IBPP2/443-1046/14/KO | Interpretacja indywidualna

Zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę usługi, w sytuacjach opisanych we wniosku.
IBPP2/443-1046/14/KOinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 3. podstawa opodatkowania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę usługi,
 • nieprawidłowe – w zakresie braku obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie może udowodnić, że odbiorca usług wie o zrealizowanej transakcji wynikającej z wystawionej faktury korygującej.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę usługi, w sytuacjach opisanych we wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jednostką budżetową zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. W ramach prowadzonej działalności, w oparciu o statut uchwalony przez radę miejską, do zadań jednostki należy zarządzanie zasobem komunalnym, będącym własnością gminy. W związku z tym M jest zobowiązany m.in. do zawierania umów najmu i umów użyczenia na lokale mieszkalne i użytkowe oraz umów najmu garaży na podstawie decyzji wydanych przez prezydenta miasta. Na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, traktując usługę najmu kompleksowo, wystawiane są miesięcznie faktury za najem lokali użytkowych ze stawką 23% VAT. Podstawa opodatkowania zawiera wszystkie związane z usługą najmu elementy kalkulacyjne tj.: czynsz, zaliczkę na dostawę zimnej i ciepłej wody, zaliczkę na centralne ogrzewanie, konserwację centralnego ogrzewania i w niektórych przypadkach zaliczkę za zużycie energii elektrycznej. Zgodnie z zawartymi umowami elementy opłaty pobierane zaliczkowo tj.; zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna są okresowo rozliczane poprzez wystawianie faktur korygujących zmniejszających bądź zwiększających zaliczki.

Faktury korygujące zwiększające należność rozliczane są - zgodnie z zawartymi umowami – w okresach rozliczeniowych, w których została wystawiona faktura korygująca. Natomiast faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania rozliczane są pod warunkiem posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę usługi. W sytuacji, gdy takie potwierdzenie uzyskane jest po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, korekta faktury uwzględniana jest w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to zostanie otrzymane.

Jednostka wystawia także faktury za najem garaży, na podstawie zawartych umów. Istnieją przypadki, iż mimo udokumentowanej próby doręczenia faktur korygujących "in minus" nie można uzyskać potwierdzenia ich odbioru, ani też nie można udowodnić, że odbiorca usługi wie o zrealizowanej transakcji, wynikającej z przedmiotowych faktur. Częstą przyczyną jest m.in. wyjazd najemcy z kraju bądź też zgon najemcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku faktur korygujących, na podstawie których następuje rozliczenie zaliczek za media, wynikających z najmu lokalu, do obniżenia podstawy opodatkowania konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru jej faktury przez nabywcę usługi...
 2. W przypadku faktur korygujących, dotyczących usługi najmu garażu, w sytuacji, gdy najemca garażu zmarł, wystawiona faktura korygująca "in minus" nie może być potwierdzona, czy dopuszczalne jest obniżenie podstawy opodatkowania przy braku możliwości potwierdzenia jej odbioru przez najemcę...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r ze zm. rozliczane media nie stanowią odrębnej usługi, lecz są częścią składową kompleksowej usługi najmu (zgodnie z zawartymi umowami z najemcami lokali użytkowych). Usługa najmu świadczona jest również dla użytkowników garaży.

Zatem w obu opisanych przypadkach w celu obniżenia kwoty podatku należnego wynikającego z faktur korygujących "in minus" konieczne jest posiadanie przez Wnioskodawcę potwierdzenia ich odbioru przez nabywców usług.

Zmniejszenia podstawy opodatkowania Wnioskodawca może dokonać również w sytuacji, gdy nie uzyska potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że odbiorca usługi wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej - zgodnie z art. 29a ust. 13, ust. 15 pkt 4 i ust. 16 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę usługi,
 • nieprawidłowe – w zakresie braku obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie może udowodnić, że odbiorca usług wie o zrealizowanej transakcji wynikającej z wystawionej faktury korygującej.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 10 ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Stosownie do art. 29a ust 13 ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy o VAT).

Na podstawie art. 29a ust. 15 ustawy o VAT warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W świetle art. 29a ust. 16 ustawy przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT stanowi, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Z kolei art. 19 ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy mówi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu m.in. świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT w przypadku gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 podatnik wystawia fakturę korygującą.

