ILPP4/443-175/13-2/BA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia, podpisania i przekazania faktur VAT RR oraz prawa do odliczenia podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2013 r. (data wpływu 17 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia, podpisania i przekazania faktur VAT RR oraz prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia, podpisania i przekazania faktur VAT RR oraz prawa do odliczenia podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

A” S.A. (dalej „Spółka”) jako producent cukru nabywa od plantatorów buraki cukrowe. Plantatorzy są czynnymi podatnikami VAT lub mają status rolników ryczałtowych w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej Ustawa VAT”). Obecnie nabycie buraków cukrowych od rolników ryczałtowych Spółka dokumentuje fakturami VAT RR w systemie komputerowym SAP i przekazuje je rolnikom w formie papierowej.

Spółka zamierza wysyłać faktury w formie elektronicznej plantatorom posiadającym status rolnika ryczałtowego.

W najbliższej przyszłości Spółka zamierza wprowadzić system wysyłania faktur w formie elektronicznej tym plantatorom, którzy są rolnikami ryczałtowymi i wyrażą pisemną zgodę na taki sposób otrzymywania faktur. Obieg faktur dla rolników ryczałtowych ma zostać rozszerzony o podpis elektroniczny i integrację z archiwum (dalej: „Archiwum”) EDI plantatorów.

Proces wystawiania i wysyłki faktur w formie elektronicznej będzie wyglądał następująco:

 1. Faktura VAT RR będzie wystawiana w systemie SAP w formacie PDF i wysyłana do systemu ECM celem jej archiwizowania w tym systemie.
 2. Faktura VAT RR po przesłaniu jej do systemu ECM i zarchiwizowaniu, będzie przy pomocy procesu obiegu faktur VAT RR przekazywana do pełnomocnika Spółki uprawnionego do wystawiania faktury dla rolnika ryczałtowego. Pełnomocnik Spółki będzie ją podpisywał bezpiecznym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik Spółki będzie posiadał stosowne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej do wystawiania i podpisywania faktur VAT RR i ich korekt. Pełnomocnikami Spółki będą wybrani pracownicy Spółki.
 3. Faktura VAT RR, po podpisaniu jej przez pełnomocnika Spółki w systemie ECM będzie przekazywana do pełnomocnika rolnika ryczałtowego. Pełnomocnik będzie posiadał stosowne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej do otrzymywania i podpisywania faktur VAT RR i ich korekt. W praktyce funkcję pełnomocnika rolnika ryczałtowego będą mogli pełnić wybrani pracownicy Spółki.
 4. Pełnomocnik po otrzymaniu faktury VAT RR podpisze ją podpisem elektronicznym. Pełnomocnik będzie w tym zakresie stosował bezpieczny podpis elektroniczny (dalej: „bezpieczny podpis elektroniczny”) weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 262).
 5. Podpisana przez pełnomocników za pomocą podpisu elektronicznego faktura w formacie PDF wraz z plikiem pomocniczym XML (plikiem umożliwiającym odszukanie w systemie faktury zapisanej w formacie PDF) zostanie przekazana do operatora EDI celem umieszczenia jej w elektronicznym archiwum odpowiedniego rolnika ryczałtowego. Rolnik ryczałtowy uprzednio wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur VAT RR w formie elektronicznej. Zgoda ta będzie wyrażona w umowie (dalej: „Umowa”) dotyczącej określenia warunków współpracy, w tym kwestii technicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o które będą działać Spółka i rolnik ryczałtowy w zakresie otrzymywania przez rolnika ryczałtowego od Spółki faktur VAT RR.
 6. Rolnik ryczałtowy będzie miał wgląd do swoich faktur za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej pod wskazanym przez Spółkę adresem www. Logowanie do archiwum będzie następowało za pomocą zindywidualizowanego loginu oraz hasła.
 7. Faktura VAT RR będzie również dodatkowo zarchiwizowana w systemie ECM jako podpisana wersja danej faktury.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wystawienie, podpisanie i przekazanie faktur VAT RR w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego jest zgodne z regulacjami Ustawy VAT, w szczególności art. 116 Ustawy VAT, oraz regulacjami Rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, a w konsekwencji czy Spółce będzie przysługiwało (przy zachowaniu pozostałych warunków odliczenia podatku naliczonego przy nabyciach dokonywanych od rolników ryczałtowych) prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego na podstawie tych faktur...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest wystawienie, podpisanie i przekazanie faktur VAT RR w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego. Oznacza to, że Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR wystawionych zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej (przy zachowaniu pozostałych warunków odliczenia podatku naliczonego przy nabyciach dokonywanych od rolników ryczałtowych).

Stanowisko Spółki oparte jest na szeregu argumentów wynikających z przepisów prawa.

1.

Na wstępie należy zauważyć, że obrót fakturami elektronicznymi powinien odbywać się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528, dalej „Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych”).

Zgodnie z § 4 ust. l Rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

W myśl § 4 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 3, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 2. elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Faktura podpisywana będzie w systemie ECM natomiast system przesyłania jej oparty o operatora EDI, który będzie stosowany na potrzeby umieszczania podpisanych faktur elektronicznych w formacie PDF do elektronicznego Archiwum, daje pewność, że faktury przekazywane rolnikom ryczałtowym będą spełniać wszystkie podstawowe przesłanki obrotu fakturami w formie elektronicznej w zakresie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności.

