Faktura | Interpretacje podatkowe

Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie przechowywania w postaci papierowej faktur elektronicznych, otrzymywanych w formacie pdf pocztą elektroniczną, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę VAT podatku naliczonego z faktur otrzymywanych elektronicznie i drukowanych do archiwizowania, momentu powstania prawa do odliczenia podatku z faktur otrzymanych pocztą elektroniczną w formacie pdf.
Fragment:
Za zapewnienie powyższych wymogów odpowiada podatnik zarówno wystawiający, jak i otrzymujący fakturę. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Zatem stosowanie elektronicznego przesyłania faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tych dokumentów. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Należy przy tym mieć na względzie, że wymóg akceptacji przez odbiorcę przesyłania faktur w formie elektronicznej, w tym udostępniania, które to faktury zostaną otrzymane przez odbiorcę wyłącznie w formie elektronicznej, znajduje swoje uzasadnienie głównie w technicznych wymogach koniecznych dla odbioru faktury przesłanej w formie elektronicznej i – w przypadku podatników będących odbiorcami tych faktur – w możliwości zapewnienia przez nich autentyczności, integralności oraz czytelności treści faktury. W każdym przypadku decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia między stronami transakcji. Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży (art. 106g ust. 1 ustawy).
2017
23
lut

Istota:
Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej do faktury, która nie została wysłana do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zobowiązany jest wysłać tę fakturę za potwierdzeniem odbioru
Fragment:
Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się w przypadku udzielenia rabatów, zwrotu sprzedawcy towarów i opakowań, a także zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty oraz w sytuacji gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie pierwotnie wystawionej faktury, z przyczyn wskazanych wyżej, powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Wskazać należy, że faktury korygujące można generalnie podzielić na te, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość podstawy opodatkowania ulega podwyższeniu.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie braku obowiązku wystawiania faktur na rzecz ośrodków pomocy społecznej oraz prawidłowości wystawiania not obciążeniowych dla ww. ośrodków
Fragment:
Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Regulacja określona w art. 106b ust. 2 ustawy wyraża zasadę, zgodnie z którą nie ma obowiązku wystawiania faktury dla sprzedaży zwolnionej z podatku. Przepis ten pozwala, aby faktury nie były wystawiane dla czynności zwolnionych przedmiotowo na mocy ustawy bądź na mocy przepisów wykonawczych. Nie pozbawia on wszakże podatników dokonujących tych czynności prawa do wystawiania faktury dokumentującej te czynności. Wystawienie faktury dla sprzedaży zwolnionej jest, co do zasady, pozostawione wyborowi wykonującego czynność. Jednakże stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 -jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
2017
22
lut

Istota:
Określenie danych podatnika na fakturze – dwie działalności gospodarcze.
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie należy zauważyć, że cytowany wcześniej art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy określa minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura i nie nakłada ograniczeń w sprawie umieszczenia na fakturze dodatkowych danych identyfikujących podatników, nabywców czy też towary. Koniecznym jest jednak, by dane dotyczące podatnika podawane na fakturze były zgodne z danymi identyfikacyjnymi wykazanymi w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Zatem na fakturach wystawianych w związku z prowadzoną działalnością należy umieścić przede wszystkim imię i nazwisko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną. Używanie natomiast zamiennie, tj. w zależności, z którym rodzajem działalności wykonywana czynność jest związana, pozostałych określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy poprzez dodanie do imienia i nazwiska nazwy identyfikującej rodzaj działalności, zgodnie z dokonanym zgłoszeniem, jest dozwolone i pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatkowe. Podsumowując, po dokonaniu zmiany we wpisie do CEIDG, na wystawianych fakturach Wnioskodawca może używać następujących nazw wystawcy faktury: dla działalności handlowej: „ A ” + imię i nazwisko; dla projektowania i nadzorowania budowlanego: „ B ” +imię i nazwisko. Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wystawienia not korygujących w stosunku do otrzymanych faktur i faktur korygujących, prawa do odliczenia podatku naliczonego lub jego korekty wynikającego z faktur i faktur korygujących oraz obowiązku wystawienia faktur korygujących, ujęcia ich w deklaracji podatkowej oraz wskazania właściwego podmiotu na ww. fakturach.
Fragment:
Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, również gdy dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, udzielono rabatu, bądź upustów i obniżek cen. Zatem – co do zasady – korygowanie pierwotnie wystawionej faktury, z przyczyn wskazanych wyżej, powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Z opisu sprawy wynika, że w toku działalności Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktur korygujących, zmniejszających lub zwiększających, dotyczących uzyskanego przez osoby fizyczne przychodu.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie korygowania faktur wystawionych na kontrahentów w związku z potrącaniem wynagrodzenia przez ubezpieczyciela.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia, czy w związku z potrącaniem wynagrodzenia przez ubezpieczyciela powinien on korygować faktury wystawione na kontrahentów. Ze wskazanych przepisów ustawy wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, również gdy dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, udzielono rabatu, bądź upustów i obniżek cen. Zatem, co do zasady, korygowanie pierwotnie wystawionej faktury, z przyczyn wskazanych wyżej, powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. W przedmiotowej sprawie otrzymanie przez Wnioskodawcę niższej kwoty zapłaty niż wynikająca z treści wystawionej przez niego faktury nie ma związku ze zmianą podstawy opodatkowania, tj. kwoty stanowiącej zapłatę, którą Wnioskodawca powinien otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywców towarów.
2017
18
lut

Istota:
Kto jest nabywcą (beneficjentem) usług świadczonych przez wnioskodawcę w ramach wykonywania przez niego czynności egzekucyjnych, o których mowa w przepisie art. 49 u.k.s.e., za które pobiera on od dłużnika opłatę stosunkową, i na kogo powinna być wystawiona faktura w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust 1, art. 29a ust. 1 oraz 106e ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.?
Fragment:
Zgodnie z art. 106b ust. 3 ww. ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W myśl art. 106c pkt 2 ustawy, faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Na podstawie art. 106e ust. 1, faktura powinna zawierać m.in.: 1) datę wystawienia; 2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3) imiona i nazwiska lub (...)
2017
18
lut

Istota:
W zakresie możliwości anulowania faktury
Fragment:
W konsekwencji, skoro wystawiona przez Wnioskodawcę faktura elektroniczna dokumentująca czynności faktycznie wykonane, potwierdzone innymi dokumentami, zostaje wprowadzona do obrotu poprzez wysłanie faktury na podany przez odbiorcę adres i odbiorca jest w posiadaniu takiej faktury, gdyż nie jest możliwe zwrócenie ww. faktury przez odbiorcę i nie jest możliwe aby Wnioskodawca jako wystawca faktury posiadał dwa egzemplarze wystawionej faktury to Wnioskodawca nie ma możliwości dokonać anulowania takiej faktury. Wystawiona faktura elektroniczna zawierająca błędy i pomyłki jest w posiadaniu odbiorcy zatem nie jest możliwe dokonanie adnotacji uniemożliwiających jej wykorzystanie. Ponadto nie ma pewności co do braku możliwości ujęcia takiej faktury w ewidencji odbiorcy. Tak więc nie jest możliwe anulowanie w niniejszych okolicznościach wystawionej błędnie faktury elektronicznej oraz dla udokumentowania tego anulowania nie jest wystarczające wydrukowanie wystawionej faktury elektronicznej i oznaczenie jej jako anulowana, a klienta poinformowanie e-mailowo o anulowaniu takiej faktury. W takich okolicznościach Wnioskodawca powinien wystawić fakturę korygującą doprowadzającą wystawioną, przyjętą przez odbiorcę i będącą w jego posiadaniu błędną fakturę elektroniczną do stanu odpowiadającej rzeczywistości. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.
2017
11
lut

Istota:
Dokumentowania kosztów eksploatacji, zarządzania, funduszu remontowego, dostawy mediów, związanych z użytkowaniem boksów handlowych przez współwłaścicieli–przedsiębiorców
Fragment:
(...) faktury nie wynika z ust. 1, sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 –jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów – co do zasady – podatnik VAT jest zobowiązany wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż towarów i usług na rzecz innego podatnika. Generalnie ustawodawca nie nakłada na podatników obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie przepisów ustawy lub rozporządzeń wykonawczych do niej oraz sprzedaż realizowaną na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT. Niemniej jednak, stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w przewidzianym przepisem terminie. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892), ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.
2017
11
lut

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług i dokumentowania fakturą VAT czynności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego powierzonego Wnioskodawcy przez Gminę bez zawierania umowy cywilnoprawnej
Fragment:
(...) fakturą VAT czynności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego powierzonego Wnioskodawcy przez Gminę bez zawierania umowy cywilnoprawnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług i dokumentowania fakturą VAT czynności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego powierzonego Wnioskodawcy przez Gminę bez zawierania umowy cywilnoprawnej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w ... (Wnioskodawca) jest spółką, w której 100% udziałów posiada Gmina ... Spółka została powołana Uchwałą Nr ... Rady Miejskiej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w spółkę prawa handlowego pod nazwą: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w ... Spółka .... Zgodnie z § 4 ww. Uchwały Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu Budżetowego. W dniu 13 października 2016 r.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np. XML) lub inne rodzaje formatu (...)
2017
10
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej do zera fakturę pierwotną z 15 września 2014 r.?
Fragment:
Tym samym faktura nr (...) z dnia 15.09.2014 roku została przez Spółkę nieprawidłowo wystawiona, była błędna, a zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, podatnik wystawia fakturę korygującą, m.in. gdy stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki powinna ona dokonać skorygowania nieprawidłowo wystawionej faktury poprzez wystawienie faktury korygującej przedmiotową fakturę. Przytoczone regulacje prawne stanowią, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą, natomiast potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy. Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest bowiem doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie możliwości anulowania faktury, która jest w oczywisty sposób błędna a jej logiczna korekta jest często niemożliwa
Fragment:
W konsekwencji, skoro wystawiona przez Wnioskodawcę faktura elektroniczna dokumentująca czynności faktycznie wykonane, potwierdzone innymi dokumentami, zostaje wprowadzona do obrotu poprzez wysłanie faktury na podany przez odbiorcę adres i odbiorca jest w posiadaniu takiej faktury, gdyż nie jest możliwe zwrócenie ww. faktury przez odbiorcę i nie jest możliwe aby Wnioskodawca jako wystawca faktury posiadał dwa egzemplarze wystawionej faktury to Wnioskodawca nie ma możliwości dokonać anulowania takiej faktury. Wystawiona faktura elektroniczna zawierająca błędy i pomyłki jest w posiadaniu odbiorcy zatem nie jest możliwe dokonanie adnotacji uniemożliwiających jej wykorzystanie. Ponadto nie ma pewności co do braku możliwości ujęcia takiej faktury w ewidencji odbiorcy. Tak więc nie jest możliwe anulowanie w niniejszych okolicznościach wystawionej błędnie faktury elektronicznej oraz dla udokumentowania tego anulowania nie jest wystarczające wydrukowanie wystawionej faktury elektronicznej i oznaczenie jej jako anulowana, a klienta poinformowanie e-mailowo o anulowaniu takiej faktury. W takich okolicznościach Wnioskodawca powinien wystawić fakturę korygującą doprowadzającą wystawioną, przyjętą przez odbiorcę i będącą w jego posiadaniu błędną fakturę elektroniczną do stanu odpowiadającej rzeczywistości. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.
2017
9
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury.
Fragment:
Zgodnie z art. 106g ust. 1 ustawy – faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktury VAT są dokumentami odzwierciedlającym prawidłowy przebieg zdarzenia gospodarczego zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury, w szczególności w części dotyczących danych obligatoryjnych umieszczonych na fakturze VAT. Aby fakturę uznać za dokument prawidłowy powinna ona m.in. jednoznacznie określać imię i nazwisko lub nazwy podatnika i nabywcy, ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej. Wskazane dane mają na celu identyfikację stron transakcji gospodarczej. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca współpracuje z firmą niemiecką oraz jej oddziałami. Biorąc pod uwagę to, że oddziały nie stanowią odrębnego podatnika, nabywcą wykonywanych przez Wnioskodawcę usług może być jedynie przedsiębiorstwo „ główne ” – firma z terytorium Niemiec (będące również płatnikiem).
2017
9
lut

Istota:
W zakresie wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości, dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takiej faktury
Fragment:
(...) faktury? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Gmina będzie miała prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd. Ad. 2 Gmina będzie miała prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd. Ad. 3 Gmina będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych, jeżeli błąd będzie dotyczył wskazania (i) Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy (ii) nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy lub (iii) wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takiej faktury. Uzasadnienie Ad. 1 i Ad. 2 Prawo Gminy do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz ujmowania not korygujących do faktur wystawianych na Urząd, jak również do przyjmowania faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd Zgodnie (...)
2017
8
lut

Istota:
Opodatkowanie stawką 0% wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
W poszczególnych kolumnach zawarte będą informacje o Kodzie towaru, lokalizacji początkowej, Nr faktury, dacie wystawienia faktury, dacie płatności, kwocie do rozliczenia, kwocie zapłaconej, walucie transakcji oraz informacji tzw. checkbox, z której będzie wynikało czy faktura została już potwierdzona. Klienci w zależności od potrzeby, będą mogli wybrać jedną lub kilka faktur i odpowiednim przyciskiem potwierdzić ich odbiór. Po potwierdzeniu faktur w katalogu w systemie AX na nagłówkach faktur pojawi się informacja o potwierdzeniu faktury oraz czas potwierdzenia. Potwierdzenie będzie możliwe zarówno do całości faktury jak i jej części, w przypadku np. częściowej niezgodności towaru z umową. Każda z faktur będzie zawierać odpowiednie pozycje dotyczące transakcji. Odbiorca dokonywał będzie zaznaczenia (potwierdzenia odbioru) poszczególnych pozycji faktury, w przypadku zaznaczenia wszystkich pozycji będzie to równoznaczne z potwierdzeniem dokonania dostawy wszystkich towarów z danej faktury. Należy wskazać, że na żadnym etapie potwierdzania dokonania dostawy Klient nie będzie miał możliwości samodzielnie edytować danych wskazanych na fakturze, co do ilości, ceny itp. Prawidłowość danych w wystawianych i wprowadzanych fakturach będzie kontrolowana na etapie wprowadzania do Katalogu przez wykwalifikowanego pracownika Spółki, w ramach prowadzonej kontroli biznesowej.
2017
7
lut

Istota:
Zamieszczanie danych na fakturze
Fragment:
Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy wskazuje ona, co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale które wystąpiło między innymi podmiotami. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać dane jednostki macierzystej z jej danymi i numerem NIP. Dodatkowo w celu łatwiejszej identyfikacji oprócz danych identyfikacyjnych Spółki, faktury mogą zawierać informacje dodatkowe pozwalające na identyfikację Oddziału (np. nazwę jaką posługuje się w obrocie gospodarczym oraz jego adres). Jak wskazano wyżej konsekwencją decyzji administracyjnej o nadaniu numeru NIP, jest jednoznaczna identyfikacja podmiotu poprzez jego NIP, nazwę i adres. Zatem nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że zaproponowane przez niego połączenie nazwy jednostki macierzystej z jej numerem NIP i adresem Oddziału zapewnia jednoznaczną identyfikację podmiotu. Tym samym, Spółka winna wykazywać na fakturach nazwę i adres jednostki macierzystej wraz z numerem identyfikacji podatkowej (numerem VAT). Natomiast adres Oddziału może zostać umieszczony na fakturze jako informacja dodatkowa - adres do korespondencji.
2017
4
lut

Istota:
Czy Spółka nabywając od Dostawcy w danym okresie rozliczeniowym Produkty objęte prerabatem podlegającym rozliczeniu zgodnie z umową handlową, których zakup zostanie udokumentowany fakturami VAT wystawionymi przez Dostawcę w oparciu o cennik, będzie mieć pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanych faktur VAT.
Fragment:
Na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Zgodnie z art. 29a ust. 14 ustawy o VAT, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości (...)
2017
4
lut

Istota:
Dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych za pomocą kart paliwowych oraz terminu, w którym z prawa tego można skorzystać.
Fragment:
Podsumowując Spółka stoi na stanowisku, że na podstawie art. 86a ust 1 w związku z ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych na jej rzecz przez L. dotyczących transakcji wskazanych w zapytaniu. W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie. Ad. 2 Zdaniem Spółki, prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymywanych od L. będzie mogło zostać zrealizowane w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u L., nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała fakturę - zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT. Jeżeli Spółka nie dokona odliczenia w powyższym terminie, będzie mogła tego dokonać w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, na podstawie art. 86 ust. 11 w zw. z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Tym samym, w przypadku niewykazania podatku naliczonego z faktury wystawionej przez L. w rozliczeniu za okres, w którym łącznie zostały spełnione warunki - otrzymania faktury przez Wnioskodawcę oraz powstania u L. obowiązku podatkowego, Spółka będzie miała możliwość odliczenia podatku naliczonego w deklaracji za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W przypadku (...)
2017
4
lut

Istota:
Spełnienie przez umowę dotyczącą samofakturowania wymogów art. 106d ust. 1 oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz dostawcy
Fragment:
Za datę otrzymania faktury strony uważają: w przypadku faktur wysłanych elektronicznie - datę wysłania wiadomości e-mail z fakturą z serwera Spółki; w przypadku faktur wysłanych papierowo pocztą - datę odbioru faktury przez dostawcę. W zakresie akceptacji faktur, zgodnie z treścią Umowy dostawca jest zobowiązany zgłosić Spółce wszelkie niezgodności w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury. Zgłoszenie niezgodności następuje za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub osobiście. W przypadku stwierdzenia niezgodności Spółka anuluje wystawioną fakturę wystawiając dokument „ Faktura VAT anulowanie ” i przesyłając do dostawcy razem z nową fakturą w celu akceptacji. Dostawca otrzymuje zatem „ Fakturę VAT anulowanie ”, która anuluje fakturę zawierającą niezgodności oraz nową, poprawną fakturę. Niektórzy dostawcy odsyłają lub będą odsyłać Spółce błędnie wystawioną fakturę, inni tego nie robią. Spółka nie może również wykluczyć, że część dostawców ujmie w swoich księgach nie tylko ostateczną, poprawną fakturę, ale również tę zawierającą niezgodności i fakturę ją anulującą. W przypadku braku zgłoszenia niezgodności w terminie 7 dni Spółka przyjmuje, że dostawca nie ma zastrzeżeń co do treści otrzymanej faktury i z chwilą upływu terminu na zgłaszanie niegodności faktura zostaje zaakceptowana (tzw. „ milcząca akceptacja ”).
2017
3
lut

Istota:
Uznanie dostawy maszyny do produkcji mebli za wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów i opodatkowanie tej dostawy stawką 0%
Fragment:
Co istotne, Wnioskodawca zaznaczył we wniosku, że niezależnie od wystawienia tego dokumentu (faktury pro-forma) wystawi fakturę VAT. Oznacza to, że faktura pro-forma nie zastępuje faktury dokumentującej faktyczne dokonanie dostawy. Faktura pro-forma nie odzwierciedla zdarzenia gospodarczego. Jest bowiem tylko – tak jak wskazał Wnioskodawca – dokumentem na podstawie którego kontrahent Wnioskodawcy dokona zapłaty całej kwoty określonej w fakturze pro-forma przed wydaniem towaru a więc zabezpiecza interesy Wnioskodawcy. Ponadto należy mieć na uwadze treść przepisu art. 20a ust. 1 ustawy, w myśl którego, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a. Art. 2 pkt 31 ustawy wprowadza definicję faktury, przez którą rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej
Fragment:
Przechowywanie w podziale na okresy rozliczeniowe, w przypadku faktur, będzie oznaczać, że faktury dotyczące danego okresu rozliczeniowego będą przechowywane razem i wyraźnie oddzielone od faktur z innego okresu. Wydaje się przy tym, że decydujące dla zaklasyfikowania danego dokumentu do danego okresu rozliczeniowego powinna być: data powstania obowiązku podatkowego (a nie data wystawienia faktury) - w przypadku faktur sprzedażowych; data otrzymania faktury (a nie data wystawienia faktury) - w przypadku faktur zakupowych. Przepis wymaga takiego przechowywania faktur, aby było zapewnione łatwe ich odszukanie. Sposób przechowywania faktur (zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych) powinien zapewniać autentyczność i pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur przez cały okres, w którym trwa obowiązek ich przechowywania (od chwili ich wystawienia bądź odpowiednio otrzymania aż do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego). Autentyczność pochodzenia faktury to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Integralność treści faktury to okoliczność, że na fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Przez pojęcie czytelności rozumieć należy brak trudności z odczytaniem treści faktury.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej
Fragment:
Jeżeli zatem otrzymywany przez Wnioskodawcę dokument zakupowy – paragon bądź inny podobny dokument zawiera dane określone w przytoczonych powyżej przepisach jest on fakturą w rozumieniu ustawy i stosują się do niego wszystkie regulacje odnośnie przechowywania faktur oraz odliczenia wykazanego w nim podatku naliczonego. Natomiast jeżeli dokument zakupowy (paragon bądź inny dokument) nie zawiera ww. danych, to nie może zostać uznany za fakturę i nie znajdują do niego zastosowania regulacje dotyczące przechowywania faktur zawarte w ustawie. Jak stanowi art. 106g ust. 1 ustawy, faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Z kolei, w myśl art. 106m ust. 1 ustawy, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury (art. 106m ust. 2 ustawy). Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy).
2017
31
sty

Istota:
W zakresie prawidłowości przechowywania faktur
Fragment:
Natomiast fakturą elektroniczną - w myśl pkt 32 tego artykułu - jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. W świetle art. 106n ust. 1 ustawy, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. W myśl art. 106m ust. 1 ustawy, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury - ust. 2 ww. artykułu. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura - ust. 3 ww. artykułu. Na podstawie art. 106m ust. 4 ustawy, autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zgodnie z art. 106m ust. 5 ustawy, poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną wydrukowanych i przechowywanych w formie papierowej
Fragment:
(...) fakturę. Prawo do stosowania elektronicznej metody przesyłania faktur uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków. Pierwszy to zgodnie z art. 106n akceptacja tej formy otrzymania faktury, co w przypadku Spółki zostanie dopełnione poprzez podpisanie porozumień z kontrahentami w zakresie formy przekazywania faktur. Drugim warunkiem jest zapewnienie integralności oraz autentyczności pochodzenia faktury. Zgodnie z art. 106m podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez Integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Dla potrzeb przepisów o podatku od towarów i usług dotyczących fakturowania kontrole biznesowe należy rozumieć jako proces, (...)
2017
31
sty

Istota:
Przechowywanie przeznaczonych dla Spółki kopii faktur wyłącznie w formie elektronicznej
Fragment:
Ponadto, w razie wystąpienia takiej potrzeby, informatyczny system księgowy Spółki będzie umożliwiał wydrukowanie faktury w wersji papierowej. Możliwe więc będzie wydrukowanie faktury na każde żądanie np. organu podatkowego. Reasumując, rozważany system archiwizowania przeznaczonych dla Spółki egzemplarzy faktur w postaci elektronicznej będzie umożliwiał przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przechowywanie egzemplarzy faktur w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie, bezzwłoczny dostęp dla uprawnionego organu na żądanie oraz bezzwłoczny pobór i przetwarzanie danych zawartych w fakturach a także możliwość wydrukowania zarchiwizowanych w systemie informatycznym faktur na każde żądanie uprawnionego organu. Obowiązujące w Spółce procedury zapewniają zachowanie wymagań autentyczności pochodzenia faktury (ustalenia/weryfikacji tożsamości jej wystawcy), integralności treści faktury (niezmienności danych zawartych w fakturze) oraz czytelności faktury. Procedury te dają możliwość powiązania faktury, dokumentów uzupełniających i samej transakcji w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli.
2017
31
sty

Istota:
Czy faktury archiwizowane w formie elektronicznej będą uprawniały Spółkę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur
Fragment:
Podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych (art. 112a ust. 4 ustawy o VAT). Natomiast, na podstawie art. 106m ust. 1 ustawy o VAT, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Zgodnie z art. 106m ust. 2 ustawy o VAT, przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. W myśl art. 106m ust. 3 ustawy o VAT, przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 106m ust. 5 cyt. ustawy, poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.
2017
31
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia: czy Y będzie traktowana jako następca praw i obowiązków X w sytuacji aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa X na Y; czy Y będzie upoważniona do wystawienia faktur korygujących oraz do zwiększenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów w przypadku wystąpienia po dacie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nowych okoliczności; czy Y będzie upoważniona do wystawienia faktur korygujących oraz do zwiększenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów w przypadku, gdy po dacie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną zauważone pomyłki; czy Y będzie uprawniona do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług; czy Y będzie uprawniona do wystawienia faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania w przypadku otrzymania zwrotu towarów; czy Y będzie uprawniona do zaakceptowania faktur korygujących wystawionych przez sprzedawcę oraz zmniejszenia kwoty podatku naliczonego z tytułu dokonania zwrotu towarów; czy Y będzie uprawniona do dokonania korekty podatku należnego od eksportu towarów oraz ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego przez X; czy Y będzie uprawniona do dokonania korekty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz wnioskowania o zwrot podatku zapłaconego przez X; czy Y będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur; czy Y będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych duplikatów faktur; czy wystąpi obowiązek wystawienia noty korygującej do otrzymanych faktur oraz uzyskania faktury korygującej od dostawcy umożliwiającej odliczenie podatku VAT; czy Y będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz wystawienia faktur korygujących z tytułu wypłaty premii pieniężnych; czy Y będzie zobowiązana do rozliczenia otrzymanej faktury korygującej z tytułu otrzymania premii pieniężnej; czy Y będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT z tytułu nabywania usług wywiązujących ją z zobowiązań gwarancyjnych.
Fragment:
Określenie w przedmiotowej sprawie na fakturze/duplikacie faktury jako nabywcy X nie wyłącza prawa Y do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury/duplikatu faktury. Należy bowiem wskazać, że wystawca faktury/duplikatu faktury powinien wskazać na niej X, tj. podmiot, który faktycznie dokonał nabycia towarów bądź usług. Zatem otrzymanie przez Y faktury/duplikatu faktury wskazującej nazwę oraz NIP X pozostaje bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takich faktur/duplikatów faktur, a w związku z tym brak jest konieczności wystawienia not korygujących do tak wystawionych faktur/duplikatów faktur przez Y. Ponadto Y nie będzie miała obowiązku uzyskania faktury korygującej od dostawcy wskazującej nazwę oraz NIP Y, aby mieć możliwość odliczenia podatku VAT. Podsumowując, w sytuacji otrzymania przez Y faktury/duplikatu faktury, gdy na fakturze zakupowej wskazana jest nazwa i NIP spółki X, Y nie będzie miała obowiązku wystawienia noty korygującej oraz otrzymania potwierdzenia/akceptacji tej noty korygującej od dostawcy, a także nie będzie miała obowiązku uzyskana faktury korygującej od dostawcy wskazującej nazwę oraz NIP Y, aby mieć możliwość odliczenia podatku VAT.
2017
31
sty

Istota:
 • zwolnienie od podatku VAT kursów przygotowania do egzaminu maturalnego
 • brak obowiązku dokumentowania ww. kursów fakturami VAT
 • Fragment:
  Zatem podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług są obowiązani wystawiać faktury w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Żądanie wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy nie rodzi po stronie sprzedawcy obowiązku wystawienia faktury. Wskazać należy, że wystawienie faktury po upływie trzymiesięcznego terminu jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika i to do niego należy decyzja dotycząca jej wystawienia. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do udokumentowania wykonania kursów przygotowania do egzaminu maturalnego poprzez wystawienie faktury, zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy, ponieważ przedmiotowe usługi korzystać będą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Faktura taka musi jednak być wystawiona na żądanie nabywcy, w myśl art. 106b ust. 3 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
  2017
  31
  sty

  Istota:
  Podleganie przepisom ustawy czynności wyrównania kwoty marży operacyjnej netto oraz udokumentowania ww. czynności poprzez wystawienie noty, a także obowiązek skorygowania podatku naliczonego wcześniej odliczonego z faktur zakupu z uwagi na dokonanie korekty „in minus”.
  Fragment:
  (...) fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Art. 29a ust. 14 ustawy o VAT stwierdza, że przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. W przypadku faktury korygującej poziom zniżki „ in plus ” zwiększającej podatek naliczony przepisy ustawy o VAT nie normują momentu, w którym nabywca otrzymujący takie faktury korygujące powinien dokonać odliczenia. Wnioskodawca uważa, że w braku szczegółowych regulacji należy zastosować ogólne reguły dotyczące odliczenia podatku naliczonego wykazanego na zwykłych fakturach. Tak, więc Wnioskodawca jako nabywca ma prawo odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca została otrzymana.
  2017
  31
  sty
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.