Faktura | Interpretacje podatkowe

Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczenia w całości z faktury w części w jakiej dotyczy Selekcji poprzez dodatkowe sortowanie odpadów oraz odliczenia z faktury w części dotyczącej Administrowania składowiskiem przy zastosowaniu prewspółczynnika,brak odliczenia z faktury w części dotyczącej Gromadzenia odpadów komunalnych.
Fragment:
I tak, w myśl art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący, (uchylona); transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; (uchylony); wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności; faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; (uchylony); wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym prawem podatnika i stanowi fundamentalny element systemu VAT, który umożliwia zachowanie zasady neutralności tego podatku.
2018
20
kwi

Istota:
 • dokumentowanie sprzedaży usług najmu lokali oraz mediów
 • dokumentowania wzajemnych dostaw towarów i usług oraz „refakturowanie” (przenoszenie) kosztów,
 • dokumentowania usług zarządzania/administrowania w nieruchomościach, które nie są własnością Miasta fakturami VAT, w których Miasto występuje jako sprzedawca i nabywca.
 • Fragment:
  Należy podkreślić, że celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Faktury są dokumentem o charakterze sformalizowanym. Co do zasady zatem, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy, mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku. Wobec powyższego należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  2018
  18
  kwi

  Istota:
  Prawo do odliczenia z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.
  Fragment:
  Wersja elektroniczna zeskanowanej faktury stanowi wierne i wyraźne odzwierciedlenie wersji papierowej. Każdy plik PDF (skan faktury) zawiera zeskanowany obraz jednej faktury w wersji papierowej. Oprócz faktur papierowych oraz otrzymywanych poprzez system EDI, Spółka otrzymuje faktury elektroniczne drogą e-mail w formacie PDF. W zakresie faktur otrzymywanych w formie elektronicznej, Spółka udziela akceptacji Dostawcom na stosowanie faktur elektronicznych. W przypadku faktur elektronicznych (innych niż otrzymywanych w ramach EDI): Faktury elektroniczne są przesyłane na specjalny, dedykowany adres e-mail Spółki, po czym każda z nich otrzymuje swój numer URN (w praktyce zdarzają się sytuacje w których Dostawcy przesyłają fakturę elektroniczną na adres e-mail pracownika Spółki, który ją niezwłocznie przekierowuje na adres e-mail dedykowany do faktur elektronicznych, po czym ostatecznie każda faktura otrzyma własny numer URN). Każda wiadomość e-mail zawierająca fakturę jest sprawdzana pod względem jej zgodności z polityką Spółki - co do zasady jeden e-mail powinien zawierać tylko jedną fakturę w jednym pliku PDF, przy czym zdarzają się przypadki, że jeden e-mail zawiera kilka faktur (odrębnych plików PDF).
  2018
  18
  kwi

  Istota:
  Brak możliwości wystawienia faktury dla podmiotu gospodarczego do paragonu wystawionego na rzecz osoby fizycznej.
  Fragment:
  Jeżeli zleceniodawca w tym przypadku osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej prosi o wystawienie faktury, Wnioskodawca wystawia imienną fakturę zgodnie z danymi widniejącymi na zleceniu a paragon fiskalny podłączany jest pod kopię faktury. Zaistniała sytuacja, w której podmiot gospodarczy zażądał wystawienia faktury do paragonu wystawionego na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Paragon został wystawiony zgodnie ze zleceniem wykonania usługi. W uzupełnieniu wniosku z dnia 23 marca 2018 r. Wnioskodawca poinformował, że usługa, o której mowa we wniosku została wykonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Osoba fizyczna jest faktycznym usługobiorcą. Wnioskodawca dodał, że nie udzielono mu informacji w zakresie związku, jaki istnieje między osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (faktyczny usługobiorca) a podmiotem gospodarczym, który zażądał wystawienia faktury do paragonu wystawionego na tę osobę fizyczną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy podmiot gospodarczy nie widniejący na zleceniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może żądać wystawienia faktury na siebie na podstawie paragonu osoby fizycznej zlecającej wykonanie usługi? Zdaniem Wnioskodawcy w zaistniałej sytuacji faktura może zostać wystawiona tylko i wyłącznie na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej widniejącą w złożonym zleceniu.
