IBPP1/443-510/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Skoro kontrahent któremu Wnioskodawca sprzedał towary i na którego zamierza wystawić faktury korekty zakończył swoją działalność, to Wnioskodawca nie może wystawić faktur korygujących na podmiot nieistniejący
IBPP1/443-510/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. doręczanie
 3. faktura korygująca
 4. korekta
 5. likwidacja
 6. spółka cywilna
 7. wspólnik
 8. śmierć
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2014 r., który wpłynął do tut. Biura 23 maja 2014 r. za pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego z 15 maja 2014 r. znak xxx, uzupełnionym pismem z 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z 4 kwietnia 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących.

Wniosek uzupełniono pismem z 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 sierpnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, której głównym rodzajem działalności jest sprzedaż odzieży damskiej nawiązana została w 2007 r. współpraca z Firmą xxx z siedzibą w S.

Współpraca dotyczyła sprzedaży odzieży damskiej przez Wnioskodawcę w ramach zarówno sprzedaży terminowej, jak i również sprzedaży komisowej towarów.

W dniu 13 lutego 2014 r. została dokonana dostawa towarów na rzecz Firmy xxx wraz z wystawionymi fakturami sprzedaży o numerach 50/2014 i 55/2014 z terminem płatności 21 dni. Należność za ww. faktury nie została uregulowana.

Ponadto w ramach umowy komisowej został wydany towar na WZ 152/2014 w dniu 5 lutego 2014 r.

Z otrzymanych informacji od Pani xxx, która przedstawia się jako likwidator spółki cywilnej Wnioskodawca wie, że jeden ze wspólników spółki nie żyje, a drugi ze wspólników jest zatrzymany przez policję.

W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca wniósł o dokonanie rozliczenia finansowego od Pani xxx za towar wydany w miesiącu lutym 2014 r. i zwrot niesprzedanego towaru.

Dlatego też zwracamy się z pytaniem dla kogo powinny być wystawiane faktury korygujące i z jaką datą jeśli spółka cywilna utraciła byt prawny w związku ze śmiercią jednego ze wspólników.

Według wiedzy Wnioskodawcy faktura dokumentująca zwrot niesprzedanych towarów powinna być wystawiona z datą ich zwrotu dla likwidowanej spółki cywilnej.

W ramach rozliczenia z firmą xxx zmuszono Wnioskodawcę do odbioru towaru sprzedanego w 2008 r. (faktura 41/2008), w 2012 r. (faktura 73/2012 i 106/2012) i w 2013 r. (faktura 113/2013, 114/2013, 267/2013, 453/2013). Towar ten był już zapłacony i rozliczony.

Czy w przypadku tego towaru Wnioskodawca ma wystawić fakturę korygującą, na kogo i z jaką datą...

W piśnie z 25 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca podał, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od 1996 r. i składa kwartalne deklaracje podatku VAT.

Spółka Cywilna xxx była zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, ale Wnioskodawca nie jest w stanie odpowiedzieć, czy jest nadal.

W skład spółki cywilnej wchodziło wyłącznie 2 wspólników, tj. Pan xxx i Pani xxx. Śmierć Pani xxx nastąpiła w miesiącu marcu 2014 r., ale Wnioskodawca nie jest w stanie podać dokładnej daty.

Faktury nr 50/2014 i 55/2014 zostały wystawione 13 lutego 2014 r. i kwoty wynikające z powyższych faktur zostały uwzględnione w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2014 r.

Wydanie towaru w ramach umowy komisowej na WZ 152/2014 nie zostało potwierdzone fakturą, ponieważ cały towar został zwrócony Wnioskodawcy.

W ramach umowy komisowej komitentem był Wnioskodawca, a spółka cywilna była komisantem i zobowiązała sie do sprzedaży wydanych towarów na rachunek Wnioskodawcy, ale we własnym imieniu.

Przyczyną wystawienia faktur korygujących jest zwrot towaru wydanego na faktury 50/2014 i 55/2014, który nastąpił 2 kwietnia 2014 r. i 4 kwietnia 2014 r. Przedmiotowe faktury korygujące będą zmniejszały kwotę należności (w tym kwotę podatku) w odniesieniu do faktur pierwotnych. Wnioskodawca nie wystawił faktur korygujących, ponieważ w zaistniałej sytuacji nie wie na kogo wystawić takie faktury.

Na pytania tut. organu (9,10, 11,12,13) zawarte w wezwaniu z 13 sierpnia 2014 r.:

Czy zapisy umowy spółki cywilnej, o której mowa we wniosku, przewidywały wejście spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika tej spółki, a jeśli tak to czy doszło do wejścia spadkobiercy (spadkobierców) w miejsce zmarłego wspólnika - jeśli tak to z jakim dniem (proszę o podanie daty dziennej) to nastąpiło...

