Faktura handlowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura handlowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przy określaniu wartości poniesionego kosztu należy przyjąć wartość wyliczoną przez kontrahenta na fakturze czy wartość wynikającą z przeliczenia wartości wyrażonych w EUR przez kurs z dnia poprzedzajacego dzień poniesienia kosztu ?

Fragment:

(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie określenia wartości kosztu uzyskania przychodu poniesionego w walucie obcej w świetle ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku. Pismem z dnia 23.05.2007r. (data wpływu 31.05.2007r.) Spółka wystąpiła z pytaniem: czy przy określaniu wartości poniesionego kosztu należy przyjąć wartość wyliczoną przez kontrahenta na fakturze czy wartość wynikającą z przeliczenia wartości wyrażonych w EUR przez kurs z dnia poprzedzajacego dzień poniesienia kosztu ? Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka w ramach prowadzonej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z którego dnia Spółka powinna stosować kurs średni NBP - przy przeliczeniu danego kosztu na złote polskie - w przypadku, gdy otrzymała za wykonaną usługę rachunek (w EURO), ale jezszcze nie dokonała płatności za powyższe koszty?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 30.12.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.01.2006 r.), stwierdza, że przedstawione stanowisko w w/w piśmie dotyczące zapytania nr 1 nie jest prawidłowe. Uzasadnienie Spółka zwraca się z zapytaniem: z którego dnia powinna stosować kurs średni NBP - przy przeliczeniu danego kosztu na złote polskie - w przypadku, gdy otrzymała za wykonaną usługę rachunek (w EURO), ale jeszcze nie dokonała płatności za powyższe koszty? Zadaniem Spółki w przypadku otrzymania rachunku (faktury) kosztowego, za który nie uregulowała płatności, poniesiony koszt przelicza po kursie średnim (...)

2011
1
mar

Istota:

Jakie dodatkowe informacje poza wymienionymi w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) powinna zwierać faktura VAT wystawiona na montaż instalacji gazowej w samochodzie ?

Fragment:

(...) W dniu 15.07.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. wpłynął wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podmiot (zarejestrowany handlowiec) jedynie pośredniczący (organizujący przewóz towarów zharmonizowanych na warunkach FCA) w dostawie gazu z zastosowaniem ADT, ma obowiązek umieszczania na fakturach VAT adnotacji o naliczonym i zapłaconym podatku akcyzowym?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, działając na podstawie art. 13 § 1, 14a § 4, art. 15 § 1, art. 217 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym {Dz. U. Nr 29 poz. 257 z 2004r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z dnia DD.MM.RRRR, złożonego przez pełnomocnika XXXXXX w imieniu YYYYYY, postanowieniem stwierdził, że stanowisko pytającego w części obowiązku umieszczania na fakturze adnotacji o naliczonym i opłaconym podatku akcyzowym jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa - na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego, który nie został zwolniony z obowiązku w tym podatku, jest obowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości towarów wykazanych w tej fakturze. Z uzasadnienia: W dniu DD.MM.RRRR do (...)

2011
1
lut

Istota:

Prowadze firme handlową zajmujacą się sprzedażą art. budowlanych. Chcę sprzedać drzwi po połowie dwóm klientkom, które są współwłaścicielkami kamienicy. Każda z nich chce otrzymać fakturę. Czy mogę wystawić dwie oddzielne faktury, a rubryce ilość wpisać 1/2 sztuki drzwi.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 2 grudnia 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Wystawione faktury winny posiadać cechy dowodów księgowych odpowiadające warunkom określonym w § 12 rozporządzenia Min.Fin. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu, zasad wystawiania faktur (...) (Dz. U. z 1 maja 2004r. Nr 97 poz. 971) Z § 12 ust. 1 pkt 5 cyt. rozporządzenia wynika, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: - jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług. A zatem jeśli wystawiona przez Panią faktura będzie zawierała dane wymienione w cytowanym przepisie, będzie spełniała wszystkie istotne wymogi dla tego rodzaju dokumentu. Mając na względzie powyższy stan prawny oraz wyjaśnienia uzasadniające takie określenie ilości sprzedanego towaru (każda ze współwłaścicielek kamienicy chce uwzględnić w (...)