Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokonania korekty podatku należnego.
Fragment:
Wątpliwości Zainteresowanego w analizowanej sprawie dotyczą kwestii, czy zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w ewidencji sprzedaży VAT oraz w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2015 r., związane z uwzględnieniem w tym miesiącu faktury korygującej (zmniejszającej cenę), które w konsekwencji spowodowało, że wykazana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży oraz wartość podatku należnego od sprzedaży usług w grudniu 2015 r. mają wartości ujemne, jest zgodne z przepisami ustawy od podatku od towarów i usług. Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Generalnie faktury te można podzielić na faktury korygujące, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz faktury korygujące, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu ulega podwyższeniu. Z literalnej wykładni cytowanego art. 29a ust. 13 ustawy, wynika, że warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (z zastrzeżeniem art. 29a ust. 15 ustawy). Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić jej otrzymanie, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z jej wystawieniem.
2016
7
sie

Istota:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w kwocie wynikającej z otrzymanych potwierdzeń odbioru faktur korygujących i w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez klienta?
Fragment:
Przykładowo, w momencie wystawienia faktury korygującej, Spółka nie jest w stanie ocenić czy, kiedy i ile potwierdzeń odbioru faktur korygujących otrzyma, co z kolei dopiero uprawni ją do ujęcia danej kwoty jako pomniejszenie należnego VAT. A zatem, rozpoznanie przychodu już w momencie wystawienia faktury korygującej i w kwocie wynikającej z faktury korygującej mogłoby doprowadzić do wykazania jako przychodu podlegającego opodatkowaniu kwoty, która być może nigdy nie zostanie faktycznie otrzymana przez Spółkę. Zgodnie bowiem z ustawą VAT – uprawnienie do pomniejszenia VAT należnego powstaje dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, podczas gdy art. 12 ust. 3j ustawy CIT nakazuje dokonanie korekty przychodu już w momencie wystawienia faktury korygującej. O ile zatem, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 12 ust. 3j ustawy CIT, korektę przychodu należy ująć w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, to zdaniem Wnioskodawcy, w omawianym przypadku, zasadę tą należy rozpatrywać łącznie z analizą definicji przychodu, tj. zastosowanie wskazanego przepisu jest uprawione jedynie wówczas, gdy w momencie wystawienia faktury korygującej przychód ten już powstał, tj. miało miejsce definitywne przysporzenie po stronie podatnika.
2016
5
sie

Istota:
Wykazanie w deklaracji VAT-7 i ewidencji faktury korygującej, dotyczącej nabytego towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia.
Fragment:
W związku z tym, że ustawa o VAT nie zawiera konkretnych uregulowań w kwestii korekty transakcji z odwrotnym obciążeniem, nie ma w tej sytuacji żadnych przeszkód, aby Wnioskodawca będąc nabywcą tych towarów rozliczył korektę, zarówno po stronie podatku należnego, jak i podatku naliczonego, w rozliczeniu okresu, w którym otrzymał fakturę korygującą. Kierując się jednocześnie pragmatyzmem ze względu na tę „ neutralność ”, korektę podatku należnego, jak i naliczonego, Wnioskodawca może wykazać w miesiącu otrzymania faktury korygującej, ważna jest jedynie ciągłość ujmowania w miesiącu otrzymania faktury korygującej. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż Wnioskodawca nie wie czy w danym miesiącu wystąpi faktura korygująca „ in plus ”, czy „ in minus ”. Uzależnione to jest od kształtowania się cen cynku na rynkach światowych oraz relacji kursu waluty USD do PLN. Wnioskodawcy nie można zarzucić braku staranności w temacie ujmowania faktur korygujących dotyczących odwrotnego obciążenia. Otrzymywane korekty nie są skutkiem oczywistej pomyłki tylko wynikają z urealnienia wartości dostaw, zgodnie z podpisaną umową (kontraktem). Brak uregulowań w tej kwestii powoduje, że Wnioskodawca (nabywca towaru) przyjął zasadę, że fakturę korygującą w ww. przykładzie rozlicza w deklaracji VAT-7 w miesiącu jej otrzymania. Wartym podkreślenia jest fakt, iż rozliczenie powyższych faktur korygujących w deklaracji VAT-7 dla wysokości zwrotu bądź też zapłaty VAT do Urzędu Skarbowego nie ma też żadnego znaczenia, ponieważ Wnioskodawca daną korektę wykazuje zarówno po stronie podatku należnego i naliczonego w tej samej kwocie i tym samym miesiącu.
2016
21
lip

