Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznania za potwierdzenie odbioru faktury korygującej daty udostępnienia na indywidualnym koncie klienta faktury korygującej wraz z dokonanym zwrotem pieniędzy na rachunek bankowy klienta oraz okresu, w którym można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego
Fragment:
W momencie gdy towar fizycznie wróci do Spółki, to dopiero wtedy pracownik generuje fakturę korygującą VAT, zamyka zwrot, a po otrzymaniu od nabywcy danych do przelewu, pieniądze są zwracane na wskazane konto lub czasami przekazem pocztowym, obsługa sklepu (pracownicy) generuje zwrot do zamówienia po tym, jak towar fizycznie zostanie do Wnioskodawcy dostarczony. Następnie generują korektę faktury VAT i zwracają pieniądze jak w pkt 1. Zatem określona w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy przesłanka, odnośnie wiedzy usługobiorcy, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, jest spełniona już przed wystawieniem faktury korygującej. W świetle przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie za potwierdzenie odbioru faktury korygującej może zostać uznana data udostępnienia na indywidualnym koncie klienta w systemie sprzedaży faktury korygującej wraz z dokonanym zwrotem pieniędzy na rachunek bankowy klienta. Wnioskodawca będzie zatem uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za miesiąc, w którym Wnioskodawca udostępni na indywidualnym koncie klienta w systemie sprzedaży fakturę korygującą oraz dokona zwrotu pieniędzy klientowi.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie obowiązku wystawienia faktur korygujących do wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych, na skutek zawartej cesji
Fragment:
Tytułem wstępu, należy przywołać przepisy regulujące obowiązek wystawienia faktur korygujących przez podatnika. I tak, w myśl art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą. Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Ponadto, faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest bowiem doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Analiza opisu sprawy, nie budzi wątpliwości, że zarówno w chwili wpłaty zaliczki przez P., jak również w chwili zawarcia Umowy Ramowej, planowana transakcja gospodarcza, polegająca na nabyciu Nieruchomości, po przygotowaniu jej pod Inwestycję, przez Spółki, miała zostać dokonana między Wnioskodawcą a Spółkami, tj.
2018
16
mar

Istota:
Korekta przychodów z racji faktury korygującej
Fragment:
(...) fakturę korygującą. Faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ faktura korygująca ” albo wyraz „ korekta ”, numer kolejny oraz datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą, przyczynę korekty, jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. W przypadku, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie faktura korygująca, o której mowa w ust. 2: powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą. W związku z tym, że proces sądowy w sprawie trwał aż 10 lat, Wnioskodawca nie z własnej winy nie dokonał korekty faktury przed upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2018
10
lut

Istota:
Czy w przestawionym stanie faktycznym Wnioskodawca winien przyjąć faktury korygujące od podwykonawcy?
Fragment:
Z powyższego wynika, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Dokonanie korekty faktury jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę towaru lub usługi oraz ujęta w jego ewidencjach.
2018
17
sty

Istota:
Czy przedstawienie zapisu archiwalnego komunikacji między serwerami pocztowymi potwierdzającego przesłanie wiadomości e-mail z załącznikiem w postaci pliku PDF zawierającego określoną fakturę korektę VAT z serwera pocztowego Spółki na serwer pocztowy odbiorcy faktury, w formie przedstawionej w opisie zdarzenia przeszłego, może być uznane za wystarczające w rozumieniu art. 29 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług potwierdzenie dostarczenia danej faktury korekty VAT do odbiorcy faktury?
Fragment:
Dopiero w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, to Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania. Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż. Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią.
2018
16
sty

Istota:
Czy przedstawienie zapisu archiwalnego komunikacji między serwerami pocztowymi potwierdzającego przesłanie wiadomości e-mail z załącznikiem w postaci pliku PDF zawierającego określoną fakturę korektę VAT z serwera pocztowego Spółki na serwer pocztowy odbiorcy faktury, w formie przedstawionej w opisie zdarzenia przeszłego, może być uznane za wystarczające w rozumieniu art. 29 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług potwierdzenie dostarczenia danej faktury korekty VAT do odbiorcy faktury?
Fragment:
Dopiero w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, to Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania. Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż. Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią.
2018
13
sty

