Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturze wystawionej przez TGE na kwotę opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw?
W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturach korygujących wystawionych przez TGE na kwoty opłat z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw podatku, w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę korygującą lub jeden z dwóch następnych okresów, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą faktury korygujące?
Fragment:
Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia. Jak wykazano powyżej, ponoszone koszty z tytułu opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, powinny być udokumentowane fakturą VAT, a w przypadku gdy zaszły okoliczności wskazane w przepisie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy - fakturą korygującą. Spółka wskazuje, że TGE planuje skorygować faktury VAT poprzez wykazanie na nich 23% stawki podatku VAT, przy czym mogą zaistnieć sytuacje, w których faktury korygujące będą dotyczyć okresów wcześniejszych niż 5 lat licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku w związku z pobieranymi opłatami przez TGE za dokonanie wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia prawa majątkowych.
2017
22
cze

Istota:
Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktur korygujących.
Fragment:
W związku z powyższym Kontrahent wystawił faktury korygujące do faktur VAT uprzednio przez niego wystawionych, a dokumentujących pobranie opłat za „ usługi uboczne ”, co zostało uznane przez sąd za czyny nieuczciwej konkurencji, za które przyznano Wnioskodawcy odszkodowanie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wystawienie przez Kontrahenta faktur korygujących było zasadne i czy Wnioskodawca powinien dokonać korekt podatku naliczonego związanego z zakupem usług udokumentowanych fakturami korygującymi, a jeśli tak to w jakim okresie? Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie powinien ujmować faktur korygujących w swoich księgach rachunkowych i rejestrach VAT, albowiem Kontrahent nie miał podstaw do ich wystawienia. Zgodnie z art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 albo podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
2017
22
cze

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturze wystawionej przez TGE na kwotę opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw?
W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturach korygujących wystawionych przez TGE na kwoty opłat z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw podatku, w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę korygującą lub jeden z dwóch następnych okresów, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą faktury korygujące?
Fragment:
Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia. Jak wykazano powyżej, ponoszone koszty z tytułu opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, powinny być udokumentowane fakturą VAT, a w przypadku gdy zaszły okoliczności wskazane w przepisie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy - fakturą korygującą. Spółka wskazuje, że TGE planuje skorygować faktury VAT poprzez wykazanie na nich 23% stawki podatku VAT, przy czym mogą zaistnieć sytuacje, w których faktury korygujące będą dotyczyć okresów wcześniejszych niż 5 lat licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku w związku z pobieranymi opłatami przez TGE za dokonanie wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia prawa majątkowych.
2017
20
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote podstawy opodatkowania do zbiorczej faktury korygującej dokumentującej udzielony Klientowi rabat.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą w kwocie stanowiącej iloczyn wartości obrotu za dany rok i % rabatu zawartego w umowie. Faktura korygująca będzie obejmowała wszystkie transakcje dokonane w danym roku obrotowym. Wnioskodawca chciałby dokonywać przeliczania kursu waluty obcej według kursu średniego NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzających dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących udzielony klientowi rabat od obrotu (na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy stronami), Wnioskodawca może dla celów rozliczenia podatku VAT zastosować do przeliczenia waluty obcej na złotówki kurs waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej? Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów podatku VAT powinien on dokonywać przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających każdorazowo ze zbiorczych faktur korygujących wg kursu wymiany ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia przez Wnioskodawcę zbiorczej faktury korygującej. Stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2017
15
cze

Istota:
Prawidłowość wystawiania zbiorczych faktur korygujących i obniżenie podstawy opodatkowania
Fragment:
(...) faktura korygująca wystawiona przez Spółkę w wersji nr 1 powinna zostać uznana za wystawioną prawidłowo i stanowiącą podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania zgodnie z treścią art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT (przy założeniu, że pozostałe warunki takiego obniżenia zostaną spełnione). Ad 2 W ocenie Wnioskodawcy, zbiorcza faktura korygująca wystawiona przez Spółkę w wersji nr 2 powinna zostać uznana za wystawioną prawidłowo i stanowiącą podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania zgodnie z treścią art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT (przy założeniu, że pozostałe warunku takiego obniżenia zostaną spełnione). Uzasadnienie Ogólne uwagi dotyczące wystawiania faktur korygujących Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, podatnik wystawia fakturę korygującą. Jak zaś stanowi ust. 2 cytowanego przepisu, faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. (...)
2017
9
cze

Istota:
W zakresie określenia terminu prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w ramach procedury „samofakturowania” oraz zastosowania właściwego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote polskie wartości zbiorczych faktur korygujących
Fragment:
W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13 ustawy). Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy). Jak wynika z art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Zgodnie z art. 29a ust. 16 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.
2017
7
cze

