Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
maj

Istota:

W zakresie braku obowiązku wystawienia faktur korygujących do wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych, na skutek zawartej cesji.

Fragment:

W kwestii obowiązku wystawienia faktur korygujących przez podatnika wskazać należy na art. 106j ust. 1 ustawy, gdzie stwierdza się, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury -podatnik wystawia fakturę korygującą. Na podstawie powyższych przepisów wynika, że podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w przypadku, gdy po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia, mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że dokument ten zawiera błędy. Zgodnie z powyższym, faktura korygująca jest wystawiana w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Jedną z przesłanek do wystawienia faktury korygującej jest zmniejszenie obrotu, w sytuacji, w której z tytułu umowy przedwstępnej zostanie wpłacona zaliczka, a następnie transakcja nie zostanie zrealizowana, zwrot zaliczki powoduje zatem konieczność dokonania skorygowania wysokości obrotu.

2018
8
maj

Istota:

Moment ujęcia faktur korygujących przy odwrotnym obciążeniu.

Fragment:

(...) fakturze korygującej. Jak wskazano wyżej celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Natomiast, gdy po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnie wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, to w takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na możliwość skorygowania takiej faktury poprzez wystawienie faktury korygującej. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

2018
27
kwi

Istota:

Rozliczenie podatku naliczonego, podatku należnego, rozliczania faktur korygujących zakupowych, wystawiania faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania, w związku z wydzieleniem ze struktury Wnioskodawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Infrastrukturalnego

Fragment:

(...) fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, na podstawie art. 29a ust. 15 pkt 3 ustawy o VAT. W odniesieniu do powołanych przepisów kluczowym zatem jest moment potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Zatem, zobowiązanym do rozliczenia faktur korygujących zmniejszających kwoty podatku należnego, dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług związanych z Działem Infrastrukturalnym przed podziałem będzie: Spółka - w zakresie faktur korygujących, które zgodnie z przepisami VAT powinny korygować rozliczenia VAT przed dniem podziału, tj. tych faktur korygujących, co do których (...)

2018
20
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy) dokonanego w trybie art. 5841 i nast. KSH, będzie miała prawo do skorygowania przychodu w podatku CIT w związku z zaistnieniem opisanych w zdarzeniu przyszłym przyczyn korekty i tym samym wystawianiem faktur korygujących sprzedaż dokonaną przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, poprzez zmniejszenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (na bieżąco)?

Fragment:

(...) faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej, takich jak np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrotu towaru – fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia (...). Zatem w przypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, a faktura korygująca (dokument korygujący) została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych okoliczności, takich jak np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu, zwrotu towaru czy gwarancja lub rękojmia, fakturę korygującą (dokument korygujący) należy rozliczyć w bieżącym okresie rozliczeniowym (tj. w dacie wystawienia dokumentu korygującego i odpowiednio – jego otrzymania). Jeżeli jednak pierwotnie sporządzona faktura zawierała błędy lub pomyłki, a więc błędnie dokumentowała stan faktyczny, podatnik zobowiązany jest przyporządkować korektę wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego (odpowiednio daty poniesienia kosztu), wynikającego z pierwotnego dokumentu” (druk sejmowy Nr 3432).

2018
16
kwi

Istota:

1. Czy zwrotne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na Nieruchomości przez ... sp. z o.o. na rzecz Wnioskodawcy, będące wynikiem prawomocnego orzeczenia sądu, będzie stanowić podstawę do korekty faktury korygującej nr ... z dnia 24 kwietnia 2015 roku na kwotę brutto 1.995.000 zł, która dokumentowała wniesienie aportu do ... sp. z o.o. poprzez jej wyzerowanie tj. przyjęcie, że podstawa opodatkowania będzie równa 0 zł?
2. W przypadku gdyby stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania 1 zostanie uznane za nieprawidłowe - czy w przypadku gdy zwrotne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na Nieruchomości przez ... sp. z o.o. na rzecz Wnioskodawcy zostanie potraktowane przez strony umowy jako odpłatna dostawa towarów i opodatkowane podstawową stawką podatku VAT, to czy Wnioskodawcy jako nabywcy, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującą dostawę towarów?

Fragment:

Zatem istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Może również wystąpić sytuacja, kiedy do wystawionej już faktury korygującej zaistnieje potrzeba dokonania kolejnej korekty. Wówczas dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca to dane z wcześniejszej faktury korygującej (oczywiście w części będą one tożsame z danymi z faktury pierwotnej jak np. nazwy czy numery identyfikacyjne podatnika i nabywcy). W celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu Wnioskodawca wystawiając kolejną fakturę korygującą (spełniającą określone w ustawie wymagania), powinien zawrzeć poza danymi z faktury pierwotnej również dane z uprzednio wystawionych faktur korygujących. Do czasu wystawienia drugiej faktury korygującej dokumentem, który odwzorowuje aktualny stan transakcji pomiędzy podmiotami jest bowiem pierwsza faktura korygująca. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że konsekwencją wydanego wyroku Sądu Apelacyjnego w ... jest konieczność zwrotnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości, przez ... sp. z o.o. na rzecz ... sp. j. w likwidacji.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur korygujących oraz obowiązku skorygowania deklaracji VAT

