IPPP2-443-141/11-3/AK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odliczenia podatku na podstawie otrzymanych faktur VAT w formie plików PDF w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
IPPP2-443-141/11-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. faktura elektroniczna
 2. otrzymanie faktury
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2011r. (data wpływu 7 lutego 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymywanych drogą elektroniczną w postaci pliku PDF - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do doliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymywanych drogą elektroniczną w postaci pliku PDF.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka”) jest dystrybutorem bankomatów i systemów kasowych. Dostarcza także technologię oraz usługi informatyczne dla odbiorców, m.in. z sektora finansowego, sieci handlowych, centrów rozliczeniowych, itd.

W celu udokumentowania świadczonych usług i zrealizowanych dostaw towarów Spółka wystawia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie, Spółka dokonuje zakupów towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością, otrzymując faktury VAT od swoich dostawców.

Dotychczas, Spółka wystawiała faktury w formie papierowej, jak również w tej formie otrzymywała faktury od swoich dostawców.

Obecnie, Spółka planuje wprowadzić przesyłanie faktur w formie elektronicznej (e-mailem). Spółka zamierza wystawiać i przesyłać faktury elektronicznie dokumentujące transakcje sprzedażowe i na tej podstawie rozliczać podatek VAT należny z tytułu tych transakcji.

Natomiast, w przypadku transakcji zakupowych Spółka zamierza otrzymywać faktury elektroniczne (e-mailem) i na tej podstawie odliczać podatek VAT naliczony wynikający z tych faktur.

Spółka zamierza wdrożyć procedury mające na celu zachowanie autentyczności pochodzenia faktur oraz integralności ich treści. Poniżej przedstawiamy założenia tych procedur.

 1. Autentyczność pochodzenia fakturAutentyczność pochodzenia faktur będzie zapewniona przez Spółkę za pomocą następujących procedur:
  1. spełnienie wymogu formalnego kwalifikacji dostawcy/odbiorcy - każdy nowy dostawca i odbiorca musi przesłać do Spółki kopie dokumentów założycielskich, tj. potwierdzenie NIP, REGON oraz wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. Na ich podstawie nowy kontrahent będzie dodawany do bazy kontrahentów Spółki przez uprawnionego pracownika;
  2. zawarcie umowy o świadczenie usług, dostawę/zakup towarów - podpisana umowa z dostawcą/odbiorcą będzie zawierała m.in. wymaganą przepisami rozporządzenia o fakturach elektronicznych (§ 3) akceptację Stron na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. W umowie wyraźnie będą określone:
   • przy zakupie towarów i usług przez Spółkę - adres e-mailowy dostawcy (dane wystawcy faktury) oraz adres e-mailowy Spółki, służące wymianie faktur elektronicznych;
   • przy sprzedaży towarów/usług - adres e-mailowy odbiorcy (adresata faktur sprzedaży wystawianych przez Spółkę) oraz adres e-mailowy, z którego wysyłane będą faktury sprzedażowe Spółki;
  3. zarządzanie ryzykiem operacyjnym Spółki w obrocie fakturami - dostęp do systemu finansowo-księgowego (SAP),z którego będą wystawiane faktury sprzedażowe oraz w którym będą księgowane faktury zakupowe, będzie możliwy tylko i wyłącznie dla osób uprawnionych i będzie on dodatkowo zabezpieczony indywidualnymi hasłami. Konsekwentnie, tylko upoważnieni pracownicy Spółki, w zakresie swoich uprawnień, będą wystawiać i gromadzić dokumenty wpływające oraz wychodzące w formie elektronicznej do Spółki.
 2. Integralność treści faktury

Integralność treści faktury będzie przez Spółkę zapewniona poprzez zastosowanie przy przesyłaniu faktur plików w formacie PDF. Zarówno faktury przychodzące od dostawców (zakupowe), jak i wychodzące od Spółki (sprzedażowe), będą przesyłane w postaci plików w formacie PDF.

Dodatkowo, raz w roku Spółka będzie przeprowadzała potwierdzenie sald ze wszystkimi dostawcami i odbiorcami, aby dodatkowo potwierdzić poprawność, autentyczność i integralność otrzymanych i wystawianych faktur.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną w postaci plików w formacie PDF...

