IBPB-1-2/4510-763/15/MM | Interpretacja indywidualna

W zakresie:sposobu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku otrzymania faktury korygującej w związku z udzielonym rabatem
IBPB-1-2/4510-763/15/MMinterpretacja indywidualna
  1. faktura korygująca
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. rabaty
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 6 listopada 2015 r., który wpłynął do tut. Biura 13 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku otrzymania faktury korygującej w związku z udzielonym rabatem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku otrzymania faktury korygującej w związku z udzielonym rabatem.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) w imieniu producenta udziela określonych przez producenta rabatów z tytułu sprzedaży określonych wyrobów w określonym czasie. Rabaty te udzielane są na podstawie pisemnych powiadomień producenta o sprzedaży promocyjnej konkretnego wyrobu z określeniem wysokości rabatu dla poszczególnych pakietów. Również podobne rabaty są udzielane na podstawie zamówień składanych przez przedstawicieli handlowych producenta. Spółka rabaty te udziela na fakturach sprzedaży wystawianych na bieżąco. Po miesiącu, w terminie do ok. 10 dnia następnego miesiąca, Spółka przesyła do producenta raport o udzielonych w ramach takiej promocji rabatach. Producent w ślad za tym udziela Spółce rabatu wystawiając fakturę korygującą do faktur wystawionych niejednokrotnie kilka miesięcy wcześniej. Do tej pory Spółka korygowała statystycznie koszty o wielkość nierozliczonych z producentami tych rabatów w okresie ich udzielania aptekom, zgodnie z zasadą, że faktura korygująca nie rodzi nowego zdarzenia gospodarczego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 15 ust. 4i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.) Spółka będzie miała obowiązek zaliczania do kosztów podatkowych faktur korygujących w okresie ich otrzymania...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał zastosowania art. 15 ust. 4i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Spółka nie będzie miała obowiązku ujmowania faktur korygujących w okresie ich otrzymania i może stosować dotychczasową praktykę statystycznego korygowania kosztów w okresie udzielenia rabatów aptekom. Komunikat zawarty na stronie internetowej Ministerstwa Finansów mówi, że obowiązek ujmowania faktur korygujących w okresie ich otrzymania dotyczy przypadków jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po okresie księgowania faktury pierwotnej co w naszym przypadku nie będzie miało miejsca. Żadne zdarzenie nie nastąpi w okresie otrzymania faktury korygującej. Następuje jedynie rozliczenie zdarzenia jakie miało miejsce wcześniej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595; dalej: „ustawa nowelizująca”).

Ustawa ta dokonała nowelizacji ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „updop”) m.in. poprzez dodanie do art. 15 ustępu 4i. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Art. 11 ustawy nowelizującej stanowi z kolei, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. Mając na uwadze powyższy przepis przejściowy, należy zaznaczyć, że nowe regulacje mają zastosowanie również do korekty przychodów i kosztów uzyskania przechodów, uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po 31 grudnia 2015 r.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wątpliwości Wnioskodawcy budzi sposób dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przed 1 stycznia 2016 r.

Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej wynika, że moment ujęcia faktury korygującej, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów podatkowych, powinien być uzależniony od okoliczności, jakich dotyczy ta faktura. Jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, a więc korekta jest wynikiem błędu (zawierała pomyłki np. w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), wówczas korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego (odpowiednio daty poniesienia kosztu), wynikającego z faktury pierwotnej. Natomiast w przypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w dacie jej wystawienia (stan faktyczny), a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej, takich jak np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrot towaru, fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zdarzeniem powodującym konieczność dokonania przez Wnioskodawcę korekty kosztów uzyskania przychodów jest udzielenie mu rabatu przez producenta. Udzielenie rabatu następuje przez wystawienie przez producenta faktury korygującej do faktury pierwotnej, a zatem data wystawienia faktury korygującej jest jednocześnie datą udzielenia rabatu.

Jak wskazano wyżej, przepis przejściowy ustawy nowelizującej stanowi, że nowe regulacje mają zastosowanie również do korekty kosztów uzyskania przechodów poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po 31 grudnia 2015 r. Skoro w rozpatrywanym przypadku zdarzeniem powodującym korektę jest udzielenie Wnioskodawcy rabatu przez producenta poprzez wystawienie faktury korygującej, to od daty jej wystawienia zależeć będzie stosowanie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. bądź obowiązujących od tego dnia. Jeżeli zatem producent wystawi fakturę korygującą po 31 grudnia 2015 r. zastosowanie znajdzie przepis art. 15 ust. 4i updop wprowadzony ustawą nowelizującą, zgodnie z którym, korekty należy dokonać poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku otrzymania faktury korygującej w związku z udzielonym rabatem jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.