Faktura | Interpretacje podatkowe

Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Faktury zakupowe przechowywane przez Wnioskodawce w formie elektronicznej w ramach opisanego systemu archiwizacji przy zapewnieniu autentycznooci pochodzenia, integralnooci treoci i czytelnooci tych faktur bed1 potwierdza3y prawo Spó3ki do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach, w zakresie w jakim nabyte towary i us3ugi bed1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych podatkiem VAT i jednoczeonie nie wyst1pi1 przes3anki negatywne okreolone w art. 88 ustawy o VAT. Zatem nale?y zgodzia sie ze stanowiskiem Strony, ?e zniszczenie papierowych wersji faktur zakupowych, które uprzednio zostan1 wprowadzone do elektronicznej bazy danych nie bedzie mia3o wp3ywu na mo?liwooa odliczenia (b1dY zachowanie zrealizowanego prawa do odliczenia) podatku VAT naliczonego wynikaj1cego z takich faktur zakupowych.
Fragment:
Podatnicy posiadaj1cy siedzibe dzia3alnooci gospodarczej na terytorium kraju s1 obowi1zani do przechowywania faktur na terytorium kraju. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie, je?eli faktury s1 przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umo?liwiaj1cy organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomoc1 orodków elektronicznych, dostep on-line do tych faktur. Podatnicy zapewniaj1 organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na ?1danie, zgodnie z odrebnymi przepisami, bezzw3oczny dostep do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - równie? bezzw3oczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. W myol art. 106m ust. 1 ustawy o VAT podatnik okreola sposób zapewnienia autentycznooci pochodzenia, integralnooci treoci i czytelnooci faktury. Przez autentycznooa pochodzenia faktury rozumie sie pewnooa co do to?samooci dokonuj1cego dostawy towarów lub us3ugodawcy albo wystawcy faktury ust. 2 ww. artyku3u. Przez integralnooa treoci faktury rozumie sie, ?e w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawieraa faktura ust. 3 ww. artyku3u. Na podstawie art. 106m ust. 4 ustawy o VAT autentycznooa pochodzenia, integralnooa treoci oraz czytelnooa faktury mo?na zapewnia za pomoc1 dowolnych kontroli biznesowych, które ustalaj1 wiarygodn1 ocie?ke audytu miedzy faktur1a dostaw1 towarów lub owiadczeniem us3ug.
2017
19
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na nazwisko i adres domowy oraz niezawieraj1cych NIP.
Fragment:
W owietle art. 106k ust. 2 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Jak wynika z przywo3anych przepisów, mo?liwooa korygowania faktur (za pomoc1 not koryguj1cych) przez nabywce dotyczy pomy3ek w sposobie okreolenia nabywcy, takich jak np. b31d w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym, czy te? oznaczeniu towaru lub us3ugi, jak równie? w zakresie daty dokonania dostawy/wykonania us3ugi. Nabywca nie ma natomiast mo?liwooci korygowania takich elementów faktury jak np. cena, czy stawka podatku. Korygowanie faktury w tym zakresie bowiem – jak ju? wskazano – nale?y do obowi1zków wystawcy faktury, który koryguje fakture pierwotn1 wystawiaj1c fakture koryguj1c1. Na podstawie art. 106k ust. 3 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraa: wyrazy „ NOTA KORYGUJYCA ”; numer kolejny i date jej wystawienia; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub us3ug oraz ich adresy i numer, za pomoc1 którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a tak?e numer, za pomoc1 którego nabywca towarów lub us3ug jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartooci dodanej; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, okreolone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; wskazanie treoci korygowanej informacji oraz treoci prawid3owej.
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie dokumentowania sprzeda?y nieruchomooci.
Fragment:
Elementy, jakie – co do zasady – powinna zawieraa faktura wymienione zosta3y w art. 106e ust. 1 ustawy, natomiast terminy, w jakich nale?y wystawiaa faktury ustawodawca okreoli3 w art. 106i ustawy. Podkreolenia wymaga, ?e w systemie podatku od towarów i us3ug faktury s1 dokumentami sformalizowanymi potwierdzaj1cymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Podatnik jest zatem co do zasady obowi1zany dokumentowaa swoj1 sprzeda? wystawiaj1c faktury. Na podstawie art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowi1zany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzeda?y zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Natomiast w myol art. 106b ust. 3 ustawy, na ?1danie nabywcy towaru lub us3ugi podatnik jest obowi1zany wystawia fakture dokumentuj1c1: czynnooci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyj1tkiem czynnooci, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie ca3ooci lub czeoci zap3aty przed wykonaniem tych czynnooci, z wyj1tkiem przypadku, gdy zap3ata dotyczy wewn1trzwspólnotowej dostawy towarów – je?eli obowi1zek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, sprzeda? zwolnion1, o której mowa w ust. 2, z zastrze?eniem art. 117 pkt 1 i art. 118 – je?eli ?1danie jej wystawienia zosta3o zg3oszone w terminie 3 miesiecy, licz1c od konca miesi1ca, w którym dostarczono towar lub wykonano us3uge b1dY otrzymano ca3ooa lub czeoa zap3aty.
2017
15
sty