  2018
  18
  kwi

  Istota:
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT złożonych przez Urząd, prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur.
  Fragment:
  (...) faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 października 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT złożonych przez Urząd, prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w prowadzonej ewidencji po wejściu w życie nowej treści przepisu art. 109 ust. 3 ustawy może uwzględniać całą sprzedaż fiskalną zapisem z wydruków miesięcznych z kas rejestrujących bez wyodrębniania faktur wystawionych podmiotom gospodarczym na podstawie sprzedaży uprzednio udokumentowanej paragonem z kasy rejestrującej oraz sprzedaż udokumentowaną fakturami VAT, nie zarejestrowaną w systemie fiskalnym.
  Fragment:
  Usługi transportowe Wnioskodawca świadczy sporadycznie tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą i faktury wystawia oddzielnie (wypisuje ręcznie), do tych faktur Wnioskodawca nie wystawia paragonów fiskalnych. Dotychczas pojazdy samochodowe Wnioskodawca sprzedawał tylko dla przedsiębiorców i ewidencjonował analogicznie jak usługi transportowe. Do rejestru sprzedaży (dla celów sporządzenia deklaracji) Wnioskodawca wprowadza: Faktury za usługi transportowe, jeżeli sprzedaż wystąpiła w danym miesiącu. Faktury dokumentujące sprzedaż pojazdów, jeżeli taka sprzedaż wystąpiła w danym miesiącu. Całą sprzedaż fiskalną zapisem z wydruków miesięcznych. Sprzedaż udokumentowaną fakturami VAT, niezarejestrowaną w systemie fiskalnym tj. faktury na odwrócony VAT dla osób prowadzących działalność gospodarczą - każdą fakturę odrębnie. Wnioskodawca nie wprowadza do rejestru sprzedaży - faktur VAT, które zostały zarejestrowane na kasach fiskalnych, tj. z podpiętymi paragonami fiskalnymi, niezależnie czy dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą czy klientów indywidualnych, gdyż ujmowanie takich faktur byłoby dublowaniem sprzedaży. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest, czy zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Spółkę Przejmującą z faktur wystawionych na Spółkę Przejmowaną, po dniu połączenia dokumentujących dostawy i usługi świadczone przed połączeniem oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Spółkę Przejmującą z faktur wystawionych na Spółkę Przejmowaną, po dniu połączenia dokumentujących dostawy i usług świadczone po połączeniu
  Fragment:
  I tak zgodnie z art. 106k ust. 1-3 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA"; numer kolejny i datę jej wystawienia; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej. Jak wskazał Wnioskodawca, mogą zdarzyć się sytuacje, gdy po dniu przejęcia sprzedawcy dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług mogą wystawić faktury, w których wskażą jako nabywcę Spółkę Przejmowaną. O prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują, tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego (korekty), wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości mniejszej wagi.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Zamieszczanie danych na fakturach.
  Fragment:
  Co do zasady, nie ma przeszkód, aby dane jednostki budżetowej znajdowały się na fakturze obok danych gminy. Ustawa o VAT wprowadza katalog elementów, jakie powinna zawierać faktura, przy czym katalog ten nie jest zamknięty. Oznacza to, że na fakturze można umieszczać informacje dodatkowe, jeśli podatnik uzna, że taka jest potrzeba. Elementami, które zwykle umieszcza się na fakturach, a które nie wynikają z przepisów ustawy o VAT są przykładowo numer rachunku bankowego czy termin płatności. Nie powinno być zatem przeszkód, aby na fakturach wystawianych i otrzymywanych przez gminy umieszczane były dodatkowo dane jednostki. Należy jedynie pamiętać, że dane jednostki nie mogą być wskazywane „ zamiast ” danych gminy. Można zatem na fakturze umieścić - obok danych Gminy - także dane jednostki dokonującej sprzedaży/zakupu (tzn. określenie nazwy i formy jednostki organizacyjnej oraz jej adresu). Podsumowując, w świetle powyższych wyjaśnień, należy uznać, że po dokonanej centralizacji przez Gminę, jednostki budżetowe gminy wystawiając faktury i dokumentując sprzedaż swoich towarów i usług, a także podając dane do faktur VAT wystawianych im jako nabywającym towary i usługi, powinny podawać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, tj. adres Wnioskodawcy, Gminy.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie przyjmowania i przechowywania w formie elektronicznej faktur otrzymanych przez Spółkę w formie papierowej lub elektronicznej.
