Faktura | Interpretacje podatkowe

Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie przechowywania faktur tylko formie zapisów obrazów elektronicznych
Fragment:
Natomiast fakturą elektroniczną - w myśl pkt 32 tego artykułu - jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak stanowi art. 106g ust. 1 ww. ustawy faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. W myśl art. 106m ust. 1 cyt. ustawy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury - ust. 2 ww. artykułu. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura - ust. 3 ww. artykułu. Na podstawie art. 106m ust. 4 powołanej ustawy autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zgodnie z art. 106m ust. 5 cyt. ustawy poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, (...)
2017
24
maj

Istota:
Skutki podatkowe dotyczące przekształcenia spółek
Fragment:
I tak, zgodnie z art. 106k ust. 1-3 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA"; numer kolejny i datę jej wystawienia; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej. Jak wskazał Wnioskodawca, mogą zdarzyć się sytuacje, gdy po dniu przejęcia, sprzedawcy dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług mogą wystawić faktury, w których wskażą jako nabywcę Spółkę Przejmowaną. O prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują, tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego (korekty), wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości mniejszej wagi.
2017
22
maj

Istota:
W zakresie wystawiania przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących świadczenie usług budowlanych na rzecz polskiego zleceniodawcy na terytorium Słowacji
Fragment:
Ponieważ miejscem świadczenia usług polegających na układaniu podkładów kolejowych wykonywanych przez Wnioskodawcę nie jest terytorium kraju, a podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej z tytułu nabycia ww. usług na terytorium Słowacji – jak wskazał Wnioskodawca – jest polski zleceniodawca, faktury nie powinny zawierać stawki i kwoty podatku obowiązującego na terytorium Polski, lecz wyrazy „ odwrotne obciążenie ”. Przy czym Wnioskodawca wystawiając faktury dokumentujące świadczenie przedmiotowych usług może na nich umieścić informację: „ np. ” tzn. „ nie podlega ”, ponieważ przepisy nie sprzeciwiają się umieszczaniu na fakturze dodatkowych adnotacji. Zatem Wnioskodawca nieprawidłowo wystawił fakturę za prace budowlane wykonane na terenie Słowacji ze stawką VAT w wysokości 23%. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
22
maj

Istota:
Ustalenie podstawy opodatkowania w fakturze dokumentującej sprzedaż wyrobów z uwzględnieniem skonta udzielonego w tytułu wcześniejszej lub terminowej zapłaty.
Fragment:
Stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy – w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy). Stosownie do art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te (...)
2017
20
maj

Istota:
Uznania pobieranych w imieniu Powiatu przez powiatową jednostkę organizacyjną odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, otrzymywanych środków finansowych z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, oraz otrzymanych środków finansowych od gmin, które dotyczą wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w zakresie zasad dokumentowania ww. czynności.
Fragment:
Natomiast, w myśl art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Zatem z ww. przepisów wynika, że do wystawienia faktury zobowiązany jest podmiot, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak wykazano wyżej Wnioskodawca pobierając przedmiotowe opłaty korzysta z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, że czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur z tego tytułu. Pobierane środki finansowe mogą być więc dokumentowane innymi dokumentami księgowymi, w tym chociażby notami księgowymi. Należy jednak zaznaczyć, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów, brak jest jednakże przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, dla takiego sposobu dokumentowania. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
20
maj

Istota:
Prawo do obniżania kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego na podstawie faktur zawierających skróconą nazwę nabywcy, bez konieczności wystawiania not korygujących do tych faktur
Fragment:
Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury. Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy, faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Ponadto, jak stanowi art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Jak stanowi art. 106k ust. 2 ustawy o VAT faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Zatem treść ww. przepisów oznacza możliwość korygowania m.in. pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym. Wskazuje to, że w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy tylko w niektórych elementach nazwy, wówczas może je skorygować notą korygującą. Na podstawie art. 106k ust. 3 ustawy o VAT faktura, o której (...)
