Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
paź

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury F związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak Wnioskodawca czyta w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
19
paź

Istota:

Prawidłowość wystawienia faktury korygującej przez kontrahenta w imieniu Wnioskodawcy.

Fragment:

W praktyce zdarzają się również sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji, ustawodawca wskazuje na możliwość skorygowania tej faktury przez wystawienie faktury korygującej. Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury – podatnik wystawia fakturę korygującą. W świetle art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

2018
19
paź

Istota:

Dokumentowanie faktura vat premii oraz zaliczki na rzecz rolnika ryczałtowego oraz prawo do odliczenia.

Fragment:

W myśl art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury – podatnik wystawia fakturę korygującą. Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Generalnie faktury te można podzielić na faktury korygujące, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz faktury korygujące, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu ulega podwyższeniu. Ustawa o VAT nie przewiduje szczególnych zasad dotyczących korygowania faktur VAT RR. W związku z tym zastosowanie mają tutaj przepisy ogólne, obowiązujące przy korygowaniu faktur VAT. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem.

2018
19
paź

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania przychodu udokumentowanego fakturą fiskalną, zarejestrowanego na kasie fiskalnej i potwierdzonego paragonem

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że NIP nabywcy zawiera jedynie faktura wystawiona na rzecz zidentyfikowanego podatnika podatku VAT, który prowadzi działalność gospodarczą. Prowadzi to do jednoznacznego wniosku, że za sprzedaż detaliczną nie można uznać transakcji, gdy po uprzednim potwierdzeniu transakcji paragonem fiskalnym, zostanie wystawiona faktura na nabywcę legitymującym się numerem NIP. W przypadku potwierdzenia wskazanego wyżej stanowiska, Spółka zaznacza - tak jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego - że wystawienie faktury do paragonu lub faktury drukowanej bezpośrednio z drukarki fiskalnej może nastąpić zaraz po dokonaniu transakcji lub w czasie późniejszym. W przypadku, gdy klient zażąda wystawienia faktury bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży Spółka nie będzie ujmowała takiej transakcji w przychodzie ze sprzedaży detalicznej. Natomiast w przypadku, gdy klient zażąda wystawienia faktury po zakończeniu okresu rozliczeniowego (miesiąc), w którym dokonano sprzedaży, Spółka dokona korekty przychodu ze sprzedaży detalicznej za miesiąc, w którym została wystawiona faktura. Zdaniem Spółki, to moment wystawienia faktury do paragonu na podstawie żądania złożonego przez klienta, determinuje zmianę kwalifikacji zdarzenia podatkowego, dającą prawo do wyłączenia takiej sprzedaż z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

2018
19
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

(...) faktury – podatnik wystawia fakturę korygującą. W tym miejscu należy podkreślić, że faktury są dokumentami sformalizowanymi i muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym względzie. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla w sposób prawidłowy zdarzenie gospodarcze, celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dokonania dostawy towarów czy też otrzymania zaliczki, co oznacza, że nie można uznać za prawidłową faktury, gdy nie wskazuje ona zaistniałego zdarzenia gospodarczego. Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia, mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że dokument ten zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

2018
13
paź

Istota:

Przesyłanie faktury za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury X związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
13
paź

Istota:

Planowane przez Wnioskodawcę wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicję faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
13
paź

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury Firmy X związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czyta Wnioskodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
13
paź

Istota:

Dotyczy uznania Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

Fragment:

Jak stanowi art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności. Zatem w sytuacji, gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których na fakturze nie wykazuje się kwoty podatku, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w tej fakturze w części dotyczącej tych czynności. W konsekwencji, w analizowanych okolicznościach Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Usługodawcę z uwagi na fakt, że w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT. Jak wskazano w niniejszej interpretacji, faktura wystawiona przez Usługodawcę na rzecz Spółki nie powinna zawierać kwoty podatku od towarów i usług. Tym samym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury otrzymanej od Usługodawcy.

