzyskiwania potwierdzenia otrzymaniu faktur korygujących przez kontrahentów przyjęte przez Wnioskodawcę.

W opinii Spółki, przyjęte przez nią formy uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez kontrahentów spełniają wymóg podkreślany przez sądy administracyjne oraz organy podatkowe. Każdy z wymienionych w przedmiotowym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym dowodów stanowi bowiem podstawę do stwierdzenia, że kontrahent Spółki otrzymał wystawioną przez Spółkę fakturę korygującą.

W pierwszej kolejności Spółka podkreśla, że w odniesieniu do takich form przyjętych przez Spółkę, jak:

 • kserokopia faktury korygującej opatrzonej pieczątką lub podpisem kontrahenta oraz
 • korespondencja mailowa, w której kontrahent potwierdza otrzymanie faktury korygującej, fakt otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej wystawionej przez Spółkę nie powinien budzić najmniejszych wątpliwości. W obu wskazanych powyżej przypadkach nabywca wprost potwierdza, że otrzymał przedmiotowy dokument. Czyni to odpowiednio poprzez przybicie stosownej pieczęci lub złożenie podpisu, bądź przekazując tę informację w skierowanej do Spółki korespondencji.

W ocenie Spółki, wyciąg z rachunku bankowego lub załącznik do przelewu, w których treści, wskazane są numery faktur i faktur korygujących, których dotyczy płatność również stanowią jednoznaczny dowód, że kontrahent otrzymał fakturę korygującą wystawioną przez Spółkę i miał sposobność zapoznać się z jej treścią (uwzględnia on bowiem potrącenie należności z faktur korygujących).

Dodatkowo należy podkreślić, że potwierdzanie odbioru faktury korygującej przez nabywcę za pomocą wyciągu bankowego, w którego treści znajduje się odniesienie do numeru faktury korygującej zmniejszającej jest uznawane przez organy podatkowe za formę dopuszczalna. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Tytułem przykładu można przytoczyć interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 lipca 2014 r. (sygn. ILPP1/443-279/14-2/MK), który uznał, że „Ponieważ – jak wskazano powyżej – przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. nie narzucają formy w jakiej potwierdzenie odbioru faktur korygujących ma być dokonane, zatem strony mają swobodę wyboru metody tego potwierdzenia. Jeżeli więc, na rachunku bankowym – wyciągu bankowym – znajdują się numery faktur korygujących, które odbiorcy uwzględnili w kwotach płatności, mogą być one uznane za potwierdzenie odbioru faktur w nich wyszczególnionych”.

Ponadto Spółka wskazuje, że w przypadku tzw. potwierdzenia kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań wystawianego przez kontrahenta lub sporządzonego przez Spółkę również ma ona pewność, że kontrahent, poprzez uwzględnienie kwoty korekty (np. rabatu) w saldzie rozliczeń ze Spółką musiał uprzednio otrzymać fakturę korygującą, z której przedmiotowa korekta wynikała i tym samym mieć możliwość zapoznania się z jej treścią.

Ad.2

Mając na uwadze brzmienie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w zależności od przyjętej formy potwierdzania odbioru faktury korygującej przez nabywcę będzie on uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku odpowiednio:

 1. w rozliczeniu za okres, w którym, zgodnie z informacjami wynikającymi z otrzymanej przez Spółkę kserokopii faktury korygującej lub korespondencji mailowej skierowanej do Spółki, kontrahent otrzymał daną fakturę korygującą,
 2. w rozliczeniu za okres, w którym, zgodnie z informacjami wynikającymi z wyciągu bankowego lub załącznika do przelewu kontrahent obniżył kwotę należną z tytułu kolejnej dostawy o kwotę wynikającą z danej faktury korygującej,
 3. w rozliczeniu za okres, w którym zgodnie z uzyskanym od nabywcy lub sporządzonym przez Spółkę potwierdzeniem kompensaty strony transakcji skompensowały swoje wzajemne zobowiązania z kwotą wynikającą z wystawionej faktury korygującej, zakładając, że Spółka znajdzie się w posiadaniu powyższych dokumentów przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres.