Należy zauważyć, że ww. przytoczone regulacje prawne stanowią, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowania zawarte w ustawie mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Z powyższego wynika, że skoro będący podstawą opodatkowania obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych rabatów, to czynność taka dokonywana przez sprzedawcę towarów i usług powoduje konieczność zmniejszenia kwoty podatku naliczonego u nabywcy. W przeciwnym razie dochodziłoby do obniżenia kwoty lub zwrotu podatku, który w rzeczywistości nie został zapłacony. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Food Polska S.A. W wyroku tym Trybunał orzekł, że „wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.). Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwość do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, że podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź tego prawa nie ma.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że do zadań Wnioskodawcy należy zarządzanie zasobem komunalnym, będącym własnością gminy. W związku z tym Wnioskodawca jest zobowiązany m.in. do zawierania umów najmu i umów użyczenia na lokale mieszkalne i użytkowe oraz umów najmu garaży na podstawie decyzji wydanych przez prezydenta miasta. Na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, traktując usługę najmu kompleksowo, wystawiane są miesięcznie faktury za najem lokali użytkowych ze stawką 23% VAT. Podstawa opodatkowania zawiera wszystkie związane z usługą najmu elementy kalkulacyjne tj.: czynsz, zaliczkę na dostawę zimnej i ciepłej wody, zaliczkę na centralne ogrzewanie, konserwację centralnego ogrzewania i w niektórych przypadkach zaliczkę za zużycie energii elektrycznej. Zgodnie z zawartymi umowami elementy opłaty pobierane zaliczkowo tj.; zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna są okresowo rozliczane poprzez wystawianie faktur korygujących zmniejszających bądź zwiększających zaliczki.

Faktury korygujące zwiększające należność rozliczane są - zgodnie z zawartymi umowami – w okresach rozliczeniowych, w których została wystawiona faktura korygująca. Natomiast faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania rozliczane są pod warunkiem posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę usługi. W sytuacji, gdy takie potwierdzenie uzyskane jest po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, korekta faktury uwzględniana jest w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to zostanie otrzymane.

Jednostka wystawia także faktury za najem garaży, na podstawie zawartych umów. Istnieją przypadki, iż mimo udokumentowanej próby doręczenia faktur korygujących "in minus" nie można uzyskać potwierdzenia ich odbioru, ani też nie można udowodnić, że odbiorca usługi wie o zrealizowanej transakcji, wynikającej z przedmiotowych faktur. Częstą przyczyną jest m.in. wyjazd najemcy z kraju bądź też zgon najemcy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w przypadku faktur korygujących na podstawie których następuje rozliczenie zaliczek za media, wynikających z najmu lokalu, do obniżenia podstawy opodatkowania konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru jej faktury przez nabywcę usługi oraz czy dopuszczalne jest obniżenie podstawy opodatkowania przy braku możliwości potwierdzenia jej odbioru przez najemcę w przypadku faktur korygujących, dotyczących usługi najmu garażu, w sytuacji, gdy najemca garażu zmarł.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że obniżenie podstawy opodatkowania podatku należnego może nastąpić pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę będącego wystawcą faktury korygującej (o której mowa w pytaniu nr 1) potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę usługi. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie postawionego pytania nr 1 jest prawidłowe.

Natomiast odnosząc się do sytuacji, braku obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy najemca garażu zmarł stwierdzić należy co następuje.

Śmierć podatnika jest jedną z form zakończenia bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jest również zakończeniem występowania podmiotu w obrocie gospodarczym w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zdolność prawna osoby fizycznej ustaje z jej śmiercią, z tą chwilą wygasają jej prawa i obowiązki niemajątkowe. Pokreślić należy, iż w tym przypadku zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u Wnioskodawcy nie znajdzie odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług. W przeciwnym razie doszłoby do obniżenia kwoty lub zwrotu podatku, który w rzeczywistości nie został zapłacony. Zatem faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by Wnioskodawca (wystawca) miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zwrócić uwagę, że Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wyjaśnił, że zdarzają się przypadki, iż mimo udokumentowanej próby doręczenia faktur korygujących „in minus” nie można uzyskać potwierdzenia ich odbioru, ani też nie można udowodnić, że odbiorca usługi wie o zrealizowanej transakcji wynikającej, z faktur korygujących. Przyczyną tego jest m.in. wyjazd najemcy z kraju bądź też zgon najemcy.

Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca nie jest w stanie udowodnić, że odbiorca usługi wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Tymczasem przepis art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy uzależnia możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej) od posiadania przez wystawcę faktury, dokumentacji, z której wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zatem skoro Wnioskodawca wyjaśnił, że nie można udowodnić, że odbiorca usługi wie o zrealizowanej transakcji, na warunkach wynikających z faktury korygującej, to Wnioskodawca bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, nie ma prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w oparciu o art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT.

Tak, więc stanowisko Wnioskodawcy w zakresie postawionego pytania nr 2 jest nieprawidłowe.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • prawidłowe – w zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę usługi,
 • nieprawidłowe – w zakresie braku obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie może udowodnić, że odbiorca usług wie o zrealizowanej transakcji wynikającej z wystawionej faktury korygującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, że tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Postępowanie o udzielenie interpretacji ma zaś na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego do określonego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, co do którego można wydać interpretację indywidualną. Należy podkreślić, iż w postępowaniu tym organ może opierać się jedynie na brzmieniu przepisów i nie może prowadzić postępowania dowodowego, które prowadzone może być jedynie w postępowaniu podatkowym, w którym możliwa jest jednoznaczna ocena np. czy posiadane przez Wnioskodawcę dowody świadczą o tym, iż dochował należytej staranności w celu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.