Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur „bieżących” i faktur korygujących wystawianych przez Giełdę
Fragment:
Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia. Jak wykazano powyżej, ponoszone opłaty w związku z ograniczeniem obrotu i umożliwieniem zawierania transakcji na rynkach RTT i RPM oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, powinny być udokumentowane fakturą VAT, a w przypadku, gdy zaszły okoliczności wskazane w przepisie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy - fakturą korygującą. Jak wskazano we wniosku, dotychczas Giełda traktowała pobierane opłaty będące przedmiotem niniejszego wniosku, jako podlegające zwolnieniu od VAT.
2017
12
sie

Istota:
Czy w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie zgadza się z kwotą wypłaty za pojazd zastępczy (w tym przypadku wypłaca 60% kwoty faktury) ma Pan prawo do skorygowania faktury potwierdzającej wynajem samochodu do kwoty wypłaty przez ubezpieczyciela?
Fragment:
Faktura korygująca, stosownie do art. 106j ust. 2 ww. ustawy, powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji. Z wyżej wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.
2017
11
sie

Istota:
W zakresie formy potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez klienta oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego
Fragment:
Konieczne jest jedynie udokumentowanie przez sprzedawcę samej próby doręczenia faktury korygującej. Należy więc stwierdzić, że jeśli sprzedawca jest w stanie w jakikolwiek sposób wykazać to, że podjął próbę doręczenia faktury korygującej do nabywcy, wówczas nie ma on obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej i mimo to (przy spełnieniu drugiego ze wskazanych warunków) może on obniżyć podstawę opodatkowania oraz kwotę należnego podatku VAT. Spółka pragnie podkreślić, że każdorazowo będzie podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta. Jeżeli uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej okaże się niemożliwe, Spółka zamierza obniżać podstawę opodatkowania oraz należny podatek VAT w kwotach wynikających z faktury korygującej na zasadach wynikających z art. 29a ust. 16 w zw. z ust. 15 pkt 4 Ustawy o VAT. W ocenie Spółki, dokumentem potwierdzającym próbę doręczenia faktury korygującej może być wysłany mail z załączoną fakturą korygującą. Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Food Polska S.A.
2017
10
sie

Istota:
Rozliczenia faktur korygujących dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług i dostaw krajowych oraz sposób przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych w ww. fakturach.
Fragment:
(...) faktury korygującej. Podsumowując: Faktury korygujące zakup (podatek należny i naliczony) niezależnie od przyczyny korekty powinny być ujmowane w ewidencji na bieżąco, w miesiącu otrzymania faktury korygującej. Kurs przyjęty do przeliczania otrzymanych faktur korygujących powinien być taki sam jak kurs przyjęty na fakturze pierwotnej, czyli średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego lub wystawienia faktury (jeśli wystawiono ją przed powstaniem obowiązku podatkowego). W przypadku nowych faktur wystawionych po skorygowaniu błędnych faktur poprzez fakturę korygującą do zera należy stosować takie same zasady jak do faktur korygujących opisanych w punkcie numer 1. Wystawienie faktury korygującej do zera i nowej faktury to odmienny sposób korygowania faktur. Efekt takiej korekty byłby tożsamy jak przy otrzymaniu tylko faktury korygującej na różnicę. Taki sposób korygowania spotykany jest głównie w zagranicznych firmach, które ze względu na ograniczenia systemu nie mają możliwości wystawiania faktur korygujących jedynie na różnicę. Wystawienie faktury korygującej do zera a w to miejsce nowej poprawnej faktury nie zmienia jednak faktu, że ta nowa faktura nie dotyczy nowej transakcji gospodarczej lecz tej samej transakcji, która została skorygowana do zera.
2017
8
sie

Istota:
W zakresie zmniejszenia ceny sprzedaży poprzez wystawienie faktur korygujących do faktur zaliczkowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez nabywcę Hipermarketu z faktur dokumentujących jego zakup
Fragment:
Spółka doręczyła C. wystawione Faktury Korygujące i otrzymała potwierdzenie ich odbioru. Jednocześnie Spółka wystawiła na C. fakturę na kwotę czynszu należnego na podstawie Umowy Najmu. W związku z otrzymaniem Faktur Korygujących, C. zmniejszy kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał Faktury Korygujące (tj. za kwiecień 2017 roku), o wykazane na tych Fakturach Korygujących wartości (odpowiadające obniżeniu ceny za Samodzielny Lokal Hipermarketu). W konsekwencji, po dokonaniu powyższego zmniejszenia, wartość odliczonego przez C. podatku VAT naliczonego na nabyciu Hipermarketu będzie odpowiadać wartości podatku VAT wynikającego z Faktur Zaliczkowych wystawionych przez Spółkę i skorygowanych przy pomocy Faktur Korygujących w sposób opisany powyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym (w którym doszło ostatecznie do sprzedaży Samodzielnego Lokalu Hipermarketu), Spółka postąpiła prawidłowo traktując z punktu widzenia podatku VAT sprzedaż Lokalu Hipermarketu i sprzedaż udziału w Centrum Handlowym jako świadczenia ekonomicznie tożsame i wystawiając Faktury Korygujące do Faktur Zaliczkowych (...)
2017
3
sie