Posługując się przykładem: przy założeniu, że Spółka udzieli kontrahentom A, B, C i D rabatu, wystawi na ich rzecz faktury korygujące zmniejszające w dniu 5 września i odpowiednio:

 1. w dniu 10 września kontrahent A potwierdzi otrzymanie przedmiotowej faktury poprzez przybicie pieczęci lub podpisanie kserokopii i następnie wyśle ten dokument pocztą,
 2. w dniu 12 września kontrahent B wystosuje do Spółki korespondencję w formie mailowej, w której potwierdzi fakt otrzymania przedmiotowej faktury korygującej w tym samym dniu,
 3. w dniu 13 września kontrahent C obniży kwotę należną z tytułu kolejnej dostawy zrealizowanej przez Spółkę na jego rzecz o kwotę wynikającą z przedmiotowej faktury korygującej, co znajdzie potwierdzenie w tytule dokonanego przelewu bankowego lub załącznika do przelewu (w których zostanie wskazany numer faktury dokumentującej tę kolejną dostawę oraz faktury korygującej, z której wynika udzielony przez Spółkę rabat),
 4. w dniu 10 września kontrahent D lub Spółka uwzględni kwotę wynikającą z przedmiotowej faktury korygującej poprzez skompensowanie wzajemnych należności i zobowiązań, co zostanie udokumentowane potwierdzeniem kompensaty (opatrzonym datą 10 września), które następnie zostanie wysłane pocztą do Spółki lub przez Spółkę do kontrahenta.

W ocenie Spółki, będzie ona uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku wynikających ze wskazanych powyżej faktur korygujących w rozliczeniu za wrzesień pod warunkiem, że będzie w posiadaniu:

 • kserokopii faktury korygującej opatrzonej pieczęcią lub podpisem nabywcy (a);
 • wiadomości potwierdzającej otrzymanie faktury korygującej w formie mailowej (b);
 • wyciągu bankowego lub załącznika do przelewu, zawierającego pozycję, w której opisie znajdzie się numer faktury korygującej, z której wynika udzielony przez Spółkę rabat (c);
 • potwierdzenia kompensaty (d)

przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres (tj. do dnia 25 października).

Jednocześnie Wnioskodawca zauważa, że nawet gdyby Organ podatkowy uznał, że podstawą do obniżenia przez Wnioskodawcę podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych przez niego faktur korygujących jest art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, we wskazanych powyżej terminach zostaną spełnione obie przesłanki, o których mowa w tym przepisie (wówczas Spółka będzie bowiem posiadać dokumentację zarówno potwierdzająca podjęcie przez nią próby doręczenia faktury korygującej nabywcy, jak również stanowiącą dowód, że kontrahent wiedział, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej wystawionej przez Spółkę). Konsekwentnie, w takim przypadku zostanie wypełniony warunek, o którym mowa w art. 29a ust. 16 ustawy o VAT, zatem Spółka będzie miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku wynikających ze wskazanych powyżej faktur korygujących w rozliczeniu za wrzesień.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy).

Na podstawie art. 29a ust. 15 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W świetle art. 29a ust. 16 ustawy, przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Według art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jak wynika z ust. 2 powyższego artykułu, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Przepis art. 106j ust. 3 ustawy stanowi, że w przypadku gdy podatnik udziela upustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonywanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Wskazać należy, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Wystawia się je w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Uregulowania zawarte w ustawie mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Zatem jeżeli faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które faktura ta dokumentowała, uległo zmianie, to powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami. Tym samym, uwzględniając treść powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą.

Przy czym zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy, warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy). Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, który ma potwierdzić jej otrzymanie, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z jej wystawieniem. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Należy przy tym wskazać, że ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie to może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, odrębne pisemne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej lub przesłanie zwrotne kopi podpisanej faktury korygującej. Żaden przepis nie określa zatem specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług – dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży – posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą. Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest producentem izolacji technicznych. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje w szczególności dostaw towarów na terytorium Polski. Po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury VAT, zdarza się, że Spółka musi dokonać korekty sprzedaży. Przyczyną przedmiotowych korekt mogą być np. pomyłki na fakturze, zwroty towarów, udzielenie rabatów potransakcyjnych (bonusów). W związku z powyższym, Spółka wystawia na rzecz swoich kontrahentów faktury korygujące obniżające podstawę opodatkowania VAT. Spółka wysyła kontrahentom przedmiotowe dokumenty w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub w formie faktur elektronicznych. W przypadku papierowych faktur korygujących wysyłanych za pośrednictwem poczty, fakt ten jest każdorazowo odnotowywany w książce nadawczej Spółki. Spółka gromadzi potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez kontrahentów, które mogą przybierać różne formy, w szczególności jest to:

 1. kserokopia faktury korygującej z pieczątką lub podpisem kontrahenta, wysyłana przez niego do Spółki za pośrednictwem poczty;
 2. korespondencja mailowa, w której kontrahent potwierdza, że otrzymał fakturę korygującą;
 3. wyciąg z rachunku bankowego lub załącznik do przelewu (przesłany mailowo), w których treści wskazane są numery faktur i faktur korygujących, których dotyczy płatność (uwzględniająca potrącenie należności z faktur korygujących);
 4. kompensata wzajemnych należności i zobowiązań dokumentowana za pomocą sporządzanego przez kontrahenta lub Spółkę uzgodnienia sald rozliczeń kontrahenta i Spółki, uwzględniającego kwotę wynikającą z faktury korygującej (tzw. potwierdzenia kompensaty), ze wskazaniem numerów faktur i kompensowanej faktury korygującej. Dokument ten jest wysyłany przez nabywcę do Spółki lub przez Wnioskodawcę do nabywcy.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych faktur korygujących w przypadku posiadania opisanych w stanie sprawy dokumentów w rozliczeniu za okres (w zależności od przyjętej formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahenta):

 • w którym, zgodnie z informacjami wynikającymi z otrzymanej przez Spółkę kserokopii faktury korygującej lub korespondencji mailowej skierowanej do Spółki, w której kontrahent potwierdza, że otrzymał fakturę korygującą,
 • w którym, zgodnie z informacjami wskazanymi w wyciągu z rachunku bankowego lub w załączniku do przelewu, kontrahent obniżył kwotę należną z tytułu kolejnej dostawy o kwotę wynikającą z danej faktury korygującej,
 • w którym, zgodnie z uzyskanym od nabywcy lub sporządzonym przez Spółkę potwierdzeniem kompensaty, strony transakcji skompensowały swoje wzajemne zobowiązania z kwotą wynikającą z wystawionej faktury korygującej,

przy założeniu, że Spółka będzie posiadać powyższe dokumenty przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres.

Art. 29a ust. 13 ustawy przewiduje prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy pod warunkiem otrzymania przed terminem złożenia deklaracji potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Dopiero w sytuacji, gdy uzyskanie takiego rodzaju potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, sprzedawca po wykazaniu, że dochował należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu faktury korygującej lub też, że zapoznał się z taką fakturą oraz, że dana transakcja została rzeczywiście zrealizowana w określonych w korekcie faktury warunkach, będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania.

Ponadto jak wskazano powyżej regulacje ustawy o podatku od towarów i usług stanowią, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy. Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest bowiem doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Uregulowania zawarte w ustawie o VAT mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A. W wyroku tym TSUE wskazał, że „(...) posiadanie przez dostawcę towarów lub usług potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług nadaje się do tego, by wykazać, że ów nabywca został poinformowany o fakcie, że powinien on obliczyć zakres swego ewentualnego prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie wskazanej korekty faktury. (...) Ponadto, mając na uwadze, że posiadanie omawianego potwierdzenia odbioru umożliwia dostawcom towarów i usług obliczenie należnego podatku VAT na podstawie kwot wskazanych na korekcie faktury lub uzyskanie zwrotu całości nadwyżki podatku VAT uiszczonej na rzecz organów podatkowych, wymóg ów co do zasady nie podważa neutralności podatku VAT. (...) Jeżeli uzyskanie – w rozsądnym terminie – przez dostawcę towarów lub usług zwrotu nadwyżki podatku VAT uiszczonej na rzecz organów podatkowych na podstawie pierwotnej faktury jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione ze względu na warunek sporny w postępowaniu krajowym, to zasady neutralności podatku VAT i proporcjonalności wymagają, by dane państwo członkowskie umożliwiło podatnikowi wykazanie przed organami podatkowymi przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury. W tym celu mogą posłużyć kopie korekty faktury i pisma z przypomnieniem skierowane do nabywcy towarów lub usług celem wysłania potwierdzenia odbioru oraz, jak podniosła KFP na rozprawie – co nie zostało w tym aspekcie zakwestionowane – dowody zapłaty lub przedłożenie dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług”. Podsumowując powyższe rozważania TSUE stwierdził, że „Wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT. Zasady neutralności podatku VAT oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednakże, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed krajowymi organami podatkowymi przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury”.

Zatem z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wyraźnie wynika, że podatnik powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi posiadać dokumentację potwierdzającą próbę doręczenia faktury korygującej oraz wykazać, że rzeczywiście doszło do obniżenia podstawy opodatkowania oraz, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał.

