IBPP2/4512-951/15/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Przedmiotem działalności sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest przede wszystkim internetowa sprzedaż artykułów oświetleniowych i innych artykułów użytku domowego. Niniejsze zapytanie dotyczy tylko sprzedaży internetowej dokonywanej przez Wnioskodawcę na terytorium Polski.

Przeprowadzenie transakcji zakupu w sklepie internetowym Wnioskodawcy możliwe jest dopiero po dokonaniu rejestracji w sklepie internetowym oraz zaakceptowaniu oferty na wybrany towar.

Spółka jest w Polsce zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Niniejszy wniosek dotyczy dwóch stanów faktycznych.

Stan faktyczny nr 1.

Pierwszy stan faktyczny występował od 1 stycznia 2014 roku do dnia 16 lutego 2015 roku. Zgodnie z wówczas obowiązującymi zasadami aby dokonać zwrotu towarów klient musiał skontaktować się z działem obsługi klienta telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.

Po otrzymaniu przez Spółkę informacji od klienta o zamiarze zwrotu towaru klient otrzymywał od Wnioskodawcy etykietę, którą musiał przykleić do opakowania zwracanego towaru. Na etykiecie znajdowały się informacje o adresie Wnioskodawcy, adresie klienta oraz dane pozwalające zidentyfikować przesyłkę. Przekazanie etykiety miało na celu ułatwienie procedury zwrotu klientowi, zwolnienie klienta z kosztu wysłania zwracanych towarów (koszty przesłania zwracanych towarów ponosił Wnioskodawca) oraz sprawną identyfikację przesyłki po jej dotarciu do magazynu.

Po otrzymaniu zwracanego towaru przez Wnioskodawcę niemal równocześnie dokonywane były dwie czynności:

 • wysłanie klientowi faktury korygującej w formacie PDF (na adres e-mailowy podany przy rejestracji na stronie internetowej), oraz
 • zwrot ceny zakupu na rachunek bankowy klienta (na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata za nabyty towar).

Ostatnim etapem całej procedury było podjęcie przez Wnioskodawcę próby telefonicznego oraz e-mailowego skontaktowania się z klientem w celu potwierdzenia, że cała procedura, z jego punktu widzenia, została zakończona pomyślnie.

Bardzo często Wnioskodawca nie uzyskiwał potwierdzenia, że klient otrzymał fakturę korygującą. Niniejsze zapytanie dotyczy sytuacji, w której Wnioskodawca takiego potwierdzenia nie uzyskiwał.

Stan faktyczny nr 2

Drugi stan faktyczny obowiązuje począwszy od 16 lutego 2015 roku. Wówczas Spółka dokonała zmian procedury zwrotu towarów przez klientów. Istotą tych zmian było wprowadzenie zautomatyzowanego systemu informatycznego.

Obecnie procedura zwrotu towarów wygląda następująco:

 • Po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie internetowym Wnioskodawcy klient wybiera opcję zwrotu towarów, jednocześnie zaznaczając rodzaj i ilość zwracanego towaru oraz wybierając przyczynę (np. uszkodzenie towaru) zwrotu. Na życzenie klienta, pracownik działu obsługi klienta, wprowadza do systemu informacje o zwracanych artykułach.
 • System informatyczny rejestruje działanie klienta na serwerze.
 • Gdy system zaakceptuje inicjatywę zwrotu, na podany przez klienta adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie otrzymania zwrotu, wskazujące na rodzaj i ilość zwracanego produktu.
 • Po przetworzeniu informacji przez system informatyczny klient otrzymuje na wskazany adres e-mail etykietę zwrotu towaru. Przesłaną etykietę klient musi wydrukować i przykleić na opakowanie zwracanego produktu. Następnie klient ma 14 dni na zaplanowanie odbioru paczki przez kuriera.
 • Gdy zwrócony towar trafi do magazynu Wnioskodawcy, system informatyczny tworzy odpowiednią fakturę korygującą i wysyłają na adres e-mail klienta.
 • W tym czasie zlecany jest również zwrot pieniędzy dla klienta (na konto, z którego została dokonana płatność przez klienta).

Bardzo często Wnioskodawca nie uzyskuje potwierdzenia, że klient otrzymał fakturę korygującą. Niniejsze zapytanie dotyczy sytuacji, w której Wnioskodawca takiego potwierdzenia nie uzyskuje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w stanie faktycznym nr 1 Wnioskodawca ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny o wartości wynikające z wystawionych faktur korygujących, mimo że Spółka nie uzyskała potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury korygującej...

