Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur korygujących dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wykazania ww. faktur korygujących w ewidencji dla podatku od towarów i usług oraz Jednolitym Pliku Kontrolnym.
Fragment:
Przywołane przepisy ustalają pewną ogólną zasadę, że podstawa opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje tylko kwotę ostatecznie należną sprzedawcy (tzn. jaką nabywający jest obowiązany zapłacić) po uwzględnieniu określonych okoliczności, tj. m.in. faktur korygujących. Należy wskazać, że kwestię wystawienia dokumentu korygującego przez kontrahenta unijnego regulują przepisy danego państwa członkowskiego. Trzeba jednak zauważyć, że podatnik jest obowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w prawidłowej wysokości. Zatem jeżeli podatnik dokonał rozliczenia ww. transakcji, a następnie okaże się, że kontrahent wystawi fakturę korygującą z powodu błędu w fakturze pierwotnej (tutaj błąd w cenie), wówczas podatnik jest obowiązany do uwzględnienia tej korekty w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Termin wystawienia, ani otrzymania faktury korygującej nie mają w tej sytuacji znaczenia. Tym bardziej, że Wnioskodawca stwierdził, że ceny nabywanych towarów zostały ustalone wcześniej tj. przed dostawą. Zatem w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów była znana kwota zapłaty a tym samym podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Podsumowując należy stwierdzić, że faktury korygujące wystawione w związku z błędami dotyczącymi ceny towarów w wystawionych wcześniej fakturach dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy rozliczyć w miesiącu, w którym powstał obowiązek danego wewnątrzwspólnotowego nabycia.
2017
13
gru

Istota:
Moment rozliczania faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego z tytułu świadczenia usług z obszaru technologii informatycznych (IT) w przypadku, gdy wynagrodzenie kalkulowane jest na poziomie rzeczywistych kosztów oraz ustalonego narzutu na te koszty, natomiast pewne grupy kosztów pierwotnie (w momencie wystawiania faktur pierwotnych) są ustalane szacunkowo.
Fragment:
Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Należy zauważyć, że faktury korygujące dzielą się na te, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. Z treści przedstawionych regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmniejsza się lub zwiększa podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zwrotem części zaliczki.
Fragment:
Czy otrzymanie po okresie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług przez Spółkę części wpłaconej w 2011 r. zaliczki, odpowiadającej kwocie netto, bez udokumentowania jej fakturą korygującą, będzie neutralne dla jej rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, tj. nie spowoduje obowiązku korekty podatku naliczonego? Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy prawa podatkowego wprost odnoszą się do kwestii wystawiania faktur korygujących. Przepis art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje zdarzenia, w przypadku zaistnienia których należy wystawić fakturę korygującą. Wynika z nich, że fakturę korygującą podatnik obowiązany jest wystawić m. in. w przypadku dokonania zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty dokonanej z tytułu zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu. W przepisach o podatku od towarów i usług nie wskazano natomiast jakiegokolwiek terminu określającego, do kiedy podatnik może sporządzić fakturę korygującą po zaistnieniu wskazanych zdarzeń w art. 106j ustawy. Przepisy o podatku od towarów i usług nie regulują także, po jakim czasie od daty wystawienia faktury pierwotnej podatnik może wystawić fakturę korygującą. Z orzeczeń sądowych wynika, że ostateczny czas na wystawienie faktur wyznacza termin przechowywania dokumentów. Na podstawie art. 112 ustawy, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie inne dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
2017
8
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca powinien ujmować dla celów CIT, niezależnie od przyczyny korekty, faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielanym ZCP, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane po Momencie podziału
Fragment:
Tym samym, moment ujęcia faktury korygującej będzie uzależniony od okoliczności, jakich ta faktura dotyczy. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przychód podatkowy związany z działalnością wydzielanej ZCP osiągnie Spółka dzielona, a faktura korygująca wystawiona po Momencie podziału będzie przykładowo wynikiem udzielenia rabatów lub otrzymania zwrotu towarów, to Spółka dzielona będzie uprawniona do korekty uzyskanego przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca (art. 12 ust. 3j ustawy o CIT). Natomiast, w przypadku, gdy przychód podatkowy związany z działalnością wydzielanej ZCP osiągnie Spółka dzielona, a faktura korygująca wystawiona po Momencie podziału będzie wynikiem błędu lub oczywistej pomyłki, to uprawnioną do korekty uzyskanego przychodu będzie również Spółka dzielona, jednakże korekta ta będzie dokonana „ wstecz ”, tj. w okresie, w którym wykazano pierwotny przychód. Podsumowując, Wnioskodawca powinien ujmować dla celów podatku dochodowego od osób prawnych faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP i zrealizowanej do Momentu podziału tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy pierwotny przychód należny związany z tą sprzedażą zostanie wykazany przez Spółkę dzieloną.
2017
6
gru