Fragment:

Zatem, skoro w omawianej sprawie faktury korygujące wystawione będą na obydwoje małżonków, przy czym tylko jedna osoba jest podatnikiem podatku VAT, natomiast poczynione zakupy były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych - to Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących dokumentujących zakup towarów i usług. W niniejszej sprawie w odniesieniu do Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących powstanie dopiero w momencie otrzymania faktur korygujących, pomimo że faktycznie transakcje dokonane były w okresie od lutego 2012 r. do maja 2014 r, gdyż dopiero wówczas Strona otrzyma dokument – fakturę korektę na której zawarte będą jego dane oraz NIP. Podkreślić należy, że prawo to powstaje w momencie otrzymania faktur korygujących, niezależnie od dat ich wystawienia. Jednocześnie dodać należy, ze stosownie do zapisu art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, w sytuacji gdy Strona nie dokona odliczenia w miesiącu otrzymania faktury korekty, wówczas Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku posiadania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej z tytułu udzielonego rabatu (skonta)

Fragment:

Ponieważ przepis art. 29a ust. 13 ustawy nie odwołuje się do art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy, dla obniżenia kwoty podstawy opodatkowania i podatku nie jest konieczne uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Pogląd ten jest również uzasadniony z tego względu, że uzyskanie prawa do skonta jest uzależnione od dokonania zapłaty w terminie zastrzeżonym dla skonta. Otrzymanie zapłaty (udokumentowane) jest dowodem ziszczenia się przesłanki do skonta, co umożliwia zarówno Nabywcy, jak i Wnioskodawcy określenie rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego. Jest też podstawą do wystawienia faktury korygującej, skoro kwota odpowiadająca wartości skonta przestaje stanowić podstawę opodatkowania. Uzyskiwanie potwierdzenia doręczenia faktury korygującej nie jest w związku z tym konieczne. Zatem, rozliczenie faktury korygującej z tytułu obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego, w przypadku dokonania przez Nabywcę zapłaty w terminie uprawniającym do skonta, nie jest uwarunkowane uzyskaniem potwierdzenia doręczenia faktury korygującej do Nabywcy. Dokumentem potwierdzającym rozliczenie transakcji zgodnie z wystawioną fakturą korygującą będzie otrzymana przedterminowa zapłata. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca otrzymując faktury korygujące z tytułu przyznanych mu bonusów powinien dokonać zmniejszenia kosztów na bieżąco w 2016 r., tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca, czy też powinien dokonać korekty kosztów roku 2015, tj. okresu, którego koszty dotyczą?

Fragment:

Naliczenie tego bonusu następuje poprzez wystawienie przez dostawcę zbiorczej faktury korygującej do faktur zakupu towarów z danego roku kalendarzowego. Należy podkreślić, że prawo do korekty kosztu uzyskania przychodów w oparciu o wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. regulacje – zgodnie z jednoznaczną treścią przytoczonego art. 15 ust. 4i updop – przysługuje w przypadku (momencie) otrzymania przez podatnika odpowiedniego dokumentu (faktury korygującej). Zatem, sam fakt wystawienia przez kontrahenta faktury korygującej nie uprawnia podatnika do dokonania takiej korekty, a data wystawienia faktury korygującej nie ma w tym kontekście znaczenia. Istotny do oceny stosowania regulacji wprowadzonych ustawą nowelizującą jest moment (data) otrzymania faktury korygującej. Jednocześnie, co jest istotne w związku z treścią art. 15 ust. 4i updop – Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym wyjaśnił, że otrzymanych przez niego faktur bonusowych nie można traktować jako błędów rachunkowych lub innych oczywistych pomyłek. Zatem należy stwierdzić, że do otrzymanej przez Wnioskodawcę w 2016 r. faktury korygującej zastosowanie znajdą regulacje wprowadzone ustawą nowelizującą tj. m.in. art. 15 ust. 4i updop. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

2018
15
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien ujmować dla celów CIT, niezależnie od przyczyny korekty, faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielanym ZCP, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane po Momencie podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

Fragment:

Tym samym, moment ujęcia faktury korygującej będzie uzależniony od okoliczności, jakich ta faktura dotyczy. Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przychód podatkowy związany z działalnością wydzielanej ZCP osiągnie Spółka dzielona, a faktura korygująca wystawiona po Momencie podziału będzie przykładowo wynikiem udzielenia rabatów lub otrzymania zwrotu towarów, to Spółka dzielona będzie uprawniona do korekty uzyskanego przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca (art. 12 ust. 3j ustawy o CIT). Natomiast, w przypadku, gdy przychód podatkowy związany z działalnością wydzielanej ZCP osiągnie Spółka dzielona, a faktura korygująca wystawiona po Momencie podziału będzie wynikiem błędu lub oczywistej pomyłki, to uprawnioną do korekty uzyskanego przychodu będzie również Spółka dzielona, jednakże korekta ta będzie dokonana „ wstecz ”, tj. w okresie, w którym wykazano pierwotny przychód. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, powinien on ujmować dla celów podatku dochodowego od osób prawnych faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP i zrealizowanej do Momentu podziału, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy pierwotny przychód należny związany z tą sprzedażą zostanie wykazany przez Spółkę dzieloną.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat związanych z organizowaniem obrotu i umożliwieniem zawierania transakcji na Rynku T1, Rynku P oraz opłat z tytułu prowadzenia Rejestru A; w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od Giełdy „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Fragment:

Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia. Jak wykazano powyżej, ponoszone opłaty z tytułu transakcji zawieranych na rynkach RT1 i RP oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru A, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, powinny być udokumentowane fakturą, a w przypadku, gdy zaszły okoliczności wskazane w przepisie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy – fakturą korygującą. W opisie sprawy wskazano, że dotychczas GC traktowała pobierane opłaty będące przedmiotem niniejszego wniosku, jako korzystające ze zwolnienia od podatku VAT.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz z faktur otrzymywanych od T. „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Fragment:

Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia. Jak wykazano powyżej, ponoszone koszty z tytułu opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, powinny być udokumentowane fakturą VAT, a w przypadku gdy zaszły okoliczności wskazane w przepisie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy - fakturą korygującą. Spółka wskazuje, że T. planuje skorygować faktury VAT poprzez wykazanie na nich 23% stawki podatku VAT, przy czym mogą zaistnieć sytuacje, w których faktury korygujące będą dotyczyć okresów wcześniejszych niż 5 lat licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku w związku z pobieranymi opłatami przez T. za dokonanie wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia prawa majątkowych.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie: opodatkowania opłat związanych z organizowaniem obrotu i zawieraniem transakcji na Rynku Towarowym Energii Elektrycznej i Gazu, Rynku Praw Majątkowych oraz opłat związanych ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia, pobieranych przez T. oraz odsprzedawanych przez Kontrahentów Wnioskodawcy na rzecz własnych klientów.

Fragment:

Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia. Jak wykazano powyżej, ponoszone opłaty z tytułu transakcji zawieranych na rynkach RTT i RPM oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, powinny być udokumentowane fakturą VAT, a w przypadku, gdy zaszły okoliczności wskazane w przepisie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy - fakturą korygującą. Jak wskazano we wniosku, dotychczas Wnioskodawca traktował pobierane opłaty będące przedmiotem niniejszego wniosku, jako podlegające zwolnieniu od VAT.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie określenia momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem w 2016 r. faktur korygujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia

Fragment:

Przykładowo spółka wystawia fakturę korygującą sprzedaż z datą wystawienia 1 października 2016 r., która dotyczy usług świadczonych w marcu 2016 r. oraz fakturę korygującą sprzedaż wystawioną 1 lutego 2016 r., która dotyczy grudnia 2015 r. Narodowy Fundusz Zdrowia dokonuje wstępnej weryfikacji przyjętych pacjentów i dokonanych zabiegów. Na tej podstawie wystawiana jest faktura sprzedażowa. Następnie Narodowy Fundusz Zdrowia dokonuje szczegółowej weryfikacji już rozliczonych usług m.in. poprzez sprawdzenie statusu ubezpieczenia danego pacjenta, sprawdzenie czy nie doszło do nadwykonania zaplanowanych kontraktów lub czy prawidłowo zostały naliczone punkty za poszczególne usługi - będące podstawą do rozliczenia faktury. Wynikiem dodatkowej weryfikacji jest faktura korygująca "in plus" lub "in minus". W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy korekta sprzedaży wystawiona 1 października 2016 r. dla Narodowego Funduszu Zdrowia, która dotyczy usług dokonanych w marcu 2016 r., ma być wykazana w księgach rachunkowych z daty wystawienia, czyli w październiku 2016 r., czy w okresie, którego dotyczy, czyli w marcu 2016 r.? Czy korekta sprzedaży wystawiona (...)

2018
13
kwi

Istota:

Brak obowiązku dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które na skutek upływu czasu uległo przedawnieniu.

Fragment:

(...) fakturę korygującą. Analogiczne przepisy obowiązywały w latach 2009 – 2011, przy czym wynikały nie z Ustawy o VAT, lecz z odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego. Zgodnie z powyższym, co do zasady w sytuacji, w której np. występuje zmiana wysokości wynagrodzenia należnego usługodawcy, podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. Przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących nie wprowadzają żadnych ograniczeń czasowych, do kiedy dana faktura korygująca może być wystawiona. Niemniej przepisy obligujące podatników do wystawienia korekty faktury w przypadku zmiany pierwotnie zafakturowanej ceny (czy to z uwagi na błąd, czy też wystąpienie nowych okoliczności, wpływających na kwotę wynagrodzenia) muszą być stosowane – zgodnie z regułami wykładni systemowej – z uwzględnieniem regulacji Ordynacji podatkowej dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych. I tak, w myśl art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Instytucja przedawnienia oznacza, że po upływie określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego zobowiązanie to wygasa, a organ podatkowy nie może domagać się uregulowania (nie ma możliwości wyegzekwowania) należnego świadczenia.