Istota:
Tryb dokonania korekty rozliczenia podatkowego w związku ze zmniejszeniem odpłatności za usługę odprowadzania ścieków.
Fragment:
(...) fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano ”. W przedmiotowej sprawie nie można jednak pominąć brzmienia art. 29a ust. 15 pkt 3 o VAT, zgodnie z którym „ Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy ”. W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca pod poz. 142 wskazał usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczeniem ścieków. Zatem zasada, zgodnie z którą dla obniżenia podstawy opodatkowania konieczne jest otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej, nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania.
2016
17
lip

Istota:
Czy uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej, zmniejszającej kwotę podatku VAT, jest warunkiem niezbędnym do uwzględnienia faktury korygującej w deklaracji VAT-7 w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym?
Fragment:
W rozliczeniu, za jaki okres Spółka może uwzględnić w deklaracji VAT-7 wystawione faktury korygujące... Zdaniem Wnioskodawcy, warunkiem niezbędnym do uwzględnienia faktury korygującej w deklaracji VAT-7 w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym jest posiadanie potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej, zmniejszającej kwotę podatku VAT. Aby warunek ten został spełniony, Spółka zamierza postąpić w sposób następujący: wysłanie do kontrahentów informacji o możliwości odzyskania nadpłaconego podatku VAT w momencie zgłoszenia się osoby zainteresowanej, Spółka wystawi fakturę korygującą (obniżającą) stawkę podatku VAT; kontrahent po otrzymaniu faktury korygującej, potwierdzi własnoręcznym podpisem fakt otrzymania faktury korygującej, z jednoczesnym wpisaniem daty otrzymania dokumentu, w przypadku braku takiej możliwości, faktury korygujące zostaną wysłane do kontrahentów listami poleconymi, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru; w momencie posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej, Spółka będzie zwracała kontrahentom nadpłacony podatek VAT na wskazane rachunki bankowe lub w kasie Spółki; następnie, Spółka będzie uwzględniała faktury korygujące w składanych na bieżąco deklaracjach VAT-7, sukcesywnie w miarę otrzymywania od kontrahentów potwierdzenia odbioru faktur korygujących.
2016
13
lip

Istota:
Czy po wyrejestrowaniu z rejestru „płatników” podatku od towarów i usług dopuszczalne jest wystawienie faktury korygującej oraz skorygowanie deklaracji?
Fragment:
Jak wynika z powołanych regulacji, fakturę korygującą wystawia podatnik w przypadku udzielenia rabatów, zwrotu sprzedawcy towarów i opakowań, a także zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty. Fakturę należy również skorygować w sytuacji gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku a także w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Konsekwencją wystawienia faktury korygującej jest dokonanie zmiany rozliczenia podatku. Z literalnego brzmienia powyższych przepisów jednoznacznie wynika, w jakich sytuacjach podatnik ma prawo do wystawienia faktury korygującej. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują terminów do wystawienia faktur korygujących. Należy zatem mieć na uwadze termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, uregulowany w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
2016
6
lip

Istota:
Zastosowanie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej lub zbiorczej faktury korygującej do przeliczenia korekty przychodu
Fragment:
Faktura korygująca powinna bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna. To, że podatnik może dokonać korekty przychodu na bieżąco nie oznacza, że powinien przyjąć do przeliczenia korygowanego przychodu kurs bieżący, tj. z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury korygującej lub zbiorczej faktury korygującej. Faktury korygujące wystawione przez Spółkę służą rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu należnego. Wystawienie takiej faktury nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego, ale skorygowania przychodu już uzyskanego. Podsumowując, do przeliczenia na złote korekty przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej lub zbiorczej faktury korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty do przeliczenia faktur pierwotnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej lub zbiorczej faktury korygującej do przeliczenia korekty przychodu należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
5
lip

