0114-KDIP4.4012.157.2018.1.AKO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania za okres, w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach z Wnioskodawcą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu 14 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania za okres, w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach z Wnioskodawcą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania za okres, w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach z Wnioskodawcą.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [dalej: Spółka lub Wnioskodawca] jest polskim rezydentem podatkowym oraz jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi na terytorium Polski działalność polegającą na sprzedaży hurtowej sprzętu RTV i AGD, w tym w szczególności sprzedaży telefonów komórkowych. Spółka jest oficjalnym przedstawicielem producenta tych sprzętów na obszar Polski oraz podmiotem wprowadzającym sprzęty na rynek polski.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka w każdym miesiącu wystawia kilkanaście tysięcy faktur, w tym faktury korygujące co wynika z różnych okoliczności: udzielonych rabatów, uwzględnionych reklamacji, zwrotów towarów, pomyłek. Spółka przesyła większość faktur korygujących w formie elektronicznej. Część faktur jednak nadal przesyłana jest w tradycyjnej formie papierowej.

Niniejszy wniosek o interpretacje dotyczy wyłącznie faktur korygujących przesyłanych kontrahentom w formie papierowej.

Faktury korygujące papierowe przesyłane są kontrahentom za pośrednictwem kuriera, wraz z dokumentem zawierającym listę przesyłanych faktur korygujących. Jednocześnie Wnioskodawca prosi nabywców o potwierdzenie odbioru przesłanych faktur korygujących poprzez podpisanie dołączonego dokumentu (listy korekt) i przekazanie go kurierowi, który następnie zwraca podpisany dokument Spółce.

W praktyce kontrahenci zawsze potwierdzają odbiór przesyłki na dokumencie firmy kurierskiej. W niektórych przypadkach kontrahenci odmawiają jednak podpisania dokumentu zawierającego listę przesłanych faktur korygujących. Niemniej jednak, pomimo braku podpisania listy faktur korygujących kontrahenci uwzględniają korekty w swoich rozliczeniach ze Spółką, lub uwzględniają je w cyklicznych rozliczeniach sald (np. dla potrzeb obliczenia premii od obrotów). Z okoliczności faktycznych wynika zatem, że kontrahent otrzymał fakturę korygującą, zapoznał się z jej treścią i uwzględnił ją w księgach rachunkowych.

W związku z odmową podpisywania list korekt przez część kontrahentów, Wnioskodawca planuje zmienić obecny sposób przesyłania papierowych faktur korygujących. Spółka planuje przesyłać papierowe faktury korygujące kurierem bez dołączania dodatkowo dokumentu zawierającego listy przesyłanych faktur korygujących. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie żądał od kontrahentów szczególnej formy potwierdzania odbioru faktur korygujących. Kontrahenci będą jedynie nadal potwierdzać odbiór przesyłki kurierskiej na dokumencie firmy kurierskiej.

Po zmianie sposobu przesyłania papierowych faktur korygujących Wnioskodawca zamierza obniżać podstawę opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, za okres w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach z Wnioskodawcą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie mieć prawo obniżać podstawę opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, za okres w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach z Wnioskodawcą?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie mieć prawo obniżać podstawę opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, za okres w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach z Wnioskodawcą.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust 1.

Natomiast art. 29a ust. 13 stanowi, że w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Art. 29a ust. 13 ustawy o VAT stosuje się również odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Zgodnie z art. 29a ust. 15 ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zgodnie z art. 29a ust. 16 ustawy o VAT, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 29a ust. 15 pkt 4 i przyjęty tryb postępowania będzie wystarczający dla zastosowania tego przepisu oraz obniżenia podatku VAT za okres, o którym mowa w art. 29a ust. 16.

Wnioskodawca będzie bowiem dostarczał papierowe faktury korygujące za pośrednictwem kuriera, a jednocześnie Spółka nie będzie mieć wątpliwości, że nabywca towaru odebrał fakturę korygującą i uwzględnił ją w swoich rozliczeniach, np. poprzez dokonanie potrącenia, obniżenia kwot wpłacanych na rzecz Wnioskodawcy, lub uwzględniając ją w cyklicznych rozliczeniach sald (np. dla potrzeb obliczania premii od obrotu). Wynikać to będzie przede wszystkim z zestawień płatności, korespondencji mailowej, potwierdzeń sald, itp. Z okoliczności faktycznych wynikać więc będzie, że kontrahent otrzymał fakturę korygująca, zapoznał się z jej treścią i uwzględnił ją w księgach rachunkowych.

Reasumując, w świetle przedstawionej we wniosku argumentacji oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego w ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie mieć prawo obniżać podstawę opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, za okres w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach z Wnioskodawcą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Według art. 106j ust. 1 cyt. ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Stosownie natomiast do ust. 2 powołanego artykułu, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

W tym miejscu przywołać należy art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do ust. 10 ww. artykułu, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna – ust. 14.

Na podstawie art. 29a ust. 15 powołanej ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16 cyt. ustawy).

Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z literalnej wykładni cytowanego art. 29a ust. 13 ww. ustawy, wynika, że warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy).

Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić jej otrzymanie, aby wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z jej wystawieniem. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

Przytoczone regulacje stanowią, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatek należny muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Wskazać przy tym należy, że ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej, lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

Zatem, w przypadku posiadania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej dokumentującej pomyłki w wystawionych pierwotnie fakturach, zwroty towarów, czy udzielone po dokonaniu sprzedaży rabaty, opusty lub obniżki cen, a także dokonane nabywcy zwroty całości lub części zapłaty, podatnik będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz należnego podatku VAT.

Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że w związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca w każdym miesiącu wystawia kilkanaście tysięcy faktur, w tym faktury korygujące co wynika z różnych okoliczności: udzielonych rabatów, uwzględnionych reklamacji, zwrotów towarów, pomyłek. Większość faktur korygujących Spółka przesyła w formie elektronicznej, jednak część faktur nadal przesyłana jest w tradycyjnej formie papierowej. Faktury korygujące papierowe przesyłane są kontrahentom za pośrednictwem kuriera, wraz z dokumentem zawierającym listę przesyłanych faktur korygujących, jednocześnie Spółka prosi nabywców o potwierdzenie odbioru przesłanych faktur korygujących poprzez podpisanie dołączonego dokumentu (listy korekt) i przekazanie go kurierowi, który następnie zwraca podpisany dokument Spółce. W niektórych przypadkach kontrahenci odmawiają jednak podpisania dokumentu zawierającego listę przesłanych faktur korygujących. Niemniej jednak, pomimo braku podpisania listy faktur korygujących kontrahenci uwzględniają korekty w swoich rozliczeniach ze Spółką, lub uwzględniają je w cyklicznych rozliczeniach sald (np. dla potrzeb obliczenia premii od obrotów). Z okoliczności faktycznych wynika zatem, że kontrahent otrzymał fakturę korygującą, zapoznał się z jej treścią i uwzględnił ją w księgach rachunkowych. Wnioskodawca planuje zmienić obecny sposób przesyłania papierowych faktur korygujących – planuje przesyłać papierowe faktury korygujące kurierem bez dołączania dodatkowo dokumentu zawierającego listy przesyłanych faktur korygujących, jednocześnie nie będzie żądał od kontrahentów szczególnej formy potwierdzania odbioru faktur korygujących. Kontrahenci będą jedynie nadal potwierdzać odbiór przesyłki kurierskiej na dokumencie firmy kurierskiej. Po zmianie sposobu przesyłania papierowych faktur korygujących Wnioskodawca zamierza obniżać podstawę opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, za okres w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach z Wnioskodawcą.

W odniesieniu do przedstawionego opisu wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą jego prawa do obniżania podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, za okres w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach z Wnioskodawcą.

Kwestia obowiązku posiadania potwierdzenia przez nabywcę odbioru faktury korygującej była przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A. przeciwko Ministrowi Finansów orzekł, że wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednakże, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Wnioskiem płynącym z przytoczonego orzeczenia jest to, że podatnik powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi wykazać, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał, a transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

W tym miejscu powtórzyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnego wymogu dotyczącego formy takiego potwierdzenia. Akceptowany jest każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę czyni zadość np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, faks potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, czy też potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną. Przy ocenie zgodności zapisów ustawy o VAT z prawem wspólnotowym ten wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwości do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, że podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź też prawa tego nie ma. Nie oznacza to jednak, że podatnik może w ogóle zrezygnować z otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Dokonując oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście zadanego pytania należy stwierdzić, że zaproponowany przez Wnioskodawcę sposób przesyłania papierowych faktur korygujących (a więc przesyłanie papierowych faktur korygujących kurierem bez dołączania listy przesyłanych faktur korygujących, jednocześnie brak żądania od kontrahentów szczególnej formy potwierdzania odbioru faktur korygujących, a następnie obniżanie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, za okres w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach ze Spółką) należy uznać za niewystarczający do zastosowania obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 15 pkt 4. Na podstawie art. 29a ust. 13 ww. ustawy podatnik jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę, a w związku z tym powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie tego potwierdzenia odbioru. Podatnik nie może tym samym pominąć stosowania art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i zastosować ust. 15 tego przepisu, gdyż z art. 29a ust. 15 cyt. ustawy podatnik może skorzystać dopiero w sytuacji, kiedy niemożliwe są do wypełnienia warunki określone ust. 13.

W konsekwencji, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym dojdzie do doręczenia przesyłki zawierającej fakturę korygującą do jej adresata (o ile przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres Spółka uzyska ww. informację, potwierdzającą fakt doręczenia przesyłki do jej adresata), bądź w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma ww. informację (potwierdzającą fakt doręczenia przesyłki do jej adresata), jeśli wpłynie ona do Spółki już po terminie złożenia deklaracji podatkowej, w której doszło do doręczenia przesyłki do jej adresata. Dopiero w sytuacji, w której nie uzyska potwierdzenia (mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej) i z posiadanej dokumentacji będzie wynikać, że kontrahent wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej – a więc uwzględni korekty w swoich rozliczeniach ze Spółką, lub uwzględni je w cyklicznych rozliczeniach sald (np. dla potrzeb obliczenia premii od obrotów), Spółka będzie mogła zastosować art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT i dokonać obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, za okres w którym kontrahent uwzględni otrzymaną fakturę korygującą w rozliczeniach ze Spółką.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego, oceniane jako całość, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.