Stanowisko Wnioskodawcy

W myśl art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług w zakresie, w jakimi te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto, stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z pewnymi wyjątkami, określonymi w ustawie.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w stosunku do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast, w przypadku obrotu krajowego, dokumentem stanowiącym podstawę do dokonania odliczenia podatku jest faktura VAT.

Szczegółowe regulacje dotyczące wystawiania faktur znajdują się w Rozporządzeniu fakturowym. Natomiast, w przypadku faktur elektronicznych, dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione, określone są Rozporządzeniem o fakturach elektronicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że jeśli faktura jest wystawiona i przesłana zgodnie z Rozporządzeniem fakturowym a w przypadku faktur elektronicznych, także zgodnie z Rozporządzeniem o fakturach elektronicznych, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie takiej faktury, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdaniem Spółki, faktury otrzymywane od dostawców w postaci plików o formacie PDF będą spełniały warunki określone w szczególności w § 2 i § 4 Rozporządzenia o fakturach elektronicznych. Konsekwentnie, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 cyt. ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, o czym stanowi art. 86 ust. 11 cyt. ustawy.

Z ww. przepisów wynika, iż podstawą do odliczenia podatku naliczonego są otrzymane przez podatnika faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 cyt. ustawy.

Od dnia 1 stycznia 2011r. sposób i warunki przesyłania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249 poz. 1661) wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

W myśl § 3 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia, faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją". Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.

Pojęcia: autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej treści definiuje § 2 ust. 1 cyt. rozporządzenia. I tak przez :

 1. autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury;
 2. integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż za fakturę elektroniczną należy uznać taki dokument, co do którego zapewniona jest tożsamość wystawcy (sprzedawcy) oraz nienaruszalność treści oraz został przesłany drogą elektroniczną po uprzedniej akceptacji odbiorcy (nabywcy), co do takiej formy przesyłania faktur.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż planuje wprowadzić przesyłanie faktur w formie elektronicznej (e-mailem). W przypadku transakcji zakupowych Spółka zamierza otrzymywać faktury elektroniczne (e-mailem) i na tej podstawie odliczać podatek VAT naliczony wynikający z tych faktur.

Autentyczność pochodzenia faktur będzie zapewniona poprzez: spełnienie wymogu formalnego kwalifikacji dostawcy/odbiorcy (na podstawie kopii dokumentów założycielskich) i zapisanie go w bazie kontrahentów Spółki; zawarcie umowy o świadczenie usług bądź dostawę/zakup towarów (która będzie zawierała m.in. akceptację Stron na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, o której mowa w § 3 rozporządzenia); zarządzanie ryzykiem operacyjnym Spółki w obrocie fakturami - dostęp do systemu finansowo-księgowego (SAP), z którego będą wystawiane faktury sprzedażowe oraz w którym będą księgowane faktury zakupowe, będzie możliwy tylko i wyłącznie dla osób uprawnionych i będzie on dodatkowo zabezpieczony indywidualnymi hasłami.

Natomiast integralność treści faktury będzie zapewniona poprzez zastosowanie przy przesyłaniu faktur plików w formacie PDF. Zarówno faktury przychodzące od dostawców (zakupowe), jak i wychodzące od Spółki (sprzedażowe), będą przesyłane w postaci plików w formacie PDF. Jak Strona wskazała we własnym stanowisku, w jej opinii plik PDF ma charakter nieedytowalny, co stanowi zapewnienie integralności danych na przesłanej fakturze elektronicznej.

Przedstawiając własne stanowisko Spółka wskazała, iż faktury otrzymywane od dostawców w postaci plików o formacie PDF będą spełniały warunki określone w szczególności w § 2 i § 4 Rozporządzenia o fakturach elektronicznych.

Zatem z okoliczności przestawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż otrzymywane faktury VAT będą zapewniały autentyczność pochodzenia oraz integralność treści tych faktur.

Tym samym Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odliczenia podatku na podstawie otrzymanych faktur VAT w formie plików PDF w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.