IBPBI/2/423-1521/14/JD | Interpretacja indywidualna

Która ze Spółek/podatników będzie uprawniona do ujmowania dla celów CIT faktur korygujących zakupowych związanych z ZCP, a otrzymanych w dniu lub po dniu podziału?
IBPBI/2/423-1521/14/JDinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. podział
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura 28 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, która ze spółek/podatników będzie uprawniona do ujmowania dla celów CIT faktur korygujących zakupowych związanych z ZCP, a otrzymanych w dniu lub po dniu podziału... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – stan faktyczny) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, która ze spółek/podatników będzie uprawniona do ujmowania dla celów CIT faktur korygujących zakupowych związanych z ZCP, a otrzymanych w dniu lub po dniu podziału.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka X jest spółką dominującą w Grupie. W skład Grupy wchodzą m.in. Spółka A oraz Spółka B. Spółka X wraz z wybranymi spółkami zależnymi, w tym Spółką A oraz Spółką B, tworzy grupę kapitałową (dalej jako „PK” lub „Grupa Kapitałowa”) w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. - dalej „ustawa o CIT”). Spółka X jest spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz z przepisów Ordynacji podatkowej.

Grupa posiada zakłady wytwarzania energii, tj. m.in. Zakład N (wchodzący w skład Spółki B) oraz elektrownię (Zakład W), będącą oddziałem Spółki A.

W ramach planów biznesowych Grupy w 2014 r. będzie miał miejsce:

 1. podział Spółki A poprzez wydzielenie Zakładu W do istniejącej na moment podziału spółki kapitałowej, która będzie miała siedzibę w Polsce i będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce,
 2. podział Spółki B poprzez, wydzielenie Zakładu N do istniejącej na moment podziału spółki kapitałowej, która będzie miała siedzę w Polsce i będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Dalej Zakład W oraz Zakład N są określane również, łącznie jako „zorganizowane części przedsiębiorstwa” lub „ZCP”, natomiast Spółka A i Spółka B łącznie jako „Spółki Dzielone”.

Planowane podziały nastąpią w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, dalej jako: „KSH”), zgodnie z którym podział może zostać dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Spółka Przejmująca jest spółką, która została założona w trakcie 2014 r. Spółka ta nie jest uczestnikiem Grupy Kapitałowej.

Zakład N oraz Zakład W spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Część majątku, która pozostanie po dokonanym podziale w Spółce A i Spółce B będzie również stanowiła przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Składnikami majątku wchodzącymi w skład ZCP i przydzielonymi Spółce Przejmującej będą m.in. aktywa opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Na dzień dokonania podziału przez wydzielenie GK będzie w dalszym ciągu posiadała status podatkowej grupy kapitałowej, w skład której będą wchodziły m.in. Spółki A i B. Rok podatkowy GK jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Planowane podziały nastąpią w trakcie roku podatkowego 2014.

GK otrzymała interpretację indywidualną z 6 października 2014 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPBI/2/423-805/14/JD potwierdzającą, że w ramach powyższego podziału przez wydzielenie dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, to GK powinna rozpoznać przychody i koszty podatkowe przyporządkowane do wydzielanych ZCP powstałe w okresie od początku roku podatkowego do dnia podziału (wydzielenia). Obowiązek ten nie będzie bowiem przedmiotem sukcesji i będzie ciążył nadal na GK (a nie na spółce przejmującej). Grupa Kapitałowa otrzymała również, interpretację indywidualną z 6 października 2014 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPBI/2/423-806/14/JD potwierdzającą, że pomimo podziału przez wydzielenie, który będzie miał miejsce w 2014 r. GK powinna w swoim zeznaniu podatkowym za 2014 r. rozliczyć całość zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy w 2014 r. (zaliczki te nie są przedmiotem sukcesji na rzecz spółki przejmującej).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Która ze Spółek/podatników będzie uprawniona do ujmowania dla celów CIT faktur korygujących zakupowych związanych z ZCP, a otrzymanych w dniu lub po dniu podziału... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – stan faktyczny)

