Faktura elektroniczna | Interpretacje podatkowe

Faktura elektroniczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura elektroniczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przy założeniu, że spełnione zostaną standardowe warunki prawa do odliczenia podatku naliczonego na gruncie ustawy wynikające z art. 86 oraz art. 88 ustawy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zarówno w odniesieniu do faktur przechowywanych w formie papierowej, jak i elektronicznej, w tym na podstawie faktur przechowywanych przez Spółkę wyłącznie w elektronicznym archiwum (tj. formie elektronicznych skanów oryginalnych dokumentów).
Fragment:
Zgodnie z art. 106m ust. 5 ustawy poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Pojęcie „ kontrole biznesowe ” użyte w ww. art. 106m ust. 4 ustawy należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury, aż do końca okresu przechowywania. Kontrola biznesowa powinna dawać pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą bądź usługą. Kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do wielkości, działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać ilość i wartość transakcji, jak również ilość i rodzaj dostawców lub usługodawców oraz nabywców lub usługobiorców.
2017
10
lis

Istota:
Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur elektronicznych oraz określenia momentu ich otrzymania.
Fragment:
Spółka, w zależności od potrzeb, wdroży jedną lub obie wskazane powyżej procedury przechowywania i archiwizowania otrzymywanych od kontrahentów faktur elektronicznych. Faktury elektroniczne otrzymywane przez Spółkę dokumentują nabycie towarów i usług wykorzystywanych przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy opisana w stanie faktycznym, Procedura 1 otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych spełnia warunki określone w ustawie o VAT, w związku z czym, Spółka będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wykazany na fakturach elektronicznych, na takich samych zasadach, jak w przypadku faktur papierowych? Czy opisana w stanie faktycznym, Procedura 2 otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych spełnia warunki określone w ustawie o VAT, w związku z czym, Spółka będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wykazany na fakturach elektronicznych, na takich samych zasadach, jak w przypadku faktur papierowych? Czy Spółka może uznać, iż datą otrzymania faktury elektronicznej w Procedurze 1 oraz 2 jest data wpływu wiadomości e-mail wraz z załączoną do niej fakturą (fakturami) na adres e-mail Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym procedury, tj.
2017
12
paź

Istota:
8. przechowywanie faktur zakupowych (a także paragonów oraz innych podobnych dokumentów) oraz faktur sprzedaży wyłącznie w formie elektronicznej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach przechowywanych w formie elektronicznej
Fragment:
Z uwagi na dużą ilość otrzymywanych przez Spółkę faktur elektronicznych i papierowych w celu ułatwienia procesów księgowych Spółka wdrożyła elektroniczny obieg dokumentów za pomocą dedykowanego systemu tzw. DMS (Document Management System). System DMS jest umiejscowiony na serwerze spółki do którego dostęp jest zamknięty dla osób postronnych. Do systemu DMS bezpośrednio trafiają dokumenty, które są wysyłane przez kontrahentów w formie elektronicznej (PDF), zgodnie wcześniej podpisanym porozumieniem dot. przesyłania dokumentów w formie elektronicznej. Natomiast otrzymane przez spółkę faktury od dostawców w formie papierowej są skanowane w formacie PDF do systemu DMS (wersja elektroniczna zeskanowanej faktury jest wiernym i wyraźnym odzwierciedleniem wersji papierowej). Spółka chce aby wszystkie otrzymane faktury były w jednym systemie archiwizowane i tylko wersji elektronicznej. Faktur otrzymanych w wersji papierowej po zeskanowaniu do sytemu DMS spółka nie będzie dłużej przechowywać tylko będą podlegały zniszczeniu w miejscu ich skanowania. Każda faktura wprowadzona do systemu DMS ma nadany unikatowy numer ID po którym można go odszukać, data wpływu, numer faktury, datę wystawienia, termin płatności, dane kontrahenta, wartość netto, kwota VAT, wartość brutto oraz załącznik faktura w PDF, którą zawsze można podglądnąć i wydrukować.
2017
16
wrz

Istota:
1. Czy w świetle art. 112a ustawy o VAT dopuszczalne jest skanowanie i przechowywanie otrzymywanych faktur papierowych wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z opisaną powyżej procedurą i niszczenie papierowych oryginałów tych faktur?2. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur zakupowych otrzymywanych w formie papierowej, archiwizowanych wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z powyższą procedurą (których oryginał zostanie zniszczony) - przy założeniu, że spełnione zostaną ogólne warunki, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT oraz przy założeniu, że nie zaistnieją przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT?
Fragment:
Zgodnie z art. 106m ust. 5 cyt. ustawy poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Pojęcie „ kontrole biznesowe ” użyte w ww. art. 106m ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury, aż do końca okresu przechowywania. Kontrola biznesowa powinna dawać pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą bądź usługą. Kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do wielkości, działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać ilość i wartość transakcji, jak również ilość i rodzaj dostawców lub usługodawców oraz nabywców lub usługobiorców.
2017
8
sie

Istota:
W zakresie możliwości przechowywania przez Spółkę faktur sprzedażowych i zakupowych w formie elektronicznej.
Fragment:
Ponadto, na podstawie art. 106m ust. 5 ustawy – poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Powyższy przepis określa technologiczne sposoby przesyłu faktur w postaci elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny i system elektronicznej wymiany danych EDI), które mocą ustawy uznane zostały przez prawodawcę za zapewniające autentyczność pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznych. Wykorzystując jedną z powyższych metod podatnik może mieć pewność, że zapewnia spełnienie ww. przedmiotowych cech faktur. Wskazane metody są jednak tylko przykładowym wyliczeniem co oznacza, że podatnik może zastosować inne, dowolne środki zapewnienia autentyczności i integralności faktury. Zauważyć należy, że dla potrzeb przepisów o podatku od towarów i usług, pojęcie „ kontrole biznesowe ” należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu przechowywania.
2017
20
lip

Istota:
Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.
Fragment:
(...) faktur elektronicznych nie powinno budzić wątpliwości organów podatkowych. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Spółki archiwizacja elektroniczna faktur elektronicznych jest działaniem prawidłowym. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że przechowywanie w takiej formie faktur elektronicznych powinno, jak podkreślają organy podatkowe, zapewniać możliwość ich łatwego odszukania oraz bezzwłoczny dostęp w przypadku kontroli. Bez względu na sposób, w jakim następuje przesyłanie i archiwizowanie faktur, Spółka będzie miała obowiązek zapewnić organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej bezzwłoczny dostęp do tych dokumentów. W przypadku kiedy Spółka będzie przechowywać faktury w formie elektronicznej, będzie miała obowiązek zapewnienia poboru tych dokumentów i przetwarzania danych w nich zawartych. Aby uznać fakturę za elektroniczną niezbędne jest by pozostawała ona w formacie elektronicznym zarówno w momencie jej wystawienia, jak i otrzymania. Mając powyższe na uwadze Spółka stwierdziła, że nie ma konieczności przechowywania faktur elektronicznych w formie papierowej. Ponadto zasady przechowywania dokumentów księgowych, w tym faktur elektronicznych, określają przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.
2017
13
lip

Istota:
- Czy dopuszczalne jest przechowywanie otrzymywanych przez Spółkę faktur zakupowych (a także paragonów oraz innych podobnych dokumentów), wyłącznie w formie elektronicznej i niszczenie papierowych oryginałów?
- Czy Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod ogólnymi warunkami) zawartego na fakturach i dokumentach zakupowych, jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej?
Fragment:
Zgodnie z art. 106m ust. 5 cyt. ustawy poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Pojęcie „ kontrole biznesowe ” użyte w ww. art. 106m ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury, aż do końca okresu przechowywania. Kontrola biznesowa powinna dawać pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą bądź usługą. Kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do wielkości, działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać ilość i wartość transakcji, jak również ilość i rodzaj dostawców lub usługodawców oraz nabywców lub usługobiorców.
2017
11
maj

Istota:
Przechowywanie faktur elektronicznych i prawo do odliczenia VAT z tych faktur
Fragment:
Dodatkowo przy tego typu fakturach procedura zakłada, że: faktury elektroniczne w formacie PDF lub innym nieedytowalnym formacie (dalej: faktury elektroniczne) będą przesyłane od/do dostawców/nabywców (wskazani i oznaczeni pracownicy dostawców/nabywców) na/z określone/ych adresy/ów e-mail upoważnionych pracowników Spółki. W systemie Spółki, w którym księgowane będą faktury elektroniczne odnotowana zostanie data wpływu faktur na e-mail Spółki - jako data odbioru faktury - niezbędna do określenia momentu powstania prawa do odliczenia VAT (w przypadku faktur zakupowych). Spółka będzie miała możliwość każdorazowej weryfikacji adresu e-mail osoby, od której otrzyma fakturę elektroniczną, w imieniu dostawcy. Poza e-fakturami oraz fakturami elektronicznymi (dalej razem: Faktury) Spółka będzie przesyłała elektronicznie za pomocą poczty e-mail Pełnomocnikowi również inne dokumenty w formie elektronicznej (dokumenty CMR, delivery notes, komunikaty celne), które będą archiwizowane razem z Fakturami, do których się odnoszą. Wszystkie przechowywane Faktury będą miały formę elektroniczną i będą zawierały elementy wymagane przepisami ustawy o VAT, w szczególności dane wymagane dla uznania dokumentu za fakturę dla potrzeb VAT.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur elektronicznych, przechowywanych wyłącznie w formie papierowych wydruków
Fragment:
(...) faktury elektronicznej będzie zobowiązany do sprawdzenia integralności danych zawartych w otrzymanej od dostawcy fakturze elektronicznej z danymi zawartymi na jej wydruku i potwierdzenia tego faktu swoim podpisem na wydrukowanej fakturze. Organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej na ich żądanie zostanie zapewniony niezwłoczny dostęp do faktur, jednakże wyłącznie do papierowych wydruków tychże faktur, z uwagi na fakt, iż ich formaty elektroniczne nie będą przechowywane. Faktury będą przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie, łącznie z pozostałymi fakturami otrzymywanymi przez Wnioskodawcę w formie papierowej. Wydruki faktur elektronicznych będą dokładnym i kompletnym odzwierciedleniem otrzymanych faktur elektronicznych. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zamierzona procedura przedstawiona we wniosku przyjmowania wystawionych przez kontrahentów faktur w formie elektronicznej oraz przechowywania ich przez Wnioskodawcę w formie papierowego wydruku zapewni autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność faktur od momentu wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie mo?liwooci przechowywania w formie elektronicznej faktur elektronicznych oraz faktur i innych dokumentów ksiegowych wystawionych lub otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, które zosta3y zdigitalizowane, oraz w zakresie prawa do obni?enia kwoty VAT nale?nego o kwote VAT naliczonego wynikaj1cego z otrzymanych faktur elektronicznych oraz faktur zdigitalizowanych otrzymanych pierwotnie w formie papierowej.
Fragment:
Czy przedstawiony przez Wnioskodawce sposób przechowywania w formie elektronicznej faktur elektronicznych oraz faktur i innych dokumentów ksiegowych (np. noty ksiegowe, dokumenty CMR) wystawionych lub otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, które zosta3y nastepnie zdigitalizowane, a których papierowa forma zostanie zniszczona – jest zgodny z przepisami prawa? Czy Wnioskodawcy przys3uguje prawo do obni?enia kwoty VAT nale?nego o kwote VAT naliczonego wynikaj1cego z otrzymanych faktur elektronicznych oraz faktur zdigitalizowanych, otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, a których papierowa forma zostanie zniszczona? Zdaniem Wnioskodawcy: Przedstawiony przez Wnioskodawce sposób przechowywania w formie elektronicznej faktur elektronicznych oraz faktur i innych dokumentów ksiegowych (np. noty ksiegowe, dokumenty CMR) wystawionych lub otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, które zosta3y nastepnie zdigitalizowane, a których papierowa forma zostanie zniszczona – jest zgodny z przepisami prawa. Wnioskodawcy przys3uguje prawo do obni?enia kwoty VAT nale?nego o kwote VAT naliczonego wynikaj1cego z otrzymanych faktur elektronicznych oraz faktur zdigitalizowanych, otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, a których papierowa forma zostanie zniszczona.
2017
15
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.