2018
12
paź

Istota:

W zakresie możliwości wystawienia faktury korygującej

Fragment:

W myśl art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Według regulacji ust. 2 tego artykułu, faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Stosownie do ust. 3 powyższego artykułu, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: wyrazy „ NOTA KORYGUJĄCA ”; numer kolejny i datę jej wystawienia; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej. Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących. Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

2018
12
paź

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi naprawy pojazdów samochodowych oddanych do używania na podstawie umowy leasingu

Fragment:

Naprawa w ramach tego modelu realizowana jest na zlecenie Korzystającego i dokumentowana jest fakturą VAT, w treści której Korzystający wskazany jest jako nabywca usługi. W niektórych przypadkach pomimo że wykonanie naprawy jest zlecane warsztatowi przez Korzystającego, warsztat wystawia fakturę na rzecz Spółki jako właściciela samochodu. W takich sytuacjach, Spółka uznaje fakturę jako wystawioną błędnie i podejmuje kroki mające na celu doprowadzenie do jej skorygowania i wskazania Korzystającego jako nabywcy. W przypadku gdy faktura jest wystawiana na rzecz Spółki, Spółka nie akceptuje takich dokumentów i zwraca je wystawcy, niemniej jednak decyzja o korekcie dokumentu leży po stronie warsztatu samochodowego jako usługodawcy. Decyzja o korekcie faktury podejmowana jest przez warsztat samochodowy (wystawcę faktury), który dokonuje naprawy pojazdu na zlecenie korzystającego. Wnioskodawca może jedynie odmówić przyjęcia faktury wskazując, że nie zlecił wykonania naprawy pojazdu stanowiącego przedmiot umowy leasingu. Wystawca faktury (warsztat samochodowy) uznaje, że faktura powinna być wystawiona na właściciela pojazdu, czyli Wnioskodawcę. Zapłata wartości netto wynikającej z faktury jest pokrywana z odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia AC lub OC.

2018
11
paź

Istota:

Spełnienie przez umowę dotyczącą samofakturowania warunków, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych w imieniu i na rzecz Kierowców.

Fragment:

(...) faktury/faktur przez Kierowcę. Termin na zgłoszenie przez Kierowcę braku akceptacji, co do faktur wystawionych i przesłanych mu przez Wnioskodawcę (w systemie samofakturowania) będzie wynosił 4 dni od daty wystawienia i przesłania drogą mailową Kierowcy danej faktury. Przekazanie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Kierowcę w jakiejkolwiek formie będzie skutkować brakiem zatwierdzenia /akceptacji danej faktury/faktur i koniecznością wystawienia przez Wnioskodawcę korekty lub koniecznością wystawienia faktury/faktur przez Kierowcę. Natomiast niezgłoszenie przez Kierowcę zastrzeżeń lub sprzeciwu do faktury/faktur, w jakiejkolwiek formie – w terminie określonym w umowie o samofakturowaniu – będzie oznaczało milczącą akceptację/milczące zatwierdzenie danej faktury. Odnosząc się do przedstawionej we wniosku metody akceptacji faktur, zgodnie z którą zatwierdzenie faktury przez Kierowcę nastąpi w sposób milczący, tj. gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on żadnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do przesłanych drogą mailową faktur wystawionych przez Wnioskodawcę, należy jeszcze raz wskazać, że przepisy ustawy wymagają istnienia procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, nie wskazują natomiast, jak procedura ta ma być określona.

2018
10
paź

Istota:

Obowiązek wystawienia faktur korygujących.

Fragment:

Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. W okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dokonał zgłoszenia rejestracyjnego we właściwym urzędzie skarbowym). Z tytułu zawartej ze spółką A SA umowy o zarządzanie Zainteresowany wystawiał faktury VAT dokumentujące faktycznie wykonane czynności, wykazując kwotę podatku VAT należnego.

