1462.IPPP2.4512.687.2016.1.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur korygujących oraz obowiązku skorygowania deklaracji VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2016 r. (data wpływu 15 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur korygujących oraz obowiązku skorygowania deklaracji VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur korygujących oraz obowiązku skorygowania deklaracji VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest rolnikiem, wraz z żoną prowadzi wspólne gospodarstwo rolne o powierzchni około 60 ha. W 2006 roku Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w którym Strona zrezygnowała ze zwolnienia z VAT i od dnia 1 maja 2006 r. jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Następnie żona Wnioskodawcy skorzystała z programu PROW 2007-2013 z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i od dnia 14 lutego 2012 r. rozpoczęła prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie PKD 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. W dniu 15 lutego 2012 r. małżonka Wnioskodawcy złożyła w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, w którym wskazała rezygnację ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT. W trakcie kontroli podatkowej u żony Wnioskodawcy organ kontrolujący stwierdził, że małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne (wspólność majątkowa), a co za tym idzie zgodnie z art. 15 ust. 4 i ust. 5 ustawy w tym przypadku za podatnika uważa się tylko osobę, która jako pierwsza złożyła zgłoszenie rejestracyjne. I to na tą osobę powinny być wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i ta osoba powinna wystawić faktury sprzedaży. W okresie od lutego 2012 do maja 2014 r. część faktur zakupu oraz sprzedaży zawiera wyłącznie dane identyfikujące żonę Wnioskodawcy. Odnośnie do faktur zakupu Wnioskodawca zamierza wystąpić do sprzedawców nabytych towarów i usług o faktury korygujące dotyczące faktur zakupu, na których widnieją tylko dane małżonki Wnioskodawcy jako dane nabywcy, poprzez dopisanie swoich danych identyfikujących jako głównego nabywcę. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że wszystkie zakupy, które dokumentują powyższe faktury są związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną i dotyczą prowadzonej działalności rolniczej. Gospodarstwo rolne Wnioskodawca prowadzi wspólnie z małżonką, nie mają oni rozdzielności majątkowej. Natomiast działalność pozarolniczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych żona Wnioskodawcy prowadzi indywidualnie. Wnioskodawca zamierza wystąpić o faktury korekty do następujących faktur zakupu:

 1. faktura VAT z dnia 17 lutego 2012 r. wystawioną przez K. Sp. z o.o., dotycząca zakupu ciągnika rolniczego FENDT 415 Vario, rok produkcji 2010.
 2. 28 faktur VAT wystawionych przez Biuro Rachunkowe, dokumentujących zakup usług księgowych.
 3. 3 faktury VAT wystawione przez „P.” Sp. j. dotyczące zakupu oleju napędowego.

Korekty do ww. faktur Wnioskodawca zamierza rozliczyć w deklaracji VAT w bieżącym okresie rozliczeniowym wg daty wystawienia faktury korekty.

Natomiast odnośnie do błędnie wystawionych faktur sprzedaży Wnioskodawca zamierza:

