0114-KDIP1-3.4012.15.2018.2.KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązku wystawienia faktury korygującej w związku z obniżką czynszu oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Najemcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 15 grudnia 2017 r. (data wpływu 9 stycznia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 28 lutego 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury korygującej w związku z obniżką czynszu oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Najemcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury korygującej w związku z obniżką czynszu oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Najemcę. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 28 lutego 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 9 marca 2018 r.).

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącym stroną postępowania:
  Sp. A. z o.o.
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:
  Spółka B.

Przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Zainteresowani, tj. A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Najemca lub Wnioskodawca) oraz B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) posiadają swoje siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki B. jest m.in. długoterminowy wynajem powierzchni biurowych, zaś Najemcy świadczenie usług w dziedzinie audytu, podatków i księgowości - w tym przy użyciu powierzchni wynajmowanej od Spółki.

Dnia 7 czerwca 2016 r. Spółka nabyła nieruchomość. Jednym z najemców powierzchni biurowej znajdującej się w ww. nieruchomości jest Najemca, który wynajmuje powierzchnie biurowe zlokalizowane na trzech piętrach biurowca wraz z określoną liczbą miejsc parkingowych.

Jednocześnie z momentem nabycia ww. nieruchomości przez Spółkę, Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki poprzedniego właściciela jako wynajmującego, w związku z czym obecnie umowa najmu wiąże Spółkę i Najemcę.

Niestety budynek, w którym mieści się wynajmowana powierzchnia, obarczony jest pewnymi wadami fizycznymi. Z powodu ww. wad budynku dochodziło do cyklicznego przedostawania się wody na powierzchnię zajmowaną przez Najemcę. Sytuacja taka miała miejsce kilkadziesiąt razy (w szczególności w przypadku większych opadów deszczu). W wyniku powyższych zdarzeń na powierzchni wynajmowanej przez Najemcę od Spółki występowały m.in. plamy, wycieki, nieszczelności klimatyzacji, odór i pleśń.

Na skutek przedostawania się wody na część powierzchni biurowej przez kilka miesięcy była ona w ograniczonym zakresie zdatna do używania na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez Najemcę. Stan nieruchomości w sposób znaczący nie tylko ograniczał komfort używania wynajmowanej powierzchni biurowej dla umówionego celu, ale także fizycznie utrudniał jej użytkowanie. Na skutek ww. zdarzeń Wnioskodawca był m.in. zmuszony do korzystania z wiader i innych pojemników zbierających wodę. Część pomieszczeń było zupełnie wyłączonych z użytkowania z uwagi na pleśń i nieprzyjemny zapach. Z uwagi na m.in. nieszczelność klimatyzacji oraz wycieki pracownicy Najemcy zmuszani byli do zmiany stanowisk biurowych, m.in. ze względu na ryzyko zalania sprzętu komputerowego lub złe warunki pracy. Dodatkowo z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Najemcę oraz wymogi stawiane przez klientów podmiotom świadczącym takie usługi jak Najemca, Wnioskodawca był niejednokrotnie zmuszony do zmiany miejsca spotkań z klientami.

Spółka dokonywała pewnych prac naprawczych i konserwacyjnych, które jednak nie doprowadziły do pełnego usunięcia skutków przedostawania się wody. W celu uniknięcia sporu strony umowy najmu, tj. Spółka i Najemca, uznając za zasadne przyznanie Najemcy obniżki czynszu najmu przedmiotu najmu (dalej: Powierzchnia biurowa) z tytułu ograniczonej użyteczności przedmiotu najmu do celów przewidzianych w umowie, podjęły decyzję o zawarciu porozumienia ugodowego (dalej: Porozumienie).

Na jego mocy ustalono zatem obniżkę czynszu najmu Powierzchni biurowej w odniesieniu do części okresu, w którym korzystanie z Powierzchni biurowej było znacznie ograniczone z powodu występowania opisanych powyżej wad budynku. Strony ustaliły, że obniżka czynszu Powierzchni biurowej będzie się odnosiła do okresu styczeń - listopad 2017 r. Strony ustaliły, że Spółka wystawi faktury korygujące na obniżkę czynszu za ww. okresy, zaś następnie zwróci wartość korekt na rzecz Najemcy (dalej: Płatność Spółki).

