Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania kursu waluty obcej do przeliczenia na złote korekty kosztów oraz przychodów
Fragment:
W związku ze skalą działalności zdarza się, że po wystawieniu faktury VAT przez Wnioskodawcę zachodzi obowiązek wystawienia faktury korygującej. Równocześnie Wnioskodawca otrzymuje też od kontrahentów faktury korygujące. Spółka wystawia i otrzymuje zarówno faktury in plus (zwiększające wynagrodzenie) jak i in minus (zmniejszające wynagrodzenie). Przyczyny wystawienia faktury korygującej można podzielić na dwie grupy: faktura korygująca wystawiona z powodu oczywistej pomyłki na fakturze pierwotnej; faktura korygująca wystawiona z innych przyczyn niż oczywista pomyłka (np. udzielony rabat potransakcyjny); W związku ze zmianą od 1 stycznia 2016 przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku od towarów i usług (winno być: podatku dochodowego od osób prawnych) w zakresie ujmowania w prawidłowym okresie korekty kosztów i przychodów podatkowych (art. 12 ust. 3j oraz art. 15 ust. 4i), dalej: „ ustawa o CIT ”, Spółka powzięła wątpliwość jaki kurs waluty zastosować w przypadku księgowania faktur korygujących (zarówno po stronie przychodów – w przypadku faktur wystawionych przez Wnioskodawcę, jak i po stronie kosztów – w przypadku faktur otrzymywanych od kontrahentów). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dla korekt przychodów (...)
2017
24
lut

Istota:
Czy w związku z opisaną sytuacją korekty „in plus” powinny być zaliczone do miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy i deklaracja VAT-7 za ten miesiąc powinna być skorygowana, czy może korekty te mogą być uwzględniane na bieżąco?
Fragment:
Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących, w sytuacji gdy korekta powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania i korekty podatku należnego, uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. I tak, faktura korygująca podwyższająca podstawę opodatkowania i korekty podatku należnego w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona: w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie wartości obrotu wykazanego w pierwotnej fakturze (np.: błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), lub z powodu innych przyczyn, np.: podwyższenia ceny sprzedaży, stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W pierwszym przypadku, który powoduje zaniżenie obrotu za dany okres rozliczeniowy, sprzedawca poprawiając swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, powinien rozliczyć tą fakturę korygującą w terminie rozliczenia faktury pierwotnej. W drugim zaś przypadku, gdy faktura korygująca wystawiana jest zasadniczo z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w dacie, w której powstała przyczyna korekty oraz w deklaracji VAT-7 za ten okres rozliczeniowy.
2017
24
lut

Istota:
Obowiązek wystawienia faktury korygującej oraz okres obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielania upustów cen w związku z WDT.
Fragment:
Jest też podstawą do wystawienia faktury korygującej, skoro kwota odpowiadająca wartości skonta przestaje stanowić podstawę opodatkowania. Uzyskiwanie potwierdzenia doręczenia faktury korygującej nie jest w związku z tym konieczne. Zatem, moment rozliczenia faktury korygującej z tytułu obniżenia podstawy opodatkowania, w przypadku dokonania przez nabywcę zapłaty w terminie uprawniającym do skonta, nie jest uwarunkowany uzyskaniem potwierdzenia doręczenia faktury korygującej nabywcy, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy. W zakresie momentu uwzględnienia obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonego skonta należy wskazać, że wystawienie faktury korygującej następuje po udzieleniu skonta, tj. dopiero z chwilą ziszczenia się warunku dokonania szybszej zapłaty przez nabywcę. Wystawiona faktura korygująca potwierdzająca udzielenie skonta stanowi zatem podstawę do zmniejszenia podstawy opodatkowania przez Wnioskodawcę. W związku z tym, obniżenie podstawy opodatkowania, w oparciu o wystawioną fakturę korygującą dokumentującą udzielone skonto, powinno zostać uwzględnione okresie, w którym wystawiono tę fakturę korygującą. Odnosząc się natomiast do upustów cen w formie bonusów od dokonania zakupów o określonej wartości oraz obniżki cen z tytułu akcji promocyjnych należy stwierdzić, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru nie stosuje się, stosownie do art. 29a ust. 15 pkt 1 ustawy, w przypadku m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o kwoty wynikające z faktur korygujących wystawionych na rzecz konsultantek
Fragment:
(...) fakturą korygującą, dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach wskazanych w fakturze korygującej. W świetle powyższego można więc stwierdzić, że TSUE dokonał przesunięcia akcentu z posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej na posiadanie przez wystawcę faktury korygującej wiedzy, że nabywca towarów jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w fakturze korygującej. W takim też duchu należy w konsekwencji interpretować przepisy polskiej ustawy o VAT, w szczególności wymogi ustanowione w jej art. 29a ust. 13, ust. 15 pkt 4 oraz ust. 16. Należy ponadto zwrócić uwagę, że w świetle ww. orzeczenia TSUE wystawca faktury korygującej nie musi zawsze mieć 100 % pewności, że nabywca towarów otrzymał korektę i zapoznał się z nią. Samo uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta nie może być bowiem nadmiernie uciążliwe dla podatnika, gdyż obowiązek uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towarów jest obowiązkiem formalnym, który powinien być spełniony w sposób zwyczajowo przyjęty w danych okolicznościach.
2017
10
lut