 1. w okresie od lutego 2012 r. do maja 2014 r. błędnie wystawiono 6 faktur VAT, w danych sprzedającego określono dane identyfikujące żony Wnioskodawcy, w danych nabywcy - dane identyfikujące Wnioskodawcę. Strona zamierza owe faktury anulować i skorygować deklarację VAT, w których Wnioskodawca odliczył VAT naliczony od tych faktur, ponieważ w przypadku tych 6 faktur nie doszło do transakcji sprzedaży - sprzedawcą i nabywcą jest ten sam podatnik.
 2. w okresie od lutego 2012 r. do maja 2014 r. wystawiono również błędnie 3 faktury na rzecz Gospodarstwa Rolnego C. dokumentujące faktycznie wykonane usługi rolnicze przez działalność gospodarczą usługi rolnicze Małgorzata O.. W związku z tym, że małżonka Wnioskodawcy nie może osobno zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, ponieważ prowadzi wspólnie ze Stroną gospodarstwo rolne i pierwszy zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca uważa, że faktury za świadczone usługi rolnicze przez małżonkę Wnioskodawcy, powinny być wystawione przez Wnioskodawcę, a dane małżonki Wnioskodawcy tylko dopisane do faktury w dalszej części. Faktury te Zainteresowany zamierza skorygować - w zakresie danych sprzedającego, poprzez dopisanie swoich danych identyfikujących, ale nie usuwając danych swojej małżonki. Podobne stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej o sygn. IPTPP1/443-90/11-4/RG a dnia 29 czerwca 2011 r. Następnie Wnioskodawca zamierza faktury korekty rozliczyć w deklaracji VAT w bieżącym okresie rozliczeniowym wg daty wystawienia faktury korekty.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy po uzyskaniu faktur korygujących od wystawców faktur zakupionych towarów i usług, Wnioskodawca może na podstawie art. 86 ustawy o VAT obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących i obniżenia tego dokonać w okresie rozliczeniowym wg daty wystawienia faktury korekty, mimo że faktyczne transakcje dokonane były w okresie od lutego 2012 r. do maja 2014 r.?
 2. Czy Wnioskodawca może anulować błędnie wystawione faktury sprzedaży, w których stronami, jest ten sam podatnik?
 3. W przypadku anulowania błędnie wystawionych faktur sprzedaży, o których mowa w pyt. 2 czy Wnioskodawca musi konsekwentnie skorygować deklaracje VAT, w których odliczył podatek VAT, od faktur w których stronami jest ten sam podatnik?
 4. Czy po wystawieniu korekt do faktur sprzedaży z błędnymi danymi sprzedawcy, podatek należny wynikający z faktur korygujących Wnioskodawca może rozliczyć w okresie bieżącym wg daty wystawienia faktury korekty? Czy Strona musi skorygować deklaracje VAT za okresy kiedy faktycznie miała miejsce sprzedaż?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1) Po uzyskaniu faktur korygujących, dokumentujących zakup towarów i usług do prowadzonej działalności rolniczej, Wnioskodawca może w okresie rozliczeniowym wg daty wystawienia faktury korekty obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących, ponieważ zakupy te były związane z sprzedażą opodatkowaną. Wszystkie faktury zakupu powinny być wystawiane na jego dane identyfikujące, i ponieważ jako pierwszy Wnioskodawca zgłosił zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Ustawa o VAT określa jakie dane identyfikacyjne muszą być zawarte w fakturze, ale nie zabrania dopisywania dodatkowych danych, dlatego we wszystkich fakturach zakupu głównym nabywcą jest osoba, która pierwsza zgłosiła się do VAT, a dane małżonka mogą być w dalszej części dopisane. Dane małżonki muszą być dopisane do faktury, ponieważ skorzystała z programu PROW 2007-2013 z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Żona Wnioskodawcy musi rozliczyć się z otrzymanego dofinansowania z ARiMR, jest zobowiązana do prowadzenia działalności pozarolniczej polegającej na świadczeniu usług rolniczych, musi udokumentować sprzedaż oraz dokonany zakup fakturami. Poza tym małżonka Wnioskodawcy prowadząc działalność pozarolniczą, musi rozliczać podatek dochodowy od świadczonych usług rolniczych. Dlatego Wnioskodawca uważa, że dla celów podatku VAT na wszystkich fakturach dotyczących działalności usługowej małżonki muszą widnieć dane Wnioskodawcy identyfikacyjne jako głównego sprzedawcy i nabywcy towarów i usług oraz obok jego danych muszą być dopisane dane identyfikacyjne małżonki Wnioskodawcy, aby mogła się rozliczyć z podatku dochodowego oraz z otrzymanego dofinansowania z ARIMR. Podobne stanowisko zajmuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPP1/443-883/14/MS z 23 grudnia 2014 r.

Ad. 2) Wnioskodawca uważa, że może anulować błędnie wystawione faktury, w których sprzedawcą i nabywcą jest ten sam podatnik. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, realizacja czynności sprzedaży może nastąpić między dwoma podmiotami rozróżnianymi przez przepisy prawa jako sprzedawca i nabywca, a zatem w umowie sprzedaży występować muszą co najmniej dwie strony. Podobnie, aby miała miejsce dostawa towarów, podlegająca opodatkowaniu VAT, koniecznym jest, aby wystąpiły co najmniej dwie strony, między którymi może dojść do przeniesienia własności towaru. Warto podkreślić, że przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Ad. 3) Konsekwencją Ad 2 do pyt. 2 jest złożenie stosownych korekt deklaracji VAT.