Łączna kwota obniżki czynszu najmu Powierzchni biurowej wynosi 1.903.500,00 złotych netto, przy czym została ona rozłożona równomiernie na ww. 11 miesięcy objętych obniżką.

Stosownie do ustaleń Spółki i Najemcy, ww. kwota odzwierciedlała obniżony wskutek przedostawania się wody standard nieruchomości, spadek wartości użytkowej Powierzchni biurowej oraz obniżony poziom komfortu korzystania z Powierzchni biurowej, związanych z wystąpieniem uchybień.

Zgodnie z treścią porozumienia w zamian za obniżkę ceny czynszu Najemca nieodwołalnie zrzekł się wszelkich roszczeń i praw z tytułu jakichkolwiek usterek i przeszkód, które wystąpiły przed zawarciem Porozumienia oraz zrzekł się prawa do rozwiązania umowy najmu z przyczyn (umownych lub ustawowych) dotyczących wszelkich usterek i przeszkód, które miały miejsce przed zawarciem Porozumienia.

Jednocześnie zawarcie ww. Porozumienia nie wyklucza możliwości wnoszenia roszczeń przez Najemcę wobec Spółki i/lub wobec przyszłego właściciela nieruchomości z tytułu jakichkolwiek usterek, które wystąpią po dacie zawarcia Porozumienia, niezależnie od momentu pojawienia się przyczyn takich usterek (o ile Najemca jest uprawniony do wnoszenia takich roszczeń na mocy umowy najmu oraz z zastrzeżeniem postanowień Porozumienia).

Jako że podejmowane przez Spółkę działania mające na celu usunięcie usterek przed dniem zawarcia Porozumienia nie przyniosły oczekiwanych efektów, Najemca i Spółka w Porozumieniu ustalili, że po jego zawarciu Spółka przeprowadzi dalsze prace naprawcze i remontowe, które doprowadzą do całkowitego wyeliminowania zgłoszonych Spółce przez Najemcę usterek i przeszkód wpływających na korzystanie z Powierzchni biurowej, a także zapobiegną występowaniu usterek w przyszłości.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że jako podmiot nabywający usługi najmu od Spółki do celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - jest zainteresowany potwierdzeniem skutków podatkowych w zakresie VAT, dotyczących otrzymania Płatności Spółki, stanowiącej obniżkę czynszu z tytułu najmu Nieruchomości, do której zapłaty Spółka jest zobowiązana na podstawie zawartego z Wnioskodawcą Porozumienia.

W szczególności Wnioskodawca pragnie uzyskać potwierdzenie, czy - przy założeniu, że usługi najmu świadczone przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy wykorzystywane są do czynności opodatkowanych VAT wykonywanych przez Wnioskodawcę i Wnioskodawca odliczył VAT wykazany na fakturach pierwotnych, otrzymanych od Spółki, dokumentujących czynsz najmu za okres od stycznia do listopada 2017 r. - Wnioskodawca będzie miał obowiązek ujęcia faktur korygujących dokumentujących obniżkę czynszu najmu, wystawionych przez Spółkę na podstawie zawartego Porozumienia, w deklaracji VAT za okres, w którym otrzyma te faktury korygujące, poprzez obniżenie kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku naliczonego wynikająca z tychże faktur korygujących dokumentujących obniżkę czynszu (przy założeniu, że udokumentowanie Płatności Spółki, do zapłaty której na rzecz Wnioskodawca Spółka jest zobowiązana na podstawie zawartego Porozumienia, fakturami korygującymi jest prawidłowe).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 14 marca 2018 r.:

Czy kwota 1.903.500,00 złotych (Płatność Spółki) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym czy Spółka postąpi prawidłowo wystawiając faktury korygujące odnoszące się do okresu styczeń - listopad 2017 i czy po otrzymaniu tychże faktur korygujących, wystawionych przez Spółkę, Wnioskodawca będzie miał obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku naliczonego z nich wynikająca na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w deklaracji VAT, za okres, w którym otrzyma te faktury korygujące (przy założeniu, że Wnioskodawca wcześniej odliczył podatek naliczony z faktur pierwotnych dokumentujących czynsz najmu, wystawionych przez Spółkę, do których odnoszą się faktury korygujące)?