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku braku potwierdzenia odbioru elektronicznej faktury korygującej.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Zatem potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej może być dokonane w dowolnej formie. Istotne jest tylko posiadanie informacji, z której wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą. Wyjątkiem, który dopuszcza możliwość obniżenia podstawy opodatkowania mimo braku posiadania w jakiejkolwiek formie potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest m.in. sytuacja, o której mowa w wyżej zacytowanym art. 29a ust. 15 pkt 4 uptu. W opinii Wnioskodawcy, w odniesieniu do elektronicznych faktur korygujących nie potwierdzanych przez Klientów, zastosowanie będzie mógł znaleźć art. 29a ust. 16 w związku z ust. 15 pkt 4 uptu. Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę obniżonego obrotu wykazaną w fakturze korygującej będzie powstawać w miesiącu (okresie rozliczeniowym), w którym nastąpiła udokumentowana próba doręczenia przez Wnioskodawcę elektronicznej faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji Wnioskodawcy będzie wynikać, że nabywca Towarów wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Prawo to powstawałoby zatem w miesiącu, (...)
2017
30
maj

Istota:
Obowiązek oraz termin zmniejszenia podatku naliczonego na skutek przyznania rabatu przez kontrahenta, udokumentowanego fakturą korygującą.
Fragment:
Spółka powinna otrzymać od kontrahenta fakturę korygująca. Ad. 2. Jak wynika z art. 29 ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.
2017
30
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca jako Spółka Dzielona, powinien ujmować dla celów CIT zakupowe faktury korygujące, dotyczące zakupów związanych z Oddziałem, zrealizowanych do Dnia Wydzielenia?
Fragment:
Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Zdaniem Wnioskodawcy, do ujęcia korekt faktur zakupowych zmniejszających albo zwiększających koszty związane z działalnością wydzielanego Oddziału będzie zobowiązana w zakresie: faktur korygujących dotyczących zakupów, które na potrzeby CIT powinny korygować koszty okresu sprzed Dnia Wydzielenia - Spółka Dzielona; faktur korygujących dotyczących zakupów, które powinny być ujęte w okresie przypadającym po Dniu Wydzielenia - Spółka Przejmująca. W opinii Spółki, ocena która Spółka (tj. Dzielona czy Dzielona) powinna uwzględnić w swoich rozliczeniach dla celów CIT skutki podatkowe wynikające z otrzymania od Kontrahentów faktur korygujących (zarówno in plus, jak in minus) związanych z działalnością Oddziału, jest okoliczność, która Spółka była/będzie uprawniona do ujęcia we własnych rozliczeniach podatkowych kosztu wynikającego z faktury pierwotnej, tj.: Spółka Dzielona powinna uwzględnić w swoich rozliczeniach dla celów CIT skutki podatkowe wynikające z otrzymania od kontrahentów faktur korygujących, w przypadku gdy to Spółka Dzielona była/będzie uprawniona do potrącenia kosztu podatkowego wynikającego z faktury pierwotnej, a Spółka Przejmująca powinna uwzględnić w swoich rozliczeniach dla celów CIT skutki podatkowe wynikające z otrzymania od Kontrahentów faktur korygujących, w przypadku gdy to Spółka Przejmująca będzie uprawniona do potrącenia kosztu podatkowego wynikającego z faktury pierwotnej.
2017
26
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca jako Spółka Dzielona, powinna wystawiać i ujmować dla celów CIT sprzedażowe faktury korygujące, dotyczące sprzedaży związanej z Oddziałem, zrealizowanej do Dnia Wydzielenia?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano min. następujące pytanie, (oznaczone numerem 3 wniosku): Która ze Spółek (Spółka Dzielona, czy Spółka Przejmująca) powinna wystawiać i ujmować dla celów CIT sprzedażowe faktury korygujące, dotyczące sprzedaży związanej z Oddziałem, zrealizowanej do Dnia Wydzielenia? Przy czym Wnioskodawca podkreśla, że przedmiotem wniosku o interpretację nie jest określenie momentu, na jaki należy ujmować faktury korygujące. Niniejsza interpretacja dotyczy pytania nr 3 wniosku, w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Zdaniem Wnioskodawcy, do wystawienia oraz ujęcia korekt faktur sprzedażowych zmniejszających albo zwiększających przychody związanych z działalnością wydzielanego Oddziału będzie zobowiązana w zakresie: faktur korygujących dotyczących sprzedaży, które na potrzeby CIT powinny korygować przychody okresu sprzed Dnia Wydzielenia - Spółka Dzielona; faktur korygujących dotyczących sprzedaży, które powinny być ujęte w okresie przypadającym po Dniu Wydzielenia - Spółka Przejmująca. W opinii Spółki, w odniesieniu do faktur sprzedażowych korygujących, zarówno zwiększających, jak i zmniejszających wartość przychodów, decydującym czynnikiem dla ustalenia podmiotu zobowiązanego do ujęcia takiej faktury jest określenie podmiotu, który rozpoznał lub był obowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego korekcie.
2017
26
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.