Faktura | Interpretacje podatkowe

Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • zasadność wystawienia faktury VAT opiewającej na ½ kwoty netto poniesionych wydatków związanych ze zrealizowaniem inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej oraz wystawienie faktur zaliczkowych na otrzymane wcześniej zaliczki,
 • prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
 • Fragment:
  Ponadto należy dodać, że jeżeli faktura zaliczkowa, bądź kilka faktur zaliczkowych nie obejmuje całej należności, jaka ma zostać zapłacona przez nabywcę, to dostawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi ma obowiązek wystawić fakturę końcową. Faktura ta w zasadzie jest ostatecznym rozliczeniem danej transakcji i jest wystawiana z zastosowaniem ogólnych zasad przewidzianych przepisami ustawy o VAT. Fakturę tę wystawia się, co do zasady, nie później niż 15. dnia od dnia wydania towaru czy wykonania usługi. Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego na fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura „ końcowa ” powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Natomiast jeżeli podatnik przed dokonaniem dostawy towaru czy wykonaniem usługi, wystawił kilka, czy nawet kilkanaście faktur zaliczkowych, z których ostatnia spowodowała, że całość zapłaty została już uiszczona, wówczas w ostatniej z tych faktur należy wpisać numery poprzednich faktur zaliczkowych. Zatem Wnioskodawca, jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, w związku z rozliczeniem nakładów poniesionych na budowę stacji benzynowej będzie zobowiązany do wystawienia, na małżonkę jako podatnika podatku VAT, faktur zaliczkowych na otrzymane wcześniej od małżonki zaliczki na poczet tego rozliczenia nakładów oraz faktury dokumentującej rozliczenie nakładów poniesionych na budowę stacji benzynowej opiewającej na ½ kwoty poniesionych wydatków związanych ze zrealizowaniem inwestycji.
  2017
  19
  wrz

  Istota:
  Brak opodatkowania oraz brak dokumentowania fakturą wewnętrzną czynności nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń i pokoi w Schronisku Młodzieżowym oraz budynku biurowym.
  Fragment:
  W związku z powyższym, czynności te konsekwentnie nie powinny być udokumentowane fakturą, o której mowa w art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług. Również bezpodstawne – w ocenie organu – byłoby dokumentowanie opisanych nieodpłatnych czynności fakturą wewnętrzną. Nadmienić jednocześnie należy, że ustawa o podatku od towarów i usług w ogóle nie reguluje obowiązku, czy też zasad wystawiania faktur wewnętrznych. Zasady wystawiania faktur wewnętrznych wynikały z treści art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., zgodnie z którym w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, mogą być wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne mogą być również wystawiane dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Jednakże na podstawie art. 1 pkt 49 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ((Dz.
  2017
  16
  wrz

  Istota:
  Przechowywanie dokumentacji podatkowej – utylizacja papierowych dokumentów (faktur VAT); uprzednio zeskanowanych w ramach elektronicznego przechowywania dokumentacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wskazanego pierwotnie w fakturach otrzymanych w formie papierowej, w przypadku zniszczenia wersji papierowej faktury, ale przechowywanych w dalszym ciągu w wersji elektronicznej.
  Fragment:
  W myśl art. 106m ust. 1 cyt. ustawy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury – ust. 2 ww. artykułu. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura – ust. 3 ww. artykułu. Na podstawie art. 106m ust. 4 powołanej ustawy autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zgodnie z art. 106m ust. 5 cyt. ustawy poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Pojęcie „ (...)
  2017
  15
  wrz

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy dopuszczalne jest wystawianie faktur z nazwą skróconą Spółki oraz prawa do odliczenia (lub zwrotu) podatku naliczonego z faktur zawierających nazwę skróconą nabywcy.
  Fragment:
  Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący, (uchylona); transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; (uchylony); wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności; faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; (uchylony); wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności. Z powyższych przesłanek nie wynika, że występuje ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż towarów lub usług zawiera skróconą nazwę sprzedawcy lub nabywcy.
  2017
  15
  wrz

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymywanych w formie papierowej, a następnie skanowanych i archiwizowanych wyłącznie w formie elektronicznej.
  Fragment:
  Podatnicy zapewniają naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych (art. 112a ust. 4 ustawy). Natomiast – zgodnie z art. 106m ust. 1 ustawy – podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Art. 106m ust. 2 ustawy stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy). Stosownie do art. 106m ust. 5 ustawy – poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.
  2017
  15
  wrz

  Istota:
 • prawa Spółki Przejmującej do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Dzieloną w dniu lub po dniu podziału, dokumentujących dostawy i usługi świadczone przed podziałem
 • prawa Spółki Przejmującej do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Dzieloną w dniu lub po dniu podziału, dokumentujących dostawy i usługi świadczone po połączeniu
 • zasadności wystawiania not korygujących
 • Fragment:
  Stosowanie do art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący, (uchylona) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; (uchylony) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności; faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; (uchylony) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze –w części dotyczącej tych czynności. Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów (...)
  2017
  13
  wrz

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie skutków otrzymania (odebrania) przez Podmiot lub Spółkę upoważnioną faktur w zakresie prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług oraz w zakresie skutków otrzymania (odebrania) przez Podmiot lub Spółkę upoważnioną faktur w zakresie prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
  Fragment:
  Błędnym zatem byłoby założenie, że otrzymanie faktur następuje dopiero wówczas, gdy faktury wpłyną do siedziby Spółki (miejsca prowadzenia przez nią działalności), jeśli wcześniej zostały one odebrane przez upoważnioną do tego osobę lub jej przedstawiciela. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że otrzymaniem faktury (w tym faktury korygującej) na gruncie powołanych wyżej przepisów Ustawy o VAT będzie sytuacja, w której fakturę taką odbiera podmiot mający do takiej czynności umocowanie/upoważnienie. W konsekwencji, skoro Spółka na podstawie Umowy upoważniła Podmiot do odbioru w jej imieniu i na jej rzecz faktur od Dostawców (w tym faktur korygujących) i jednocześnie Umowa przewiduje dla Podmiotu prawną możliwość umocowania Spółki upoważnionej do odbioru wystawianych na rzecz Spółki faktur od Dostawców, otrzymanie (odebranie) faktur przez Podmiot lub Spółkę upoważnioną implikować będzie na gruncie Ustawy o VAT analogiczne skutki jak otrzymanie faktur przez Spółkę. Spółka zwraca uwagę, że dopuszczalność upoważnienia podmiotu trzeciego do otrzymywania w imieniu i ze skutkiem dla podatnika faktur VAT od kontrahentów podatnika akceptowana jest powszechnie przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych.
  2017
  9
  wrz

  Istota:
  W zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur i innych dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej
  Fragment:
  W praktyce, przepisy art. 112a ust. 1 pkt 2 ustawy VAT zobowiązują więc podatników do: przechowywania faktur w podziale na okresy rozliczeniowe, przechowywania faktur w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie, zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur, zapewnienia integralności treści faktur oraz zapewnienia czytelności tych faktur - od momentu wystawienia lub otrzymania danej faktury do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w odniesieniu do tej faktury. W świetle powyższego, zdaniem Spółki - o ile powyższe wymogi zostały zachowane - brak jest przeszkód w zakresie przechowywania wyłącznie w formie elektronicznej faktur zakupowych, otrzymanych w formie papierowej. Zagadnienie autentyczności i integralności treści faktur zostało uregulowane w art. 106m ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem: podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury; przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury; przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura; autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.
  2017
  7
  wrz

  Istota:
  W zakresie korekty wystawionej faktury i wystawienia noty księgowej
  Fragment:
  Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna – art. 29a ust. 14. Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Jednakże dokonanie korekty faktury jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę towaru lub usługi.
  2017
  7
  wrz

  Istota:
  Skutki podatkowe wynikające z połączenia spółek (faktury, prawo do odliczenia, konfuzja, deklaracje).
  Fragment:
  Faktury są regulowane sukcesywnie, poczynając od faktur z najstarszym terminem wymagalności. Wszystkie faktury wystawione w roku 2014 oraz do końca marca 2015 r. zostały zapłacone w okresie październik 2014 r. – lipiec 2017 r. Obecnie kwota faktur niezapłaconych przez Wnioskodawcę z tytułu współfinansowania wspólnej inwestycji wynosi 7.476,51 zł. Faktury z tytułu wspólnego prowadzenia inwestycji na podstawie umowy konsorcjum były wystawiane sukcesywnie wraz z postępem inwestycji. Pierwsza faktura została wystawiona w dniu 30 września 2014 r. (została zapłacona), z kolei ostatnia faktura została wystawiona w dniu 31 lipca 2017 r. (faktura niezapłacona). W okresie między 30 września 2014 r. a 31 lipca 2017 r. były wystawiane faktury sukcesywnie do postępu prowadzonych prac. Faktury począwszy od najstarszej są wystawiane na koniec każdego miesiąca począwszy od 30 września 2014 r., w którym dokonano rozliczenia kolejnej części inwestycji. Ostatnia faktura wystawiona została w dniu 31 lipca 2017 r. Najstarsza niezapłacona faktura została wystawiona w dniu 30 kwietnia 2015 r., a jej termin płatności minął w dniu 14 maja 2015 r. Faktury z tytułu ponoszenia kosztów wspólnej inwestycji mają 14 dniowy termin płatności, co oznacza, że terminy te upłynęły lub upłyną sukcesywnie, po 14 dniach od wystawienia każdej kolejnej faktury z tytułu wspólnego przedsięwzięcia.
  2017
  7
  wrz