Istota:
Zmiana sposobu przechowywania faktur z formy papierowej na forme elektroniczn1 zgodn1 z przepisami prawa nie ma wp3ywu na zrealizowane w sposób prawid3owy prawo do obni?enia podatku VAT nale?nego o podatek naliczony. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, z których Wnioskodawcy bedzie przys3ugiwaa prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przechowywanych w formie elektronicznej, otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, których papierowa forma zostanie zniszczona nale?a3o uznaa za prawid3owe.
Fragment:
Podatnicy posiadaj1cy siedzibe dzia3alnooci gospodarczej na terytorium kraju s1 obowi1zani do przechowywania faktur na terytorium kraju. Przepisu ust 2 nie stosuje sie, je?eli faktury s1 przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umo?liwiaj1cy organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomoc1 orodków elektronicznych, dostep on-line do tych faktur. Podatnicy zapewniaj1 organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na ?1danie, zgodnie z odrebnymi przepisami, bezzw3oczny dostep do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - równie? bezzw3oczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. W myol art. 106m ust. 1 ustawy o VAT podatnik okreola sposób zapewnienia autentycznooci pochodzenia, integralnooci treoci i czytelnooci faktury. Przez autentycznooa pochodzenia faktury rozumie sie pewnooa co do to?samooci dokonuj1cego dostawy towarów lub us3ugodawcy albo wystawcy faktury ust. 2 ww. artyku3u. Przez integralnooa treoci faktury rozumie sie, ?e w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawieraa faktura ust. 3 ww. artyku3u. Na podstawie art. 106m ust. 4 ustawy o VAT autentycznooa pochodzenia, integralnooa treoci oraz czytelnooa faktury mo?na zapewnia za pomoc1 dowolnych kontroli biznesowych, które ustalaj1 wiarygodn1 ocie?ke audytu miedzy faktur1 a dostaw1 towarów lub owiadczeniem us3ug.
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie wskazania podmiotu, na który ma zostaa wystawiona faktura oraz momentu powstania obowi1zku podatkowego.
Fragment:
Z ww. uregulowan wynika, ?e faktura powinna m.in. jednoznacznie okreolaa imie i nazwisko lub nazwy podatnika/sprzedawcy i nabywcy, ich adresy. Faktura winna zawieraa dane nabywcy towaru lub us3ugi i tym samym dokumentowaa rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, a jako wystawca i nabywca powinni widniea faktyczni uczestnicy transakcji. Nale?y podkreolia, ?e celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzen gospodarczych, zarówno pod wzgledem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów bior1cych w niej udzia3. Faktury s1 dokumentem o charakterze sformalizowanym. Co do zasady zatem, faktury musz1 bya wystawione zgodnie z obowi1zuj1cymi w tym zakresie przepisami prawa. Prawid3owooa materialnoprawna faktury zachodzi, je?eli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, ?e nie mo?na uznaa za prawid3ow1 fakture, gdy sprzecznie z jej treoci1 wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistnia3o b1dY zaistnia3o w innych rozmiarach albo miedzy innymi podmiotami. Faktura potwierdza zaistnia3e zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane s1 przez art. 106e ust. 1 ustawy. Jak wynika z art. 106i ust. 1 ustawy, fakture wystawia sie nie póYniej ni? 15. dnia miesi1ca nastepuj1cego po miesi1cu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano us3uge, z zastrze?eniem ust. 2-8.
2017
12
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania przez Wnioskodawcę faktur w ramach samofakturowania i prawidłowości ich zatwierdzania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
(...) faktur ‒ nieprzekazanie przez danego przewoźnika żadnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do przesłanych drogą mailową faktur, wystawionych przez Spółkę w systemie samofakturowania, w terminie określonym w umowie o samofakturowaniu, będzie równoznaczne z zatwierdzeniem/akceptacją danej faktury/faktur przez przewoźnika. Termin na zgłoszenie przez przewoźnika zastrzeżeń lub sprzeciwu co do faktur wystawionych i przesłanych mu przez Spółkę (w systemie samofakturowania) będzie wynosił przynajmniej 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia i przesłania drogą mailową przewoźnikowi danej faktury. Przekazanie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez przewoźnika w jakiejkolwiek formie będzie skutkować brakiem zatwierdzenia/akceptacji danej faktury/faktur i koniecznością wystawienia przez Spółkę korekty lub koniecznością wystawienia faktury/faktur przez danego przewoźnika. Natomiast niezgłoszenie przez przewoźnika zastrzeżeń lub sprzeciwu do faktury/faktur, w jakiejkolwiek formie ‒ w terminie określonym w umowie o samofakturowaniu ‒ będzie oznaczało milczącą akceptację/milczące zatwierdzenie danej faktury/danych faktur. Tym samym, zdaniem Spółki, zawarte przez nią z przewoźnikami umowy o samofakturowaniu będą spełniać wymagania określone w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT.
2017
11
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Spółce komandytowej będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych po aporcie faktur dokumentujących dostawy i usługi świadczone po aporcie, a wystawionych na Wnioskodawcę.
Fragment:
Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący, (uchylona); transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; (uchylony); wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności; faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; (uchylony); wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności. W tym miejscu należy wskazać, że na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2016
31
gru

