Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku wystawienia faktury korygującej dokumentującej zaliczkę w przypadku cesji praw i przejęciem obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej przez osobę trzecią.
Fragment:
(...) fakturę korygującą. Należy podkreślić, iż celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług czy też otrzymania zaliczki, co oznacza, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy nie wskazuje ona zaistniałego zdarzenia gospodarczego. Jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia, mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że dokument ten zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. A zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie deweloperskie zawarł umowę deweloperską na wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z lokalem mieszkalnym.
2017
11
paź

Istota:
Opodatkowanie usług prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz prawa do odliczenia podatku z faktur korygujących dokumentujących ww. usługi.
Fragment:
Z uwagi na brak szczególnych zasad odliczenia VAT z faktur korygujących podwyższających podatek należny lub/i podstawę opodatkowania, Spółka powinna stosować zasady ogólne dotyczące odliczenia podatku VAT od otrzymanych faktur. Spółce zatem będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego ze zbiorczych faktur korygujących w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała zbiorczą fakturę korygującą, bądź w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych licząc od okresu, w którym tę korektę otrzymała, zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b ust. 1 i ust. 11 Ustawy o VAT. Takie stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn.: IPPP3/4512-98/16-2/ISZ , interpretacja DIS w Warszawie z dnia 15 września 2014 r., sygn.: IPPP1/443-727/14-2/EK . Dodatkowo Spółka wskazuje, że zgodnie z wydaną na wniosek wspólny, na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r Ordynacja podatkowa, interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 maja 2017 r., sygn.: 0114-KDIP4.4012.85.2017.1.MP dla TGE i kontrahentów TGE, w odniesieniu do faktur korygujących dotyczących faktur (...)
2017
9
paź

Istota:
Czy opłaty pobierane przez Giełdę w związku z organizowaniem obrotu i umożliwianiem zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym Energii Elektrycznej i Gazu, Rynku Praw Majątkowych oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT?
Czy odsprzedaż T. na rzecz własnych klientów usług Y., objętych fakturami za okresy bieżące oraz fakturami korygującymi podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT?
Fragment:
Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia. Jak wykazano powyżej, ponoszone opłaty z tytułu transakcji zawieranych na rynkach RTT i RPM oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, powinny być udokumentowane fakturą VAT, a w przypadku, gdy zaszły okoliczności wskazane w przepisie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy - fakturą korygującą. Jak wskazano we wniosku, dotychczas Y. traktowała pobierane opłaty będące przedmiotem niniejszego wniosku, jako podlegające zwolnieniu od VAT.
2017
5
paź

Istota:
Rozliczenia VAT w Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej w związku z przejęciem ZCP;
Fragment:
(...) faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Z przytoczonych uregulowań wynika zatem, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Stąd kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę spowoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie będzie spełniać powyższej przesłanki i stanowić wystarczającej podstawy do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym i samowolnym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.
2017
4
paź

Istota:
W zakresie dokonania korekty deklaracji oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących
Fragment:
Biorąc pod uwagę poczynione w poprzednim punkcie uwagi, skoro to Kontrahent jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych usług, to dokonanie korekty wystawionych faktur poprzez wystawienie faktur korygujących zawierających stawkę podatku VAT jest działaniem właściwym. Wobec tego, podatek VAT wykazany na wystawionych przez Kontrahenta fakturach korygujących stanowi podatek naliczony zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT, a więc podlegający odliczeniu przez Spółkę (przy założeniu, że pozostałe warunki takiego odliczenia zostaną spełnione). Odnosząc się raz jeszcze do powołanej powyżej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2013 r., warto wskazać również, że organ podatkowy potwierdził, w okolicznościach stanu faktycznego zbliżonych do sytuacji Spółki, prawo wnioskodawcy do odliczenia podatku VAT wynikającego z wystawionych przez kontrahenta faktur korygujących. Spółka stoi zatem na stanowisku, iż ma ona prawo do odliczenia VAT z faktur korygujących otrzymanych od Kontrahenta, wystawionych w okolicznościach przedstawionych w stanie faktycznym, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie dokonania korekty deklaracji oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących
Fragment:
Biorąc pod uwagę poczynione w poprzednim punkcie uwagi, skoro to Kontrahent jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych usług, to dokonanie korekty wystawionych faktur poprzez wystawienie faktur korygujących zawierających stawkę podatku V AT jest działaniem właściwym. Wobec tego, podatek VAT wykazany na wystawionych przez Kontrahenta fakturach korygujących stanowi podatek naliczony zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT, a więc podlegający odliczeniu przez Spółkę (przy założeniu, że pozostałe warunki takiego odliczenia zostaną spełnione). Odnosząc się raz jeszcze do powołanej powyżej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2013 r., warto wskazać również, że organ podatkowy potwierdził, w okolicznościach stanu faktycznego zbliżonych do sytuacji Spółki, prawo wnioskodawcy do odliczenia podatku VAT wynikającego z wystawionych przez kontrahenta faktur korygujących. Spółka stoi zatem na stanowisku, iż ma ona prawo do odliczenia VAT z faktur korygujących otrzymanych od Kontrahenta, wystawionych w okolicznościach przedstawionych w stanie faktycznym, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie obowiązku podatkowego z tytułu kwot wpłacanych na otwarty rachunek powierniczy, otrzymanej opłaty rezerwacyjnej i wystawiania faktur korygujących
Fragment:
(...) fakturę korygującą. Wnioskodawca podaje, że wpłaty z tytułu zawartych przedwstępnych umów deweloperskich traktuje jako zaliczki i dokumentuje ich otrzymanie fakturami. Z kolei kiedy Wnioskodawca przelewa te kwoty ze swojego rachunku bieżącego na rachunek powierniczy w banku, traci możliwość swobodnego dysponowania tymi zaliczkami. Tym samym, Wnioskodawca w momencie przeksięgowania środków otrzymanych tytułem opłaty rezerwacyjnej, czy zaliczki do umowy deweloperskiej z rachunku bieżącego na rachunek powierniczy, powinien wystawić fakturę korygującą na otrzymane wcześniej zaliczki, bowiem jak już wyżej wskazano Wnioskodawca traci możliwość swobodnego rozporządzania tym kwotami. Dopiero po spełnieniu warunków przewidzianych w umowie deweloperskiej, bank wypłaci Wnioskodawcy środki pieniężne z powierniczych rachunków nabywców lokali mieszkalnych. Podsumowując, w momencie przelania środków otrzymanych tytułem wpłaty na zaliczki na podstawie umowy rezerwacyjnej czy umowy deweloperskiej z rachunku bieżącego na rachunek powierniczy należy wystawić fakturę korygującą otrzymanej wcześniej zaliczki. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2017
27
wrz

Istota:
Za jaki okres rozliczeniowy należy ująć fakturę korygującą „in plus”?
Fragment:
(...) fakturę korygującą. W świetle art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Generalnie faktury te można podzielić na faktury korygujące, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz faktury korygujące, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu ulega podwyższeniu.
2017
10
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane w dniu podziału bądź po tym dniu?
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka Dzielona wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej. Możliwe jest, że w dniu podziału bądź po tym dniu będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością wydzielanej ZCP, zrealizowanej do dnia poprzedzającego dzień podziału. Możliwe jest również, iż w dniu podziału bądź po tym dniu otrzymywane będą faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianą ZCP za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału. Możliwe są również sytuacje, w których w dniu podziału bądź po tym dniu konieczna będzie korekta złożonych za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału deklaracji i zeznań podatkowych Spółki Dzielonej. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane w dniu podziału bądź po tym dniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on ujmować korekty faktur sprzedażowych zmniejszających albo zwiększających przychody, niezależnie od przyczyny korekty, związane z wydzielaną ZCP wyłącznie w sytuacji, w której pierwotny przychód należny związany z tą sprzedażą zostanie rozpoznany przez Wnioskodawcę.
2017
9
wrz

Istota:
Kontrahentowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur korygujących wystawionych do faktur pierwotnych dokumentujących czynności związane z organizowaniem obrotu i umożliwieniem zawierania transakcji na rynkach RTT i RPM oraz prowadzeniem Rejestru Świadectw Pochodzenia, za które pobierane są opłaty, w sytuacji, gdy od momentu rozliczenia faktur pierwotnych w deklaracji upłynie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Fragment:
Jak wykazano powyżej, ponoszone opłaty z tytułu transakcji zawieranych na rynkach RTT i RPM oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, powinny być udokumentowane fakturą, a w przypadku, gdy zaszły okoliczności wskazane w przepisie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy - fakturą korygującą. Jak wskazano we wniosku, dotychczas X. traktowała pobierane opłaty będące przedmiotem niniejszego wniosku, jako podlegające zwolnieniu od VAT. Obecnie X. wystawiła faktury korygujące i skorygowała pierwotne rozliczenia za nieprzedawniony okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w VAT dla świadczonych usług (tj. okres od grudnia 2011 r. do grudnia 2016 r.) za pomocą zbiorczych faktur korygujących. Wystawione faktury korygujące wykazywały podatek VAT, który po stronie Kontrahenta X. stanowi podatek naliczony podlegający odliczeniu. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawców jest to, czy w przypadku otrzymania przez Kontrahenta X. faktur korygujących in plus w związku z korektą rozliczeń za okres od listopada 2011 r. do grudnia 2016 r. będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur korygujących na zasadach przewidzianych w art. 86 ust. 10b pkt 1 i art. 86 ust. 11 ustawy o VAT tj. jednorazowo, w okresie rozliczeniowym, w którym Kontrahent X. otrzymał fakturę korygującą lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. W odniesieniu do poruszonego problemu należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 86 ust. 15 ustawy, do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji podatkowej.
2017
7
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.