Istota:
Uznanie zapisu archiwalnego komunikacji między serwerami pocztowymi Wnioskodawcy i odbiorcy faktury za wystarczające potwierdzenie dostarczenia danej faktury korekty VAT do odbiorcy.
Fragment:
(...) fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Jednocześnie ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Zarówno organy podatkowe jak i sądy są zgodnie, że takie potwierdzenie może przybrać każdą, dopuszczalną prawem formę, o ile potwierdza ona fakt otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Teza taka znajduje także potwierdzenie w art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, który mówi o dopuszczeniu jako dowodu wszystkiego, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Trzeba też pamiętać, że przepis art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na podatników wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę, a nie potwierdzenia zapoznania się odbiorcy z treścią faktury. To kiedy odbiorca zapozna się z treścią faktury nie ma znaczenia dla momentu ujęcia korekty w deklaracji VAT sprzedawcy. Zasada ta nie jest żadną nowością w ustawie o podatku od towarów i usług, ponieważ przepis ten w takim brzmieniu obowiązuje od dawna i ma zastosowanie zarówno w przypadku faktur korekt papierowych jak i w przypadku faktur elektronicznych.
2017
6
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości oraz momentu ujęcia faktury korygującej w deklaracji VAT.
Fragment:
Przy czym, warunkiem uwzględnienia wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu podatku od towarów i usług jest uzyskanie przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru wystawionej faktury korygującej przez nabywcę, stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy, w związku z art. 29a ust. 14 ustawy. W analizowanej sytuacji Spółka wystawiła fakturę korygującą stawkę podatku oraz kwotę podatku w miesiącu czerwca 2017 r. Ponadto Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę nieruchomości również w miesiącu czerwcu 2017 r. Zatem odnosząc się do warunku uzyskania przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru wystawionej faktury korygującej przez nabywcę, Spółka winna, stosownie do art. 29a ust. 13 w związku z art. 29a ust. 14 ustawy, uwzględnić wystawioną fakturę korygującą w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc czerwiec 2017 r. Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy wskazać, że w związku ze sporządzoną korektą stawki podatku VAT 23% na stawkę zwolnioną w miesiącu czerwcu – data wystawienia faktury korygującej 20 czerwca 2017 r. i otrzymanym potwierdzeniem faktury korygującej przez nabywcę nieruchomości dnia 27 czerwca 2017 r. Wnioskodawca prawidłowo ujął fakturę korygującą w miesiącu czerwcu 2017 r. w składanej deklaracji VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 uznać należy za prawidłowe.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie rozliczenia podatku naliczonego, podatku należnego, rozliczania faktur korygujących zakupowych, wystawiania faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania, w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Jednakże, wskutek sukcesji uniwersalnej częściowej (sukcesji podatkowej), zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej w związku z przejmowanym Działem Infrastrukturalnym, to Spółka (Wnioskodawca) przejmie co do zasady zobowiązania Spółki Dzielonej do wystawiania – w razie konieczności – faktur korygujących. W sytuacji konieczności wystawienia, po dniu podziału, faktury korygującej powodującej obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Zatem w sytuacji, kiedy faktury korygujące, powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego, to wystawia je Spółka Przejmująca i to ona ujmie te faktury korygujące w swoich rejestrach. Natomiast, w przypadku faktury korygującej podwyższającej podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego kluczową rolę pełni przeanalizowanie sytuacji, czy podwyższenie cen stanowi nową okoliczność, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie rozliczenia zwrotów towarów i ich przemieszczenia do magazynu Spółki na terytorium innego państwa członkowskiego w związku z wcześniejszą dostawą dokonaną na terytorium Polski
Fragment:
Trzeba przy tym wskazać, że ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę towarów lub usług faktury korygującej może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej, lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż. Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Food Polska S.A. Trybunał orzekł, że „ wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności wynikających z faktury korygującej wystawionej przed upływem terminu przedawnienia
Fragment:
Zatem upływ terminu, o którym mowa w art. 89a pkt 1a ustawy (tj. 150 dni od terminu płatności wskazanego na wystawionej fakturze korygującej) oraz okres 2 lat, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy, należy wiązać z wystawieniem właśnie faktury korygującej. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że posiada On prawo do korekty podatku należnego wynikającego z faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności wskazanego w wystawionych fakturach korygujących, jeśli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność (faktury korygującej) nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione i zostały spełnione pozostałe warunki określone w przepisach. Przy czym korekty należy dokonać wg stanu prawnego obowiązującego w dniu, w którym przypada 150 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanego na fakturze korygującej. Zatem Wnioskodawca posiada prawo do korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności wskazanego w wystawionych fakturach korygujących nie później jednak niż z upływem 2 lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura korygująca z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązania.
2017
11
lis

Istota:
Opodatkowania opłat związanych z organizowaniem obrotu i umożliwianiem zawierania transakcji.
Fragment:
(...) faktur korygujących na zasadach przewidzianych w art. 86 ust. 10b pkt 1 i art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, tj. jednorazowo, w okresie rozliczeniowym, w którym Kontrahent XY otrzymał fakturę korygującą lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych (w tym także w odniesieniu do faktur korygujących wystawionych do faktur, których adresatami były pierwotnie przejęte spółki)? Czy w przypadku otrzymania przez Kontrahentów XY faktur korygujących in plus w związku z korektą rozliczeń za miesiąc listopad 2011 r., w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał w grudniu 2011 r., i które zostały wykazane w deklaracji VAT za grudzień 2011 r., złożonej w styczniu 2012 r., będzie przysługiwało im prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur korygujących na zasadach przewidzianych w art. 86 ust. 10b pkt 1 i art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, tj. jednorazowo, w okresie rozliczeniowym, w którym Kontrahent XY otrzymał fakturę korygującą lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych (w tym także w odniesieniu do faktur korygujących wystawionych do faktur, których adresatami były pierwotnie przejęte spółki)? Ad.1 Zdaniem Zainteresowanych, opłaty pobierane przez G. w związku z organizowaniem obrotu i umożliwianiem zawierania transakcji na R..., Rynku... , Rynku ... oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT.
2017
8
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.