Jednocześnie na mocy § 3 Rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych przesyłanie, w tym udostępnianie faktur w formie elektronicznej wymaga akceptacji ich odbiorcy. Przepisy Ustawy VAT, jak i Rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych nie precyzują formy wyrażenia ww. akceptacji. Warto w tym zakresie zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującego do dnia 31 grudnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661), akceptacja albo jej cofnięcie powinny być wyrażone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Jednocześnie, jak wynika z uzasadnienia do Rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, celem wprowadzonych zmian w zakresie wyrażenia akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej było odejście od obowiązku wyrażania formalnej zgody na ten rodzaj przesyłu. Kwestia ta powinna pozostawać całkowicie w gestii umownej stron. Mając powyższe na uwadze, że w świetle wykładni:

 • literalnej – brak doprecyzowania w Rozporządzeniu w sprawie faktur elektronicznych formy wyrażenia akceptacji,
 • historycznej – porównania brzmienia analogicznych przepisów w uprzednio obowiązującym rozporządzeniu i Rozporządzeniu w sprawie faktur elektronicznych,
 • celowościowej – odwołanie się do generalnego trendu w zakresie liberalizacji obrotu fakturami elektronicznymi

– sposób wyrażenia akceptacji przewidziany w Umowie należy uznać za zgodny z regulacjami Rozporządzenia fakturowego.

W świetle przedstawionego stanu przyszłego oraz regulacji Rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, Spółka spełni wszystkie warunki umożliwiające przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zarówno techniczne – poprzez zastosowanie systemu przesyłu faktur w formie elektronicznej, jak i formalne – poprzez uzyskanie akceptacji rolnika ryczałtowego na otrzymanie podpisanych przez pełnomocników faktur VAT RR w formie elektronicznej.

2.

Spółka stoi na stanowisku, iż czynność w zakresie podpisania faktury VAT RR (wymóg art. 116 ust. 2 pkt 13 Ustawy VAT) przez osobę uprawnioną do otrzymania faktury, w praktyce może zostać zrealizowana przez pełnomocnika rolnika ryczałtowego, który może być jednocześnie pracownikiem Spółki.

Spółka pragnie podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 95 § l ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: „KC”), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. W myśl art. 95 § 2 KC, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Jak stanowi art. 96 KC, umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

W myśl art. 99 § l KC, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

W świetle powyższego, pełnomocnictwo uprawnia określoną w nim osobę do dokonywania w imieniu mocodawcy określonych czynności cywilnoprawnych, w sytuacji kiedy spełnia ono warunki prawem przewidziane. Należy zauważyć, że do czynności opisanej przez Spółkę, przepisy prawa nie zastrzegają szczególnej formy prawnej, co oznacza, że pracownik Spółki działający w imieniu rolnika ryczałtowego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, jest prawidłowo umocowany do powierzonych mu czynności. Prawidłowość stanowiska Spółki potwierdza m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 17 listopada 2009 r. (sygnatura ITPP1/443-804/09/AT),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lutego 2011 r. (sygnatura IPPP2/443-891/10-4/JW).

3.

Elementy, które powinna zawierać faktura VAT RR określone zostały w art. 116 ust. 2 Ustawy VAT. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Ponadto, zgodnie z ust. 3 art. 116 Ustawy VAT, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. l pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Faktura VAT RR wystawiona przez Spółkę będzie zawierała wszystkie wymagane przepisami prawa elementy wymienione w punktach 1-12.

Złożenie podpisu elektronicznego przez osobę działającą w imieniu Spółki oraz pełnomocnika rolnika ryczałtowego, należycie umocowanego do działania w imieniu rolnika ryczałtowego, w sytuacji gdy obrót fakturami elektronicznymi będzie odbywał się zgodnie z przepisami prawa (w szczególności Spółka otrzyma akceptację na przesyłanie/udostępnianie faktur w formie elektronicznej) pozwala na uznanie, że warunek wskazany w art. 116 ust. 2 pkt 13 zostanie dochowany.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN SA (http://sjp.pwn.pl/), słowo „czytelny” oznacza „łatwy do odczytania”, „zrozumiały”. Spółka pragnie położyć w szczególności nacisk na drugą część definicji słowa. W ocenie Spółki, w kontekście powyższego przepisu, przez „czytelny podpis” należy rozumieć taki podpis, który umożliwia identyfikację osoby go składającej. Jednocześnie, nie może budzić żadnej wątpliwości, że bezpieczny podpis elektroniczny, złożony przez pełnomocnika rolnika ryczałtowego (oraz przez osobę działającą w imieniu Spółki) jest podpisem czytelnym w rozumieniu powyższego przepisu.

Spółka pragnie podkreślić, że w przypadku faktur innych niż faktury VAT RR, przepisy nie ustanawiają wymogów w zakresie podpisu wystawcy i odbiorcy (wymóg taki został zniesiony dnia l stycznia 2013 r. w sytuacji samofakturowania). W ocenie Spółki, celem wprowadzenia podpisów na fakturach VAT RR jest ograniczenie nadużyć w zakresie odliczenia podatku VAT oraz jednoczesna ochrona interesów słabszej strony transakcji jaką jest rolnik ryczałtowy, zwolniony praktycznie ze wszystkich obowiązków dokumentacyjnych w zakresie VAT. W świetle powyższego, złożenie przez otrzymującego (pełnomocnika rolnika ryczałtowego) oraz wystawcę (osobę upoważnioną przez Spółkę, jej pełnomocnika) podpisów za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego należy uznać za realizujące cel wprowadzenia omawianej regulacji. Jednocześnie, jak wykazano powyżej, podejście takie nie pozostaje w sprzeczności z literalną wykładnią przepisów. Bezpieczny podpis elektroniczny spełnia warunek „czytelności”, rozumiany jako możliwość identyfikacji osób go składających.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.