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego i określenia momentu obniżenia podstawy opodatkowania.
Fragment:
W przypadku załączenia do paczki z prasą faktur lub faktur korygujących na specyfikacji dostaw będącej egzemplarzem przeznaczonym dla kontrahenta, zamieszczany jest komunikat specjalny z informacją o załączonych do paczki fakturach lub fakturach korygujących wraz z ich numerami i okresem, którego dotyczą oraz wezwanie do poinformowania Spółki w przypadku braku tych faktur. Jest to zatem dodatkowy dokument mający zapewnić, iż każda faktura, czy faktura korygująca zostanie dostarczona do kontrahenta. Kontrahent, który otrzyma paczkę, w której brakuje faktury korygującej, jest zobligowany do zgłoszenia braku. Ponieważ faktura korygująca dostarczana jest w paczce z dostawą prasy, brak faktury korygującej oznaczałby brak prasy w punkcie, co zostaje niezwłocznie zgłoszone przez kontrahenta. Należy zwrócić uwagę, że faktura korygująca pomniejsza należność od kontrahenta wobec Wnioskodawcy z tytułu sprzedanej prasy, dlatego każdy brak faktury korygującej jest niezwłocznie zgłaszany przez Kontrahenta. Kontrahent regulując płatności z tytułu sprzedanej prasy uwzględnia fakturę podstawową za dostawę prasy potrącając wartość wynikającą z faktury korygującej. Kontrahent nie zawsze powołuje się przy płatnościach na numery konkretnych faktur lub faktur korygujących. Spółka – co do zasady – nie praktykuje wysyłania faktur oraz faktur korygujących do kontrahentów, z którymi współpracuje w ramach umów kolportażowych za pośrednictwem poczty, czy firm kurierskich.
2018
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote podstawy opodatkowania z otrzymanej faktury korygującej dokumentującej udzielony rabat potransakcyjny.
Fragment:
W przypadku wystawienia faktur korygujących wskutek udzielonego rabatu potransakcyjnego Wnioskodawca przeliczenia wartości z faktury korygującej wystawionej w walucie obcej dokonuje według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego dla transakcji nabycia towarów w ramach WNT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku otrzymania faktury korygującej od dostawcy czeskiego w walucie obcej do przeliczenia faktury korygującej na złote polskie (PLN) należy stosować kurs z dnia wystawienia faktury, która jest przedmiotem korekty (faktury pierwotnej)? Zdaniem Wnioskodawcy, w każdym przypadku otrzymania faktury korygującej w walucie obcej do przeliczenia faktury korygującej na złote polskie (PLN) należy stosować kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej, czyli tej, która jest korygowana. Wynika to stąd, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego zdarzenia gospodarczego, jednak odnosi się do stanu zaistniałego w przeszłości. Ma na celu sprostowanie operacji gospodarczej, przeprowadzonej w przeszłości. Faktury korygujące powodują zmianę wysokości obrotu i kwot podatku wykazanych w fakturze pierwotnej.
2018
10
sty

Istota:
W zakresie sposobu ewidencjonownia nabywanych i świadczonych usług oraz rozliczania faktur korygujących „in plus” jak i „in minus” wystawianych przez Wnioskodawcą jak i przez kontrahentów w związku z nabywanymi i świadczonymi usługami
Fragment:
(...) fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy). Przy czym na mocy art. 29a ust. 15 pkt 2 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Faktury korygujące można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. ich podwyższenie. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na przyczynę ich wystawienia.
2018
4
sty

Istota:
W zakresie zastosowania w opisanym we wniosku stanie faktycznym art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy (pyt. 1) oraz w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym Nabywca otrzymał fakturę korygującą
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku Wnioskodawca był uprawniony do wystawienia faktury korygującej dotyczącej faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości i zmniejszającej cenę brutto, odpowiednio cenę netto i podatek VAT. Ustawodawca w art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, określił sytuacje, w przypadku zaistnienia których podatnik wystawia fakturę korygującą. I tak, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen (o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy), podatnik wystawia fakturę korygującą. Zatem z przepisu tego wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury, to należy wystawić w takim przypadku fakturę korygującą. Pokreślić należy, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest faktura pierwotna. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot przebiegu danej transakcji. Istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.
2017
23
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.