Czy w stanie faktycznym nr 2 Wnioskodawca ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny o wartości wynikające z wystawionych faktur korygujących, mimo że Spółka nie uzyskała potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury korygującej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym nr 1 Spółka ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny o wartości wynikające z wystawionych faktur korygujących, mimo że Spółka nie uzyskała potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury korygującej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym nr 2 Spółka ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny o wartości, wynikające z wystawionych faktur korygujących, mimo że Spółka nie uzyskała potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury korygującej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Art. 29a ust. 13 ustawy o VAT stanowi, że w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zgodnie z art. 29a ust. 15 ustawy o VAT warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej, dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W analizowanej sprawie kluczowe znaczenie ma art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Przepis ten odnosi się bowiem do sytuacji, w której podatnik nie posiada potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej.

Zgodnie z tym przepisem, uzyskanie potwierdzenia dostarczenia nabywcy faktury korygującej nie jest warunkiem koniecznym do obniżenia podatku należnego o podatek wynikający z faktur korygujących, jeżeli następujące warunki są spełnione łącznie:

i) nastąpiła udokumentowana próba doręczenia faktury korygującej, oraz

ii) z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zdaniem Wnioskodawcy w analizowanych stanach faktycznych obie te przesłanki są spełnione.

Odnosząc się do pierwszej przesłanki, tj. wymogu, zgodnie z którym musi nastąpić udokumentowana próba doręczenia faktury korygującej; należy stwierdzić, że w obu przypadkach (stanach faktycznych) jest ona spełnioną, ponieważ - zarówno w stanie faktycznym nr 1 jak i w stanie faktycznym nr 2 - dochodzi do e-mailowej wysyłki faktury korygującej w formacie PDF. Takie działanie bez wątpienia stanowi „udokumentowaną próbę doręczenia faktury korygującej”. O tym, że próby są udokumentowane przesądza fakt, że wszystkie wysłane do klientów maile z fakturami korygującymi są przez Spółkę przechowywane.

Zdaniem Wnioskodawcy oczywistym jest również to, że w obydwóch stanach faktycznych spełniony jest również drugi warunek, tj. z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Świadczą o tym następujące działania klienta:

 • za każdym razem to klient wychodzi z inicjatywą zwrotu towarów, albo poprzez zgłoszenie chęci zwrotu towarów telefonicznie, e-mailowo (w stanie faktycznym nr 1) albo poprzez zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym i wybór opcji zwrotu towarów;
 • za każdym razem to klient odsyła towar do Spółki poprzedzając to wydrukowaniem i przyklejeniem etykiety oraz umówieniem terminu odbioru towarów z kurierem;
 • klient otrzymuje na swój adres e-mailowy potwierdzenie przyjęcia zwracanego towaru do magazynu (tylko w stanie faktycznym nr 2) oraz fakturę korygującą w formie dokumentu PDF;
 • za każdym razem klient otrzymuje na swój rachunek bankowy przelewem zwrot ceny za zwracany towar.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że za każdym razem klient jest inicjatorem oraz aktywnym uczestnikiem procedury zwrotu towarów. Końcowym elementem całej procedury jest natomiast otrzymanie przez klienta zwrotu ceny na rachunek bankowy (Spółka oczywiście posiada potwierdzenie dokonania zwrotu ceny klientowi). W związku z tym jest oczywistym, że jest on świadom tego, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Na słuszność przedstawionej powyżej interpretacji art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT wskazuje treść uzasadnienia dla wprowadzenia tego przepisu (Druk nr 805, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, str. 32): „Złagodzenie stosowania warunku, o którym mowa w ust. 13 i 14, w przypadkach gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez odbiorcę pomimo udokumentowania próby dostarczenia tej faktury korygującej, umożliwi podatnikowi w takich przypadkach obniżenie podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za kolejny okres rozliczeniowy, jeżeli z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca posiada wiedzę, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w takiej fakturze (z tym że stosownie do ust. 16, obniżenie podstawy opodatkowania nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostaną spełnione obie przesłanki wymienione w ust. 15 pkt 4). Przykładowo dokumentacją taką może być korespondencja prowadzona pomiędzy kontrahentami co do warunków transakcji i udzielonego rabatu czy też dokonanego zwrotu towarów, jak również dokument potwierdzający przekaz środków pieniężnych przez podatnika swojemu kontrahentowi (lub odwrotnie) w związku z tą transakcją. Proponowany zapis realizuje tezy wyroku TSUE w sprawie C-588/10.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy w stanie faktycznym numer 1 oraz 2 Spółka ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny o wartość, która wynika z wystawionych faktur korygujących, mimo że Spółka nie otrzymała potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 10 ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13 ustawy).