2018
6
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości, wybór opodatkowania, stawka podatku, obowiązek podatkowy, prawidłowość wystawienie faktury, prawo do odliczenia

Fragment:

(...) fakturą obejmującą całą cenę sprzedaży, tj. cenę z uwzględnieniem zadatku wpłaconego przez Nabywcę na rzecz Sprzedającego w dniu 06.07.2017 r. – w ocenie Wnioskodawców, w wyniku rezygnacji przez nich ze zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku i wyborem opodatkowania jej podatkiem VAT, Nabywcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dokonanie dostawy nieruchomości opisanej w niniejszym wniosku opodatkowanej podatkiem VAT (faktur w przypadku udokumentowania zadatku odrębną fakturą niż faktura dokumentująca dostawę). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

2018
6
paź

Istota:

Prawo do odliczenia z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

Fragment:

Zgodnie z art. 106m ust. 2 ustawy o VAT za autentyczność pochodzenia faktury uznaje się „ pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury ”. W świetle powyższego, celem zawartego w ustawie wymogu autentyczności pochodzenia faktury jest zapewnienie, że została ona wystawiona przez podmiot, który rzeczywiście zrealizował udokumentowane nią transakcje. W myśl art. 106m ust. 3 ustawy o VAT o integralności treści faktury natomiast można mówić wtedy, gdy „ w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura ”. Mając to na uwadze, należy uznać, że konieczność zapewnienia integralności faktury ma na celu zagwarantowanie, że nie dokonano w jej treści jakichkolwiek modyfikacji. Przy czym, w ocenie Spółki, przykładowo zmiana formatu pliku (w tym zmiana sposobu przechowywania z formy papierowej na elektroniczną), w którym faktura została zapisana, nie powinna zostać uznana za uchybienie przedmiotowego wymogu. Wnioskodawca zauważa, iż ustawa o VAT nie definiuje terminu czytelności faktury. Jednakże, zdaniem Spółki, pod tym pojęciem należy rozumieć możliwość odczytania danych zawartych na fakturze przy użyciu powszechnie dostępnych urządzeń. Należy również zaznaczyć, iż w świetle art. 106m ust. 4 ustawy o VAT autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić, za pomocą „ dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług ”.

2018
6
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu nabywcy powinno nastąpić poprzez wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone w art. 106j ust. 2 ustawy, wskazującej jako przyczynę korekty błędne określenie danych nabywcy oraz prawidłową treść korygowanych pozycji (tj. prawidłowe dane nabywcy), która to faktura korygująca nie będzie tzw. fakturą „do zera” ; w jaki sposób powinny zostać ujęte dane na fakturze korygującej; który z podmiotów („A” czy „B”) powinien być ujęty na fakturze korygującej jako adresat (stron transakcji) oraz fizycznie otrzymać fakturę korygującą, a także, który podmiot powinien być w posiadaniu faktury pierwotnej z błędnym nabywcą; w którym okresie rozliczeniowym Spółka powinna ująć fakturę korygującą w rejestrze VAT i deklaracji VAT.

Fragment:

Co więcej faktury czy też faktury korygujące mają dotyczyć zdarzeń, które faktycznie mają miejsce, niedopuszczalne jest natomiast dokumentowanie fakturami czy też fakturami korygującym wirtualnych zwrotów, które to zwroty towarów faktycznie nie następują. Zatem w analizowanym przypadku Spółka zmianę strony transakcji na wystawionej fakturze powinna dokonać poprzez wystawienie faktury korygującej do wystawionej wcześniej faktury ”. Mając na uwadze powyższe rozważania, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie nieprawidłowym byłoby wystawienie faktury korekty „ do zera ” na rzecz nieprawidłowego nabywcy, a w jej miejsce wystawienie nowej faktury z danym prawidłowego nabywcy, zarówno z datą wsteczną wykonania usługi (30 czerwca 2018 r.) wykazaną na nowej fakturze, jak i z datą bieżącą jej wykonania wykazaną na nowej fakturze. Należy bowiem pamiętać o tym, że faktura ma odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Wystawienie faktury „ do zera ” miałoby charakter wirtualny, oznaczałoby „ anulowanie ” wykonanej już de facto usługi przez Spółkę na rzecz prawidłowego nabywcy. W rzeczywistości usługa została zrealizowana, a zaprzeczenie temu poprzez wystawienie faktury „ do zera ” byłoby niezgodne ze stanem faktycznym.