Zdaniem Wnioskodawcy, do ujęcia korekt faktur zakupowych zmniejszających albo zwiększających koszty związanych z działalnością wydzielanego ZCP będą zobowiązane odpowiednio w zakresie:

 • faktur korygujących dotyczących zakupów, które na potrzeby CIT powinny korygować koszty okresu poprzedzającego dzień podziału, czyli koszty od początku roku podatkowego 2014 do dnia podziału i koszty lat poprzedzających - Spółki Dzielone,
 • faktur korygujących dotyczących zakupów, które powinny być ujęte w okresie przypadającym w okresie od dnia podziału - Spółka Przejmująca (nie powinny ich ujmować Spółki Dzielone/GK).

Mogą wystąpić sytuacje, w których, w dniu lub po dniu podziału otrzymane będą faktury korygujące zakupy związane z ZCP za okres przed dniem podziału.

Wnioskodawca zaznacza przy tym, że nie powinno być wątpliwości, że faktury zakupowe korygujące z tytułu zakupów ściśle związanych ze sprzedażą w tej części, która nie była przedmiotem sukcesji w każdym przypadku będą ujmowane na potrzeby CIT przez Spółki Dzielone (GK).

Jeżeli chodzi o faktury zakupowe korygujące, to w opinii Wnioskodawcy, decydującym dla ustalenia podmiotu zobowiązanego do uwzględnienia otrzymanej faktury korygującej będzie moment, w którym taka faktura korygująca powinna korygować rozliczenia CIT. W tym zakresie można wskazać na sytuację, w której faktura korygująca dotycząca zakupów związanych z ZCP korygowała będzie koszty podatkowe w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące podstawę korekty albo w okresie rozliczeniowym, w którym koszt podatkowy związany z zakupami udokumentowanymi fakturą pierwotną został potrącony (tj. w którym korygowane koszty zostały pierwotnie rozliczone dla potrzeb CIT). W rezultacie oznacza to, że faktura korygująca zakupy, w zależności od danego przypadku, będzie podlegać rozliczeniu bądź na bieżąco (tj. w okresie, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące podstawę korekty zakupów), bądź wstecz (tj. w okresie, w którym korygowane koszty zostały rozliczone na potrzeby CIT). Wnioskodawca podkreśla, że przedmiotem wniosku o interpretację nie jest określenie momentu, na jaki należy ujmować faktury korygujące w zależności od tego co jest przedmiotem transakcji oraz czy faktura korygująca jest zwiększająca czy zmniejszająca, a jedynie wydanie interpretacji indywidualnej określającej, który podmiot będzie zobowiązany do ujmowania faktur korygujących otrzymanych w dniu lub po dniu podziału.

W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że przychody i koszty podatkowe powstałe przed dniem podziału powinny być rozliczone przez GK (Spółki Dzielone). Stanowisko to na rzecz Wnioskodawcy zostało potwierdzone w przywołanej interpretacji indywidualnej z 6 października 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPBI/2/423-805/14/JD.

Powyższy pogląd powinien być również uwzględniony na potrzeby określenia obowiązku ujmowania faktur korygujących rozliczenia podatkowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, do ujęcia korekt faktur zakupowych zmniejszających albo zwiększających koszty związanych z działalnością wydzielanego ZCP będą zobowiązane odpowiednio w zakresie:

 • faktur korygujących dotyczących zakupów, które na potrzeby CIT powinny korygować koszty okresu poprzedzającego dzień podziału, czyli koszty od początku roku podatkowego 2014 do dnia podziału i koszty lat poprzedzających - Spółki Dzielone,
 • faktur korygujących dotyczących zakupów, które powinny być ujęte w okresie przypadającym w okresie od dnia podziału Spółka Przejmująca (nie powinny ich ujmować Spółki Dzielone).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie zdarzenia przyszłego oraz pytań dotyczących stanu faktycznego oznaczonych we wniosku nr 1,3,4, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.