Czy ewentualnie wystąpiła sytuacja, w której zapisy umowy spółki cywilnej przewidywały wejście spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika tej spółki, zaś spadkobiercy nie chcą lub nie mogą wejść w miejsce zmarłego wspólnika...

Czy też zapisy umowy spółki cywilnej nie przewidywały wejścia spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika tej spółki...

Czy zatem spółka cywilna uległa rozwiązaniu w dniem śmierci jednego ze wspólników, czy też spółka trwa nadal...

Czy w przypadku jeśli doszło do rozwiązania spółki cywilnej, został sporządzony remanent, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o VAT (jeśli tak to na jaki dzień) oraz czy w tym remanencie zostały uwzględnione towary zwrócone Wnioskodawcy (chodzi zarówno o towary, których dostawa została udokumentowana fakturami nr 50/2014 i nr 55/2014, towaru wydanego w ramach umowy komisowej 5 lutego 2014 r., jak również towary sprzedane w 2008 r. – faktura 41/2008, w 2012 r. – faktury 73/2012 i 106/2012 i w 2013 r. - faktury 113/2013, 114/2013, 267/2013, 453/2013)...

Wnioskodawca wskazał, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Faktury były wystawiane:

 • nr 41/2008 z 31 stycznia 2008 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2008 r.,
 • nr 73/2012 z 20 lutego 2012 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2012 r.,
 • nr 106/2012 z 29 lutego 2012 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2012 r.,
 • nr 113/2013 z 6 marca 2013 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2013 r.,
 • nr 114/2013 z 6 marca 2013 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2013 r.,
 • nr 267/2013 z 5 kwietnia 2013 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za II kwartał 2013 r.,
 • nr 453/2013 z 31 maja 2013 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za II kwartał 2013 r.,

Wymienione faktury dokumentowały sprzedaż odzieży damskiej i nabywcą wszystkich powyższych faktur była Spółka Cywilna.

Zwrot towaru uprzednio sprzedanego spółce cywilnej na faktury nr 41/2008, 73/2012, 106/2012, 113/2013, 114/2013 267/2013 i 453/2013 nastąpił 2 kwietnia i 4 kwietnia 2014 r.

Nie wystawiono do dnia dzisiejszego faktur korygujących, które dokumentują powyższy zwrot, ponieważ składany wniosek dotyczy właśnie tego problemu.

Na pytanie tut. Organu „Czy wystawione przez Wnioskodawcę faktury nr 50/2014 i nr 55/2014, faktura która dokumentowała wydanie towaru w ramach umowy komisowej 5 lutego 2014 r. (jeśli taka została wystawiona) oraz faktury nr 41/2008, 73/2012, 106/2012, 113/2013, 114/2013, 267/2013 i 453/2013 służyły spółce cywilnej do odliczania podatku naliczonego...” Wnioskodawca wskazał, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie, ale jeśli spółka cywilna była czynnym podatnikiem podatku VAT, to na pewno miało to miejsce.

Z kolei na pytanie tut. Organu „Czy w przypadku, gdy spółka cywilna w związku ze śmiercią jednego ze wspólników uległa rozwiązaniu, pozostały wspólnik, o którym mowa we wniosku, kontynuuje prowadzoną przez spółkę cywilną działalność gospodarczą na własne imię i nazwisko...” Wnioskodawca wskazał, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pani xxx (córka wspólników) poinformowała Wnioskodawcę o tym, że jest likwidatorem spółki cywilnej w rozmowie telefonicznej.

Kwoty wynikające z faktury 41/2008 zostały uwzględnione przez Wnioskodawcę w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2008 r. i nie wystąpiły żadne okoliczności zawieszające lub przerywające bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku VAT. Kwoty podatku VAT są zawsze regulowane przez Wnioskodawcę w wyznaczonych terminach.

Rozliczenie finansowe pomiędzy stronami na dzień dzisiejszy jest uregulowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 25 sierpnia 2014 r.):

Dla kogo powinny być wystawione faktury korygujące i z jaką datą, jeśli spółka cywilna utraciła byt prawny w związku ze śmiercią jednego ze wspólników...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane w piśmie z 25 sierpnia 2014 r.), faktura dokumentująca zwrot niesprzedanych towarów powinna być wystawiona z datą ich zwrotu dla likwidowanej spółki cywilnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z treści art. 29a ust. 15 ustawy o VAT wynika, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na mocy art. 2 pkt 31 ustawy - ilekroć mowa jest o fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Na mocy art. 106j ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

-podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przepis art. 106j ust. 2 stanowi, że faktura korygująca powinna zawierać:

1.wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2.numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3.dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

 1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
 2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4.przyczynę korekty;

5.jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6.w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Art. 106g ust. 1 ustawy – wskazuje, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Na gruncie ustawy o VAT, spółka cywilna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest podatnikiem.