2017
19
maj

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji VAT-7 z faktur otrzymanych przez Wnioskodawcę i jego małżonkę
Fragment:
(...) faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą. Zgodnie natomiast z art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura ta wymaga akceptacji wystawcy faktury (ust. 2). Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się w przypadku udzielenia rabatów, obniżek cen, zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, a także zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (zwrotu całości lub części należności) oraz w sytuacji, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Z ww. przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.
2017
18
maj

Istota:
Uznanie wydania towaru za dostawę oraz dokumentowanie wydania towaru.
Fragment:
Wskazać należy, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w dniu wydania towaru kontrahentowi nie wystawia faktur. W przypadku zwrotu w ciągu 7 dni całości towarów Wnioskodawca nie wystawia faktury, a w przypadku zwrotu w ciągu 7 dni części towarów Wnioskodawca wystawia fakturę na towar, na który zdecydował się kontrahent. Jak wyżej wskazano podatnik ma obowiązek wystawienia faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Zatem w rozpatrywanych przypadkach, w momencie obowiązku wystawienia faktury, Wnioskodawca zawsze będzie wiedział, jaką ilość towaru finalnie zdecydował się zatrzymać klient. Zdaniem tut. Organu niezasadne byłoby zatem, aby Wnioskodawca wystawiał fakturę pierwotną na całą ilość wydanego towaru i jednocześnie fakturę korygującą, z której wynikałaby ostateczna ilość towaru, na którą zdecydował się klient.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie elektronicznego przechowywania faktur sprzedażowych wystawionych za pomocą kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii
Fragment:
Zapewniona jest autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. Faktury zakupowe W ramach działalności gospodarczej Spółka planuje wdrożenie systemu A..., który będzie między innymi służył do księgowania faktur zakupowych w Spółce. Spółka otrzymuje szereg faktur zakupowych w formie papierowej. Faktury te są podstawą do odliczenia VAT. W przyszłości planowane jest by Spółka dokonywała zeskanowania faktur otrzymanych w formie papierowej do pliku elektronicznego, który nie podlega edycji (np. pliku w formacie pdf), który będzie umieszczany najpierw w systemie A..., a następnie na serwerze dedykowanym do przechowywania zeskanowanych faktur. Zeskanowane faktury w formacie pdf mają być przez Spółkę przechowywane (w formie elektronicznej). Faktura w formacie pdf będzie dokumentem nieedytowalnym. Jednocześnie wersja papierowa oryginalnej faktury zakupowej mogłaby być niszczona. Pliki elektroniczne zawierające skany faktur zakupowych w formacie pdf będą przez Spółkę przechowywane z podziałem na okresy rozliczeniowe w sposób umożliwiający ich natychmiastowe udostępnienie, ale bez możliwości edycji. Zapewniona będzie autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. W związku (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Spółkę Przejmującą z faktur dotyczących działalności części wydzielanej (ZCP) wystawionych na Spółkę Dzieloną, w dniu i po dniu podziału
Fragment:
Wskazać należy, że faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego na potrzeby opodatkowania VAT. Określenie w fakturze jako nabywcy Spółki Dzielonej (Przejmowanej), nie wyłącza praw Spółki Przejmującej do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury, gdyż decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura, a więc – dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury ale przede wszystkim data przejęcia ZCP przez Spółkę Przejmującą. W zakresie zaś obowiązku wystawiania not korygujących w związku ze zmianą danych adresata faktury ustawa o podatku od towarów i usług wymienia przypadki, kiedy po wystawieniu faktury zachodzą okoliczności skutkujące obowiązkiem wystawienia noty korygującej. I tak zgodnie z art. 106k ust. 1-3 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie elektronicznego przechowywania faktur zakupowych otrzymanych w formie papierowej
Fragment:
W przyszłości planowane jest by Spółka dokonywała zeskanowania faktur otrzymanych w formie papierowej do pliku elektronicznego, który nie podlega edycji (np. pliku w formacie pdf), który będzie umieszczany najpierw w systemie A..., a następnie na serwerze dedykowanym do przechowywania zeskanowanych faktur. Zeskanowane faktury w formacie pdf mają być przez Spółkę przechowywane (w formie elektronicznej). Faktura w formacie pdf będzie dokumentem nieedytowalnym. Jednocześnie wersja papierowa oryginalnej faktury zakupowej mogłaby być niszczona. Pliki elektroniczne zawierające skany faktur zakupowych w formacie pdf będą przez Spółkę przechowywane z podziałem na okresy rozliczeniowe w sposób umożliwiający ich natychmiastowe udostępnienie, ale bez możliwości edycji. Zapewniona będzie autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 112 i 112a ustawy o VAT, planowany sposób przechowywania przez Spółkę faktur zakupowych, a więc zeskanowanie papierowej faktury do nieedytowalnego pliku elektronicznego (przy jednoczesnym zniszczeniu oryginalnej wersji papierowej faktury) jest prawidłowy? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 112 i 112a ustawy o VAT, sposób przechowywania przez Spółkę faktur zakupowych, a więc zeskanowanie papierowej faktury do nieedytowalnego pliku elektronicznego (przy jednoczesnym zniszczeniu oryginalnej wersji papierowej faktury) jest prawidłowy.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach otrzymanych w formie papierowej, które są archiwizowane wyłącznie w postaci elektronicznej
Fragment:
Zapewniona jest autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. Faktury zakupowe W ramach działalności gospodarczej Spółka planuje wdrożenie systemu A..., który będzie między innymi służył do księgowania faktur zakupowych w Spółce. Spółka otrzymuje szereg faktur zakupowych w formie papierowej. Faktury te są podstawą do odliczenia VAT. W przyszłości planowane jest by Spółka dokonywała zeskanowania faktur otrzymanych w formie papierowej do pliku elektronicznego, który nie podlega edycji (np. pliku w formacie pdf), który będzie umieszczany najpierw w systemie A..., a następnie na serwerze dedykowanym do przechowywania zeskanowanych faktur. Zeskanowane faktury w formacie pdf mają być przez Spółkę przechowywane (w formie elektronicznej). Faktura w formacie pdf będzie dokumentem nieedytowalnym. Jednocześnie wersja papierowa oryginalnej faktury zakupowej mogłaby być niszczona. Pliki elektroniczne zawierające skany faktur zakupowych w formacie pdf będą przez Spółkę przechowywane z podziałem na okresy rozliczeniowe w sposób umożliwiający ich natychmiastowe udostępnienie, ale bez możliwości edycji. Zapewniona będzie autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. W związku (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie elektronicznego przechowywania faktur sprzedażowych wystawionych za pomocą kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii
Fragment:
Zapewniona jest autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. Faktury zakupowe W ramach działalności gospodarczej Spółka planuje wdrożenie systemu A..., który będzie między innymi służył do księgowania faktur zakupowych w Spółce. Spółka otrzymuje szereg faktur zakupowych w formie papierowej. Faktury te są podstawą do odliczenia VAT. W przyszłości planowane jest by Spółka dokonywała zeskanowania faktur otrzymanych w formie papierowej do pliku elektronicznego, który nie podlega edycji (np. pliku w formacie pdf), który będzie umieszczany najpierw w systemie A..., a następnie na serwerze dedykowanym do przechowywania zeskanowanych faktur. Zeskanowane faktury w formacie pdf mają być przez Spółkę przechowywane (w formie elektronicznej). Faktura w formacie pdf będzie dokumentem nieedytowalnym. Jednocześnie wersja papierowa oryginalnej faktury zakupowej mogłaby być niszczona. Pliki elektroniczne zawierające skany faktur zakupowych w formacie pdf będą przez Spółkę przechowywane z podziałem na okresy rozliczeniowe w sposób umożliwiający ich natychmiastowe udostępnienie, ale bez możliwości edycji. Zapewniona będzie autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. W związku (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie elektronicznego przechowywania faktur zakupowych otrzymanych w formie papierowej
Fragment:
