IBPP3/4512-100/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do obniżenia obrotu i kwoty podatku należnego z tytułu wystawienia faktury korygującej, w sytuacji gdy nabywca po potwierdzeniu odbioru faktury korygującej zwrócił sprzedawcy tę korektę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia obrotu i kwoty podatku należnego z tytułu wystawienia faktury korygującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia obrotu i kwoty podatku należnego z tytułu wystawienia faktury korygującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 21 kwietnia 2015 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stan faktyczny miał miejsce w 2012 roku. Wnioskodawca wykonał wówczas prace zlecone przez Gminę. Za część wykonanych prac Gmina nie zapłaciła. Była to kwota 150.355,42 zł. Na tę kwotę Wnioskodawca wystawił zgodnie z umową trzy faktury, tj. kolejno na 108.356,57 zł / 9.979,00 zł / 32.019,85 zł, zaksięgował je i rozliczył płacąc podatek należny. Gmina te faktury przyjęła, a następnie odesłała. Wnioskodawca był zmuszony złożyć pozew do Sądu Okręgowego. Po procesie zapadł wyrok, w którym Sąd utrzymał w mocy kwoty 108.356,57 zł i 9.979,00 zł i nakazał je Gminie zapłacić. Gmina ww. faktury zapłaciła. Odnośnie trzeciej tj. nr ... , Sąd po analizach biegłych skorygował ją na minus przyznając Wnioskodawcy z tej faktury kwotę 3.733,22 zł. Gmina złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego. Dnia 16 grudnia 2014 r. Wnioskodawca dokonał korekty faktury...z 18 lutego 2013 r. i dostarczył ją do biura podawczego w Gminie wraz z oryginałem faktury w dniu 19 grudnia 2014 r. Po kilkunastu dniach Gmina odesłała Wnioskodawcy oryginał faktury ... z korektą do niej zasądzoną, a kwotę z korekty tj. 3.733,22 zł zapłaciła wraz z kosztami sądowymi wypełniając wyrok sądowy. Wnioskodawca dostarczył osobiście fakturę nr ... i fakturę korygującą nr ... na dziennik podawczy Urzędu Gminy i posiada potwierdzenie odbioru na podstawie przybitej prezentaty z pieczątką Urzędu Gminy i datą jej przyjęcia przez Gminę w dniu 19 grudnia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy odesłanie przez Gminę oryginału faktury ... z dnia 18 lutego 2013 r. wraz z korektą do niej nie przeszkadza w rozliczeniu z działalności Wnioskodawcy korekty ww. i czy Wnioskodawca ma prawo do korekty (ponieważ zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego Gmina zapłaciła Wnioskodawcy kwotę 3.733,22 zł, a nie kwotę 32.019,85 zł)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 29a ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca ma prawo i obowiązek wykonać korektę do faktury ... z 18 lutego 2013 r., ponieważ zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z 18 czerwca 2014 r. jak również z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 16 grudnia 2014 r. Gmina zapłaciła Wnioskodawcy kwotę 3.733,22 zł, a nie jak pierwotnie było zafakturowane 32.019,85 zł. Wnioskodawca uważa, że okoliczność jaką było przyjęcie faktury i korekty, a następnie odesłanie przez Gminę faktury ... z 18 lutego 2013 r. i korekty do niej nr ... z 16 grudnia 2014 r. nie zwalnia Wnioskodawcy z prawa i obowiązku dokonania korekty do ww. faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatna świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 i w art. 8 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), przy czym towarami – w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przez sprzedaż, z kolei, rozumie się dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrz wspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Według art. 106j ust. 1 cyt. ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

-podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jak wynika z ust. 2 ww. artykułu, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

W tym miejscu przywołać należy art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na podstawie ust. 10 ww. artykułu, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13 ustawy).

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (ust. 14 ww. artykułu).

Ponadto, na podstawie art. 29a ust. 15 powołanej ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 – ust. 16 cyt. artykułu.

Z literalnej wykładni cytowanego art. 29a ust. 13 ustawy o VAT wynika, że warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy).

Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić jej otrzymanie, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z jej wystawieniem. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

Przytoczone regulacje stanowią, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatek należny muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Wskazać przy tym należy, że ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. przez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej, lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

Zatem, w przypadku posiadania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej dokumentującej pomyłki w wystawionych pierwotnie fakturach, zwroty towarów, czy udzielone po dokonaniu sprzedaży rabaty, opusty lub obniżki cen, a także dokonane nabywcy zwroty całości lub części zapłaty, podatnik będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz należnego podatku VAT.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii czy może dokonać korekty obrotu ustalonego wyrokiem Sądu, jeżeli fakturę pierwotną i korektę do tej faktury Wnioskodawca dostarczył do nabywcy tj. Gminy w dniu 19 grudnia 2014 r., a po kilku dniach Gmina odesłała oryginał faktury z korektą do niej sporządzoną, ale kwotę z korekty Gmina zapłaciła wraz z kosztami sądowymi, wypełniając wyrok Sądu.

Wnioskodawca wskazał, że w wyniku procesu sądowego Sąd Okręgowy odnośnie faktury nr ... wystawionej na rzecz nabywcy tj. Gminy, po analizach biegłych skorygował wartość faktury in minus przyznając Wnioskodawcy kwotę 3.733,22 zł zamiast kwoty 32.019,85 zł. Powyższe orzeczenie został utrzymane przez Sąd Apelacyjny. Zatem Wnioskodawca wystawił w dniu 16 grudnia 2014 r. fakturę korygującą nr ... do faktury ... z 18 lutego 2013 r. i dostarczył ją na dziennik podawczy Urzędu Gminy i posiada potwierdzenie odbioru na podstawie przybitej prezentaty z pieczątką Urzędu Gminy i datą jej przyjęcia przez Gminę w dniu 19 grudnia 2014 r. Z treści wniosku wynika ponadto, że Gmina korektę uznała, skoro kwotę 3.733,22 zł zapłaciła wraz z kosztami sądowymi, wypełniając tym samym wyrok sądowy.

Z brzmienia przedstawionych regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą, zgodnie z art. 106j ustawy o VAT, a podatnik musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej, by skorzystać z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego wykazanej na fakturze pierwotnej.

Mając na uwadze stan faktyczny stwierdzić należy, że Wnioskodawca dopełnił formalności wynikających z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT tj. dostarczył fakturę korygującą na dziennik podawczy Urzędu Gminy i posiada potwierdzenie odbioru na podstawie przybitej prezentaty w dniu 19 grudnia 2014 r.

Przyjąć zatem należy, że faktura korygująca została doręczona do nabywcy towarów i usług, a Wnioskodawca posiada potwierdzenie jej odbioru.

Mając na uwadze przedstawione powyżej przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej nr ... z 16 grudnia 2014 r., niezależnie od okoliczności, że Gmina odesłała Wnioskodawcy oryginał faktury ... z 18 lutego 2013 r. wraz z korektą do niej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.