2018
4
paź

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury P. związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
29
wrz

Istota:

Planowane przez Wnioskodawcę wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicję faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czyta Wnioskodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
27
wrz

Istota:

A) uznanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej za czynność podlegającą opodatkowaniu
b) sposób rozliczenia przez Sprzedającego tej transakcji (tj. zwolnienie od podatku, ewentualnie opodatkowanie stawką w wysokości 23%), c) wystawienie przez Sprzedającego faktury korygującej do faktury dokumentującej otrzymanie zadatku i okresu rozliczeniowego, w którym należy ująć tę fakturę korygującą
d) prawo Kupującego do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości

Fragment:

Mając na uwadze powyższe uregulowania, w ocenie Wnioskodawców, sposób rozliczenia przez wystawcę faktury korygującej (tu: przez Sprzedającego) zwiększającej cenę i kwotę podatku należnego uzależniony jest każdorazowo od okoliczności powodujących konieczność dokonania korekty faktury pierwotnej tzn.: jeżeli bowiem faktura pierwotna była nieprawidłowa już w momencie jej wystawiania, a faktura korygująca została wystawiona w celu podwyższenia zaniżonej kwoty podatku, to korektę należy rozliczyć w miesiącu, zgodnie z obowiązkiem podatkowym jaki dotyczył faktury pierwotnej. Innymi słowy, gdy konieczność korekty wynika np. z błędnego podania w fakturze pierwotnej kwoty podatku należnego (tj. przyczyna korekty istniała w momencie wystawienia faktury pierwotnej), wówczas korekta powinna być dokonana wstecz, tzn. należy rozliczyć fakturę korygującą w rozliczeniu za okres, w którym została rozliczona faktura pierwotna, w której zaniżono kwotę podatku należnego. Jeżeli bowiem podwyższenie ceny dostawy lub usługi zostało spowodowane okolicznościami istniejącymi już w dacie wystawienia faktury pierwotnej, to należy uznać, że faktura pierwotna była nieprawidłowa już w momencie jej wystawienia, co powoduje konieczność rozliczenia faktury korygującej w deklaracji złożonej za okres, w którym została rozliczona faktura pierwotna. w przypadku natomiast gdy faktura pierwotna dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie (...)

2018
26
wrz

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury X związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak Wnioskodawca czyta w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
22
wrz

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur.

Fragment:

Otrzymane faktury i rachunki potwierdzające zakup towarów i usług będą wystawione na Wnioskodawcę jako beneficjenta projektu. Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W wyniku realizacji projektu nastąpi aktywizacja mieszkańców wokół spraw lokalnych (rejestracja wydarzeń), a materiały filmowe będą pełniły również funkcję promocji obszaru LGD, jako terenu atrakcyjnego przyrodniczo i kulturowo, wartego odwiedzenia i skorzystania z bogatej oferty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT zawarty w fakturach na zakup sprzętu i usług, poniesiony w trakcie realizacji projektu w ramach poddziałania „ W... ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Zdaniem Wnioskodawcy, nie można odliczyć podatku VAT zawartego w fakturach na zakup sprzętu i usług związanych z realizacją umowy w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „ P ”.

2018
21
wrz

Istota:

Możliwość przechowywania faktur dokumentujących sprzedaż wyłącznie w formie elektronicznej.

Fragment:

Obecnie Spółka faktury dokumentujące sprzedaż przechowuje w formie papierowej. W celu obniżenia kosztów, Spółka planuje zmianę sposobu przechowywania faktur dokumentujących sprzedaż i zamierza przechowywać faktury jedynie w formie elektronicznej. Faktury będą archiwizowane w postaci plików elektronicznych gromadzonych w systemie informatycznym Spółki (system ERP). System informatyczny Spółki zapewni szybką identyfikację i odszukanie konkretnej faktury. Faktury dokumentujące sprzedaż będą przechowywane w formie elektronicznej przez okres wymagany przepisami prawa (tzn. co najmniej do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych). System informatyczny używany przez Spółkę oraz posiadane urządzenia będą pozwalały na odtworzenie faktur w postaci wydruków. Spółka będzie przechowywała faktury w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia faktur, integralność treści faktur (tj. bez zmiany danych, które winien zawierać dany dokument) oraz czytelność faktur, łatwe odszukanie faktur oraz bezzwłoczny dostęp do faktur na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, pobór faktur (w postaci wydruków z systemu) oraz przetwarzanie danych w nich zawartych.

2018
20
wrz

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mail podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury X związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np. XML) lub inne (...)