W przyszłości planowane jest by Spółka dokonywała zeskanowania faktur otrzymanych w formie papierowej do pliku elektronicznego, który nie podlega edycji (np. pliku w formacie pdf), który będzie umieszczany najpierw w systemie A..., a następnie na serwerze dedykowanym do przechowywania zeskanowanych faktur. Zeskanowane faktury w formacie pdf mają być przez Spółkę przechowywane (w formie elektronicznej). Faktura w formacie pdf będzie dokumentem nieedytowalnym. Jednocześnie wersja papierowa oryginalnej faktury zakupowej mogłaby być niszczona. Pliki elektroniczne zawierające skany faktur zakupowych w formacie pdf będą przez Spółkę przechowywane z podziałem na okresy rozliczeniowe w sposób umożliwiający ich natychmiastowe udostępnienie, ale bez możliwości edycji. Zapewniona będzie autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 112 i 112a ustawy o VAT, planowany sposób przechowywania przez Spółkę faktur zakupowych, a więc zeskanowanie papierowej faktury do nieedytowalnego pliku elektronicznego (przy jednoczesnym zniszczeniu oryginalnej wersji papierowej faktury) jest prawidłowy? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 112 i 112a ustawy o VAT, sposób przechowywania przez Spółkę faktur zakupowych, a więc zeskanowanie papierowej faktury do nieedytowalnego pliku elektronicznego (przy jednoczesnym zniszczeniu oryginalnej wersji papierowej faktury) jest prawidłowy.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach otrzymanych w formie papierowej, które są archiwizowane wyłącznie w postaci elektronicznej
Fragment:
Zapewniona jest autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. Faktury zakupowe W ramach działalności gospodarczej Spółka planuje wdrożenie systemu A..., który będzie między innymi służył do księgowania faktur zakupowych w Spółce. Spółka otrzymuje szereg faktur zakupowych w formie papierowej. Faktury te są podstawą do odliczenia VAT. W przyszłości planowane jest by Spółka dokonywała zeskanowania faktur otrzymanych w formie papierowej do pliku elektronicznego, który nie podlega edycji (np. pliku w formacie pdf), który będzie umieszczany najpierw w systemie A...., a następnie na serwerze dedykowanym do przechowywania zeskanowanych faktur. Zeskanowane faktury w formacie pdf mają być przez Spółkę przechowywane (w formie elektronicznej). Faktura w formacie pdf będzie dokumentem nieedytowalnym. Jednocześnie wersja papierowa oryginalnej faktury zakupowej mogłaby być niszczona. Pliki elektroniczne zawierające skany faktur zakupowych w formacie pdf będą przez Spółkę przechowywane z podziałem na okresy rozliczeniowe w sposób umożliwiający ich natychmiastowe udostępnienie, ale bez możliwości edycji. Zapewniona będzie autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. W związku (...)
2017
18
maj

Istota:
Uprawnienie do prowadzenia archiwum faktur, wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci skanów dokumentów i zaprzestania archiwizowania otrzymywanych papierowych dokumentów oraz ich niszczenia po zeskanowaniu i zarchiwizowaniu w formie elektronicznej.
Fragment:
Przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe oznacza, że faktury dotyczące danego okresu rozliczeniowego należy przechowywać razem w sposób wyraźnie oddzielony od faktur z innego okresu. O zaklasyfikowaniu danej faktury do danego okresu rozliczeniowego decydować powinna: data powstania obowiązku podatkowego (a nie data wystawienia faktury) – w przypadku faktur sprzedażowych; data otrzymania faktury (a nie data wystawienia faktury) – w przypadku faktur zakupowych. Przepis art. 112a ustawy o VAT wymaga takiego przechowywania faktur, aby zapewniona była możliwość ich łatwego odszukania. Autentyczność pochodzenia faktury to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury (art. 106m ust. 2 ustawy o VAT). Integralność treści faktury to okoliczność, że na fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy o VAT). Przez pojęcie czytelności rozumieć należy brak trudności z odczytaniem treści faktury. Jak wynika z przepisu art. 112a ustawy o VAT, ustawodawca nie wymaga przechowywania faktur w ich oryginalnej postaci (np. w postaci papierowej). W związku z powyższym, przyjmując podstawową w systemie prawnym zasadę racjonalności ustawodawcy, należy uznać, że celem ustawodawcy było ograniczenie obciążeń podatników związanych z przechowywaniem faktur i umożliwienie podatnikom ich przechowywania w innej, dogodnej dla podatników formie, o ile zapewnia ona spełnienie wymogów określonych w ustawie o VAT.
