Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
gru

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach pierwotnych niezależnie od tego czy zastosowane w nich ceny będą uwzględniać należny Spółce rabat bezwarunkowy oraz okresu w którym należy skorygować odliczony podatek naliczony z wystawionych faktur pierwotnych nieuwzgledniających udzielonego Spółce rabatu bezwarunkowego

Fragment:

Takie rozstrzygniecie może nastąpić w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających czy też kontroli celno-skarbowej Ad 2 W analizowanych okolicznościach wskazano, że Wnioskodawca w chwili otrzymania konkretnej faktury pierwotnej będzie dysponować wiedzą, o tym, że cena transakcji uległa zmianie w związku z udzielonymi Spółce rabatami. W praktyce Spółka może pomniejszyć kwotę płatności z faktury pierwotnej której rabat dotyczy. Jeżeli Dostawca nie uwzględnił kwoty rabatu w wystawionej fakturze pierwotnej, będzie miał obowiązek wystawić fakturę korygującą na kwotę udzielonego Spółce rabatu. Sprzedawcy będą mogli wystawić faktury korygujące do pojedynczych faktur lub tzw. zbiorcze faktury korygujące, obejmujące wszystkie faktury w danym okresie, od których należał się rabat. Jeśli kalkulacja wartości rabatu dokonana przez Dostawcę na wystawionej fakturze korekcie będzie prawidłowa, Spółka zaakceptuje taką fakturę korygującą. Jeśli kwoty rabatu wykazane na fakturach korygujących wystawionych przez Dostawców nie zostały wcześniej pomniejszone przez Spółkę z bieżącymi płatnościami, podlegać będą one odpowiedniemu potrąceniu po ujęciu tych faktur korygujących w księgach Spółki. Jednocześnie Spółka zakłada, że otrzyma wszystkie wystawione dla niej faktury korygujące. Okres, w którym należy dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego reguluje wskazany wyżej art. 86 ust. 19a ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
6
gru

Istota:

Uznanie przesyłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury X związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czyta Wnioskodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
1
gru

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury ... związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
1
gru

Istota:

Planowane przez Wnioskodawcę wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicję faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czyta Wnioskodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
1
gru

Istota:

Planowane przez Wnioskodawcę wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicję faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czyta Wnioskodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
1
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zgodności z ustawą o podatku od towarów i usług sposobu archiwizowania faktur i zachowania prawa do odliczenia podatku wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

Fragment:

W myśl art. 112a ust. 1 ustawy – podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie – w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Natomiast – stosownie do art. 106m ust. 1 ustawy – podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Art. 106m ust. 2 ustawy stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy). Zauważyć należy, że dla potrzeb przepisów (...)

2018
30
lis

Istota:

Sposób archiwizowania faktur i zachowanie prawa do odliczenia podatku wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

Fragment:

W myśl art. 112a ust. 1 ustawy – podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie – w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Natomiast – stosownie do art. 106m ust. 1 ustawy – podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Art. 106m ust. 2 ustawy stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy). Zauważyć należy, że dla potrzeb przepisów (...)

2018
25
lis

Istota:

Przechowywanie przez Wnioskodawcę Dokumentów Księgowych wyłącznie w formie elektronicznej oraz prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z otrzymanych Dokumentów Księgowych i określenie momentu otrzymania przez Wnioskodawcę Dokumentu Księgowego.

Fragment:

W myśl art. 112a ust. 1 ustawy – podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie – w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Natomiast – stosownie do art. 106m ust. 1 ustawy – podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Art. 106m ust. 2 ustawy stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy). Zauważyć należy, że dla potrzeb przepisów (...)

2018
25
lis

Istota:

Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej oraz prawo do odliczenia podatku z otrzymywanych faktur w formie papierowej przechowywanych w formie elektronicznej.

Fragment:

W myśl art. 112a ust. 1 ustawy – podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie – w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Natomiast – stosownie do art. 106m ust. 1 ustawy – podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Art. 106m ust. 2 ustawy stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy). Zauważyć należy, że dla potrzeb przepisów (...)

2018
24
lis

Istota:

Sposobu dokumentowania usługi wynajmu lokalu użytkowego.

Fragment:

(...) faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika, państwa trzeciego. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (art. 106b ust. 2 ustawy). Przy czym przez sprzedaż, na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z powyższych przepisów wynika, że podatnik – co do zasady – ma obowiązek wystawić fakturę, która dokumentuje sprzedaż dokonywaną na rzecz innego podatnika. Natomiast wyjątki od tej zasady wskazano w art. 106b ust. 2 ustawy.

2018
24
lis

Istota:

Skoro Wnioskodawca z tytułu wykonywania usług polegających na sporządzaniu indywidualnych projektów architektonicznych wystawiał faktury ze stawką VAT 23%, natomiast usługi te są opodatkowane wg stawki VAT 8%, to Zainteresowany winien wystawić faktury korygujące i zastosować dla przedmiotowych usług stawkę VAT 8%

Fragment:

Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, również gdy dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, udzielono rabatu, bądź upustów i obniżek cen. Zatem, co do zasady, korygowanie pierwotnie wystawionej faktury, z przyczyn wskazanych wyżej, powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Dokonanie przez sprzedawcę korekty faktury jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę towaru lub usługi oraz ujęta w jego rozliczeniach. Natomiast nie ma możliwości dokonywania korekty faktury w sytuacji, gdy pierwotna faktura została wystawiona, ale nie weszła do obrotu prawnego (z uwagi na to, że nie została przekazana adresatowi), gdyż nie wywołuje wówczas żadnych skutków prawnych. Jak stwierdzono wyżej w niniejszej interpretacji, czynności świadczone przez Wnioskodawcę będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy.

2018
24
lis

Istota:

Uznanie czynności przesłania faktury z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną za wydanie faktury

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „ (...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
23
lis

Istota:

 • zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz wystawienia faktur korygujących w stosunku do usług budowlanych wykonanych przed wniesieniem przedmiotowej inwestycji do spółki celowej – jest nieprawidłowe,
 • zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz wystawienia faktur korygujących w stosunku do usług budowlanych wykonanych po wniesieniu przedmiotowej inwestycji do spółki celowej – jest prawidłowe.
 • Fragment:

  Zatem w sytuacji gdy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy podatnikiem jest nabywca usługi, wówczas podatnik dokonujący świadczenia usług wystawia na rzecz tego nabywcy fakturę, która nie uwzględnia stawki i kwoty podatku oraz sumy sprzedaży netto, powinna być jednak opatrzona adnotacją „ odwrotne obciążenie ”. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji, ustawodawca wskazuje na możliwość skorygowania tej faktury. Ustawodawca przewidział dwie możliwości korygowania faktury, za pomocą faktury korygującej lub noty korygującej. Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury -podatnik wystawia fakturę korygującą. W świetle art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; (...)

  2018
  23
  lis

  Istota:

  Możliwości wystawiania faktur VAT RR bez polskich znaków diakrytycznych oraz możliwość zwiększenia kwoty podatku naliczonego oraz jego zwrotu

  Fragment:

  Ze względu na ograniczenia technologiczne wynikające ze specyfiki posiadanego systemu finansowo-księgowego Spółka nie jest w stanie wystawiać faktur przy użyciu polskich znaków diakrytycznych: „ ą, ę, ł, ó, ż, ź, ś, ć, ń ”. Faktury VAT RR będą jednak posiadały wszystkie elementy wymagane przepisami prawa, opisane w szczególności w art. 116 ustawy o VAT. W szczególności faktury VAT RR będą posiadały mi.in. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i numer dowodu osobistego dostawcy (lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość). Tym samym będzie zawsze możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie dostawcy. Tak samo jednoznaczne będzie zidentyfikowanie towaru będącego przedmiotem faktury. Również inne dane zawarte na fakturze będą czytelne i zrozumiałe mimo braku polskich znaków diaktrytycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia jako podatek naliczony zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych, jeśli będzie on wystawiać faktury VAT RR na rzecz rolników ryczałtowych w języku polskim lecz bez polskich znaków diakrytycznych? Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka stoi na stanowisku, że wystawianie faktur VAT RR na rzecz rolników ryczałtowych w języku polskim bez polskich znaków diakrytycznych jest prawidłowe i tym samym uprawnia do wykazania zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych jako podatku naliczonego.

  2018
  18
  lis

  Istota:

  Korekta faktury VAT wystawionej w 2012 r.

  Fragment:

  Ponadto jak wynika z § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia faktury korygujące powinny zawierać wyraz „ KOREKTA ” albo wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ”. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (§ 14 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.) Faktura korygująca wystawiana w przypadku podwyższenia ceny - w myśl § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - powinna zawierać: numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w § 5 ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny; kwotę podwyższenia podatku należnego. Według § 14 ust. 3 rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., faktura korygująca wystawiana w przypadku stwierdzenia pomyłek, o których mowa w ust. 1, powinna zawierać dane określone w ust. 2 pkt 1 i dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1 - 6 zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, a także: prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, lub różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej.

  2018
  17
  lis

  Istota:

  Rozliczenie podatku naliczonego, podatku należnego, faktur korygujących zakupowych, wystawiania faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania w związku z przejęciem innej spółki.

  Fragment:

  Wśród danych, które nie mogą zostać skorygowane notą korygującą ustawa o VAT nie wymienia danych nabywcy towarów lub usług, dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy Spółka przejmująca będzie uprawniona do samodzielnego skorygowania otrzymanych faktur lub faktur korygujących w tym zakresie. W związku z powyższym w przypadku gdy w lub po dniu połączenia dostawca/usługodawca wystawi fakturę lub fakturę korygującą, na której jako nabywca zostanie wskazana Spółka przejmowana, powstanie obowiązek skorygowania danych nabywcy poprzez: wystawienie faktury korygującej przez wystawcę faktury albo wystawienie noty korygującej przez Spółkę przejmującą. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do faktur oraz faktur korygujących wystawionych w lub po dniu połączenia, na których jako nabywca została wskazana Spółka przejmowana, Wnioskodawca będzie zobligowany do wystawienia noty korygującej, w której zastąpi wskazane przez wystawcę faktury dane Spółki przejmowanej danymi Spółki przejmującej (o ile dane te nie zostaną wcześniej skorygowane fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę towarów lub usług). Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż wystawienie noty korygującej (lub faktury korygującej) nie będzie warunkiem koniecznym dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę przejmującą (bądź dla zaistnienia obowiązku korekty kwoty podatku naliczonego).

  2018
  16
  lis

  Istota:

  Sposób archiwizowania faktur i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikający z archiwizowanych faktur.

  Fragment:

  Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy – stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Zatem stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tych dokumentów. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej. Należy przy tym mieć na względzie, że wymóg akceptacji przez odbiorcę przesyłania faktur w formie elektronicznej, w tym udostępniania, które to faktury zostaną otrzymane przez odbiorcę wyłącznie w formie elektronicznej, znajduje swoje uzasadnienie głównie w technicznych wymogach koniecznych dla odbioru faktury przesłanej w formie elektronicznej i – w przypadku podatników będących odbiorcami tych faktur – w możliwości zapewnienia przez nich autentyczności, integralności oraz czytelności treści faktury. W każdym przypadku decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia między stronami transakcji.

  2018
  15
  lis

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego (na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług) zawartego na fakturach, jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej.

  Fragment:

  W praktyce, przepisy art. 112a ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zobowiązują więc do: przechowywania faktur w podziale na okresy rozliczeniowe, przechowywania faktur w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie, zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur, zapewnienia integralności treści faktur oraz zapewnienia czytelności tych faktur od momentu wystawienia lub otrzymania danej faktury do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w odniesieniu do tej faktury. W świetle powyższego, zdaniem Spółki – o ile powyższe wymogi zostały zachowane – brak jest przeszkód w zakresie przechowywania wyłącznie w formie elektronicznej faktur zakupowych otrzymanych w formie papierowej. Zagadnienie autentyczności i integralności treści faktur zostało uregulowane w art. 106m ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem: podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności faktury; przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury; przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura; autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą, a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

  2018
  15
  lis

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie uznania przesyłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

  Fragment:

  U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury X X związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm. – dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czyta Wnioskodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

  2018
  15
  lis

  Istota:

  Przechowywanie faktur elektronicznych oraz kopii faktur papierowych w zewnętrznym archiwum elektronicznym.

  Fragment:

  Przez czytelność faktury Spółka rozumie, że dokument powinien być łatwy do odczytania i zrozumiały, czyli musi być możliwość zrozumiałego oczytania wszystkich danych zawartych na fakturze. Elektroniczny format PDF stosowany przez Spółkę zapewnia pełną czytelność faktury. KOPIE FAKTUR PAPIEROWYCH Kopie faktur papierowych drukowane w siedzibie firmy przez osoby do tego upoważnione są przechowywane w formie papierowej. Kopie faktur papierowych drukowanych na zlecenie spółki przez zewnętrzną drukarnię są przechowywane w zewnętrznym archiwum elektronicznym (Bezpieczne Archiwum Elektroniczne) w formacie PDF. Wersja PDF jest wiernym i wyraźnym odzwierciedleniem oryginału faktury, który został wysłany do nabywcy usług. Żadna osoba, w tym żaden z pracowników i klientów Spółki, nie ma możliwości ingerencji w treść kopii faktur papierowych przechowywanych w wersji PDF przez drukarnię. Każda kopia faktury jest opisana w archiwum elektronicznym danymi, które pozwolą szybko odszukać fakturę (m. in.: wystawca faktury - nazwa, numer faktury, symbol klienta, nazwa klienta, NIP klienta, data wystawienia faktury, data sprzedaży). Kopie faktur są archiwizowane na serwerach drukarni zabezpieczonych profesjonalnymi zabezpieczeniami technicznymi (firewall sprzętowe i firewoll programowe - iptables).

  2018
  15
  lis

  Istota:

  Termin w jakim Wnioskodawca może dokonać odliczenia podatku VAT w związku z otrzymaniem duplikatu faktury.

  Fragment:

  (...) fakturę: na wniosek podatnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika; podmiot, o którym mowa w art. 106c, wystawia ponownie fakturę: na wniosek nabywcy lub dłużnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego podmiotu, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „ DUPLIKAT ” oraz datę jej wystawienia (art. 106l ust. 2 ustawy). Z powołanych przepisów wynika, że duplikat jest ponownie wystawioną fakturą, zawierającą dane zawarte w fakturze, która uległa zniszczeniu albo zaginęła, opatrzoną wyrazem „ duplikat ”. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu bądź zaginie. Duplikat faktury i faktury korygującej ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze, co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

  2018
  15
  lis

  Istota:

  Możliwość prowadzenia archiwum otrzymanych faktur w formie elektronicznej oraz papierowej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach.

  Fragment:

  Należy wskazać, że w przypadku wdrożenia systemu: wyeliminowana będzie możliwość ręcznego modyfikowania danych z faktury, po zeskanowaniu faktury są w niezmienionej formie archiwizowane w systemie w sposób zapewniający natychmiastowy do nich dostęp, faktury zarchiwizowane przy wykorzystaniu systemu będą mogły być sortowane w podziale na okresy rozliczeniowe, faktury są przechowywane przez Spółkę, co najmniej do momentu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w sposób umożliwiający otworzenie ich obrazu w formacie czytelnym dla człowieka przy wykorzystaniu systemu komputerowego użytkowanego przez Spółkę (w oparciu o ogólnie dostępne oprogramowanie), eliminowane jest ryzyko degradacji faktury poprzez zacieranie jej elementów, czy też blaknięcie, co mogłoby mieć miejsce w przypadku przechowywania faktur w formie papierowej. System umożliwiał będzie niezwłoczny dostęp do przechowywanych faktur, a w razie konieczności udostępnienia ich treści organom podatkowym w wersji elektronicznej lub papierowej (wydruk skanu). Spółka rozważa również rozwiązanie, w którym system zostanie wdrożony wyłącznie w odniesieniu do faktur otrzymywanych przez poszczególne sklepy. W takim przypadku: część faktur (wpływających od kontrahentów do sklepów) podlegałaby systemowi – przechowywana byłaby w formie elektronicznej, część faktur (wpływająca bezpośrednio do siedziby Spółki) nie podlegałaby systemowi – nadal przechowywana byłaby w formie papierowej.

  2018
  11
  lis

  Istota:

  Dopuszczalność archiwizowania faktur, faktur korygujących, duplikatów tych dokumentów, rachunków i paragonów otrzymanych w formie papierowej wyłącznie w nieedytowalnym formacie cyfrowym (dokument PDF, zdjęcie w formacie JPG/JPEG, inny format cyfrowy stanowiący wierną kopię dokumentu źródłowego, itp.) oraz zachowanie w tym kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego.

  Fragment:

  (...) faktury podatnik wystawia fakturę korygującą. Zgodnie z art. 106l ust. 1 ustawy, w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę (...). Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „ DUPLIKAT ” oraz datę jej wystawienia (art. 106l ust. 2 ustawy). W świetle art. 106m ust. 1 ustawy, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury (art. 106m ust. 2 ustawy). Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy). Jako stanowi art. 106m ust. 5 ustawy, poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, (...)

  2018
  11
  lis

  Istota:

  Skutki podatkowe modyfikacji stawek za świadczone usługi.

  Fragment:

  Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich jej elementów, w szczególności w części dotyczących danych obligatoryjnych umieszczonych na fakturze. W konsekwencji, jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m. in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Generalnie faktury te można podzielić na faktury korygujące, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz faktury korygujące, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu ulega podwyższeniu.

  2018
  9
  lis

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku z nieprawidłowo wystawionej faktury (czynności podlegające rozliczeniu w procedurze odwrotnego obciążenia).

  Fragment:

  Natomiast z brzmienia art. 88 ust. 3a pkt 1-6 ustawy o VAT wynika, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący; transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności; faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego. Żadne z powyższych wyłączeń nie dotyczy przedmiotowego stanu faktycznego. Nadto, w art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT wprost wskazano, że nie stanowią podstawy obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

  2018
  8
  lis

  Istota:

  Przechowywanie faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku z tak przechowywanych faktur i faktur korygujących

  Fragment:

  Jak wynika z ust. 1 powołanego przepisu sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury określa sam podatnik. Za autentyczność pochodzenia faktury uznaje się „ pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury ”. W świetle powyższego, celem zawartego w ustawie wymogu autentyczności pochodzenia faktury jest zapewnienie, że została ona wystawiona przez podmiot, który rzeczywiście zrealizował udokumentowane nią transakcje. O integralności treści faktury można mówić natomiast wtedy, gdy „ w fakturze nie zmieniono danych, które powinno zawierać faktura ”. Mając to na uwadze, należy uznać, że konieczność zapewnienia integralności faktury ma na celu zagwarantowanie, że nie dokonano w jej treści jakichkolwiek modyfikacji. W ocenie Spółki zmiana formatu pliku (w tym zmiana sposobu przechowywania z formy papierowej na elektroniczną), w którym faktura została zapisana, nie powinna zostać uznana za uchybienie przedmiotowego wymogu. Ustawa VAT nie definiuje terminu czytelności faktury. Jednakże, zdaniem Spółki pod tym pojęciem należy rozumieć możliwość łatwego odczytania danych zawartych na fakturze. Należy również zaznaczyć, iż w świetle art. 106m ust. 4 ustawy VAT autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić, za pomocą „ dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą, a dostawą towarów lub świadczeniem usług ”.

  2018
  8
  lis

  Istota:

  Przechowywanie faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku z tak przechowywanych faktur i faktur korygujących

  Fragment:

  Jak wynika z ust. 1 powołanego przepisu sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury określa sam podatnik. Za autentyczność pochodzenia faktury uznaje się „ pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury ”. W świetle powyższego, celem zawartego w ustawie wymogu autentyczności pochodzenia faktury jest zapewnienie, że została ona wystawiona przez podmiot, który rzeczywiście zrealizował udokumentowane nią transakcje. O integralności treści faktury można mówić natomiast wtedy, gdy „ w fakturze nie zmieniono danych, które powinno zawierać faktura ”. Mając to na uwadze, należy uznać, że konieczność zapewnienia integralności faktury ma na celu zagwarantowanie, że nie dokonano w jej treści jakichkolwiek modyfikacji. W ocenie Spółki zmiana formatu pliku (w tym zmiana sposobu przechowywania z formy papierowej na elektroniczną), w którym faktura została zapisana, nie powinna zostać uznana za uchybienie przedmiotowego wymogu. Ustawa VAT nie definiuje terminu czytelności faktury. Jednakże, zdaniem Spółki pod tym pojęciem należy rozumieć możliwość łatwego odczytania danych zawartych na fakturze. Należy również zaznaczyć, iż w świetle art. 106m ust. 4 ustawy VAT autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić, za pomocą „ dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą, a dostawą towarów lub świadczeniem usług ”.

  2018
  8
  lis

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przed i po dniu podziału Spółki oraz obowiązku wystawienia i rozliczenia faktur korygujących

  Fragment:

  (...) faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą. Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, ta wymaga akceptacji wystawcy faktury (art. 106k ust. 2 ustawy o VAT). Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. W sytuacji konieczności wystawienia faktury korygującej powodującej obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

  2018
  8
  lis

  Istota:

  Brak prawa do żądania faktury VAT przy wypłacie zasądzonego wyrokiem Sądu podatku VAT od radcy prawnego z tytułu pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu w momencie gdy radca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

  Fragment:

  Kwestie terminów do wystawienia faktur regulują przepisy art. 106i ustawy jak również § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485) dalej rozporządzenie dot. faktur. W myśl głównej zasady wyrażonej w art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Zgodnie zaś z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Z powyższych przepisów wynika, iż faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki) i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Przy czym podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT jest jedynie podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT. Wskazać w tym miejscu należy, że zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jak i rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie regulują kwestii wystawienia faktur po terminie wskazanym przez ustawodawcę.