Stosownie do art. 29a ust. 15 ustawy o VAT warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Na podstawie art. 15 ust. 16 ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Należy zauważyć, że ww. przytoczone regulacje prawne stanowią, iż kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest bowiem doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowania zawarte w ustawie mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A. W wyroku tym TSUE wskazał, że „(...) posiadanie przez dostawcę towarów lub usług potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług nadaje się do tego, by wykazać, że ów nabywca został poinformowany o fakcie, że powinien on obliczyć zakres swego ewentualnego prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie wskazanej korekty faktury. (...) Ponadto, mając na uwadze, że posiadanie omawianego potwierdzenia odbioru umożliwia dostawcom towarów i usług obliczenie należnego podatku VAT na podstawie kwot wskazanych na korekcie faktury lub uzyskanie zwrotu całości nadwyżki podatku VAT uiszczonej na rzecz organów podatkowych, wymóg ów co do zasady nie podważa neutralności podatku VAT. (...) Jeżeli uzyskanie – w rozsądnym terminie – przez dostawcę towarów lub usług zwrotu nadwyżki podatku VAT uiszczonej na rzecz organów podatkowych na podstawie pierwotnej faktury jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione ze względu na warunek sporny w postępowaniu krajowym, to zasady neutralności podatku VAT i proporcjonalności wymagają, by dane państwo członkowskie umożliwiło podatnikowi wykazanie przed organami podatkowymi przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury. W tym celu mogą posłużyć kopie korekty faktury i pisma z przypomnieniem skierowane do nabywcy towarów lub usług celem wysłania potwierdzenia odbioru oraz, jak podniosła KFP na rozprawie – co nie zostało w tym aspekcie zakwestionowane – dowody zapłaty lub przedłożenie dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług”.

Podsumowując powyższe rozważania TSUE stwierdził, że „Wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT. Zasady neutralności podatku VAT oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednakże, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed krajowymi organami podatkowymi przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury”.

Z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wynika zatem, że podatnik winien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi posiadać dokumentację potwierdzającą próbę doręczenia faktury korygującej oraz wykazać, że rzeczywiście doszło do obniżenia podstawy opodatkowania oraz, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał.

W powołanym wyżej wyroku Trybunał stanął na stanowisku, że o ile samo zawarcie przez przepis prawa krajowego obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury nie narusza reguł wspólnotowych podatku od wartości dodanej, to jednak w praktyce mogłoby do takiego naruszenia dochodzić, poprzez zawężanie w niektórych sytuacjach możliwości dowodzenia przez podatnika, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażone w przywołanym wyroku jest zatem warunkowe w tym znaczeniu, że Sąd ten uzależnił znaczenie uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty faktury dla obniżenia podstawy opodatkowania od wystąpienia szczególnych okoliczności w postaci braku możliwości lub nadmiernych trudności w uzyskaniu przez podatnika tego potwierdzenia w rozsądnym terminie, dopuszczając w szczególnych przypadkach substytuty tego potwierdzenia.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnego wymogu dotyczącego formy takiego potwierdzenia. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej, fax potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną, czy też posiadanie dowodów zapłaty lub dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług.

Przy ocenie zgodności zapisów ustawy o VAT z prawem wspólnotowym ten wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwości do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, że podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź też prawa tego nie ma.

Nie oznacza to jednak, że podatnik może w ogóle zrezygnować z otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej uzasadniając tę rezygnację niedogodnościami natury technicznej bądź z góry zakładanym brakiem współpracy występującym po stronie kontrahenta.

Podkreślić raz jeszcze należy, że ustawodawca w analizowanych przepisach nie wskazał na konkretne formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Ani powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani ww. orzeczenie TSUE nie wskazują, jaką dokumentację należy posiadać, aby potwierdzała ona dochowanie należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca posiada wiedzę w zakresie wystawionej faktury korygującej. Dopuszczalne są zatem wszelkie formy, które jednoznacznie będą potwierdzały powyższe okoliczności.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest internetowa sprzedaż artykułów oświetleniowych i innych artykułów użytku domowego. Przeprowadzenie transakcji zakupu w sklepie internetowym Wnioskodawcy możliwe jest dopiero po dokonaniu rejestracji w sklepie internetowym oraz zaakceptowaniu oferty na wybrany towar.

