Faktura korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
sie

Istota:

Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej.

Fragment:

Jednocześnie w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 za nieprawidłowe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, czy w świetle art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, moment otrzymania potwierdzenia dostarczenia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą korygującą (in minus) na serwer poczty przychodzącej klienta powinien być traktowany jako moment, w którym Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania (a tym samym również VAT należnego) wynikającej z faktury korygującej załączonej do korespondencji. Jak wskazano w niniejszej interpretacji ustawodawca nie wskazał na konkretne formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Zatem otrzymanie potwierdzenia dostarczenia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą korygującą (in minus) na serwer poczty przychodzącej klienta, o którym mowa w analizowanym przypadku może stanowić potwierdzenie doręczenia faktury korygującej do Klienta. Z uwagi zatem na opis sprawy oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą mailową w formie potwierdzenia dostarczenia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą korygującą (in minus) na serwer poczty przychodzącej klienta, będzie spełniać warunek posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez klienta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią.

2018
14
lip

Istota:

Rozliczenie podatku naliczonego, podatku należnego, rozliczanie faktur korygujących zakupowych, wystawianie faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania, w związku z wydzieleniem ze struktury Wnioskodawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Fragment:

(...) fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT. Na gruncie powołanych przepisów kluczowy zatem jest moment potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Biorąc powyższe pod uwagę, zobowiązanym do rozliczenia faktur korygujących zmniejszających kwoty podatku należnego, dokumentujących dokonaną przed Dniem Podziału dostawę towarów lub świadczenie usług związanych z Częścią Wydzieloną będzie: Bank Dzielony - w zakresie faktur korygujących, które zgodnie z przepisami VAT powinny korygować rozliczenia VAT przed Dniem Podziału, tj. tych faktur korygujących, co do których potwierdzenie odbioru przez nabywcę nastąpi przed Dniem Podziału; Bank Przejmujący - w zakresie faktur korygujących, które zgodnie z przepisami VAT powinny być ujęte po Dniu Podziału, a zatem, które powinny korygować rozliczenia VAT po Dniu Podziału, tj. tych faktur korygujących, co do których potwierdzenie odbioru przez nabywcę nastąpi po Dniu Podziału.

2018
28
cze

Istota:

Zastosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote podstawy opodatkowania do zbiorczej faktury korygującej dokumentującej udzielony klientowi rabat.

Fragment:

(...) fakturę korygującą. W świetle art. 106j ust. 2 ustawy – faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Przepis art. 106j ust. 3 ustawy stanowi, że w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonywanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2: powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka; może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

2018
23
cze

Istota:

Moment rozliczenia faktur korygujących zwiększających lub zmniejszających podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego z tytułu świadczenia na rzecz Kontrahenta usługi oczyszczania ścieków.

Fragment:

(...) faktury korygującej. Zatem, w przedstawionym stanie sprawy Spółka prawidłowo uwzględniła fakturę korygującą zwiększającą podstawę opodatkowania i podatek należny z tytułu świadczenia na rzecz Kontrahenta usługi oczyszczania ścieków w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka wystawiła fakturę korygującą. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należy uznać za prawidłowe. Z kolei odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących uwzględnienia faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz podatek należny w momencie potwierdzenia przez Kontrahenta otrzymania faktury korygującej („ in minus ”) należy zauważyć, że z literalnej wykładni cytowanego wyżej art. 29a ust. 13 ustawy wynika, że warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy). Przy czym na mocy art. 29a ust. 15 pkt 3 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy.

2018
20
cze

Istota:

Sposobu opodatkowania usługi odpłatnego udostępniania mieszkańcom budynku dodatkowych pomieszczeń piwnicznych wykorzystywanych na potrzeby mieszkaniowe oraz wystawienia faktury korygującej.

Fragment:

(...) fakturę korygującą. Jak wskazuje art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie podwyższenia ceny, stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, również gdy dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, udzielono rabatu, bądź upustów i obniżek cen.

2018
13
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur korygujących.

Fragment:

Należy wskazać, że wystawione przez podwykonawców faktury korygujące dokumentują sprzedaż opodatkowaną na zasadach ogólnych, dla której kwotę podatku wykazuje się na fakturze. Zatem w tym przypadku nie znajduje zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy. Jak wynika z przedstawionych okoliczności sprawy, nabywane przez Wnioskodawcę jako czynnego podatnika VAT usługi są związane z prowadzoną przez niego działalnością opodatkowaną. W związku z tym zostają spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących wystawionych przez podwykonawców, dokumentujących usługi sklasyfikowane według symbolu PKWiU 52.24.19.0 „ Pozostałe usługi przeładunku towarów ” oraz PKWiU 49.41.1 „ Transport drogowy towarów ”. Podsumowując, z faktur korygujących wystawionej przez T oraz wystawionej przez N, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanami faktycznymi podanymi przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
6
cze