Zdaniem Zainteresowanych, po uzupełnieniu stanowiska Stron;

Zdaniem Wnioskodawcy oraz Spółki, która to jest zainteresowanym, niebędącym stroną postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym kwota 1.903.500,00 złotych netto podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz Spółka postąpi prawidłowo wystawiając faktury korygujące odnoszące się do okresu styczeń - listopad 2017 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221.; dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie zaś do treści art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jednocześnie zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Ww. regulacja dotyczy sytuacji, w których po dokonaniu czynności opodatkowanej, dla której została już określona podstawa opodatkowania, strony wspólnie uzgodniły obniżenie ceny lub też obniżenie to jest efektem jednostronnej decyzji podatnika, który dokonał dostawy towarów lub wykonał usługę (tak również T. Michalik, VAT. Komentarz. Wyd. 13, Warszawa 2017).

Artykuł 29a ust. 10 oparty jest na regulacji art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE (Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.U. L 347 z 11 grudnia 2006; dalej dyrektywa VAT), który przewiduje, że:

w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie”.

Przepisy krajowe ani przepisy wspólnotowe nie określają katalogu przyczyn, dla których można zastosować opusty i obniżki cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 ustawy o VAT.

W związku z tym przyjmuje się, że stosownie do zasady swobody umów, przyczyny te mogą być dowolne, pod warunkiem, że udzielenie opustu lub obniżki jest zgodne z zamiarem stron transakcji oraz nie jest sprzeczne z innymi przepisami (np. z zasadą konkurencji).

W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym obniżka ceny czynszu najmu wynika z usterek spowodowanych zalaniem Powierzchni biurowej najmowanej przez Najemcę. Działania jakie podjęła Spółka celem usunięcia skutków ww. usterek okazały się niewystarczające, tj. nie usunęły one całkowicie skutków zalania.

W konsekwencji do momentu podpisania Porozumienia część powierzchni biurowej najmowanej przez Najemcę była w ograniczonym zakresie zdatna do używania na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez Najemcę. Innymi słowy, można przyjąć, że usługa najmu Powierzchni biurowej świadczona przez Spółkę była świadczona w sposób niezgodny z umową, gdyż wynajmujący co do zasady zobowiązany jest do udostępnienia lokalu wolnego od wad.

Umowa najmu jest umową uregulowaną na gruncie Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks Cywilny, Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm„ dalej: KC).

Stosownie do art. 659 § 1 KC przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Zgodnie z art. 662 § 1 KC wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Jedynie drobne naprawy połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. Stosownie do art. 664 § 1 KC, jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Zgodnie z uregulowaniami kodeksowymi, jeśli wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął wad w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Aby uniknąć sporów oraz celem zachowania dalszej współpracy, strony zdecydowały się podpisać Porozumienie, na mocy którego ustalono obniżkę czynszu za miesiące styczeń - listopad 2017 r. Porozumienie zostało podpisane przez strony dnia 20 listopada 2017 r.

W ocenie Wnioskodawcy oraz Spółki, która to jest zainteresowanym, niebędącym stroną postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej, ww. Porozumienie jest realizacją dyspozycji wynikającej z regulacji Kodeksu Cywilnego, a na gruncie ustawy o VAT obniżka czynszu ustalona na mocy ww. Porozumienia na gruncie ustawy o VAT stanowi obniżkę ceny udzielonej po dokonaniu sprzedaży, o której mowa w art. 29a ust. 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik wystawia fakturę korygującą.

Moment ujęcia faktur korygujących in minus, tj. obniżających podstawę opodatkowania przez podatnika określa art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Zgodnie ze wskazaną wyżej regulacją w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT, tj. w przypadku udzielenia opustu lub obniżenia ceny po dokonaniu sprzedaży, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy oraz Spółki, będącej zainteresowanym, niebędącym stroną postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej, kwota udzielonej obniżki czynszu najmu (Płatność Spółki) stanowi w istocie obniżkę ceny, o której mowa w art. 29a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy ww. obniżka czynszu podlega opodatkowaniu VAT, zaś Spółka stosownie do art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT powinna wystawić faktury korygujące w odniesieniu do każdego miesięcznego okresu, za który obniżono czynsz, tj. za miesiące styczeń - listopad 2017. Spółka ujmie faktury korygujące zgodnie z regulacją art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Przy założeniu, że prawidłowe jest stanowisko zainteresowanych, że Płatność Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i tym samym stanowi obniżkę ceny, o której mowa w art. 29a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (a nie jest wynagrodzeniem z tytułu świadczenia jakichkolwiek usług przez Wnioskodawcę podlegającym opodatkowaniu VAT, ani też odszkodowaniem znajdującym się poza zakresem opodatkowania VAT), w rezultacie czego powinna być udokumentowana fakturami korygującymi odnoszącymi się do okresu styczeń - listopad 2017, zainteresowani uważają, że - w sytuacji, gdy Wnioskodawca wcześniej odliczył podatek naliczony z faktury pierwotnych, wystawionych przez Spółkę (do których odnoszą się faktury korygujące) - Wnioskodawca będzie miał obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur korygujących w deklaracji VAT za okres, w którym otrzyma faktury korygujące, na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Mając na uwadze powyższe - przy założeniu, że Wnioskodawca wcześniej odliczył podatek naliczony z faktur pierwotnych wystawionych przez Spółkę, do których odnoszą się faktury korygujące - otrzymanie faktur korygujących, dokumentujących Płatność Spółki stanowiącą obniżkę czynszu (tj. faktur korygujących zmniejszających, o których mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT), spowoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z tychże faktur korygujących w deklaracji VAT za okres, w którym Wnioskodawca otrzyma te faktury korygujące, na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak wynika z ust. 6 przywołanego artykułu, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Natomiast w myśl ust. 7 tego artykułu, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Podstawę opodatkowania, stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z treści art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Z opisu wniosku wynika, że Wnioskodawca wynajmuje powierzchnie biurową od Spółki B. Budynek, w którym mieści się wynajmowana powierzchnia, obarczony jest pewnymi wadami fizycznymi. Z powodu ww. wad budynku dochodziło do cyklicznego przedostawania się wody na powierzchnię zajmowaną przez Najemcę. Na skutek przedostawania się wody na część powierzchni biurowej przez kilka miesięcy była ona w ograniczonym zakresie zdatna do używania na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Stan nieruchomości w sposób znaczący nie tylko ograniczał komfort używania wynajmowanej powierzchni biurowej dla umówionego celu, ale także fizycznie utrudniał jej użytkowanie. Spółka dokonywała pewnych prac naprawczych i konserwacyjnych, które jednak nie doprowadziły do pełnego usunięcia skutków przedostawania się wody. Spółka i Wnioskodawca, uznając za zasadne przyznanie obniżki czynszu najmu z tytułu ograniczonej użyteczności przedmiotu najmu do celów przewidzianych w umowie, podjęły decyzję o zawarciu porozumienia ugodowego (dalej: Porozumienie). Na jego mocy ustalono obniżkę czynszu najmu Powierzchni biurowej w odniesieniu do części okresu, w którym korzystanie z Powierzchni biurowej było znacznie ograniczone z powodu występowania opisanych powyżej wad budynku. Strony ustaliły, że obniżka czynszu Powierzchni biurowej będzie się odnosiła do okresu styczeń - listopad 2017 r. Strony ustaliły, że Spółka B wystawi faktury korygujące na obniżkę czynszu za ww. okresy, zaś następnie zwróci wartość korekt na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca i Spółka w Porozumieniu ustalili, że po jego zawarciu Spółka przeprowadzi dalsze prace naprawcze i remontowe, które doprowadzą do całkowitego wyeliminowania zgłoszonych Spółce przez Wnioskodawcę usterek i przeszkód wpływających na korzystanie z Powierzchni biurowej, a także zapobiegną występowaniu usterek w przyszłości. Zarówno Spółka jak i Wnioskodawca posiadają swoje siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