Istota:
Prawo do wystawienia faktur korygujących w przypadku umorzenia wierzytelności.
Fragment:
Z wyżej wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Jak wynika z opisu sprawy w wyniku zawarcia umowy o zwolnienie z długu nastąpiło porozumienie stron co do wynagrodzenia na wyświadczone przez Wnioskodawcę czynności (dostawę towarów, świadczenie usług). W szczególności Wnioskodawca wyraził zgodę na zmniejszenie należności, tj. sumy płatności, jakie kontrahent zobowiązany był zapłacić za wyświadczone czynności. Obniżenie należności Wnioskodawcy w związku z zawarciem umowy o zwolnienie z długu winno być zatem uznane za obniżenie ceny lub upust, o którym stanowi ww. art. 29a ust. 10 ustawy o VAT.
2017
10
lut

Istota:
Przeliczenie na złote polskie kwoty wykazanej na fakturze korygującej w walucie obcej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury
Fragment:
Stosownie do art. 106j ust. l pkt l ustawy VAT, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29a ust. 7 pkt l ustawy o VAT, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Natomiast regulacje art. 106j ust. 2 i ust. 3 ustawy VAT przewidują możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej i stanowią o warunkach, jakie powinna spełniać faktura korygująca dotycząca udzielania rabatów w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów podatku VAT powinien on dokonywać przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych wynikających każdorazowo ze zbiorczych faktur korygujących zgodnie ze średnim kursem wymiany waluty ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia przez Wnioskodawcę zbiorczej faktury korygującej. Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż celem wprowadzenia przepisu art. 106j ust. 3 ustawy VAT było przede wszystkim uproszczenie i zmniejszenie ilości dokumentacji. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest, w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej udzielenie zbiorczych rabatów, przeliczenie przez wystawcę kursu walut obcych według kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie określenia momentu obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktur korygujących
Fragment:
Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie przez wystawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką handlową, która zajmuje się między innymi sprzedażą grzejników.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzącego dotychczas w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej w Spółkę z o. o.
Fragment:
W przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem VAT, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT). Przepis art. 29a ust. 13 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku VAT na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku VAT wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy o VAT). Zgodnie zaś z art. 29a ust. 15 ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku: eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy; gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie prawa do dokonania korekty sprzedaży wysyłkowej towarów na terytorium kraju w przypadku niewystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru
Fragment:
Natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy, Wnioskodawczyni powinna wystawić fakturę korygującą. Jednakże możliwość korekty podatku należnego zawartego w fakturach z tytułu sprzedaży jest uwarunkowana posiadaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Wskazać należy, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Wprowadzenie faktury korygującej do obrotu prawnego może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie ona odebrana przez nabywcę.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie prawa do dokonania korekty sprzedaży wysyłkowej towarów na terytorium kraju w przypadku niewystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru
Fragment:
Natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy, Wnioskodawczyni powinna wystawić fakturę korygującą. Jednakże możliwość korekty podatku należnego zawartego w fakturach z tytułu sprzedaży jest uwarunkowana posiadaniem potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Wskazać należy, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Wprowadzenie faktury korygującej do obrotu prawnego może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie ona odebrana przez nabywcę.
2017
4
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do korekty wystawionych faktur VAT.
Fragment:
(...) fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Zgodnie z art. 29a ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Jak wynika z art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16 ustawy).
2017
2
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.