Faktura fikcyjna | Interpretacje podatkowe

Faktura fikcyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura fikcyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonał prawidłowej wykładni art. 19 ust. 1 uptu i nie nadał jego brzmieniu niewłaściwego znaczenia. Przepis ten wiązał prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z nabyciem towaru lub usługi od innego podatnika. System ten � jak wielokrotnie podkreślono w orzecznictwie i w literaturze � miał na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej i gwarantował że ta działalność jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że podlega temu podatkowi. Prawo do odliczenia nie obejmowało jednak podatku, który podlegał zapłacie wyłącznie dlatego, że został wykazany w fakturze, która dokumentowała czynność, która nie została w rzeczywistości zrealizowana. Faktura taka nie dokumentowała działalności gospodarczej gdyż za taką "działalność" nie sposób uznać procederu polegającego na produkowaniu "pustych faktur". Zgodnie zaś z art. 19 ust. 1 uptu, prawo do obniżenia podatku należnego dotyczy jedynie podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jeżeli odbiorca faktury nie nabył towaru (usługi) � a tak się dzieje przy otrzymaniu faktury stwierdzającej sprzedaż, która w rzeczywistości nie nastąpiła � nie można odliczyć podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze. Faktura, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, nie dokumentując legalnego (zgodnego z prawem) obrotu, jest bezskuteczna prawnie i w związku z tym nie może wywołać żadnych skutków podatkowych u jej wystawcy ani odbiorcy. Zakaz odliczenia podatku naliczonego w "pustej" fakturze można było zatem wyprowadzić wprost z przepisu ustawy � art. 19 ust. I uptu. Określenie w 54 ust. 4 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.1997 r. przypadku, w którym faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane nie stanowiła podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego miało znaczenie prewencyjne i miało czynić z góry nieopłacalnymi próby wyłudzenia w ten sposób zwrotu podatku VAT. Przepis ten w żaden sposób nie ograniczał zasady wyrażonej w art. 19 ust. 1 uptu, lecz był jej wyrazem.
Fragment:
(...) Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargi Józefa K na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 4.03.2004 r. w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 1999 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy. Józef K � zwany dalej skarżącym � prowadził w 1999 r. działalność gospodarczą pod nazwą Z " Józef K w M W wyniku przeprowadzonej kontroli przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa i państwowych funduszy celowych w 1999 r. ustalono między innymi, że w rozliczeniu podatku za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 1999 r. skarżący zawyżył podatek naliczony poprzez przyjęcie do rozliczenia faktur wystawionych (...)
2011
1
kwi

Istota:
Faktura VAT z dnia 28 lipca 1999 r. dokumentująca zakup samochodu, który według dowodu rejestracyjnego w dniu 2 sierpnia 1999 r. nie był własnością wystawcy faktury, nie odpowiada faktycznemu zdarzeniu gospodarczemu i nie stanowiła podstawy do pomniejszenia podatku należnego zgodnie z § 54 ust. 4 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz. 1024 ze zm.).
Fragment:
(...) Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2004 r., sygn. akt I SA/Gd 231/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę „D-P" Sp. z o. o. w S. K. na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2000 r., Nr PP-2/732/196/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 1999 r. Sąd ustalił, że skarżąca spółka wniosła o uchylenie decyzji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2000 r. Nr PP-2/732/196/00 w przedmiocie określenia za miesiąc lipiec 1999 r. kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług w wysokości 50.711,00 zł oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w kwocie 9.417,00 zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, że organy podatkowe ustaliły w efekcie kontroli krzyżowej prowadzonej u sprzedawcy — Spółce „M-R" z siedzibą w K. — przedmiotowego pojazdu według faktury Nr 232/0/99 z dnia 28 lipca 1999 r., iż spółka „,M-I" w K. (wystawca faktury) nabyła przedmiotowy samochód od spółki „P.M" (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.