  Istota:
  Prawidłowo wystawiona faktura dokumentująca wykonanie usługi powinna zawierać dane uregulowane w art. 106e ustawy dotyczące nabywcy i sprzedawcy, przy czym wskazany sprzedawca nie może być identyfikowany przez kilku niezależnych podatników. Zatem w przypadku, gdy na fakturze wystawionej przez zarządcę nieruchomości zamieszczono dane 6 współwłaścicieli w polu dotyczącym danych sprzedawcy, to faktura taka jest wystawiona w sposób nieprawidłowy - wadliwy. Tym samym Strona nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wskazanego na ww. fakturze.
  Fragment:
  Przedmiotowa faktura zawiera jeden numer faktury oraz jedną (wspólną dla wszystkich Wynajmujących) podstawę opodatkowania, zaprezentowaną w jednej linii na fakturze. Wnioskodawczyni ma wątpliwości czy faktura dokumentująca świadczoną usługę najmu (wystawiona przez zarządcę w imieniu 6 Wynajmujących widniejących na fakturze jako sprzedawca) uprawnia do odliczenia podatku VAT naliczonego wskazanego na tej fakturze. Odnosząc się do powyższego, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Faktury VAT są dokumentem o charakterze sformalizowanym. Przepisy ustawy regulują w jaki sposób powinny być wystawiane faktury. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Faktura VAT potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ustawy mają wyłącznie znaczenie dowodowe.
  2017
  7
  wrz

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych od kontrahenta niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny w dniu ich wystawienia.
  Fragment:
  W myśl uregulowań art. 88 ust. 3a ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący, (uchylony); transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; (uchylony); wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności; faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; (uchylony); wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.
  2017
  5
  wrz

  Istota:
  W zakresie możliwości przechowywania faktur otrzymanych w formie papierowej, wyłącznie w formie elektronicznej
  Fragment:
  Odnosząc się do kwestii zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur, to zgodnie z art. 106m ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT: przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Jak wspomniano, Spółka stosuje procedury zapewniające autentyczność pochodzenia Faktur zakupowych, tj. pewność co do tożsamości dostawcy towarów/usługodawcy o wystawcy faktury, w szczególności poprzez powiązanie danej Faktury z zamówieniem oraz z dokonanym rozliczeniem finansowym transakcji, którą dokumentuje. W przypadku faktur zakupowych przechowywanych w formie skanów (PDF) zachowana będzie taka sama autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność, jaka byłaby zachowana w przypadku, w który Faktury byłyby przechowywane w formie papierowej. Skan Faktury papierowej wiernie odzwierciedla jej treść (stanowi jej wierną kopię), bez możliwości ingerowania w nią, czy jej modyfikacji, a co za tym idzie, gwarantuje , że żadne dane na fakturze wymagane przepisami nie zostaną zmienione (integralność), a skan będzie miał odpowiednią jakość, aby zapewnić wyraźny odczyt danych na fakturze (czytelność). Wreszcie, Spółka będzie miała bezpośredni, zdalny dostęp do bazy danych ze sanami Faktur i będzie mogła zapewnić go kontrolującym w trakcie kontroli w siedzibie Spółki.
  2017
  26
  sie

  Istota:
  W zakresie możliwości przechowywania faktur otrzymanych w formie papierowej, wyłącznie w formie elektronicznej
  Fragment:
  Odnosząc się do kwestii zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur, to zgodnie z art. 106m ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT: przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Jak wspomniano, Spółka stosuje procedury zapewniające autentyczność pochodzenia Faktur zakupowych, tj. pewność co do tożsamości dostawcy towarów/usługodawcy o wystawcy faktury, w szczególności poprzez powiązanie danej Faktury z zamówieniem oraz z dokonanym rozliczeniem finansowym transakcji, którą dokumentuje. W przypadku faktur zakupowych przechowywanych w formie skanów (PDF) zachowana będzie taka sama autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność, jaka byłaby zachowana w przypadku, w który Faktury byłyby przechowywane w formie papierowej. Skan Faktury papierowej wiernie odzwierciedla jej treść (stanowi jej wierną kopię), bez możliwości ingerowania w nią, czy jej modyfikacji, a co za tym idzie, gwarantuje , że żadne dane na fakturze wymagane przepisami nie zostaną zmienione (integralność), a skan będzie miał odpowiednią jakość, aby zapewnić wyraźny odczyt danych na fakturze (czytelność). Wreszcie, Spółka będzie miała bezpośredni, zdalny dostęp do bazy danych ze sanami Faktur i będzie mogła zapewnić go kontrolującym w trakcie kontroli w siedzibie Spółki.
  2017
  26
  sie

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT RR.
  Fragment:
  Szczególne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT RR zostały uregulowane w przepisie art. 116 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Przepis art. 116 ust. 2 pkt 10 stanowi, że faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „ Faktura VAT RR ” i zawierać co najmniej m.in.: kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych. Zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „ Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług ”. W myśl art. 116 ust. 4 ustawy, w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.
  2017
  26
  sie

  Istota:
  W zakresie przechowywania faktur wystawianych/otrzymanych w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przechowywanych w formie elektronicznej zgodnie z elektronicznym obiegiem dokumentów
  Fragment:
  Sprzedażowe faktury wystawione przez Spółkę będą drukowane i zapisane w formacie PDF. Jednocześnie będą one drukowane i w formie papierowej wysyłane do odbiorcy. Zarówno w przypadku faktur zakupowych jak i sprzedażowych - wersja elektroniczna zeskanowanej faktury/faktury zapisanej w formie PDF będzie wiernym i wyraźnym odzwierciedleniem wersji papierowej (dalej: e-faktury). E-faktury będą księgowane w systemie Spółki. W systemie księgowym odnotowana będzie data wpływu faktury do Spółki (w przypadku faktur zakupowych). Tylko upoważniona grupa pracowników Spółki będzie miała dostęp do e-faktur i będzie mogła je wyświetlić. Żaden z pracowników Spółki nie będzie miał możliwości ingerencji w treść e-faktur po ich wystawieniu, ani zmiany danych w nich zawartych. Każdej e-fakturze zostanie nadany unikalny numer wewnętrzny (tzw. numer księgowy lub numer faktury), za pomocą którego uprawniona do podglądu danej faktury osoba będzie mogła szybko odszukać daną e-fakturę. E-faktury będą podlegały podstawowej weryfikacji przez wyznaczonych pracowników Spółki pod kątem danych, które się w nich znajdują, tj. specyfikacji produktów - masy, ilości, ceny, wartości, danych dot. nabywcy i dostawcy.
  2017
  26
  sie

  Istota:
  Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty uzyskania przychodów w dniu, na który faktura pierwotna została ujęta w księgach rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dniem rozpoznania kosztów podatkowych będzie w tym przypadku dzień, w którym wydatek został wpisany do ksiąg rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury korygującej. Pierwotna faktura bowiem błędnie dokumentowała stan faktyczny, zatem korekta spowodowana jest „błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką”, o których mowa w art. 15 ust. 4i updop. W związku z tym, korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty poniesienia kosztu, wynikającego z faktury pierwotnej, a datą rozpoznania kosztu będzie w tym przypadku dzień, na który ujęto ten koszt na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.
  Fragment:
  Spółka otrzymuje korekty faktur, jednak zdarza się, że nawet kilka miesięcy po zakomunikowaniu kontrahentowi o błędnie naliczonym zobowiązaniu. Spółka nie uiszcza zobowiązania wynikającego z faktury pierwotnie otrzymanej do dnia otrzymania korekty od kontrahenta. Spółka dokonuje odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych dopiero w momencie otrzymania faktury korygującej, tj. w księgach ujmowany jest koszt wynikający z faktury korygującej. Do tego czasu faktury kosztowe nie są ujmowane w księgach Spółki na jakimkolwiek koncie, w tym również niekosztowym. Faktury ujmowane są w księgach w miesiącu otrzymania faktury korygującej z uwagi na fakt, że miesiąc, w którym została otrzymana faktura pierwotna jest już do tego czasu zamknięty. Wydatki wynikające z tych faktur stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W którym momencie Spółka powinna ująć wydatek z faktury pierwotnej (skorygowanej fakturą korygującą) w kosztach uzyskania przychodów? Stanowisko Wnioskodawcy. W ocenie Spółki za dzień poniesienia kosztu należy uznać dzień wpisania do ksiąg na podstawie otrzymanej faktury korygującej niezależnie od tego, w którym miesiącu powinien być rozpoznany jako koszt na potrzeby ustawy o rachunkowości.
  2017
  24
  sie

  Istota:
  Wydawanie nabywcy faktury VAT dokumentującej sprzedaż prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego oraz portalu ... bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy
  Fragment:
  W myśl art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy – zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji. Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. W ust. 2 ww. artykułu 106h wskazano, że przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy. W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę (art. 106h ust. 3 ustawy). Stosownie do art. 106h ust. 4 ustawy – przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy – stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Z opisu sprawy wynika, że Spółka zajmuje się sprzedażą produktów oraz towarów fotograficznych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz portalu ... .
  2017
  24
  sie

  Istota:
  - istota interpretacji: prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki, które zawierają dane Gminy oraz
  - zasadności wystawiania not korygujących
  Fragment:
  Zgodnie z art. 106k ust. 1-3 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: wyrazy „ NOTA KORYGUJĄCA ”; numer kolejny i datę jej wystawienia; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej. Jak już wyżej wskazano, o prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania.
  2017
  24
  sie
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.