Faktura częściowa | Interpretacje podatkowe

Faktura częściowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura częściowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku wpłaty przez klienta 100% zaliczki lub zaliczek przed wydaniem towaru, można w momencie wydania towaru wystawiać fakturę końcową której wartość byłaby zerowa, a zawierałaby listę towarów podlegających wydaniu?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2010r. (data wpływu do tut. organu 1 kwietnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2010r. (data wpływu 21 czerwca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania końcowej faktury VAT, której wartość byłaby zerowa, a zawierałaby listę towarów podlegających wydaniu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2010r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem wpłat od klienta przed wydaniem hali gotowej do dalszego zagospodarowania
Fragment:
(...) Decyzja Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) – w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia ... na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2007r. nr DP/423-0062/07/AK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie Pismem z dnia 5 kwietnia 2007r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik zawiera z klientami umowy (...)
2011
1
maj

Istota:
Od kiedy należy liczyć 7-dniowy termin wystawienie faktury zaliczkowej? Czy należy wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania zaliczki wydano towar i wystawiono fakturę główną?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko firmy "X" - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2005 r., który wpłynął w dniu 11 marca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej terminu wystawiania faktur zaliczkowych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub (...)
2011
1
lut

Istota:
Kiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość wynikającą z faktury, wystawionej za częściowe wykonanie usługi?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 01.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Spółki w części dotyczącej daty powstania przychodu należnego z tytułu wykonywania usług instalacji okablowania strukturalnego nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka wykonuje usługi instalacji – okablowania strukturalnego. Firma przewiduje zakończenie wykonania usługi w miesiącu czerwcu 2005 r. natomiast w miesiącu lutym 2005 r. wystawi fakturę za częściowe wykonanie usługi. Zapytanie Podatnika dotyczy momentu zaliczenia do przychodów (...)
2011
1
lut

Istota:
Jak wystawić faktury zaliczkowe a następnie fakturę końcową w przypadku otrzymania zaliczek przy usługach budowlano-montażowych?
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003 r. w sprawie o interpretację przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - dotyczące prawidłowości wystawiania faktur VAT w przypadku otrzymania zaliczki - Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, powstaje w przypadku usług budowlano-montażowych, z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usług. Zgodnie z powyższym, otrzymanie jakiejkolwiek części zapłaty przez wykonawcę usługi (w tym także w formie zaliczki) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części i do tej części zapłaty powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT. Jeżeli faktury zaliczkowe - zgodnie z § 39 (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować po dniu 1 maja 2004 r. w przypadku świadczenia usług wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Podatnik jest jednocześnie producentem tej stolarki.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zastosowanie prawidłowej stawki podatku wymaga ustalenia czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy też świadczy usługę. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Przy czym zarówno towary jak i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy można odliczać podatek naliczony z faktur zaliczkowych potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki) w miesiącu otrzymania faktury zaliczkowej ?
Fragment:
(...) Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo znak: MF/151/2004/P z dnia 14.10.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b w/w ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego. Na podstawie (...)
2011
1
lut

Istota:
Spółka prowadząca działalność w zakresie usług hotelarskich świadczonych na terytorium Polski często otrzymuje pierwszą część płatności w formie zaliczki jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi, a drugą część w trakcie lub po jej wykonaniu, przy czym obydwie płatności otrzymywane są w tym samym miesiącu, czy może wystawić jedną fakturę obejmującą wszystkie otrzymane płatności z tytułu danej usługi ?
Fragment:
(...) Zgodnie z art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...) Terminy wystawiania faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970). Zgodnie z § 16 ust 1 ww. rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Według § 17 ust. 1 i 2 jeżeli przed wydaniem towaru lub (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.