Faktura | Interpretacje podatkowe

Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość potwierdzenia odbioru faktury VAT-RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury.
Fragment:
(...) faktury VAT RR. Pracownik umocowany przez rolnika ryczałtowego do ww. odbioru faktur VAT RR nie będzie równocześnie osobą upoważnioną do podpisywania tych faktur w imieniu Spółki (nabywcy produktów). W oparciu o udzielone pełnomocnictwo, pracownik Spółki będzie dokonywał odbioru faktury w imieniu rolnika ryczałtowego, na dowód czego pracownik będzie podpisywał fakturę (z zachowaniem warunków określonych w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług), jako osoba upoważniona do odbioru faktury. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymywania faktur w jego imieniu będzie spełniać wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, to znaczy będzie można uznać za zawierającą czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury? Zdaniem Wnioskodawcy, faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na mocy udzielonego jej przez rolnika ryczałtowego pełnomocnictwa, spełniać będzie wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. będzie można uznać taką fakturę za zawierającą czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury.
2018
17
lut

Istota:
Czy Spółka miała prawo przyjąć faktury i wykazać w rejestrze VAT naliczonego, kwoty netto oraz podatku VAT w części odpowiadającej wartości wykonanej usługi, nie uznając całej wartości faktury wystawionej przez usługodawcę – wystawcę faktury?
Fragment:
Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do duplikatów faktur (art. 88 ust. 3b). Na tle przedstawionego opisu sprawy Spółka powzięła wątpliwość, czy miała prawo przyjąć do rozliczenia nabytej usługi w kwotach innych, niż wynikające z otrzymanej od usługodawcy faktury i korekty faktury, a odpowiadających kwotom zasądzonym przez Sąd Okręgowy. Jak bowiem wynika z opisu sprawy, w ramach zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych, Spółka jako generalny wykonawca zlecał poszczególne zakresy robót podwykonawcom. Jeden z podwykonawców wystawił fakturę VAT nr ... za wykonane roboty niezgodnie ze stanem faktycznym. Faktura została zakwestionowana przez Spółkę i odesłana do wystawcy, ponieważ nie dokumentowała stanu faktycznego. Faktura została wystawiona na 100% wartości umownej, mimo że roboty nie zostały wykonane w 100%. W dniu 14 kwietnia 2016 r. podwykonawca ten wystawił fakturę korygującą nr K...., zmniejszającą pierwotną fakturę nr ..., ale korekta również była niezgodna ze stanem faktycznym. W związku ze sporem w zakresie wartości wykonanych oraz niezapłacenia przez Spółkę należności wynikających z faktur ... i K..., podwykonawca wystąpił do Sądu Okręgowego w ... Wydział VIII Gospodarczy z wnioskiem o zapłatę należności, w wyniku czego, w dniu 9 października 2017 r. został wydany wyrok.
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika w związku z dokonaną transakcją i stawki podatku dla tej czynności.
Fragment:
Zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a-106q ustawy. Stosownie do art. 106a pkt 1 ustawy – przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Jak stanowi art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy – faktura powinna zawierać: datę wystawienia; kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany (...)
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT na podstawie wewnętrznej faktury korygującej, dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i uznania tej transakcji za uproszczoną transakcję trójstronną oraz w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT i wykazania dostawy towarów na rzecz podmiotu austriackiego jako uproszczoną transakcję trójstronną.
Fragment:
Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna – art. 29a ust. 14 ustawy. W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących, wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Tak więc w przypadku wystawienia korekty do faktury wewnętrznej, wystawca korekt faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, a to powoduje, że data wystawienia korekt faktur wewnętrznych jest jednocześnie datą potwierdzenia ich odbioru. Tym samym, gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku VAT, będzie on uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku w deklaracji VAT za okres, w którym wystawi fakturę korygującą. Podkreślić należy, że możliwość taka istnieje również w przypadku, gdy faktury korygujące do faktur wewnętrznych są wystawiane od dnia 1 stycznia 2014 r., tj. gdy pojęcie faktury wewnętrznej zostało usunięte z ustawy, natomiast Wnioskodawca wystawia faktury wewnętrzne traktując je jako wewnętrzne narzędzie ewidencyjne.
2018
17
lut

Istota:
W zakresie archiwizowania papierowych faktur zakupowych wyłącznie w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Faktury są skanowane do systemu ERP Microsoft Dynamics NAV, w module Document Capture, przez osobę odpowiedzialną za obsługę korespondencji w dniu, w którym wpłynęły do firmy (system automatycznie nadaje fakturze datę wpływu); Oryginalna wersja Faktury oddawana jest niezwłocznie do działu księgowości; Osoba odpowiedzialna za obsługę korespondencji dokonuje wstępnej weryfikacji skanowanych faktur i tworzy oraz modyfikuje szablony odczytu faktur dla nowych kontrahentów, a następnie rejestruje każdą fakturę, która nie została zarejestrowana automatycznie przez system. Kontrola formalno-rachunkowa Faktury. Zarejestrowana Faktura pojawia się w Module z oznaczeniem „ otwarty ” i trafia do weryfikacji i uzupełnienia przez upoważnioną osobę. Po weryfikacji i uzupełnieniu, Faktura kierowana jest do akceptacji merytorycznej zgodnie z ustaloną ścieżką akceptacji. Kontrola i akceptacja merytoryczna. Każda osoba odpowiedzialna za akceptowanie Faktur posiada dostęp do Modułu w celu dokonania weryfikacji i akceptacji merytorycznej w systemie. Osoby akceptujące, sprawdzają faktury pod względem merytorycznym, a następnie: jeżeli nie mają uwag akceptują Fakturę poprzez wybranie opcji „ zatwierdź ”; jeżeli mają uwagi, ale Faktura nie będzie zwracana kontrahentowi - wpisują komentarz, i/lub oznaczają opcję „ wstrzymano płatność ” i akceptują dokument poprzez wybranie opcji „ zatwierdź ”; jeżeli uważają, że Faktura powinna być zwrócona kontrahentowi - wpisują komentarz i wybierają opcję „ odrzuć ”.
2018
16
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej na obojga małżonków dokumentującej nabycie działek
Fragment:
(...) faktura powinna m.in. jednoznacznie określać imię i nazwisko lub nazwy podatnika/sprzedawcy i nabywcy, ich adresy. Faktura winna zawierać dane nabywcy towaru lub usługi i tym samym dokumentować rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, a jako wystawca i nabywca powinni widnieć faktyczni uczestnicy transakcji. Każdorazowo należy ustalić więc nabywcę towaru lub usługi, który winien wynikać z zawartej umowy. Faktury są dokumentem o charakterze sformalizowanym. Co do zasady zatem, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy, mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku.
2018
7
lut

Istota:
Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i wartości należnego podatku VAT
Fragment:
Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktura korygująca w systemie VAT ma zatem taką samą wartość dowodową jak faktura wystawiona pierwotnie. W myśl art. 112 ustawy, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3. Zgodnie z art. 112a ust. 1 ustawy podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie −w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
2018
7
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie fakturowania dokonywanych transakcji i rozliczenia podatku należnego.
Fragment:
Z powyższego wynika, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej – w tym przypadku faktury dokumentującej otrzymaną wpłatę – do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.
2018
27
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej od kontrahenta faktury z zawyżoną stawką.
Fragment:
Stosownie do art. 88 ust. 3a ustawy – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący, (uchylona); transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; (uchylony); wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności; faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; (uchylony); wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.
2018
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania rozliczeń pomiędzy uczestnikami Konsorcjum oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Czy płatność na rzecz A jako Partnera Konsorcjum z tytułu udziału w wyniku finansowym Zakresu Wspólnego Prac, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i tym samym A nie powinien dokumentować jej fakturą VAT, płatność powinna być udokumentowana innym dokumentem księgowym (np. notą księgową)? Czy jeżeli A na otrzymaną płatność jako Partnera Konsorcjum z tytułu udziału w wyniku finansowym Zakresu Wspólnego Prac, wystawi fakturę wówczas B S.A. nie ma prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturze, gdyż opisana płatność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i powinna być udokumentowana innym dokumentem księgowym (np. notą księgową)? Zdaniem Zainteresowanych, opisana płatność dla A powinna nastąpić na podstawie noty księgowej, a nie na podstawie faktury. Nie ma tutaj bowiem żadnego świadczenia ze strony A na rzecz B S.A. A jest uprawniony do części wspólnych zysków (zysków konsorcjum z prac pozostałych po C), natomiast nie dokonuje żadnego świadczenia w tym zakresie na rzecz drugiego z Członków Konsorcjum. Tym samym, jeżeli A SA. wystawi fakturę VAT na opisaną płatność, wówczas B S.A. nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w wystawionej fakturze, gdyż nie nastąpiło żadne świadczenie, które podlegałoby opodatkowaniu podatkiem VAT. Zakres opodatkowania na podstawie ustawy o VAT Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju: eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2018
26
sty

Istota:
Obowiązek wystawienia faktur w związku z otrzymywaniem zaliczkowych płatności w ramach dofinansowania Projektu.
Fragment:
Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106f ust. 3 ustawy). Z kolei, w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur, o czym stanowi art. 106f ust. 4 ustawy. Do faktur zaliczkowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 106e ust. 1 pkt 16-21 i 24 oraz ust. 2-6, 10 i 11 ustawy. Terminy, w jakich należy wystawiać faktury ustawodawca określił w art. 106i ustawy. I tak, w myśl art. 106i ustawy – fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (...). Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy).
2018
19
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.