Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie wskazania, która ze spółek będzie zobowiązana do wystawienia po dniu aportu i rozliczenia faktur korygujących zmniejszających kwotę podatku należnego dotyczących transakcji dokonanych przed dniem aportu
Fragment:
Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Zatem, w przypadku faktur korygujących zmniejszających kwotę VAT należnego, nie jest istotny moment, w którym zaistniała przyczyna korekty. Istotny jest, co do zasady, okres uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towarów bądź usług. Odnosząc powyższe do kwestii sukcesji praw i obowiązków związanych z korektami dostaw Spółki Z., powiązanych z Działem Soków, w sytuacji, gdy konieczność wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wystąpiła w dniu aportu bądź po dniu aportu, do wystawienia takiej faktury korygującej zobowiązana będzie V. Sp. z o.o. W rezultacie to V. Sp. z o.o., po uzyskaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towarów bądź usług, będzie uprawniona do wykazania tej korekty w swojej deklaracji.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących przez spółkę Dzieloną i Przejmującą.
Fragment:
(...) fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. W opinii Wnioskodawcy, w odniesieniu do faktur korygujących sprzedaż decydującym czynnikiem dla ustalenia podmiotu zobowiązanego do wystawienia i ujęcia takiej faktury na potrzeby VAT jest moment, w którym taka faktura korygująca powinna korygować rozliczenia VAT. Jeżeli będzie to moment przed dniem podziału - faktura korygująca powinna zostać wystawiona i ujęta przez Spółkę Dzieloną. Z kolei, gdy moment ten będzie przypadał na dzień podziału lub po dniu podziału faktura korygująca powinna zostać wystawiona i ujęta przez Spółkę Przejmującą. Do wystawienia i ujęcia faktur korygujących dotyczących faktur sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej, związanych z działalnością wydzielanego ZCP, które zgodnie z przepisami VAT powinny korygować rozliczenia VAT przed dniem podziału zobowiązana będzie Spółka Dzielona.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie sposobu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem faktury korygującej
Fragment:
Natomiast w przypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w dacie jej wystawienia (stan faktyczny), a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej, takich jak np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrot towaru, fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, zdarzeniem powodującym konieczność dokonania przez Wnioskodawcę korekty kosztów uzyskania przychodów, zdaniem Wnioskodawcy była oczywista pomyłka ludzka. W opisanym staniem faktycznym Wnioskodawca przedstawił, iż błąd w rozliczeniach był spowodowany zmianą mnożnej układu pomiarowego związanej ze zwiększeniem mocy umownej obiektu. Zmieniono przekładnię przekładników prądowych na napięciu 15 kV, lecz nie wprowadzono zmian do komputera (do licznika). Fakt ten wpłynął na błędne rozliczenia ilości zużycia energii elektrycznej. W miesiącu styczniu 2016 r. na adres siedziby Spółki wpłynęły faktury korygujące "in plus" wystawione przez Operatora w dniu 5 stycznia 2016 r. które korygują (zwiększają) wartość dostaw energii elektrycznej oraz świadczonych dla Spółki usług dystrybucji za okres 2 lat wstecz, tj. za okres od 1 października 2013 r. do 30 września 2015 r.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie prawa do dokonania korekty podatku należnego, momentu jej dokonania oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej
Fragment:
(...) fakturę korygującą. Z kolei art. 106j ust. 2 ustawy o VAT stwierdza, że faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Oznacza to, że wystawienie faktury korygującej może dotyczyć tylko kontrahentów bezpośrednio uczestniczących w rzeczywistej transakcji potwierdzonej wystawieniem faktury. Nie można wystawić faktury korygującej w sytuacji, kiedy między kontrahentami nie miała miejsca dostawa towarów (świadczenie usług) i w konsekwencji nie było wystawionej faktury. W analizowanej sprawie ze względu na brak bezpośredniego uczestniczenia w transakcji Wnioskodawcy oraz Konsumenta, udokumentowanej za pomocą faktury, a następnie dokonania przez Wnioskodawcę zwrotu ceny zapłaconej przez Konsumenta za towar w związku z uznaniem roszczenia gwarancyjnego lub z tytułu rękojmi za wady nie można potwierdzić fakturą korygującą, o której mowa w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie prawa do dokonania korekty podatku należnego, momentu jej dokonania oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej
Fragment:
(...) fakturę korygującą. Z kolei art. 106j ust. 2 ustawy o VAT stwierdza, że faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Oznacza to, że wystawienie faktury korygującej może dotyczyć tylko kontrahentów bezpośrednio uczestniczących w rzeczywistej transakcji potwierdzonej wystawieniem faktury. Nie można wystawić faktury korygującej w sytuacji, kiedy między kontrahentami nie miała miejsca dostawa towarów (świadczenie usług) i w konsekwencji nie było wystawionej faktury. W analizowanej sprawie ze względu na brak bezpośredniego uczestniczenia w transakcji Wnioskodawcy oraz Konsumenta, udokumentowanej za pomocą faktury, a następnie dokonania przez Wnioskodawcę zwrotu ceny zapłaconej przez Konsumenta za towar w związku z Promocją nie można potwierdzić fakturą korygującą, o której mowa w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie wystawienia zbiorczej faktury korygującej
Fragment:
(...) faktury korygującej. Przepisy ustawy VAT przewidują dwie formy dokumentowania rabatu. Pierwsza określona przez przepisy art. 106j ust. 1 i 2 ustawy VAT, zakładająca, że do każdej faktury pierwotnej wystawiana jest faktura korygująca. Jest także możliwa korekta cen dla celów podatku od towarów i usług przy użyciu tzw. zbiorczej faktury korygującej, zawierającej bezpośrednie odniesienie do poszczególnych faktur VAT, dokumentujących poszczególne transakcje sprzedaży/dostawy produktów objętych tą korektą, dokonywane w danym okresie - przy założeniu, że taka zbiorcza faktura korygująca będzie spełniać wszystkie wymogi dotyczące formy i treści faktur korygujących, przewidziane w art. 106j ust. 2 i 3 ustawy VAT, tj. będzie zawierać: wyrazy „ faktura korygująca ” lub „ korekta ”, numer kolejny faktury korygującej oraz datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuję fakturę, nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany (...)