Ad. 4) Zdaniem Wnioskodawcy faktury sprzedaży z wyłącznie danymi żony są błędnie wystawione i mogę je skorygować i uwzględnić w deklaracji VAT wg daty wystawienia faktury korekty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ww. ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 2 pkt 15 ww. ustawy przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

W świetle art. 2 pkt 16 ww. ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o gospodarstwie rolnym rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Stosownie do art. 2 pkt 21 ww. ustawy przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Wobec przywołanej wyżej definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, że prowadzenie działalności rolniczej (art. 2 pkt 15 ustawy o VAT) stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą).

Jak stanowi art. 15 ust. 4 ww. ustawy w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach (art. 15 ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ww. ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z treści art. 96 ust. 2 ww. ustawy wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną prowadzi wspólne gospodarstwo rolne o powierzchni około 60 ha. W 2006 roku Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w którym Strona zrezygnowała ze zwolnienia z VAT i od dnia 1 maja 2006 r. jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Następnie żona Wnioskodawcy skorzystała z programu PROW 2007-2013 z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i od dnia 14 lutego 2012 r. rozpoczęła prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie PKD 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. W dniu 15 lutego 2012 r. małżonka Wnioskodawcy złożyła w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, w którym wskazała rezygnację ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT. W trakcie kontroli podatkowej u żony Wnioskodawcy organ kontrolujący stwierdził, że małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne (wspólność majątkowa) i w związku z tym za podatnika uważa się tylko osobę, która jako pierwsza złożyła zgłoszenie rejestracyjne. W okresie od lutego 2012 do maja 2014 r. część faktur zakupu oraz sprzedaży zawiera wyłącznie dane identyfikujące żonę Wnioskodawcy. Odnośnie do faktur zakupu Wnioskodawca zamierza wystąpić do sprzedawców nabytych towarów i usług o faktury korygujące dotyczące faktur zakupu, na których widnieją tylko dane małżonki Wnioskodawcy jako dane nabywcy, poprzez dopisanie swoich danych identyfikujących jako głównego nabywcę. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że wszystkie zakupy, które dokumentują powyższe faktury są związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną i dotyczą prowadzonej działalności rolniczej. Gospodarstwo rolne Wnioskodawca prowadzi wspólnie z małżonką, nie mają oni rozdzielności majątkowej. Natomiast działalność pozarolniczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych żona Wnioskodawcy prowadzi indywidualnie.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierają pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas za podatnika jest uważana osoba, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym stanowi art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w art. 96 ust. 2 tej ustawy wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

W analizowanej sprawie prowadzone gospodarstwo rolne jest własnością wspólną. Reprezentantem tego gospodarstwa jest Wnioskodawca, z uwagi na dokonaną przez Niego pierwszą rejestrację jako podatnik VAT na zasadach ogólnych. Wnioskodawca zarejestrował się w imieniu całego gospodarstwa, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 4 w zw. z art. 96 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych. Zatem gospodarstwo rolne stanowiące współwłasność Wnioskodawcy i Jego żony dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego reprezentantem, jak wyżej wskazano, jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny - Wnioskodawca.

W odniesieniu do możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących dokumentujących zakup towarów i usług należy wskazać, że podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z ww. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług jedynie w takim zakresie w jakim dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Tak więc podatnik w momencie nabycia towarów i usług powinien dokonać ich prawidłowej klasyfikacji w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, w szczególności z uwzględnieniem związku tych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ww. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 10b ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

 1. ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;
 2. ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:
  1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
  2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;
 3. ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Jak stanowi ust. 10c art. 86 ustawy przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Oznacza to, że z odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do przepisu art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Powyższy przepis określa niezbędne minimum elementów, które powinna zawierać faktura VAT. Brak jest zatem przeszkód, aby faktura dokumentująca określoną transakcję, zawierała inne, dodatkowe elementy, które nie zostały wskazane w ww. katalogu.

