Faktura fikcyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura fikcyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonał prawidłowej wykładni art. 19 ust. 1 uptu i nie nadał jego brzmieniu niewłaściwego znaczenia. Przepis ten wiązał prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z nabyciem towaru lub usługi od innego podatnika. System ten � jak wielokrotnie podkreślono w orzecznictwie i w literaturze � miał na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej i gwarantował że ta działalność jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że podlega temu podatkowi. Prawo do odliczenia nie obejmowało jednak podatku, który podlegał zapłacie wyłącznie dlatego, że został wykazany w fakturze, która dokumentowała czynność, która nie została w rzeczywistości zrealizowana. Faktura taka nie dokumentowała działalności gospodarczej gdyż za taką "działalność" nie sposób uznać procederu polegającego na produkowaniu "pustych faktur". Zgodnie zaś z art. 19 ust. 1 uptu, prawo do obniżenia podatku należnego dotyczy jedynie podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jeżeli odbiorca faktury nie nabył towaru (usługi) � a tak się dzieje przy otrzymaniu faktury stwierdzającej sprzedaż, która w rzeczywistości nie nastąpiła � nie można odliczyć podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze. Faktura, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, nie dokumentując legalnego (zgodnego z prawem) obrotu, jest bezskuteczna prawnie i w związku z tym nie może wywołać żadnych skutków podatkowych u jej wystawcy ani odbiorcy. Zakaz odliczenia podatku naliczonego w "pustej" fakturze można było zatem wyprowadzić wprost z przepisu ustawy � art. 19 ust. I uptu. Określenie w 54 ust. 4 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.1997 r. przypadku, w którym faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane nie stanowiła podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego miało znaczenie prewencyjne i miało czynić z góry nieopłacalnymi próby wyłudzenia w ten sposób zwrotu podatku VAT. Przepis ten w żaden sposób nie ograniczał zasady wyrażonej w art. 19 ust. 1 uptu, lecz był jej wyrazem.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargi Józefa K na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 4.03.2004 r. w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 1999 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy. Józef K � zwany dalej skarżącym � prowadził w 1999 r. działalność gospodarczą pod nazwą Z " Józef K w M W wyniku przeprowadzonej kontroli przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa i państwowych funduszy celowych w 1999 r. ustalono między innymi, że w rozliczeniu podatku za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 1999 r. skarżący zawyżył podatek naliczony poprzez przyjęcie do rozliczenia faktur wystawionych (...)

2011
1
mar

Istota:

Faktura VAT z dnia 28 lipca 1999 r. dokumentująca zakup samochodu, który według dowodu rejestracyjnego w dniu 2 sierpnia 1999 r. nie był własnością wystawcy faktury, nie odpowiada faktycznemu zdarzeniu gospodarczemu i nie stanowiła podstawy do pomniejszenia podatku należnego zgodnie z § 54 ust. 4 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz. 1024 ze zm.).

Fragment:

(...) Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2004 r., sygn. akt I SA/Gd 231/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę „D-P" Sp. z o. o. w S. K. na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2000 r., Nr PP-2/732/196/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 1999 r. Sąd ustalił, że skarżąca spółka wniosła o uchylenie decyzji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2000 r. Nr PP-2/732/196/00 w przedmiocie określenia za miesiąc lipiec 1999 r. kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług w wysokości 50.711,00 zł oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w kwocie 9.417,00 zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, że organy podatkowe ustaliły w efekcie kontroli krzyżowej prowadzonej u sprzedawcy — Spółce „M-R" z siedzibą w K. — przedmiotowego pojazdu według faktury Nr 232/0/99 z dnia 28 lipca 1999 r., iż spółka „,M-I" w K. (wystawca faktury) nabyła przedmiotowy samochód od spółki „P.M" (...)