Istota:
Zasadność wystawienia faktur korygujących, w sytuacji gdy wynagrodzenie należne podwykonawcy od głównego wykonawcy, ma zostać uregulowane przez Inwestora.
Fragment:
Co do wystawienia faktur korygujących, to - zdaniem Wnioskodawcy - wystawienie ich uzależnione jest od zaistnienia enumeratywnie wskazanych sytuacji. Sytuacją taką może być m.in. zwrot sprzedawcy towarów. Powyższe oznacza, iż B. nie posiada uprawnień do swobodnego wystawienia faktur korygujących, bowiem takie działania mógłby podjąć tylko i wyłącznie w razie spełnienia przesłanek określonych przez ustawodawcę. Tym samym warunkiem koniecznym do wystawienia faktur korygujących byłby zwrot towaru, który musiałby być dokonany, a z którą to sytuacją nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego).
2017
28
lip

Istota:
Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie faktur korygujących w sytuacji braku potwierdzenia ich odbioru.
Fragment:
Po upływie miesiąca Spółka nie dostała zwrotnego potwierdzenia odbioru faktur korygujących, mimo wielu prób wyjaśniania drogą mailową Zamawiającemu, że potwierdzenie to jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku VAT przez Spółkę. Następnie 23 lutego 2017 r. ponownie, droga mailową, Spółka upomniała się o potwierdzenie faktur korygujących. W odpowiedzi Spółka uzyskała informację, że księgowość Zamawiającego nie otrzymała faktur korygujących. W korespondencji mailowej z dnia 23 lutego 2017 r. zostało uzgodnione i potwierdzone, że faktury korygujące zostaną wysłane ponownie na adres skrytki w Niemczech. Po upływie miesiąca Spółka zapytała o faktury korygujące i do chwili obecnej nie otrzymała żadnej odpowiedzi, ani mailowej, ani telefonicznej. Pozyskanie jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Zamawiającego jest praktycznie niemożliwe, więc tym bardziej nie jest możliwe otrzymanie potwierdzonych faktur korygujących. Spółka wysyłała również faktury korygujące w formacie PDF z prośbą o potwierdzenie, jednak bez rezultatów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy ze względu na opisane próby dostarczenia faktur korygujących oraz na stan faktyczny związany z rozliczeniem (...)
2017
12
lip

Istota:
W zakresie prawa do dokonania korekty sprzedaży wysyłkowej towarów na terytorium kraju w przypadku niewystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru
Fragment:
Natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy, Wnioskodawczyni powinna wystawić fakturę korygującą. Jednakże możliwość korekty podatku należnego zawartego w fakturach z tytułu sprzedaży jest uwarunkowana posiadaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Wskazać należy, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Wprowadzenie faktury korygującej do obrotu prawnego może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie ona odebrana przez nabywcę.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz z faktur otrzymywanych od T. „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Fragment:
Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia. Jak wykazano powyżej, ponoszone koszty z tytułu opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, powinny być udokumentowane fakturą VAT, a w przypadku gdy zaszły okoliczności wskazane w przepisie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy - fakturą korygującą. Spółka wskazuje, że T. planuje skorygować faktury VAT poprzez wykazanie na nich 23% stawki podatku VAT, przy czym mogą zaistnieć sytuacje, w których faktury korygujące będą dotyczyć okresów wcześniejszych niż 5 lat licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku w związku z pobieranymi opłatami przez T. za dokonanie wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia prawa majątkowych.
2017
28
cze

Istota:
Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktur korygujących.
Fragment:
W związku z powyższym Kontrahent wystawił faktury korygujące do faktur VAT uprzednio przez niego wystawionych, a dokumentujących pobranie opłat za „ usługi uboczne ”, co zostało uznane przez sąd za czyny nieuczciwej konkurencji, za które przyznano Wnioskodawcy odszkodowanie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wystawienie przez Kontrahenta faktur korygujących było zasadne i czy Wnioskodawca powinien dokonać korekt podatku naliczonego związanego z zakupem usług udokumentowanych fakturami korygującymi, a jeśli tak to w jakim okresie? Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie powinien ujmować faktur korygujących w swoich księgach rachunkowych i rejestrach VAT, albowiem Kontrahent nie miał podstaw do ich wystawienia. Zgodnie z art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 albo podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.