Istota:
W zakresie prawa do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT złożonych przez Urząd, prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur
Fragment:
(...) faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 września 2016 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 9 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT złożonych przez Urząd, prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur.
2016
31
gru

Istota:
Czy już jako podatnik VAT czynny (zarejestrowany) Wnioskodawca powinien skorygować faktury od dnia utraty zwolnienia czyli od 30 października 2015 r. do lipca 2016 r. Korekty uwzględniałyby należny podatek VAT?
Fragment:
Biorąc pod uwagę powołane regulacje stwierdzić należy, że został zniesiony obowiązek oznaczania faktur wyrazami „ Faktura VAT ”. Za fakturę jest zatem uznawany dokument zawierający dane wymagane na podstawie ustawy, przy czym nie musi on już zawierać oznaczenia „ Faktura VAT ”. Obowiązujące regulacje nie wymagają również, aby dokument ten zawierał wyraz „ Faktura ”. Ponadto zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury -podatnik wystawia fakturę korygującą. Faktura korygująca, stosownie do art. 106j ust. 2 powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.
2016
30
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zeskanowanych faktur oraz faktur otrzymywanych w formie elektronicznej przechowywanych jedynie w formie elektronicznej.
Fragment:
Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy – stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Zatem stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tych dokumentów. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej. Należy przy tym mieć na względzie, że wymóg akceptacji przez odbiorcę przesyłania faktur w formie elektronicznej, w tym udostępniania, które to faktury zostaną otrzymane przez odbiorcę wyłącznie w formie elektronicznej, znajduje swoje uzasadnienie głównie w technicznych wymogach koniecznych dla odbioru faktury przesłanej w formie elektronicznej i – w przypadku podatników będących odbiorcami tych faktur – w możliwości zapewnienia przez nich autentyczności, integralności oraz czytelności treści faktury. W każdym przypadku decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia między stronami transakcji.
2016
29
gru

Istota:
W zakresie archiwizacji w formie elektronicznej otrzymywanych papierowych faktur i innych dokumentów
Fragment:
W opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie przechowywała elektroniczne obrazy zeskanowanych faktur w następujący sposób: umożliwiający dostęp do faktur w porządku opartym o okresy rozliczeniowe - każda faktura będzie bowiem zeskanowana oddzielnie oraz zidentyfikowana na podstawie unikalnego numeru kodu „ Barcode ”, a dostęp do faktur będzie możliwy poprzez specjalistyczne oprogramowanie archiwizujące, współpracujące z systemem SAP; zapewniający łatwe odszukanie faktur elektronicznych - każda faktura będzie miała swój indywidualny numeru kodu „ Barcode ”, który umożliwi precyzyjne i sprawne dotarcie do poszukiwanego dokumentu; zapewniający autentyczność pochodzenia faktur - proces obiegu faktur oraz ich skanowania da Wnioskodawcy pewność co do tożsamości podmiotu dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury; na każdym etapie obiegu i archiwizacji dokumentów Wnioskodawca powierza przesyłanie i skanowanie faktur profesjonalnym usługobiorcom - firmie kurierskiej (przesyłanie faktur) oraz firmie wyspecjalizowanej w dostarczaniu rozwiązań w zakresie archiwizacji dokumentów finansowych; zapewniający integralność treści faktur - proces obiegu i skanowania faktur, w szczególności powierzenie zadań w tym (...)
2016
23
gru