Spółka cywilna jest zawierana na podstawie umowy pomiędzy wspólnikami na zasadach określonych w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, jej majątek stanowi w rzeczywistości współwłasność łączną zawiązujących ją wspólników, którzy swoim majątkiem odpowiadają za zobowiązania spółki, w tym także zobowiązania wynikające z podatków, z tytułu rękojmi czy też gwarancji. Z istoty spółki wynika natomiast, że jedną z podstawowych przesłanek jej istnienia jest udział w niej co najmniej dwóch wspólników.

W sytuacji, gdy spółka cywilna jest dwuosobowa, to wraz ze śmiercią jednego ze wspólników przestaje istnieć. Jeżeli natomiast wspólników jest więcej niż dwóch, spółka może istnieć nadal.

Należy zauważyć, że decydujące w tej kwestii są także zapisy umowy spółki, przewidujące lub nieprzewidujące wejścia spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika.

Śmierć wspólnika w dwuosobowej spółce cywilnej nie powoduje rozwiązania spółki, o ile spadkobierca (osoba uprawniona) wejdzie w miejsce zmarłego wspólnika.

Przepis art. 872 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, że można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Spółka może zatem ulec rozwiązaniu w przypadku śmierci wspólnika, jeżeli wspólników było dwóch oraz gdy w umowie spółki nie zostało zastrzeżone, że spadkobiercy wspólnika mogą wejść na jego miejsce. Do rozwiązania spółki cywilnej dochodzi również, gdy spadkobiercy nie chcą lub nie mogą wejść w miejsce zmarłego wspólnika.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, której głównym rodzajem działalności jest sprzedaż odzieży damskiej nawiązał w 2007 r. współpracę z Firmą xxx.

Współpraca dotyczyła sprzedaży odzieży damskiej przez Wnioskodawcę w ramach zarówno sprzedaży terminowej, jak i również sprzedaży komisowej towarów.

Wnioskodawca został poinformowany przez osobę, która przedstawiła się jako likwidator spółki cywilnej, że jeden ze wspólników spółki nie żyje, a drugi ze wspólników jest zatrzymany przez policję.

W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca wniósł o dokonanie rozliczenia finansowego od córki wspólników za towar wydany w miesiącu lutym 2014 r. i zwrot niesprzedanego towaru.

W ramach rozliczenia z firmą xxx zmuszono Wnioskodawcę do odbioru towaru sprzedanego w 2008 r. (faktura 41/2008), w 2012 r. (faktura 73/2012 i 106/2012) i w 2013 r. (faktura 113/2013, 114/2013, 267/2013, 453/2013). Towar ten był już zapłacony i rozliczony.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Spółka Cywilna xxx była zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, ale Wnioskodawca nie jest w stanie odpowiedzieć, czy jest nadal.

W skład spółki cywilnej wchodziło wyłącznie 2 wspólników. Śmierć jednego wspólnika nastąpiła w miesiącu marcu 2014 r., ale Wnioskodawca nie jest w stanie podać dokładnej daty.

Faktury nr 50/2014 i 55/2014 zostały wystawione 13 lutego 2014 r. i kwoty wynikające z powyższych faktur zostały uwzględnione w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2014 r.

Wydanie towaru w ramach umowy komisowej na WZ 152/2014 nie zostało potwierdzone fakturą, ponieważ cały towar został zwrócony Wnioskodawcy.

Przyczyną wystawienia faktur korygujących jest zwrot towaru wydanego na faktury 50/2014 i 55/2014, który nastąpił 2 kwietnia 2014 r. i 4 kwietnia 2014 r. Przedmiotowe faktury korygujące będą zmniejszały kwotę należności (w tym kwotę podatku) w odniesieniu do faktur pierwotnych. Wnioskodawca nie wystawił faktur korygujących, ponieważ w zaistniałej sytuacji nie wie na kogo wystawić takie faktury.

Faktury były wystawiane:

 • nr 41/2008 z 31 stycznia 2008 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2008 r.,
 • nr 73/2012 z 20 lutego 2012 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2012 r.,
 • nr 106/2012 z 29 lutego 2012 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2012 r.,
 • nr 113/2013 z 6 marca 2013 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2013 r.,
 • nr 114/2013 z 6 marca 2013 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2013 r.,
 • nr 267/2013 z 5 kwietnia 2013 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za II kwartał 2013 r.,
 • nr 453/2013 z 31 maja 2013 r., uwzględniona w deklaracji VAT-7K za II kwartał 2013 r.,

Wymienione faktury dokumentowały sprzedaż odzieży damskiej i nabywcą wszystkich powyższych faktur była Spółka Cywilna.