  Fragment:
  Przesądza w nim to, że to podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Dopuszczalne są więc wszelkie metody (procedury) przechowywania faktur w formie elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że muszą one gwarantować autentyczność pochodzenia faktur, ich integralność oraz czytelność. W tym miejscu należy zaznaczyć, że duplikaty faktur, faktury korygujące oraz duplikaty faktur korygujących są rodzajami faktur, do których również zastosowanie mają powyższe wymogi. Z opisu sprawy wynika, że Spółka planuje wdrożyć system elektronicznego przyjmowania i przechowywania otrzymywanych faktur (w tym faktur korygujących, duplikatów faktur oraz duplikatów faktur korygujących). Przyjmowanie przez Spółkę od danego kontrahenta faktur w formacie elektronicznym będzie następowało po wcześniejszej akceptacji tej formy przesyłania i przyjmowania faktur VAT przez Spółkę w odniesieniu do każdego z kontrahentów z osobna. Planowany system zapewni autentyczność pochodzenia, integralności treści i czytelność faktur. Faktury będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz w podziale na okresy rozrachunkowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie. Ponadto Spółka wskazała, że pracownicy organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej będą mieli zapewniony (na żądanie, przedstawione zgodnie z odrębnymi przepisami) bezzwłoczny dostęp on-line do przechowywanych faktur oraz bezzwłoczną możliwość ich poboru poprzez system SAP dostępny wyłącznie na komputerach Spółki zlokalizowanych w jej siedzibie na terytorium kraju.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  -czy planowane postępowanie Spółki w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej – w szczególności utylizacja papierowych dokumentów (faktur VAT); uprzednio zeskanowanych w ramach elektronicznego przechowywania dokumentacji – będzie zgodne z przepisami podatkowymi (Ordynacji podatkowej, ustawy VAT),
  -czy Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wskazanego pierwotnie w fakturach otrzymanych w formie papierowej, w przypadku zniszczenia wersji papierowej faktury, ale przechowywanych w dalszym ciągu w wersji elektronicznej
  Fragment:
  Zgodnie z art. 112a ust. 1 ustawy – podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie –w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Na podstawie art. 112a ust. 2 ustawy – podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur (art. 112a ust. 3 ww. ustawy). W myśl art. 112a ust. 4 ustawy podatnicy zapewniają naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  Brak opodatkowania czynności obciążania gmin ościennych kwotami stanowiącymi pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz brak obowiązku dokumentowania ww. czynności fakturą
  Fragment:
  (...) faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika, państwa trzeciego. Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy wynika, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4. Wskazany wyżej przepis art. 106b ustawy zawiera zamknięty katalog transakcji, które winny być dokumentowane fakturą, wśród nich wymienione są dostawa towarów i świadczenie usług.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od Giełdy „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz wpływu na rozliczenie podatku od towarów i usług okresów przedawnienia w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
  Fragment:
  Faktura korygująca, zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy, powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się m.in. w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie złożenia korekty zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (poprzez złożenie zgłoszenia VAT-R w trybie aktualizacji) oraz złożenia zaległych deklaracji VAT-7 i wykazania w nich podatku VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur zakupu potwierdzających wpłatę zaliczki jako podatku podlegającego odliczeniu oraz możliwości odliczenia podatku VAT z faktur zaliczkowych, w których jako pierwszego nabywcę wskazano małżonkę, z którą Wnioskodawca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, a Zainteresowanego jako nabywcę drugiego, bez podawania numerów NIP.
  Fragment:
  W tym miejscu wskazać należy, że ze względu na zdarzające się w praktyce pomyłki przy dokumentowaniu przez podatników obrotu gospodarczego, ustawodawca przewidział dwie procedury korygowania błędów w fakturach, tj. poprzez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej, w przypadku błędnie określonych w pierwotnej fakturze danych mogących mieć wpływ na nabyte prawa i rozliczenia np. ustalenie kwoty podatku należnego, stawki podatku. Drugi ze sposobów usuwania błędów zawartych w fakturach został określony w art. 106k ust. 1 ustawy, zgodnie z którym nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury (art. 106k ust. 2 ustawy). Z ww. unormowań wynika, że noty korygujące wystawia odbiorca faktury, przy czym powinny one być zaakceptowane przez wystawcę faktury. Ten rodzaj dokumentu koryguje błędy, które nie mają żadnego wpływu na jakąkolwiek kwotę wykazaną w fakturze. Dotyczy to przypadków, kiedy stwierdzone w fakturach pomyłki nie skutkują brakiem możliwości odliczenia podatku naliczonego w nich wykazanego nawet wtedy, gdy nabywca nie poprawi takiego błędu stosując notę korygującą. Jednocześnie należy podkreślić, że informacje podawane na fakturach powinny mieć taką formę, by nie budziły zastrzeżeń co do danych w nich zawartych, umożliwiających identyfikację sprzedawcy i nabywcy, a także nabywane towary czy usługi.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktur korygujących wystawionych przez kontrahenta
  Fragment:
  (...) faktury. W przedmiotowym przypadku podstawą wystawienia faktur pierwotnych były "usługi uboczne", a prawomocny wyrok sądu polubownego przyznający Wnioskodawcy odszkodowanie jednoznacznie potwierdził, że świadczenie usług miało faktycznie miejsce, uznając jednakże przy tym pobieranie opłat za czyn nieuczciwej konkurencji. Z tego względu nie było podstaw do wystawienia faktur korygujących, albowiem w przedmiotowym przypadku po wystawieniu faktur nie podwyższono ceny, nie stwierdzono pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku tub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Jasnym jest zatem, że nie istniała prawna podstawa wystawienia faktur korygujących, a jeśli takowa nie istniała, to faktury te uznać należy za nieprawidłowe i jako takich nie należy ujmować w księgach rachunkowych Wnioskodawcy. Wyliczenie wartości faktur oraz ich pozycje były zgodne z zawartą umową handlową. Wnioskodawca występując do Sądu za podstawę żądania zwrotu nielegalnych opłat uznał art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. odsyłający do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Przedmiotem pozwu nie był więc zwrot wartości faktur „ marketingowych ” lecz wartość odszkodowania wyliczona na ich podstawie.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz z faktur otrzymywanych od T. „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
  Fragment:
  Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się w przypadku udzielenia rabatów, zwrotu sprzedawcy towarów i opakowań, a także zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty oraz w sytuacji gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia. Jak wykazano powyżej, ponoszone koszty z tytułu opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, powinny być udokumentowane fakturą VAT, a w przypadku gdy zaszły okoliczności wskazane w przepisie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy - fakturą korygującą. Spółka wskazuje, że T. planuje skorygować faktury VAT poprzez wykazanie na nich 23% stawki podatku VAT, przy czym mogą zaistnieć sytuacje, w których faktury korygujące będą dotyczyć okresów wcześniejszych niż 5 lat licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku w związku z pobieranymi opłatami przez T. za dokonanie wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia prawa majątkowych.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  Skutki podatkowe dotyczące przekształcenia spółek
  Fragment:
  Szczegółowe elementy, które powinna zawierać faktura, określa art. 106e ustawy. W myśl art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Jak wynika z art. 106k ust. 2 ww. ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Zgodnie z art. 106k ust. 3 ww. ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: wyrazy „ NOTA KORYGUJĄCA ”; numer kolejny i datę jej wystawienia; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej. Stosownie do art. 106k ust. 4 ww. ustawy, przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących. O prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  W zakresie archiwizowania faktur zakupowych otrzymanych w formie papierowej a przechowywanych w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych
  Fragment:
  Odnosząc się do warunku zapewnienia autentyczności pochodzenia, Spółka pragnie podkreślić, że wdrożone przez nią rozwiązanie w zakresie archiwizowania w formie elektronicznej faktur zakupowych dotyczących delegacji służbowych zapewnia pewność co do podmiotu, od którego Spółka otrzymała daną fakturę. Spółka bowiem skanuje faktury zakupowe dotyczące delegacji służbowych każdorazowo dopiero po przeprowadzeniu ich weryfikacji formalnej i merytorycznej, tj. po sprawdzeniu, czy faktura zakupowa zawiera wszystkie wymagane elementy (w tym nazwę dostawcy lub usługodawcy) oraz skontrolowaniu rzetelności danych wykazanych na fakturach zakupowych (w tym po potwierdzeniu, że wydatek udokumentowany fakturą zakupową dotyczył zakupu towarów lub usług od podmiotu wskazanego na fakturze zakupowej jako sprzedawca). Tym samym, należy uznać, że wdrożona przez Spółkę procedura elektronicznego archiwizowania faktur zakupowych dotyczących delegacji służbowych zapewnia autentyczność pochodzenia faktury. Z kolei, jeśli chodzi o integralność faktury, to Spółka pragnie wskazać, że po zeskanowaniu faktur zakupowych dotyczących delegacji służbowych przechowuje je w formie nieedytowalnych plików PDF. W związku z tym nie jest możliwe, aby ani w trakcie zmiany formy faktury zakupowej z papierowej na elektroniczną, ani w trakcie przechowywania skanów faktur zakupowych w programie księgowym doszło do modyfikacji danych lub informacji zamieszczonych na fakturze zakupowej.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  W zakresie braku obowiązku dokonania korekty faktury dokumentującej wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
  Fragment:
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy fakt odpłatnego przeniesienia własności sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Inwestor powinien udokumentować wystawiając fakturę VAT, czy też Spółka przejmująca sieć powinna skorygować wystawioną wcześniej przez siebie fakturę dokumentującą wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki, Inwestor który prowadzi działalność gospodarczą powinien wystawić fakturę dokumentującą przeniesienie na rzecz Spółki własności sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Korekta faktury sprzedaży wystawionej przez Spółkę jest zdaniem Spółki niemożliwa ponieważ dokumentuje fakt wybudowania sieci, a to pozostaje niezmienne. Koszt budowy sieci, bez względu na to, co się potem z tą siecią dzieje pozostaje ten sam. Zatem, zdaniem Spółki nie ma podstaw do dokonania korekty. Faktura wystawiona przez Spółkę dotyczy innej umowy na wybudowanie sieci i w całości tą umowę rozlicza. Natomiast druga niezależna umowa dotyczy przeniesienia własności sieci i zdaniem Spółki nie może ona zostać rozliczona poprzez wystawienie korekty do faktury dotyczącej innej umowy. Zdaniem Spółki firma Inwestora powinna wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, zaś Spółka powinna wystawić fakturę na wykonanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  W przedmiotowej sprawie prawidłowo uznano, że dochodzi do dostawy kompletnego serwera nieobjętego mechanizmem odwrotnego obciążenia, którego procesor stanowi jedynie część składową, a tym samym Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek opodatkowania dostawy serwera komputerowego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
  Fragment:
  Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla w sposób prawidłowy zaistniałe zdarzenie gospodarcze, a elementy formalne faktury, wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy, mają znaczenie dowodowe. Treść ww. art. 106e ust. 1 ustawy określa, jakie elementy powinna zawierać faktura. Są to elementy obligatoryjne, których podanie ma przede wszystkim cel fiskalny. Służą one bowiem do prawidłowego zidentyfikowania dla celów podatkowych strony podmiotowej danej transakcji, rodzaju transakcji, jak również wartości służących do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w kwotach bezwzględnych. Podmiot zobowiązany do wystawienia faktury powinien precyzyjnie określić rodzaj „ fakturowanej ” czynności, tj. podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi. Źródłem tego obowiązku jest aktualnie art. 106e ust. 1 pkt 7 ustawy. Z treści złożonego wniosku wynika, że pomimo, że zamawiający otrzymuje kompletny produkt to na fakturze sprzedaży wymienione są osobno wszystkie elementy składowe serwera. Każdy z elementów (w tym również procesor) jest osobną linią faktury, posiadającym swoją cenę. Odnosząc się do ww. kwestii ujęcia opisanej dostawy na fakturze wskazać należy, że w niniejszej sprawie przedmiotem sprzedaży, jak wyżej stwierdzono, jest jeden produkt w postaci kompletnego serwera komputerowego, który nie został wymieniony w poz. 28 załączniku nr 11 do ustawy.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  Możliwość wystawienia faktury korygującej i zmiany kwoty netto na fakturach
  Fragment:
  Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT.
  Fragment:
  W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o którym mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 106m ust. 3 ustawy, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury (art. 106m ust. 2 ustawy). Przez integralność treści faktury – zgodnie z art. 106m ust. 3 ustawy – rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawa towarów lub świadczeniem usług ( art. 106m ust . 4 ustawy). Wskazując, w przywołanym powyżej art. 106b ust. 1 ustawy, podmioty obowiązane do wystawienia faktur, ustawodawca posłużył się określeniem „ podatnik ”.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie wystawienia not korygujących w stosunku do otrzymanych faktur i faktur korygujących, prawa do odliczenia podatku naliczonego lub jego korekty wynikającego z faktur i faktur korygujących oraz obowiązku wystawienia faktur korygujących, ujęcia ich w deklaracji podatkowej oraz wskazania właściwego podmiotu na ww. fakturach.
  Fragment:
  Dotyczy to sytuacji, w której osoba fizyczna ujęła w rejestrach zakupu i deklaracji VAT fakturę i odliczyła podatek naliczony, a Spółka otrzyma fakturę korektę w stosunku do takiej faktury. Wątpliwość Spółki dotyczy czy może ona lub ma obowiązek ująć takie faktury w rejestrze i deklaracji VAT. Faktury korygujące mogą wynikać z tych samych zdarzeń o których mowa w pkt 5. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Spółka jest/będzie uprawniona do wystawienia not korygujących w stosunku do otrzymanych faktur i faktur korygujących, o których mowa w opisie sprawy? W uzupełnieniu z dnia 31 stycznia 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że pytanie dotyczy odliczenia z faktur i faktur korygujących otrzymanych już przez Wnioskodawcę. Czy brak odesłania not korygujących, o których mowa w opisie sprawy, oznacza ich akceptację? Czy w zakresie powyżej określonych faktur i faktur korygujących dotyczących zakupów, Spółka jest/będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego lub zobowiązana do skorygowania podatku naliczonego? Czy Spółka jest/będzie uprawniona do wystawienia faktury korekty zmniejszającej obrót i zobowiązana do wystawienia faktury zwiększającej obrót, a ponadto do ujęcia tych faktur w deklaracji VAT? Jaki podmiot powinien figurować jako sprzedawca na fakturach korektach? Czy aby Spółce przysługiwało prawo do odliczenia nota korygująca musi być wystawiona i doręczona przed momentem odliczenia podatku naliczonego? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa do Spółki z o.o. mamy na gruncie podatku od towarów i usług do czynienia z sukcesją podatkową.
  2018
  15
  kwi

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury oraz w zakresie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które będą podpisane i odebrane w imieniu rolnika przez osobę przez niego upoważnioną.
  Fragment:
  Ze względu na dużą ilość transakcji i rozproszenie rolników na terenie całego kraju nie jest możliwe osobiste dostarczanie faktur VAT RR bezpośrednio rolnikom ryczałtowym i odbieranie od nich podpisanych kopii tych faktur. Z uwagi na powyższe trudności z uzyskaniem podpisu na kopii faktury VAT RR, a co za tym idzie, wypełnieniem dyspozycji przepisu art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy, Spółka, w celu zachowania prawa do odliczenia zryczałtowanego podatku VAT zawartego w fakturach VAT RR, zamierza wprowadzić następujące rozwiązanie w ramach transakcji zawieranych z rolnikami ryczałtowymi: Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów udzieli pisemnego pełnomocnictwa na rzecz pracownika Spółki imiennie upoważnionego do odbioru w jego imieniu (rolnika ryczałtowego) faktury VAT RR. Pracownik umocowany przez rolnika ryczałtowego do ww. odbioru faktur VAT RR nie będzie równocześnie osobą upoważnioną do podpisywania tych faktur w imieniu Spółki (nabywcy produktów). W oparciu o udzielone pełnomocnictwo, pracownik Spółki będzie dokonywał odbioru faktury w imieniu rolnika ryczałtowego, na dowód czego pracownik będzie podpisywał fakturę (z zachowaniem warunków określonych w art. 116 ust. 2 pkt 13), jako osoba upoważniona do odbioru faktury. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął m.in. wątpliwość, czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymywania faktur w jego imieniu, będzie spełniać wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy.
  2018
  14
  kwi

  Istota:
  Zakres danych jakie winna zawierać faktura został określony w art. 106e ust. 1 ustawy. Faktura w rozumieniu przepisów ustawy winna zawierać elementy wymagane dla faktury na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy bowiem w ustawie o podatku od towarów i usług nie wprowadzono szczególnych regulacji odnoszących się do zakresu danych ujmowanych na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy. Dokument księgowy o nazwie Invoice (Faktura) lub jakkolwiek inaczej nazwany dokument księgowy niezwierający numerów VAT nadanych Spółce w Polsce i w innym Państwie Członkowskim, stawki podatku VAT, sumy wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku w PLN od sumy wartości sprzedaży netto nie spełnia wymogów koniecznych dla uznania tego dokumentu za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy, na podstawie której obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (przemieszczenia towarów własnych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy) powstanie w dacie wystawienia tego dokumentu. Dokument taki nie zawiera bowiem części najistotniejszych z punktu widzenia podatku od towarów i usług informacji jakie ma dokumentować faktura w rozumieniu przepisów ustawy.
  Fragment:
  Spółka rozważa obecnie zmianę sposobu dokumentowania ww. przesunięć i wystawianie w tym celu jednego z następujących rodzajów dokumentów księgowych: w przypadku przesunięć, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy - dokumentu, który nie będzie zawierał w swojej nazwie słowa „ faktura ” w jakimkolwiek języku (np. dokument może być zatytułowany Transfer Document, tj. Dokument transferowy), ale równocześnie zawierającego wszystkie dane wymagane zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego wysyłki towarów w stosunku do faktury bądź dokumentu o nazwie Proforma Invoice (Faktura Proforma) zawierającego wszystkie dane wymagane zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego wysyłki towarów w stosunku do faktury w przypadku przesunięć, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy - dokumentu, który nie będzie zawierał w swojej nazwie słowa „ faktura ” w jakimkolwiek języku (np. dokument może być zatytułowany Transfer Document, tj. Dokument Transferowy), ale równocześnie będzie on zawierał wszystkie wymagane elementy faktury, o których mowa w art. 106e ustawy bądź dokumentu o nazwie Proforma Invoice (Faktura Proforma) zawierającego wszystkie wymagane elementy faktury, o których mowa w art. 106e ustawy. Aktualnie wystawiane dokumenty jak również dokumenty, które Spółka rozważa wystawiać mają / będą miały na celu dokumentowanie rzeczywistego przesunięcia towarów. W związku z tym są / będą wystawiane co do zasady w momencie przesunięcia towarów do Polski / z Polski, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po fizycznym przesunięciu towarów.
  2018
  14
  kwi

  Istota:
  Brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu zapłaty otrzymanej od Kontrahenta na podstawie wyroku sądu.
  Fragment:
  Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług, czy też otrzymania całości lub części należności, co oznacza, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy nie wskazuje ona zaistniałego zdarzenia gospodarczego. Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia, mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że dokument ten zawiera błędy, podatnik w takim przypadku wystawia fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Jak stanowi art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2014 r.), w przypadku, gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, podatnik wystawia fakturę korygującą. Faktura korygująca, stosownie do art. 106j ust. 2 ww. ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2014 r., powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e (...)
  2018
  13
  kwi

  Istota:
  Ustalenie okresu rozliczeniowego, za który należy ująć fakturę korygującą „in plus” przy dostawie buraków cukrowych.
  Fragment:
  Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich jej elementów, w szczególności w części dotyczących danych obligatoryjnych umieszczonych na fakturze. W konsekwencji, jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m. in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Generalnie faktury te można podzielić na faktury korygujące, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz faktury korygujące, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu ulega podwyższeniu.
  2018
  13
  kwi

  Istota:
  Zastosowanie odwrotnego obciążenia dla usługi świadczonej na rzecz Wnioskodawcy oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur.
  Fragment:
  Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności. Zatem w sytuacji gdy zostały wystawione faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w tej fakturze w części dotyczącej tych czynności. W analizowanej sprawie przepis art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy nie ma zastosowania, ponieważ sprzedaż usługi przez A na rzecz Wnioskodawcy powinna zostać udokumentowana fakturą zawierającą kwotę podatku. Ponadto, Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywana przez niego usługa jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez A dokumentujących nabywaną usługę, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy. Reasumując, (...)
  2018
  11
  kwi

  Istota:
  W zakresie zasad zaokrąglania kwot na fakturach VAT
  Fragment:
  Ponieważ nie istnieje nominał ułamka grosza, uzasadnione było uregulowanie prawne takich sytuacji i wprowadzenie, w zakresie wystawiania faktur VAT, zaokrągleń kwot do pełnego grosza. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie. Różnice występujące na wystawianych przez Wnioskodawcę fakturach pomiędzy sumą kwot podatku VAT skalkulowanych od wartości sprzedaży netto poszczególnych usług wymienionych na fakturze a wykazaną na fakturze w podsumowaniu kwotą podatku wyliczoną od sumy wartości sprzedaży netto oraz sumą wartości sprzedaży brutto skalkulowanych w odniesieniu do poszczególnych usług na fakturze a wykazaną na fakturze w podsumowaniu kwotą sprzedaży brutto faktury nie jest następstwem popełniania błędu rachunkowego, lecz efektem stosowania pewnych uproszczeń przyjętych przez ustawodawcę w ustawie o VAT. W rozpatrywanej sprawie, stwierdzić należy, że sposób kalkulowania i wykazywania przez Wnioskodawcę na fakturach kwot podatku VAT oraz wartości sprzedaży brutto (w tym kwoty należności ogółem) jest zgodny z obowiązującymi przepisami Ustawy o VAT a wskazane różnice nie świadczą o wadliwym sposobie wystawiania faktur VAT przez Wnioskodawcę. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
  2018
  11
  kwi

  Istota:
  Prawo oraz okres rozliczeniowy właściwy do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta
  Fragment:
  Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Natomiast na podstawie art. 106m ust. 1 ustawy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Art. 106m ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy).
  2018
  31
  mar

  Istota:
  Udokumentowanie fakturą VAT RR nabycia ryb i prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w ww. fakturze.
  Fragment:
  Zgodnie z brzmieniem art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy VAT, zryczałtowany zwrot podatku naliczonego nabywca będzie mógł odliczyć jako podatek naliczony także w sytuacji, w której na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych poda dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty. Tym samym, jeśli zapłata jest dokonana przed wystawieniem faktury VAT RR, to wpisanie na fakturze danych dokumentu potwierdzającego zapłatę, tj. ID nr przelewu, pozwoli na uznanie zryczałtowanego zwrotu podatku za podatek naliczony do odliczenia. Nie mniej na uwagę zasługuje wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 14 kwietnia 2010 r. (I SA/Go 201/10), który stwierdza, że „ Podatnik nabywający produkty od rolnika ryczałtowego nie traci prawa do odliczenia VAT, jeżeli na dokumencie potwierdzającym dokonanie przelewu nie została umieszczona data wystawienia faktury, a istnieje możliwość niewątpliwego powiązania transakcji z konkretną fakturą ”. W komentarzu do powyższego wyroku, Adam Bartosiewicz (VAT. Komentarz, wyd. XI, WKP 2017 – komentarz, stan prawny: 28 lutego 2017 r.,) stwierdza, że pogląd ten wywołuje pewne wątpliwości na gruncie wykładni językowej, lecz – jako opozycyjny do nadmiernego często formalizmu organów podatkowych uzasadnianego brzmieniem ustawy – zasługuje na uznanie (podobnie także NSA w wyroku z 11 marca 2010 r., I FSK 267/09, Jurysdykcja Podatkowa 2010, nr 2, s. 40).
  2018
  30
  mar
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.