Istota:

Korekta faktur in plus

Fragment:

I tak, stosownie do treści art. 29a ust. 13 ustawy o VAT: „ W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3 [wystawienia faktur korygujących zmniejszających kwotę podstawy opodatkowania oraz proporcjonalnie kwoty należnego podatku VAT - przyp. Wnioskodawcy] obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano ”. Ww. zasady rozliczania dla celów podatku VAT faktur korygujących dotyczą zatem wyłącznie korekt in minus (zmniejszających podstawę opodatkowania i kwotę podatku VAT). W przepisach Ustawy o VAT nie ma natomiast analogicznych regulacji odnoszących się do faktur korygujących zwiększających wartość podstawy opodatkowania oraz proporcjonalnie kwoty należnego podatku VAT (korekt in plus) tj., właściwego okresu rozliczeniowego, w którym należy uwzględnić je w rejestrze i deklaracji VAT i wykazać zwiększenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego.

2018
30
maj

Istota:

W zakresie ustalenia, czy w sytuacji wystawienia faktur korygujących zwiększających wartość wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na skutek okoliczności opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca uprawniony będzie do dokonania korekty przychodów ze sprzedaży dla celów podatku CIT na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym zostaną wystawione faktury korygujące

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm. - dalej: „ ustawa o CIT ”), „ Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. ” W związku z powyższym decydujące znaczenie dla prawidłowego rozliczenia na gruncie CIT faktury korygującej dokumentującej zwiększenie przychodów uzyskanych przez podatnika, ma ustalenie przyczyny tej korekty. Zakładając, że faktura pierwotna dokumentowała zdarzenie gospodarcze w prawidłowy sposób, a korekta jest wynikiem późniejszych zdarzeń, tj. okoliczności zaistniałych już po dokonaniu sprzedaży - korekty przychodów na gruncie CIT podatnik powinien dokonać na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym w którym została wystawiona faktura korygująca. Natomiast jeśli korekta spowodowana jest błędem lub oczywistą omyłką na fakturze pierwotnej - w takim przypadku podatnik powinien dokonać korekty przychodów w przeszłych okresach rozliczeniowych, gdyż w związku z zaistniałym błędem, przychód został zadeklarowany w błędnej wysokości. Wystawienie faktur korygujących zwiększających wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okolicznościach przedstawionych w stanie faktycznym wynikać będzie bezpośrednio ze zwiększenia wysokości kosztów dodatkowych stanowiących element wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

2018
26
maj

Istota:

Obniżenie podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej do faktury pierwotnej dokumentującej dostawę towarów objętą odwrotnym obciążeniem.

Fragment:

Dotychczas Spółka dokonywała obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu dostaw objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia o wartości wynikające z wystawionych faktur korygujących w deklaracjach VAT-7 za poszczególne miesiące, w których kontrahenci otrzymali te faktury, pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten okres Spółka otrzymała potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru. W przypadku uzyskania takiego potwierdzenia po upływie ww. terminu, Wnioskodawca uwzględniał faktury korygującej w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca w odniesieniu do wystawionych faktur korygujących powziął m.in. wątpliwości, czy zasadne jest uzależnienie obniżenia kwot wynikających z tych faktur od faktu otrzymania lub nie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. W opinii Wnioskodawcy w odniesieniu do faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu transakcji objętych odwrotnym obciążeniem nie jest wymagane posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej od nabywcy towaru. Jak wynika z cyt. art. 29a ust. 13 ustawy, obowiązek posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej odnosi się do faktur z wykazanym podatkiem. W niniejszej (...)

2018
22
maj

Istota:

Określenie momentu, w którym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej.

Fragment:

Jednocześnie w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 za nieprawidłowe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, czy w świetle art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, moment otrzymania potwierdzenia dostarczenia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą korygującą (in minus) na serwer poczty przychodzącej klienta powinien być traktowany jako moment, w którym Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania (a tym samym również VAT należnego) wynikającej z faktury korygującej załączonej do korespondencji. Jak wskazano w niniejszej interpretacji ustawodawca nie wskazał na konkretne formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Zatem otrzymanie potwierdzenia dostarczenia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą korygującą (in minus) na serwer poczty przychodzącej klienta, o którym mowa w analizowanym przypadku może stanowić potwierdzenie doręczenia faktury korygującej do Klienta. Z uwagi zatem na opis sprawy oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą mailową w formie potwierdzenia dostarczenia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą korygującą (in minus) na serwer poczty przychodzącej klienta, będzie spełniać warunek posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez klienta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią.