Faktura elektroniczna | Interpretacje podatkowe

Faktura elektroniczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura elektroniczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- skuteczność wyrażania akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej poprzez dokonanie płatności za dostawę lub usługę udokumentowaną daną fakturą elektroniczną otrzymaną za pośrednictwem Systemu,- prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymywanych oraz przechowywanych w sposób opisany przez Wnioskodawcę,- uznanie czy dopuszczalne będzie przechowywanie faktur otrzymywanych przez Spółkę za pomocą Systemu oraz ich udostępnianie organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej wyłącznie w formie elektronicznej,
Fragment:
Z uwagi na ilość przeprowadzanych transakcji, a co za tym idzie ilość otrzymywanych przez Spółkę faktur, Spółka planuje wdrożenie elektronicznego systemu (...), który umożliwi otrzymywanie i przechowywanie faktur elektronicznych wysyłanych jako załącznik do wiadomości e-mail, a także otrzymywanie i przechowywanie faktur papierowych w formie: elektronicznej. Jeśli chodzi o faktury elektroniczne, System będzie umożliwiał odbiór oraz archiwizowanie faktur elektronicznych otrzymywanych w formie załącznika do wiadomości e-mail zapisanych m.in. w formacie .TIFF lub .PDF. Dodatkowo do właściwej faktury archiwizowana będzie także treści e-maila od kontrahenta, co pozwoli Spółce na zweryfikowanie danych Sprzedawcy. Spółka będzie akceptować wystawianie przez Kontrahentów faktur w formie elektronicznej za pomocą Systemu. Zgoda Wnioskodawcy będzie komunikowana każdorazowo Sprzedawcom w sposób dorozumiany poprzez dokonanie płatności za dostawę lub usługę udokumentowaną daną fakturą elektroniczną otrzymaną za pośrednictwem Systemu. Kontrole biznesowe faktur otrzymywanych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej będą dokonywane poprzez automatyczne porównanie treści faktury z danymi zapisanymi w systemie księgowym Spółki. Będzie to proces porównania trzech rodzajów dokumentów (tzw. „ three-way match ”) z danymi zapisanymi jako zamówienie (tzw. „ Purchase Order ”) oraz potwierdzenie odbioru (tzw. „ PO receipt ”).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie akceptacji, otrzymywania, przechowywania, faktur elektronicznych
Fragment:
System otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych X zapewnia autentyczność ich pochodzenia, integralność i czytelność treści od momentu otrzymania faktury do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wnioskodawca akceptuje wystawianie przez kontrahentów faktur w formie elektronicznej za pomocą Systemu. Zgoda Wnioskodawcy jest komunikowana każdorazowo sprzedawcom w sposób dorozumiany poprzez dokonanie płatności za dostawę lub usługę udokumentowaną daną fakturą elektroniczną otrzymaną za pośrednictwem Systemu. Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że obecnie obwiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną, przy czym jak wskazano wyżej – stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury, to jednak z przepisów ustawy o VAT nie wynika czy należy tego dokonać w formie pisemnej (czy elektronicznej). Zatem wystarczającym dla uznania akceptacji nabywcy jest zgoda Wnioskodawcy komunikowana każdorazowo sprzedawcom w sposób dorozumiany poprzez dokonanie płatności za dostawę lub usługę udokumentowaną daną fakturą elektroniczną otrzymaną za pośrednictwem Systemu.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie procedury wystawiania, przechowywania i obrotu faktur elektronicznych oraz praw do odliczenia
Fragment:
Wskazane powyżej zasady, które Spółki wprowadzą wraz z implementacją systemu One SAP gwarantujące m.in.: autoryzację dostępu do faktur elektronicznych, dostęp do faktur elektronicznych ograniczonej grupy osób z odpowiednim poziomem uprawnień, ustalenie wiarygodnej ścieżki audytu, tj. prześledzenie procesu fakturowania od momentu złożenia zamówienia do momentu pobrania faktury przez nabywcę, stosowanie w elektronicznym fakturowaniu nieedytowalnego i czytelnego formatu PDF, pozwolą Spółkom zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktur elektronicznych zgodnie z przepisami art. 106m ustawy o VAT. Ponadto, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, wszystkie faktury będą archiwizowane oraz przechowywane w systemie One SAP, przez okres wymagany przepisami prawa. Wystawiona oraz otrzymana faktura elektroniczna w formacie PDF będzie elektronicznie przechowywana w tym samym nieedytowalnym formacie PDF we wspólnym archiwum w One SAP. Proces wystawienia faktury będzie połączony z jej automatycznym księgowaniem i archiwizacją u wystawcy oraz jednoczesnym księgowaniem i poborem faktury u nabywcy w ramach systemu One SAP. Faktury elektroniczne będą przechowywane u każdej ze Spółek w podziale na okresy rozliczeniowe, których dana faktura dotyczy, w sposób zapewniający łatwe odszukanie konkretnej faktury gwarantowane przez funkcjonalności systemu SAP.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie procedury wystawiania, obrotu i przechowywania faktur elektronicznych
Fragment:
Opisany przez Spółkę proces wystawiania, udostępniania a następnie archiwizowania i przechowywania faktur, zarówno w odniesieniu do faktur elektronicznych (Opcja 1 i Opcja 2), jak również faktur papierowych (Opcja 3), jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Uzasadnienie stanowiska Spółki Faktury elektroniczne w rozumieniu ustawy o VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast fakturą elektroniczną - w myśl pkt 32 tego przepisu - jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Z definicji tych wynika zatem, że przepisy ustawy o VAT zrównują faktury wystawiane w formie papierowej i elektronicznej. Zatem zgodnie z przytoczoną powyżej definicją legalną, faktura elektroniczna musi zostać wystawiona oraz otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym pozwalającym na zachowanie przede wszystkim integralności treści i czytelności. Ponadto, faktura elektroniczna nie wymaga podpisu. Zdaniem Spółki forma elektroniczna oznacza, że dokument ma postać zdematerializowaną, jest utrwalonym. zbiorem informacji (zapisanych-lub zakodowanych w określony sposób).
2016
28
lis

Istota:
Zastosowania stawki 0% dla transakcji WDT w sytuacji gdy dokumenty sprzedażowe oraz dokumenty przewozowe otrzymywane są przez Wnioskodawcę wyłącznie drogą elektroniczną
Fragment:
Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie zaś do art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Jak stanowi art. 13 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest: podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji (...)
2016
27
lis

Istota:
Akceptacja otrzymywania faktur w formie elektronicznej poprzez dokonanie płatności za dostawę lub usługę udokumentowaną daną fakturą elektroniczną.
Fragment:
Z uwagi na ilość przeprowadzanych transakcji, a co za tym idzie ilość otrzymywanych przez Spółkę faktur, Spółka planuje wdrożenie elektronicznego systemu ....., który umożliwi otrzymywanie i przechowywanie faktur elektronicznych wysyłanych jako załącznik do wiadomości e-mail, a także otrzymywanie i przechowywanie faktur papierowych w formie: elektronicznej. Jeśli chodzi o faktury elektroniczne, System będzie umożliwiał odbiór oraz archiwizowanie faktur elektronicznych otrzymywanych w formie załącznika do wiadomości e-mail zapisanych m.in. w formacie .TIFF lub .PDF. Dodatkowo do właściwej faktury archiwizowana będzie także treści e-maila od kontrahenta, co pozwoli Spółce na zweryfikowanie danych Sprzedawcy. Spółka będzie akceptować wystawianie przez Kontrahentów faktur w formie elektronicznej za pomocą Systemu. Zgoda Wnioskodawcy będzie komunikowana każdorazowo Sprzedawcom w sposób dorozumiany poprzez dokonanie płatności za dostawę lub usługę udokumentowaną daną fakturą elektroniczną otrzymaną za pośrednictwem Systemu. Kontrole biznesowe faktur otrzymywanych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej będą dokonywane poprzez automatyczne porównanie treści faktury z danymi zapisanymi w systemie księgowym Spółki. Będzie to proces porównania trzech rodzajów dokumentów (tzw. „ three-way match ”) z danymi zapisanymi jako zamówienie (tzw. „ Purchase Order ”) oraz potwierdzenie odbioru (tzw. „ PO receipt ”).
2016
12
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych i przechowywanych w sposób wskazany we wniosku.
Fragment:
Z uwagi na ilość przeprowadzanych transakcji, a co za tym idzie ilość otrzymywanych przez Spółkę faktur, Spółka planuje wdrożenie elektronicznego systemu ....., który umożliwi otrzymywanie i przechowywanie faktur elektronicznych wysyłanych jako załącznik do wiadomości e-mail, a także otrzymywanie i przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej (dalej: „ System ”). Jeśli chodzi o faktury elektroniczne, System będzie umożliwiał odbiór oraz archiwizowanie faktur elektronicznych otrzymywanych w formie załącznika do wiadomości e-mail zapisanych m.in. w formacie .TIFF lub .PDF. Dodatkowo do właściwej faktury archiwizowana będzie także treści e-maila od kontrahenta, co pozwoli Spółce na zweryfikowanie danych Sprzedawcy. Spółka będzie akceptować wystawianie przez Kontrahentów faktur w formie elektronicznej za pomocą Systemu. Zgoda Wnioskodawcy będzie komunikowana każdorazowo Sprzedawcom w sposób dorozumiany poprzez dokonanie płatności za dostawę lub usługę udokumentowaną daną fakturą elektroniczną otrzymaną za pośrednictwem Systemu. W zakresie natomiast faktur papierowych System będzie się opierał na przeprowadzaniu ich digitalizacji, to jest dokonaniu ich zapisu w formacie elektronicznym (w formie skanu). System będzie powiązany z danymi wprowadzanymi do systemu księgowego Spółki. Przesyłane przez Sprzedawców faktury w formie papierowej będą opatrywane datą otrzymania, a następnie skanowane, przy czym zachowana będzie odpowiednia jakość skanu, tj. wersja elektroniczna zeskanowanej faktury będzie wiernym i wyraźnym odzwierciedleniem wersji papierowej.
2016
12
sie

Istota:
Akceptacja otrzymywania faktur w formie elektronicznej poprzez dokonanie płatności za dostawę lub usługę udokumentowaną daną fakturą elektroniczną.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe oraz przywołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że przedstawiona forma akceptacji przez Wnioskodawcę faktur elektronicznych tj. wyrażenie zgody w sposób dorozumiany, poprzez dokonanie płatności za dostawę lub usługę udokumentowaną daną fakturą elektroniczną otrzymaną za pośrednictwem Systemu, spełnia/będzie spełniać wymogi prawa podatkowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejszą interpretacja załatwiono wniosek w zakresie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w kwestii formy akceptacji udzielanej przez Wnioskodawcę, dotyczącej wystawianych i przesyłanych na rzecz Wnioskodawcy faktur elektronicznych. Natomiast w pozostałym zakresie wydano odrębne rozstrzygnięcia. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego).
2016
12
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych i przechowywanych w sposób wskazany we wniosku.
Fragment:
Z uwagi na ilość przeprowadzanych transakcji, a co za tym idzie ilość otrzymywanych przez Spółkę faktur elektronicznych, w celu ułatwienia procesów księgowych Spółka wdrożyła elektroniczny obieg faktur za pomocą dedykowanego systemu Tungsten Network. System stosowany przez Wnioskodawcę zakłada przekazywanie online faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawców bezpośrednio na utworzone w Systemie konto Spółki. Jednocześnie System opiera się na zastosowaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 106m ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT. Dodatkowo do faktury System umożliwia także przesianie pliku danych zawierających informacje odnoszące się do danego dokumentu, który pozwala na bezpośrednie księgowanie faktury w systemie księgowym stosowanym przez jej odbiorcę. W przypadku użycia Systemu wystawianie faktur odbywa się w sposób automatyczny i wyeliminowana jest jakakolwiek możliwość ręcznego przetwarzania (modyfikowania) danych z faktury. Automatyczne wystawianie faktur odbywa się za pomocą kilkuetapowego procesu, który składa się w szczególności z następujących kroków: wysłanie informacji do faktury na serwer Systemu przez sprzedawcę, weryfikacja danych, przekształcenie danych na wewnętrzny format stosowany przez System, podpisanie faktury bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie bezpośrednio do dostawcy w sposób umożliwiający wygenerowanie (otworzenie) faktury w formacie PDF.
2016
12
sie

Istota:
Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odliczenia podatku na podstawie otrzymanych faktur VAT w formie plików PDF w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Fragment:
Natomiast, w przypadku faktur elektronicznych, dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione, określone są Rozporządzeniem o fakturach elektronicznych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że jeśli faktura jest wystawiona i przesłana zgodnie z Rozporządzeniem fakturowym a w przypadku faktur elektronicznych, także zgodnie z Rozporządzeniem o fakturach elektronicznych, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie takiej faktury, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zdaniem Spółki, faktury otrzymywane od dostawców w postaci plików o formacie PDF będą spełniały warunki określone w szczególności w § 2 i § 4 Rozporządzenia o fakturach elektronicznych. Konsekwentnie, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
9
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.