2017
18
maj

Istota:
Opodatkowanie przekazania nieodpłatnie w celach reklamowych i promocyjnych płytek ceramicznych, prawo do korekty faktur wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazania płytek za pomocą wewnętrznych faktur korygujących oraz moment ich rozliczenia.
Fragment:
Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna – art. 29a ust. 14 ustawy. W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących, wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Tak więc w przypadku wystawienia korekty do faktury wewnętrznej, wystawca korekt faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, a to powoduje, że data wystawienia korekt faktur wewnętrznych jest jednocześnie datą potwierdzenia ich odbioru. Zatem kwota podatku powinna być pomniejszona w rozliczeniu za okres wystawienia wewnętrznej faktury korygującej. Z analizy przedstawionych okoliczności w kontekście powołanych przepisów wynika, że wystawca faktury korygującej do faktury wewnętrznej może na jej podstawie dokonać skorygowania kwoty podatku należnego. Tym samym, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę podatku VAT należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawi faktury korygujące do faktur wewnętrznych.
2017
18
maj

Istota:
Wyszczególnianie świadczonych usług na fakturze.
Fragment:
Faktury są dokumentami sformalizowanymi i muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa krajowego. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla w sposób prawidłowy zaistniałe zdarzenie gospodarcze. Elementy formalne faktury, wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy, mają znaczenie dowodowe. Jednocześnie należy dodać, że elementy faktury określone w przepisach prawa podatkowego nie są jedynymi, które mogą być zamieszczone na dokumencie faktury. Ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył prawa podatnika do zamieszczania na fakturach dodatkowych informacji, np. ujęcia poszczególnych elementów i kosztów dokonanego świadczenia. Treść ww. art. 106e ust. 1 ustawy określa, jakie elementy powinna zawierać faktura. Są to elementy obligatoryjne, których podanie ma przede wszystkim cel fiskalny. Służą one bowiem do prawidłowego zidentyfikowania dla celów podatkowych strony podmiotowej danej transakcji, rodzaju transakcji, jak również wartości służących do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w kwotach bezwzględnych. Podmiot zobowiązany do wystawienia faktury powinien precyzyjnie określić rodzaj „ fakturowanej ” czynności, tj. podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie możliwości uwzględnienia upustu w podstawie opodatkowania z tytułu dostawy towarów już w momencie dokonania sprzedaży oraz prawidłowo wystawionej faktury.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz przywołane wyżej przepisy, uznać należy, że upust warunkowy za płatność - jako upust warunkowy o skutku rozwiązującym - powinien być uwzględniony w podstawie opodatkowania z tytułu dostawy Produktów już w momencie dokonania sprzedaży, i w konsekwencji Wnioskodawca ma prawo do jego uwzględnienia w wystawionej fakturze dokumentującej sprzedaż swoich Produktów dla Kontrahenta. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego należy uznać za prawidłowe. W kwestii dotyczącej prawidłowo wystawionej faktury, dokumentującej udzielony rabat, wskazać należy przede wszystkim, że w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktura jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi wówczas, gdy odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego. Cytowany powyżej art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy wymaga, aby na wystawionej fakturze znajdowała się informacja o kwocie rabatu. Jednak jest to tylko informacja dla nabywcy, która nie jest jednoznaczna z udzieleniem rabatu. To na podstawie tej informacji nabywca ma prawo do określonego zachowania (zapłaty za towar dokonanej w określonym przez sprzedawcę terminie), uprawniającego go do skorzystania z rabatu.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie możliwości przechowywania faktur w formie elektronicznej
Fragment:
Dopuszczalne są więc wszelkie metody (procedury) przechowywania faktur w formie elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że muszą one gwarantować autentyczność pochodzenia faktur, ich integralność oraz czytelność. Jak wskazała Spółka, planowane rozwiązanie w zakresie archiwizowania faktur zakupowych zapewni pewność co do podmiotu, od którego Spółka otrzymała daną fakturę, Spółka bowiem weryfikuje każdorazowo faktury zakupowe pod względem merytorycznym po ich umieszczeniu w systemie księgowym. Nie jest zatem możliwe ujęcie w ewidencji VAT i archiwizowanie faktur zakupowych pochodzących od nieznanych dostawców. Tym samym należy uznać, że w związku z planowanym postępowaniem Spółki w zakresie archiwizowania faktur zapewniona będzie autentyczność pochodzenia faktury. Spółka wskazała również, że ani proces zmiany formy faktury z papierowej na elektroniczną ani też samo przechowywanie faktur elektronicznych oraz skanów faktur papierowych nie będzie skutkowało żadnymi modyfikacjami danych, które powinna zawierać faktura. Faktury elektroniczne oraz skany faktur zakupowych będą bowiem przechowywane w formacie, który nie dopuszcza zmian w treści (tj. PDF lub TIFF). Natomiast czytelność faktury zostanie zapewniona przez Spółkę poprzez: wykorzystywanie odpowiedniej jakości sprzętu technicznego do skanowania faktur (odpowiednio przez Spółkę lub firmy zewnętrzne), proces weryfikacji formalnej, który, co do zasady, następuje po wprowadzeniu faktury do systemu księgowego Spółki.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie określenia terminu otrzymania faktury i powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur
Fragment:
Należy jednak podkreślić, że akceptacja odbiorcy faktury daje wystawcy faktury jedynie dodatkowe uprawnienia (możliwość wystawienia faktury w formie elektronicznej), nie nakłada jednak na niego dodatkowych obowiązków (konieczności wystawiania wszystkich faktur dla danego kontrahenta w tej formie). Zatem wystawca sam decyduje, w jakiej formie wystawia fakturę, tj. w elektronicznej, czy papierowej. Po uzyskaniu akceptacji od nabywcy, wystawca faktury ma prawo do wystawiania faktury w formie papierowej albo elektronicznej. Jak wskazano wcześniej, faktura w wersji papierowej jak i elektronicznej mają znaczenie równorzędne. Tym samym w sytuacjach wskazanych w opisie modelu 2 – gdy faktura dokumentująca to samo zdarzenie gospodarcze wpływa do Spółki w postaci papierowej, a także elektronicznej (pocztą e-mail) należy przyjąć, że o dacie otrzymania faktury decydował będzie moment, kiedy Spółka będzie mogła zapoznać się z treścią faktury. Datą otrzymania faktury będzie zatem dzień wpływu danej wersji faktury do Spółki, w zależności od tego, która wersja faktury wpłynie do Spółki jako pierwsza. Jeśli Spółka najpierw otrzyma fakturę papierową, a następnie elektroniczną to datą otrzymania faktury będzie data otrzymania faktury papierowej. Natomiast jeżeli Spółka najpierw otrzyma fakturę elektroniczną, a następnie papierową to datą otrzymania faktury będzie data otrzymania faktury elektronicznej.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie terminu wystawiania faktur korygujących w związku z podwyższeniem ceny usługi.
Fragment:
Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Generalnie faktury te można podzielić na faktury korygujące, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz faktury korygujące, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu ulega podwyższeniu. Sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących, w sytuacji gdy korekta powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania i korektę podatku należnego uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury korygującej. I tak, faktura korygująca podwyższająca podstawę opodatkowania i dotycząca korekty podatku należnego w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona: w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie wartości obrotu wykazanego w pierwotnej fakturze (np.: błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży) lub z powodu innych przyczyn, np.: podwyższenia ceny sprzedaży, stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
2017
16
maj

Istota:
Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT w sposób elektroniczny.
Przechowywanie raportów fiskalnych (dobowych, miesięcznych) w formie elektronicznej w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii.
Przechowywanie faktur zakupowych w formie elektronicznej.
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych w formie papierowej, które po ich digitalizacji będą przechowywane w formie elektronicznej.
Fragment:
Art. 106m ust. 2 stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy). Zauważyć należy, że dla potrzeb przepisów o podatku od towarów i usług, pojęcie „ kontrole biznesowe ” należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu przechowywania. Kontrola biznesowa powinna dawać pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą towarów bądź usługą.
2017
16
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie: prawa do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT złożonych przez Urząd; prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd; prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur.
Fragment:
(...) faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd; prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 października 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: prawa do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT złożonych przez Urząd; prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd; prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług pomocy społecznej świadczonych w DPS oraz obowiązku wystawiania faktur na rzecz ośrodków pomocy społecznych.
Fragment:
Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Regulacja określona w art. 106b ust. 2 ustawy wyraża zasadę, zgodnie z którą nie ma obowiązku wystawiania faktury dla sprzedaży zwolnionej z podatku. Przepis ten pozwala, aby faktury nie były wystawiane dla czynności zwolnionych przedmiotowo na mocy ustawy bądź na mocy przepisów wykonawczych. Nie pozbawia on wszakże podatników dokonujących tych czynności prawa do wystawiania faktury dokumentującej te czynności. Wystawienie faktury dla sprzedaży zwolnionej jest, co do zasady, pozostawione wyborowi wykonującego czynność. Jednakże stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 -jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie prawidłowości wystawiania faktur
Fragment:
W ramach wprowadzanych zmian systemowych, modyfikacji ulegnie również sposób wystawiania faktur do paragonów. Spółka rozważa bowiem rezygnację z drukarek niefiskalnych używanych dotychczas do drukowania faktur do paragonów, których funkcję przejęłyby drukarki fiskalne, umożliwiające drukowanie zarówno paragonów / faktur w momencie sprzedaży jak i faktur do paragonów. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z oprogramowaniem służącym do obsługi sprzedaży, faktury do paragonów wydrukowane przy użyciu drukarki fiskalnej zostaną automatycznie oznaczone adnotacją „ dokument niefiskalny ”. Poza wskazaną dodatkową adnotacją, wystawiona w ten sposób faktura zawierać będzie wszelkie obowiązkowe dane wymagane przepisami art. 106e ust, 1 ustawy o VAT. Dokumenty zawierające wspomnianą adnotację (tj. faktury do paragonów) będą zapisywane i przechowywane w pamięci kasy rejestrującej. Zakupu paliw (a także innych towarów i usług) na stacjach benzynowych należących do Spółki dokonują w znacznej części podatnicy VAT, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji, kluczowe z perspektywy Spółki jest zagwarantowanie takiego sposobu wystawiania faktur (w szczególności zaś faktur do paragonów), który zapewni jej klientom możliwość odliczenia wykazanego na tych dokumentach podatku naliczonego (przy założeniu wykorzystania zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych).
2017
11
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania otrzymywanych papierowych faktur zakupowych wyłącznie w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem: (i) podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury; (ii) przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury; (iii) przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura; (iv) autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jak wyjaśniono w opisie sprawy, archiwizowanie faktur w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zapewni integralność ich danych (nie będą dokonywane żadne modyfikacje danych, które powinna zawierać faktura), natomiast autentyczność pochodzenia będzie przejawiała się tym, że Spółka będzie miała każdorazowo pewność co do podmiotu, od którego otrzymała daną fakturę oraz będzie w stanie zweryfikować ten fakt. Jednocześnie, dzięki odpowiedniej jakości sprzętu technicznego wykorzystywanego do skanowania faktur, pozostaną one czytelne przez cały okres ich przechowywania. Reasumując, w świetle przywołanych przepisów (w szczególności art. 112a ustawy o VAT), analizując opisane zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że dopuszczalne jest przechowywanie w formie elektronicznej faktur zakupowych otrzymanych przez Spółkę w formie papierowej, w ramach procedury wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego.
2017
11
maj

Istota:
Mo?liwooa anulowania wygenerowanych wskutek b3edu systemu finansowo-ksiegowego lub b3edu pracownika omy3kowych faktur sprzeda?y niepotwierdzaj1cych faktycznych transakcji oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego lub dotycz1cych faktycznych transakcji, lecz potwierdzaj1cych je w sposób nieprawid3owy oraz niewprowadzonych do obrotu prawnego, bez potrzeby wystawiania nabywcom faktur koryguj1cych i bez potrzeby wykazywania wynikaj1cych z nich kwot w deklaracji VAT.
Fragment:
Zatem, co do zasady, korygowanie treoci pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nast1pia przez wystawienie przez sprzedawce faktury koryguj1cej. Jednak?e w sytuacji, gdy wystawiona faktura nie zosta3a wprowadzona do obrotu prawnego poprzez jej przekazanie kontrahentowi – nie ma podstaw do poprawienia b3edów poprzez wystawienie faktury koryguj1cej – wówczas istnieje mo?liwooa anulowania tej faktury. Nale?y zauwa?ya, ?e ani przepisy ustawy o podatku od towarów i us3ug, ani przepisy rozporz1dzen wykonawczych do tej ustawy, nie reguluj1 kwestii dotycz1cej anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak – w drodze wyj1tku – jest dopuszczalne anulowanie faktury, sprowadzaj1ce sie do przekreolenia orygina3u i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemo?liwiaj1cych ich powtórne wykorzystanie. Nale?y jednak w tym miejscu podkreolia, ?e anulowanie faktur powinno dotyczya wy31cznie tych dokumentów rozliczeniowych, które nie zosta3y wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego. Anulowanie faktury dotyczy tylko tych przypadków, gdy faktura dokumentuje czynnooa rzeczywiocie niedokonan1. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskaza3, ?e niniejszy wniosek dotyczy sytuacji, w których faktury sprzeda?y zostan1 omy3kowo sporz1dzone wskutek b3edu technicznego systemu finansowo-ksiegowego lub pracownika i nie zostan1 wprowadzone do obrotu prawnego.
2017
11
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania w formie elektronicznej faktur i innych dokumentów księgowych wystawionych lub otrzymanych pierwotnie w formie papierowej oraz prawa do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur.
Fragment:
(...) fakturę korygującą. Zgodnie z art. 106l ust. 1 ustawy – w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie: podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę: na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy; nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, wystawia ponownie fakturę: na wniosek podatnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika; podmiot, o którym mowa w art. 106c, wystawia ponownie fakturę: na wniosek nabywcy lub dłużnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego podmiotu, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia (art. 106l ust. 2 ustawy). Art. 112 ustawy stanowi, że podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3.
2017
10
maj

Istota:
 • zwolnienie od podatku VAT kursów przygotowania do egzaminu maturalnego
 • brak obowiązku dokumentowania ww. kursów fakturami
 • Fragment:
  Zatem podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług są obowiązani wystawiać faktury w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Żądanie wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy nie rodzi po stronie sprzedawcy obowiązku wystawienia faktury. Wskazać należy, że wystawienie faktury po upływie trzymiesięcznego terminu jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika i to do niego należy decyzja dotycząca jej wystawienia. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do udokumentowania wykonania kursów przygotowania do egzaminu maturalnego poprzez wystawienie faktury, zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy, ponieważ przedmiotowe usługi korzystać będą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Faktura taka musi jednak być wystawiona na żądanie nabywcy, w myśl art. 106b ust. 3 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.
  2017
  10
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.