Zwrot towaru uprzednio sprzedanego spółce cywilnej na faktury nr 41/2008, 73/2012, 106/2012, 113/2013, 114/2013 267/2013 i 453/2013 nastąpił 2 kwietnia i 4 kwietnia 2014 r.

Nie wystawiono do dnia dzisiejszego faktur korygujących, które dokumentują powyższy zwrot, ponieważ składany wniosek dotyczy właśnie tego problemu.

W świetle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości dla kogo mogą być wystawione faktury korygujące i z jaką datą, jeśli spółka cywilna utraciła zwój byt prawny w związku ze śmiercią jednego wspólnika.

Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury, tj. np. dokonano zwrotu Wnioskodawcy towarów i opakowań, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Stąd też kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatek należny muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Faktura korygująca bez potwierdzenia jej odbioru nie spełnia powyższej przesłanki i nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

Należy podkreślić, iż potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym i samowolnym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy. Ponadto, faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur, bowiem jak już wyjaśniono powyżej, celem wystawienia faktury korygującej jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowanie zawarte w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, ma na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług. Z powyższego wynika, że skoro będący podstawą opodatkowania obrót ulega zmniejszeniu, to czynność taka dokonywana przez sprzedawcę towarów i usług powoduje konieczność zmniejszenia kwoty podatku naliczonego u nabywcy. W przeciwnym razie dochodziłoby do obniżenia kwoty lub zwrotu podatku, który w rzeczywistości nie został zapłacony. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.

Jak wskazał Wnioskodawca „ Z otrzymanych informacji od Pani xxx, która przedstawia się jako likwidator spółki cywilnej Wnioskodawca wie, że jeden ze wspólników spółki nie żyje, a drugi ze wspólników jest zatrzymany przez policję... Pani xxx (córka wspólników) poinformowała Wnioskodawcę o tym, że jest likwidatorem spółki cywilnej w rozmowie telefonicznej.

Jednocześnie swoje pytanie Wnioskodawca sformułował w kontekście utraty bytu prawnego przez spółkę cywilną.

Z powyższego wynika zatem, że przedmiotowa Spółka (kontrahent Wnioskodawcy) uległa rozwiązaniu w związku ze śmiercią jednego ze wspólników.

Jednocześnie z opisu sprawy nie wynika aby spadkobiercy weszli w miejsce zmarłego wspólnika do spółki i aby jej działalność była kontynuowana.

Zatem w ocenie tut. Organu, w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do wystawienia faktur korygujących, bowiem podmiot na którego faktury te zostały wystawione i który był nabywcą towarów przestał istnieć – zakończył swoją działalność gospodarczą. Podkreślić należy, iż w takiej sytuacji zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u wystawcy faktury nie znajdzie odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług, gdyż podatek należny u sprzedawcy jest podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług. Skoro więc nabywca przestał istnieć nie będzie możliwe obniżenie przez niego ewentualnego podatku naliczonego.

Ponadto należy stwierdzić, że zwrot towarów jaki miał miejsce nie był dokonany przez nabywcę, czyli przez spółkę, gdyż ta nie istnieje, zatem czynności te nie noszą w istocie znamion zwrotu towaru.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, że skoro kontrahent któremu Wnioskodawca sprzedał towary i na którego zamierza wystawić faktury korekty zakończył swoją działalność, to Wnioskodawca nie może wystawić faktur korygujących na podmiot nieistniejący, bowiem wystawione faktury korekty nie zawierałyby wszystkich danych, o których mowa w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Tym samym faktury te nie rodziłyby żadnych skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy.

Ponadto tut. Organ jeszcze raz podkreśla, iż warunkiem obniżenia przez sprzedawcę podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie przez niego potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Sam fakt wystawiania faktur korygujących nie jest wystarczający do dokonania skutecznej korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego za dany okres rozliczeniowy. To bowiem na sprzedawcy (wystawcy faktury) spoczywa ciężar udowodnienia spełnienia przesłanki obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, gdyż to właśnie sprzedawca z okoliczności tej wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. Jednocześnie nabywca ze swej strony powinien obniżyć ewentualnie odliczony wcześniej podatek naliczony, co w przedmiotowej sprawie nie może mieć miejsca, gdyż nabywca nie istnieje.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że faktura dokumentująca zwrot niesprzedanych towarów powinna być wystawiona z datą ich zwrotu dla likwidowanej spółki cywilnej, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.