W powołanym wyżej wyroku Trybunał stanął na stanowisku, że o ile samo zawarcie przez przepis prawa krajowego obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury nie narusza reguł wspólnotowych podatku od wartości dodanej, to jednak w praktyce mogłoby do takiego naruszenia dochodzić, poprzez zawężanie w niektórych sytuacjach możliwości dowodzenia przez podatnika, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażone w przywołanym wyroku jest zatem warunkowe w tym znaczeniu, że Sąd ten uzależnił znaczenie uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty faktury dla obniżenia podstawy opodatkowania od wystąpienia szczególnych okoliczności w postaci braku możliwości lub nadmiernych trudności w uzyskaniu przez podatnika tego potwierdzenia w rozsądnym terminie, dopuszczając w szczególnych przypadkach substytuty tego potwierdzenia.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnego wymogu dotyczącego formy takiego potwierdzenia. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej, fax potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną, czy też posiadanie dowodów zapłaty lub dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług – jeżeli umowa tak stanowi, że rozliczenie nastąpi dopiero po otrzymaniu korekty.

Przy ocenie zgodności zapisów ustawy o VAT z prawem wspólnotowym ten wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwości do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, że podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź też prawa tego nie ma.

Nie oznacza to jednak, że podatnik może w ogóle zrezygnować z otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej uzasadniając tę rezygnację niedogodnościami natury technicznej bądź z góry zakładanym brakiem współpracy występującym po stronie kontrahenta.

Podkreślić raz jeszcze należy, że ustawodawca w analizowanych przepisach nie wskazał na konkretne formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Ani powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani ww. orzeczenie TSUE nie wskazują, jaką dokumentację należy posiadać, aby potwierdzała ona dochowanie należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca posiada wiedzę w zakresie wystawionej faktury korygującej. Dopuszczalne są zatem wszelkie formy, które jednoznacznie będą potwierdzały powyższe okoliczności.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane regulacje, w tym w szczególności fakt, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie narzucają formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej należy stwierdzić, że w przypadku faktur korygujących, zgodnie z którymi podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w fakturze dokumentującej odpłatną dostawę i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej w formach, na które wskazał w opisie sprawy Wnioskodawca, tj.:

 1. kserokopia faktury korygującej z pieczątką lub podpisem kontrahenta, wysyłana przez niego do Spółki za pośrednictwem poczty;
 2. korespondencja mailowa, w której kontrahent potwierdza, że otrzymał fakturę korygującą;
 3. wyciąg z rachunku bankowego lub załącznik do przelewu (przesłany mailowo), w których treści wskazane są numery faktur i faktur korygujących, których dotyczy płatność (uwzględniająca potrącenie należności z faktur korygujących);
 4. kompensata wzajemnych należności i zobowiązań dokumentowana za pomocą sporządzanego przez kontrahenta lub Spółkę uzgodnienia sald rozliczeń kontrahenta i Spółki, uwzględniającego kwotę wynikającą z faktury korygującej (tzw. potwierdzenia kompensaty), ze wskazaniem numerów faktur i kompensowanej faktury korygującej. Dokument ten jest wysyłany przez nabywcę do Spółki lub przez Wnioskodawcę do nabywcy,

uprawniać będzie Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania. Z dokumentów tych bowiem można wywieść, że kontrahent – nabywca – zapoznał się z treścią faktury korygującej. Prawo obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz kwoty podatku należnego będzie przysługiwać w rozliczeniu za okres (w zależności od przyjętej formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahenta), przy założeniu, że Spółka będzie posiadać powyższe dokumenty przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres.

Podsumowując należy stwierdzić, że Spółka jest/będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwoty wynikające z wystawianych faktur korygujących w przypadku posiadania opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dokumentów - w rozliczeniu za okres (w zależności od przyjętej formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahenta), tj.:

 • w którym, zgodnie z informacjami wynikającymi z otrzymanej przez Spółkę kserokopii faktury korygującej lub korespondencji mailowej skierowanej do Spółki, w której kontrahent potwierdza, że otrzymał fakturę korygującą,
 • w którym, zgodnie z informacjami wskazanymi w wyciągu z rachunku bankowego lub w załączniku do przelewu, kontrahent obniżył kwotę należną z tytułu kolejnej dostawy o kwotę wynikającą z danej faktury korygującej;
 • w którym, zgodnie z uzyskanym od nabywcy lub sporządzonym przez Spółkę potwierdzeniem kompensaty, strony transakcji skompensowały swoje wzajemne zobowiązania z kwotą wynikającą z wystawionej faktury korygującej

przy założeniu, że Spółka będzie posiadać powyższe dokumenty przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.