Wnioskodawca wskazał, że pierwszy stan faktyczny występował od 1 stycznia 2014 r. do dnia 16 lutego 2015 r. Zgodnie z wówczas obowiązującymi zasadami aby dokonać zwrotu towarów klient musiał skontaktować się z działem obsługi klienta telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail. Po otrzymaniu przez Spółkę informacji od klienta o zamiarze zwrotu towaru klient otrzymywał od Wnioskodawcy etykietę, którą musiał przykleić do opakowania zwracanego towaru. Na etykiecie znajdowały się informacje o adresie Wnioskodawcy, adresie klienta oraz dane pozwalające zidentyfikować przesyłkę. Przekazanie etykiety miało na celu ułatwienie procedury zwrotu klientowi, zwolnienie klienta z kosztu wysłania zwracanych towarów (koszty przesłania zwracanych towarów ponosił Wnioskodawca) oraz sprawną identyfikację przesyłki po jej dotarciu do magazynu. Po otrzymaniu zwracanego towaru przez Wnioskodawcę niemal równocześnie dokonywane były dwie czynności:

 • wysłanie klientowi faktury korygującej w formacie PDF (na adres e-mailowy podany przy rejestracji na stronie internetowej), oraz
 • zwrot ceny zakupu na rachunek bankowy klienta (na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata za nabyty towar).

Ostatnim etapem całej procedury było podjęcie przez Wnioskodawcę próby telefonicznego oraz e-mailowego skontaktowania się z klientem w celu potwierdzenia, że cała procedura, z jego punktu widzenia, została zakończona pomyślnie.

Drugi stan faktyczny obowiązuje począwszy od 16 lutego 2015 r. Wówczas Spółka dokonała zmian procedury zwrotu towarów przez klientów. Istotą tych zmian było wprowadzenie zautomatyzowanego systemu informatycznego.

Obecnie procedura zwrotu towarów wygląda następująco:

 • Po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie internetowym Wnioskodawcy klient wybiera opcję zwrotu towarów, jednocześnie zaznaczając rodzaj i ilość zwracanego towaru oraz wybierając przyczynę (np. uszkodzenie towaru) zwrotu. Na życzenie klienta, pracownik działu obsługi klienta, wprowadza do systemu informacje o zwracanych artykułach.
 • System informatyczny rejestruje działanie klienta na serwerze.
 • Gdy system zaakceptuje inicjatywę zwrotu, na podany przez klienta adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie otrzymania zwrotu, wskazujące na rodzaj i ilość zwracanego produktu.
 • Po przetworzeniu informacji przez system informatyczny klient otrzymuje na wskazany adres e-mail etykietę zwrotu towaru. Przesłaną etykietę klient musi wydrukować i przykleić na opakowanie zwracanego produktu. Następnie klient ma 14 dni na zaplanowanie odbioru paczki przez kuriera.
 • Gdy zwrócony towar trafi do magazynu Wnioskodawcy, system informatyczny tworzy odpowiednią fakturę korygującą i wysyłają na adres e-mail klienta.
 • W tym czasie zlecany jest również zwrot pieniędzy dla klienta (na konto, z którego została dokonana płatność przez klienta).

Bardzo często Wnioskodawca nie uzyskuje potwierdzenia, że klient otrzymał fakturę korygującą.

Wątpliwości Wnioskodawca dotyczą kwestii prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o wartości wynikające z wystawionych faktur korygujących w sytuacji opisanej w przypadku nr 1 i 2.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy należy podkreślić, że podatnik nie może zrezygnować z otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej uzasadniając tą rezygnację niedogodnościami natury technicznej czy też z góry zakładanym brakiem współpracy występującym po stronie klienta. W każdym zatem przypadku należy mieć na uwadze konkretne okoliczności towarzyszące braku uzyskania potwierdzenia.

W okolicznościach opisanych we wniosku faktury korygujące są przesyłane do klientów na ich adres e-mail, wystawienie tych faktur jest poprzedzane zwrotem towarów przez klienta, który zainicjował procedurę.

W związku z powyższym w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystarczające do obniżenia podstawy opodatkowania może być opisane w przedstawionych dwóch sytuacjach posiadanie przez Wnioskodawcę zwróconego towaru, dowodu wysłania faktury korygującej na adres e-mailowy klienta (podany przy rejestracji na stronie internetowej) oraz zwrot ceny zakupu na rachunek bankowy klienta (na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata za nabyty towar). Z dokumentów tych bowiem można wywieść, że klient – nabywca – zapoznał się z treścią faktury korygującej. Zatem w okolicznościach wskazanych we wniosku, Wnioskodawca ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny o wysokości wynikające z wystawionych faktur korygujących.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zaistniałego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.