Istota:
Okres rozliczenia faktur korygujących zmniejszających oraz zwiększających faktury pierwotne z odwrotnym obciążeniem.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego faktury korygujące zmniejszające należy ująć w deklaracji VAT w bieżącym okresie rozliczeniowym a więc w okresie, w którym Spółka otrzymuje fakturę korygującą. Natomiast faktury korygujące zwiększające należy ująć w deklaracji VAT- z chwilą otrzymania faktury korygującej - bądź w okresie ujęcia faktury pierwotnej, w zależności od przyczyny ich korekty. Faktury korygujące zwiększające wystawione w celu naprawienia błędu, który spowodował podanie nieprawidłowej kwoty należności na fakturze pierwotnej, a który istniał już w chwili wystawienia tej faktury pierwotnej, należy rozliczyć wstecz w terminie rozliczenia faktury pierwotnej. Zatem niezbędne będzie dokonanie korekty deklaracji VAT za okres, w którym ujęto fakturę pierwotną. Natomiast faktury korygujące zwiększające wystawione z przyczyn o charakterze wtórnym, które nie istniały w momencie wystawienia faktury pierwotnej, należy ująć w deklaracji VAT w bieżącym okresie rozliczeniowym, a więc w okresie w którym Spółka otrzymuje fakturę korygującą. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: W przypadku dokonywania rozliczeń związanych z transakcjami nabycia towarów od kontrahentów krajowych wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT w systemie odwrotnego obciążenia należy wskazać, że faktura korygująca wystawiona przez dostawcę nie zawiera podatku.
2016
3
lip

Istota:
Czy w związku z zawarciem ugody podatnik powinien dokonać zmniejszenia przychodu o uznaną pomiędzy stronami kwotę w okresie bieżącym (marzec 2016 r.), w którym została wystawiona faktura korygująca, czy należy dokonać korekty przychodu „wstecz”, tj. w okresach kiedy świadczone były usługi (lata 2014-2015)?
Fragment:
W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany został do wystawienia faktur korygujących za okres 06.2014 r.- 02.2015 r. i zwrotu wskazanej kwoty (50% * 146.556,43 zł) w terminie 14 dni od daty ich wystawienia. W związku z powyższym w marcu 2016 r. wystawiono fakturę korygującą „ na minus ” na kwotę ustalonego w ugodzie zmniejszenia należności za odprowadzanie ścieków (50% * 146.556,43 zł). Podkreślić należy, że wystawione faktury korygujące nie wynikają z oczywistego błędu, nie są także efektem wcześniejszego błędnego fakturowania. Ze względu na długi okres trwania sporu, brak było możliwości precyzyjnego ustalenia ilości faktycznie odprowadzonych ścieków, a zawarcie ugody pozwoliło na uniknięcie sporu sądowego i zakończyło długoletni spór w zakresie ustalenia kwoty należnej Wnioskodawcy za odprowadzanie ścieków. W związku z powyższym opisem zadano między innymi następujące pytanie. Czy w związku z zawarciem ugody podatnik powinien dokonać zmniejszenia przychodu o uznaną pomiędzy stronami kwotę (50% * 146.556,43 zł) w okresie bieżącym (marzec 2016 r.), w którym została wystawiona faktura korygująca, czy należy dokonać korekty przychodu „ wstecz ”, tj. w okresach kiedy świadczone były usługi (lata 2014-2015)...
2016
1
lip

Istota:
Ustalenie, która ze spółek (Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca) będzie zobowiązana po dniu podziału do wystawienia i ujęcia dla celów podatku od towarów i usług faktur korygujących faktury sprzedaży wystawione przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału i związane z Działalnością Logistyczną oraz jakie dane powinny znajdować się na fakturze korygującej.
Fragment:
Co do zasady fakturę korygującą winien wystawić podatnik, który wystawił fakturę pierwotną. Jednakże, wskutek sukcesji uniwersalnej częściowej (sukcesji podatkowej), zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, to nowa Spółka przejmie co do zasady zobowiązania Spółki Dzielonej do wystawiania – w razie konieczności – faktur korygujących. W sytuacji konieczności wystawienia po dniu podziału faktury korygującej powodującej obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.
2016
24
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.