W związku z tak przedstawionym stanem sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy wskazana we wniosku Płatność Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy Spółka postąpi prawidłowo wystawiając faktury korygujące odnoszące się do okresu styczeń - listopad 2017 i czy po otrzymaniu tychże faktur korygujących, Wnioskodawca będzie miał obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku naliczonego z nich wynikająca na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy w deklaracji VAT, za okres, w którym otrzyma te faktury korygujące.

Ustawodawca w cytowanym wyżej art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy, określił sytuacje, w przypadku zaistnienia których podatnik wystawia fakturę korygującą. I tak, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen (o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy), podatnik wystawia fakturę korygującą.

Z przepisu tego wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury, to należy wystawić w takim przypadku fakturę korygującą. Faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości, gdzie punktem odniesienia jest faktura pierwotna. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot przebiegu danej transakcji.

Z wniosku wynika, że Strony od 2016 r. łączy umowa najmu powierzchni biurowej, gdzie Wnioskodawca występuje jako Najemca. Na skutek wad i usterek technicznych, sposób użytkowania wynajmowanej powierzchni w okresie styczeń - listopad 2017 r. dla umówionego celu był znacząco ograniczony. Wynajmujący dokonał pewnych prac naprawczych, jednak nie spowodowało to przywrócenia przedmiotu najmu do pełnego zakresu przydatności. Mając na uwadze zasadę swobody umów, Strony zawarły porozumienie, na skutek którego Wynajmujący dokonał obniżki ceny czynszu najmu powierzchni biurowej za miesiące styczeń - listopad 2017 r., tj. za czas kiedy korzystanie w pełni z przedmiotu najmu było znacznie ograniczone. Ponadto, Spółka dokona zwrotu wartości korekt na rzecz Wnioskodawcy.

Należy zatem uznać, że w opisanych okolicznościach dochodzi do obniżki czynszu ustalonej na mocy Porozumienia, która to okoliczność, na gruncie ustawy stanowi obniżkę ceny udzielonej po dokonaniu sprzedaży i powinna być udokumentowana fakturą korygującą, zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy za okres styczeń - listopad 2017 r.

W kwestii prawa do odliczenia z otrzymanej faktury korygującej dla Wnioskodawcy, wskazać należy na art. 86 ust. 19a ustawy, gdzie w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. W sytuacji otrzymania przez podatnika faktury korygującej, w której została zmniejszona kwota podatku naliczonego, a faktura pierwotna została rozliczona w obowiązujących terminach, podatnik ten ma obowiązek (nie prawo) odpowiedniego zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w deklaracji składanej za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą.

Spółka postąpi więc prawidłowo wystawiając faktury korygujące odnoszące się do okresu styczeń - listopad 2017, zmniejszające kwotę czynszu dla Wnioskodawcy. Po otrzymaniu tych faktur korygujących, Wnioskodawca będzie miał obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma te faktury korygujące.

Podsumowując, w odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie, należy stwierdzić, że kwota 1.903.500,00 złotych, tzw. Płatność Spółki, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ jest ściśle związana z usługa najmu, a tym samym Spółka postąpi prawidłowo wystawiając faktury korygujące odnoszące się do usług najmu za okresu styczeń - listopad 2017 r. Po otrzymaniu tych faktur korygujących, Wnioskodawca będzie miał obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy za okres, w którym otrzyma te faktury korygujące, przy założeniu, że wcześniej odliczył podatek naliczony z faktur pierwotnych dokumentujących czynsz najmu, wystawionych przez Spółkę, do których odnoszą się faktury korygujące.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy
  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.