Istota:
Uznanie usług o charakterze rehabilitacyjno-leczniczym za zwolnione od podatku, brak obowiązku składania deklaracji i wystawiania faktur
Fragment:
Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Regulacja określona w art. 106b ust. 2 ustawy wyraża zasadę, zgodnie z którą nie ma obowiązku wystawiania faktury dla sprzedaży zwolnionej z podatku. Przepis ten pozwala, aby faktury nie były wystawiane dla czynności zwolnionych przedmiotowo na mocy ustawy bądź na mocy przepisów wykonawczych. Nie pozbawia on wszakże podatników dokonujących tych czynności prawa do wystawiania faktury dokumentującej te czynności. Wystawienie faktury dla sprzedaży zwolnionej jest, co do zasady, pozostawione wyborowi wykonującego czynność. Jednakże stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
2016
22
gru

Istota:
Faktury wystawione przez Wnioskodawcę przed otrzymaniem płatności, gdy płatności nastąpią po upływie 30 dni od daty ich wystawienia nie będą spełniać warunków uznania ich za „faktury dokumentujące otrzymanie części zapłaty”, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do pomniejszenia kwoty podatku na fakturze wystawianej po wydaniu towaru o sumę kwot podatku wykazanego na tych fakturach.
Fragment:
W przypadku otrzymania części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru zgodnie z art. 106f ust. 3 Ustawy o VAT, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi (tzw. fakturze końcowej) sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. W myśl tego przepisu, faktura końcowa powinna też zawierać wykaz numerów faktur zaliczkowych wystawionych przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do pomniejszenia podatku na fakturze końcowej o podatek wykazany na fakturach zaliczkowych przysługuje również wtedy, gdy płatność nastąpiła po upływie 30 dni od dnia wystawienia faktury zaliczkowej. Zdaniem Wnioskodawcy przekroczenie tego terminu i dokonanie płatności po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej nie spowoduje, że faktura ta nie będzie już spełniać warunków faktury, o której mowa w art. 106f ust. 3 Ustawy o VAT. Gdyby przekroczenie terminu uniemożliwiałoby Wnioskodawcy obniżenie podatku na fakturze końcowej, to w efekcie Wnioskodawca zobowiązany byłby do zapłaty podatku dwukrotnie, co stanowiłoby naruszenie zasady jednokrotności opodatkowania. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, faktury zaliczkowe wystawiane przed otrzymaniem płatności, będą spełniać warunki „ faktur dokumentujących otrzymanie części zapłaty ” zgodnie z dyspozycją art. 106f ust. 3 Ustawy o VAT, nawet jeśli płatność nastąpi po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej.
2016
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wystawiania przez Spółkę faktury „np” i zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
W myśl art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy – faktura może nie zawierać w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a – danych określonych w ust. 1 pkt 10 i 12-14. Zatem w świetle przytoczonego wyżej art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy, jeśli miejscem świadczenia dostawy towarów lub świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika, faktura może nie zawierać: kwot wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, stawki podatku; sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; kwoty podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Mając na uwadze opis sprawy należy stwierdzić, że powołane powyżej przepisy dotyczące wystawiania faktur nie będą miały zastosowania w przypadku usługi związanej z nieruchomością (prace spawalnicze i montażowe przy konstrukcjach stalowych), którą Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz polskiego zleceniodawcy.
2016
21
gru

Istota:
Możliwości wystawiania faktur korygujących w związku ze zmianą wartości ceny sprzedaży.
Fragment:
Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie podwyższenia ceny, stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, również gdy dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, udzielono rabatu, bądź upustów i obniżek cen. Zatem, co do zasady, korygowanie pierwotnie wystawionej faktury, z przyczyn wskazanych wyżej, powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Wskazać należy, że faktury korygujące można generalnie podzielić na te, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość podstawy opodatkowania ulega podwyższeniu.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.