2016
2
gru

Istota:
Obowiązek wystawienia przez następcę prawnego faktur korygujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, ujęcia kwot wynikających z tych faktur w deklaracjach VAT oraz informacjach podsumowujących.
Fragment:
Jednocześnie to spółka komandytowa jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego wynikającego z tych faktur, jednak pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących. Podobnie, w interpretacji indywidualnej z dnia 29 października 2012 r. o nr IPPP2/443-805/12-2/MM , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż wskutek sukcesji związanej z wniesieniem aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa następca prawny przedsiębiorstwa osoby fizycznej przejmuje także obowiązek wystawiania faktur korygujących. Faktury korygujące powinny wskazywać dane następcy prawnego będącego wystawcą tych faktur. Reasumując, mając na uwadze argumenty przedstawione powyżej, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ma obowiązek: wystawienia faktur korygujących dotyczących WDT dokonanych przez Spółkę przed wniesieniem aportu niezależnie od tego, że pierwotne transakcje WDT zostały wykazane dla celów VAT przez Spółkę w jej deklaracji VAT oraz informacjach podsumowujących, ujęcia kwot wynikających z analizowanych faktur korygujących w swoich deklaracjach VAT (jako pomniejszenie podstawy opodatkowania WDT) niezależnie od tego, że pierwotna transakcja została wykazana w deklaracjach Spółki, wykazania kwot wynikających z tych faktur korygujących w swoich informacjach podsumowujących jako pomniejszenie WDT dokonywanej na rzecz konkretnego podatnika z innego kraju UE, pomimo że pierwotna transakcja na rzecz danego podatnika z innego kraju UE była wykazana w informacji podsumowującej Spółki.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie uwzględnienia w rozliczeniach otrzymanych faktur korygujących.
Fragment:
Dzielona czy Nowa) powinna uwzględnić w swoich rozliczeniach dla celów VAT skutki podatkowe wynikające z otrzymania od Kontrahentów faktur korygujących zakupy (zarówno in plus, jak in minus) związane z działalnością ZCP, jest kryterium momentu otrzymania faktury korygującej będącej podstawą dla dokonania korekty, tj.: Spółka Dzielona powinna uwzględnić w swoich rozliczeniach dla celów VAT skutki podatkowe wynikające z faktur korygujących otrzymanych od Kontrahentów przed Dniem Podziału, a Nowa Spółka powinna uwzględnić w swoich rozliczeniach dla celów VAT skutki podatkowe wynikające z faktur korygujących otrzymanych od Kontrahentów w/po Dniu Podziału? Czy kryterium, w oparciu o które Wnioskodawcy powinni dokonać ustalenia, która Spółka (tj. Dzielona czy Nowa) powinna uwzględnić w swoich rozliczeniach dla celów CIT skutki podatkowe wynikające z otrzymania od Kontrahentów faktur korygujących (zarówno in plus, jak in minus) związanych z działalnością ZCP, jest okoliczność, która Spółka była/będzie uprawniona do potrącenia kosztu wynikającego z faktury pierwotnej, tj.: Spółka Dzielona powinna uwzględnić w swoich rozliczeniach dla celów CIT skutki podatkowe wynikające z otrzymania od Kontrahentów faktur korygujących, w przypadku gdy to Spółka Dzielona była/będzie (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie ujęcia w rozliczeniach skutków podatkowych wynikających z wystawienia faktur korygujących.
Fragment:
IPPB5/4510-288/15-3/AM ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż: „ W związku z powyższym (bez względu na przyczynę korekty) do rozliczenia faktur korygujących dotyczących sprzedaży, która została dokonana i co do której powstał przychód należny (skonkretyzował się), przed dniem podziału - zobowiązana jest wyłącznie Spółka Dzielona. Spółka Przejmująca będzie miała natomiast obowiązek ujęcia faktur korygujących dotyczących sprzedaży w odniesieniu do której przychód należny powstanie od dnia podziału ”. W tym miejscu należy również wskazać na interpretację indywidualną z 6 maja 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-361/16/SK ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż: „(...) w sytuacji gdy przychód podatkowy związany z działalnością wydzielanej ZCP osiągnie Spółka dzielona, a faktura korygująca wystawiona w dniu lub po dniu podziału będzie wynikiem udzielenia rabatów lub otrzymania zwrotu towarów, to Spółka dzielona będzie uprawniona do korekty uzyskanego przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca. Natomiast, w przypadku gdy przychód podatkowy związany z działalnością wydzielanej ZCP osiągnie Spółka dzielona, a faktura korygująca wystawiona w dniu lub po dniu podziału będzie wynikiem błędu lub oczywistej pomyłki, to uprawnioną do korekty uzyskanego przychodu będzie również Spółka dzielona, jednakże korekta ta będzie dokonana wstecz", tj. w okresie, w którym wykazano pierwotny przychód.” Analogiczne stanowisko zostało wyrażone również m.in. w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 grudnia 2014 r. (sygn.
2016
30
lis

Istota:
Nie można się zgodzić z Wnioskodawcą, że P. ma prawo obniżyć wartość podatku należnego o wartość VAT wynikających z faktur korygujących w deklaracji VAT za okres, w którym faktury korygujące zostaną dostarczone. Bowiem posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej nie stosuje się w przypadku świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Tym samym P. uprawniony będzie do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym faktury korygujące zostaną wystawione, gdyż przedmiotowe usługi nie będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski.
Fragment:
(...) faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. W myśl art. 29a ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Jednocześnie na mocy art. 29a ust. 15 pkt 2 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, jednakże posiadanie przez podatnika ww. potwierdzenia nie stosuje się w przypadku gdy miejsce opodatkowania dostawy towarów i świadczenia usług znajduje się poza terytorium kraju.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie przekazania prezentów
Fragment:
(...) fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna – art. 29a ust. 14 ustawy o VAT. W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących, wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Tak więc w przypadku wystawienia korekty do faktury wewnętrznej, wystawca korekt faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, a to powoduje, że data wystawienia korekt faktur wewnętrznych jest jednocześnie datą potwierdzenia ich odbioru. Z analizy przedstawionych okoliczności w kontekście powołanych przepisów wynika, że wystawca faktury korygującej do faktury wewnętrznej może na jej podstawie dokonać obniżenia kwoty podatku należnego.
2016
28
lis

Istota:
Interpretacja w zakresie uznania obciążenia najemcy lokalu użytkowego kosztami eksploatacyjnymi za odpłatne świadczenie usług oraz prawa do wystawienia faktur korygujących w związku z dokonaną nadpłatą lub niedopłatą ww. kosztów.
Fragment:
(...) faktur korygujących w związku z dokonaną nadpłatą lub niedopłatą ww. kosztów – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania obciążenia najemcy lokalu użytkowego kosztami eksploatacyjnymi za odpłatne świadczenie usług oraz prawa do wystawienia faktur korygujących w związku z dokonaną nadpłatą lub niedopłatą ww. kosztów. We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Pan G. M. zwany dalej Stroną, Podatnikiem lub Wnioskodawcą, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania posadzek przemysłowych. Podatnik prowadzi też od miesiąca sierpnia 2015 r. działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych w miejscowości B. przy ul. N. dla spółki akcyjnej prowadzącej działalność pod firmą: J. M. P. S. A. z siedzibą w miejscowości K, zwana dalej spółką akcyjną, podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca jest także podatnikiem VAT czynnym zobowiązanym w zakresie podatku od towarów i usług, do składania deklaracji miesięcznych.
2016
28
lis

Istota:
Określenie właściwego kursu walut na potrzeby skorygowania podstawy opodatkowania na podstawie faktur korygujących w których podatek VAT wyrażony jest w walucie obcej
Fragment:
(...) faktury korygującej, w tym zbiorczej faktury korygującej, to kwoty wyrażone w walucie obcej na takiej fakturze korygującej, w tym na zbiorczej fakturze korygującej powinny zostać przeliczone: po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej - w odniesieniu do Wariantu I oraz po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej - w odniesieniu do Wariantu II i Wariantu III. Stanowisko powyższe, zgodnie z którym w przypadku faktur korygujących, w tym zbiorczych faktur korygujących w walucie obcej zmniejszających podstawę opodatkowania albo podstawę opodatkowania i podatek należny wystawionych z powodów, które nie istniały w dacie wystawienia faktury lub faktur, do których odnosi się faktura korygująca lub zbiorcza faktura korygująca (jak, np. z powodów będących przedmiotem niniejszego wniosku, czyli skonta i bonusu posprzedażnego) należy stosować średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, w tym zbiorczej faktury (...)
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.