2461-IBPB-1-1.4510.13.2017.2.EN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie określenia momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem w 2016 r. faktur korygujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2017 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej 17 stycznia 2017 r.), uzupełnionym 3 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie określenia momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem w 2016 r. faktur korygujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2017 r. wpłynął do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie określenia momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem w 2016 r. faktur korygujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 marca 2017 r. wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 3 kwietnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i prowadzi Zakład Opieki Zdrowotnej. Podstawową kategorią przychodów są przychody uzyskiwane w wyniku realizacji umów o świadczenia zdrowotne na rzecz Wojewódzkiego Szpitala oraz umów kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty ewidencjonowane są metodą memoriałową, w przypadku której ujmuje się je w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. Całość świadczonych usług to usługi medyczne korzystające ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, dlatego Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z tytułu świadczonych usług Wnioskodawca rozlicza się z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Szpitalem po upływie miesiąca, w którym usługi były świadczone, na podstawie rachunku wystawionego na początku następnego miesiąca.

W wyniku rozliczeń kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia często zdarza się, iż wystawiane są korekty faktur "in plus" oraz "in minus" dotyczące wcześniejszych okresów rozliczeniowych. Przykładowo spółka wystawia fakturę korygującą sprzedaż z datą wystawienia 1 października 2016 r., która dotyczy usług świadczonych w marcu 2016 r. oraz fakturę korygującą sprzedaż wystawioną 1 lutego 2016 r., która dotyczy grudnia 2015 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia dokonuje wstępnej weryfikacji przyjętych pacjentów i dokonanych zabiegów. Na tej podstawie wystawiana jest faktura sprzedażowa. Następnie Narodowy Fundusz Zdrowia dokonuje szczegółowej weryfikacji już rozliczonych usług m.in. poprzez sprawdzenie statusu ubezpieczenia danego pacjenta, sprawdzenie czy nie doszło do nadwykonania zaplanowanych kontraktów lub czy prawidłowo zostały naliczone punkty za poszczególne usługi - będące podstawą do rozliczenia faktury. Wynikiem dodatkowej weryfikacji jest faktura korygująca "in plus" lub "in minus".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy korekta sprzedaży wystawiona 1 października 2016 r. dla Narodowego Funduszu Zdrowia, która dotyczy usług dokonanych w marcu 2016 r., ma być wykazana w księgach rachunkowych z daty wystawienia, czyli w październiku 2016 r., czy w okresie, którego dotyczy, czyli w marcu 2016 r.?

Czy korekta sprzedaży wystawiona 1 lutego 2016 r., która dotyczy grudnia 2015 r., ma być ujęta w lutym 2016 r., czy w grudniu 2015 r.?

Co w przypadku, gdy korekta dotyczy ubiegłego roku, a jest wystawiona po zamknięciu ksiąg?

Zdaniem Wnioskodawcy, z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595; dalej: „ustawa nowelizująca”), wprowadzone zostały przepisy dotyczące zasad korygowania przychodów. Ustawa przewiduje rozwiązanie polegające na rozliczaniu faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Ustawa ta dokonała nowelizacji ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), m.in. poprzez dodanie do art. 12 ust. 3j. Zgodnie z tym przepisem, jeśli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. (art. 13 ustawy nowelizującej). Jednocześnie, zgodnie z art. 11 ustawy nowelizującej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wnioskodawca przyjmuje stanowisko, że korekty sprzedaży powinien ujmować według daty ich wystawienia, ponieważ nie wynika to z błędu rachunkowego ani oczywistej pomyłki.

Faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze mające miejsce w dacie jej wystawienia (stan faktyczny), a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, korekta sprzedaży wystawiona 1 października 2016 r. dla Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca usług wykonanych w marcu 2016 r. powinna być ujęta zgodnie z datą wystawienia, a nie okresu, którego dotyczy, czyli w tym przypadku 1 października 2016 r.

Korekta wystawiona 1 lutego 2016 r., która dotyczy grudnia 2015 r. według Wnioskodawcy powinna być ujęta według daty wystawienia tj. 1 lutego 2016 r., niezależnie od tego, czy księgi za rok 2015 są zamknięte, czy nie.

Zdaniem Wnioskodawcy, gdy korekta dotyczy ubiegłego roku niezależnie od tego czy księgi są zamknięte, czy nie winna być ujęta zgodnie z datą jej wystawienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała