Faktura częściowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura częściowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy w przypadku wpłaty przez klienta 100% zaliczki lub zaliczek przed wydaniem towaru, można w momencie wydania towaru wystawiać fakturę końcową której wartość byłaby zerowa, a zawierałaby listę towarów podlegających wydaniu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2010r. (data wpływu do tut. organu 1 kwietnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2010r. (data wpływu 21 czerwca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania końcowej faktury VAT, której wartość byłaby zerowa, a zawierałaby listę towarów podlegających wydaniu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2010r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem wpłat od klienta przed wydaniem hali gotowej do dalszego zagospodarowania

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) – w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia ... na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2007r. nr DP/423-0062/07/AK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie Pismem z dnia 5 kwietnia 2007r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik zawiera z klientami umowy (...)

2011
1
lut

Istota:

Od kiedy należy liczyć 7-dniowy termin wystawienie faktury zaliczkowej? Czy należy wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania zaliczki wydano towar i wystawiono fakturę główną?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko firmy "X" - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2005 r., który wpłynął w dniu 11 marca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej terminu wystawiania faktur zaliczkowych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub (...)

2011
1
lut

Istota:

Kiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość wynikającą z faktury, wystawionej za częściowe wykonanie usługi?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 01.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Spółki w części dotyczącej daty powstania przychodu należnego z tytułu wykonywania usług instalacji okablowania strukturalnego nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka wykonuje usługi instalacji – okablowania strukturalnego. Firma przewiduje zakończenie wykonania usługi w miesiącu czerwcu 2005 r. natomiast w miesiącu lutym 2005 r. wystawi fakturę za częściowe wykonanie usługi. Zapytanie Podatnika dotyczy momentu zaliczenia do przychodów (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak wystawić faktury zaliczkowe a następnie fakturę końcową w przypadku otrzymania zaliczek przy usługach budowlano-montażowych?

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003 r. w sprawie o interpretację przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - dotyczące prawidłowości wystawiania faktur VAT w przypadku otrzymania zaliczki - Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, powstaje w przypadku usług budowlano-montażowych, z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usług. Zgodnie z powyższym, otrzymanie jakiejkolwiek części zapłaty przez wykonawcę usługi (w tym także w formie zaliczki) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części i do tej części zapłaty powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT. Jeżeli faktury zaliczkowe - zgodnie z § 39 (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować po dniu 1 maja 2004 r. w przypadku świadczenia usług wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Podatnik jest jednocześnie producentem tej stolarki.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zastosowanie prawidłowej stawki podatku wymaga ustalenia czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy też świadczy usługę. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Przy czym zarówno towary jak i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można odliczać podatek naliczony z faktur zaliczkowych potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki) w miesiącu otrzymania faktury zaliczkowej ?

Fragment:

(...) Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo znak: MF/151/2004/P z dnia 14.10.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b w/w ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego. Na podstawie (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółka prowadząca działalność w zakresie usług hotelarskich świadczonych na terytorium Polski często otrzymuje pierwszą część płatności w formie zaliczki jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi, a drugą część w trakcie lub po jej wykonaniu, przy czym obydwie płatności otrzymywane są w tym samym miesiącu, czy może wystawić jedną fakturę obejmującą wszystkie otrzymane płatności z tytułu danej usługi ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...) Terminy wystawiania faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970). Zgodnie z § 16 ust 1 ww. rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Według § 17 ust. 1 i 2 jeżeli przed wydaniem towaru lub (...)