Natomiast zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Po uwzględnieniu przytoczonych regulacji stwierdzić należy, że aby Wnioskodawcy będącemu czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów, musi być on wskazany jako nabywca na otrzymywanych przez wspólne gospodarstwo rolne fakturach VAT.

Zatem, skoro w omawianej sprawie faktury korygujące wystawione będą na obydwoje małżonków, przy czym tylko jedna osoba jest podatnikiem podatku VAT, natomiast poczynione zakupy były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych - to Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących dokumentujących zakup towarów i usług. W niniejszej sprawie w odniesieniu do Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących powstanie dopiero w momencie otrzymania faktur korygujących, pomimo że faktycznie transakcje dokonane były w okresie od lutego 2012 r. do maja 2014 r, gdyż dopiero wówczas Strona otrzyma dokument – fakturę korektę na której zawarte będą jego dane oraz NIP. Podkreślić należy, że prawo to powstaje w momencie otrzymania faktur korygujących, niezależnie od dat ich wystawienia. Jednocześnie dodać należy, ze stosownie do zapisu art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, w sytuacji gdy Strona nie dokona odliczenia w miesiącu otrzymania faktury korekty, wówczas Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jak wynika ze wskazanych wyżej przepisów, fakturę wystawia sprzedawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Faktura jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno - prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy. W takim przypadku to podatnik wystawia fakturę korygującą.

Natomiast przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nie przewidują (nie regulują) instytucji tzw. „anulowania faktury”. Niemniej jednak zdarzają się okoliczności, w których sprzedawcy towarów bądź usług są uprawnieni do „anulowania” wystawionych przez siebie faktur.

Jednakże w omawianej sprawie należy zwrócić uwagę, na to, że Wnioskodawca nie był wystawcą faktur sprzedaży. Z opisu analizowanej sprawy wynika, że to żona Wnioskodawcy od dnia 14 lutego 2012 r. rozpoczęła prowadzenie działalność gospodarczej i w okresie od lutego 2012 do maja 2014 r. część faktur zakupu oraz sprzedaży zawiera wyłącznie dane identyfikujące żonę Wnioskodawcy. Dlatego też to żona Wnioskodawcy, która wystawiała stosowne faktury na dokonywane czynności jest podmiotem zobowiązanym do dokonania stosownych sprostowań dokonywanych transakcji poprzez korektę bądź anulowanie wystawionych faktur oraz na ich podstawie dokonania stosownych korekt deklaracji VAT. Natomiast Wnioskodawca w niniejszej sprawie nie może dokonać anulowania oraz korygowania błędnie wystawionych faktur sprzedaży wystawionych przez swoją żonę, gdyż to ona była ich wystawcą.

Wyjaśnić jednak należy, że w przypadku skorygowania bądź anulowania przez żonę Wnioskodawcy błędnie wystawionych faktur sprzedaży, z których Wnioskodawca jako nabywca usług odliczył podatek naliczony, Strona będzie zobowiązana do skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego o który został obniżony podatek należny. W takiej sytuacji konieczność skorygowania podatku naliczonego w deklaracji VAT wynika z tego, że Strona nie będzie już posiadała dokumentu (faktury), na podstawie którego dokonała odliczenia podatku naliczonego.

Poza tym w omawianej sprawie Wnioskodawca w celu prawidłowego udokumentowania rzeczywistego przebiegu zdarzeń występujących w gospodarstwie rolnym należącym do małżonków będzie zobowiązany wystawić faktury sprzedaży, w których wykaże podatek należny od dokonywanych czynności w okresie od lutego 2012 do maja 2014 r. Dlatego też stosownie do ustaleń pokontrolnych, Wnioskodawca jako reprezentant tego gospodarstwa powinien wystawić faktury sprzedaży i dokonać rozliczenia podatku należnego w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od wykonywanych czynności. Jednocześnie Strona w wystawianych fakturach dodatkowo może dopisać dane swojej małżonki, która jest osobą wspólnie prowadząca gospodarstwo rolne.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w niniejszej sprawie należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.