Faktura | Interpretacje podatkowe

Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości przechowywania wyłącznie w formie elektronicznej faktur zakupowych, otrzymanych w formie papierowej
Fragment:
Odnosząc się do kwestii zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur, to zgodnie z art. 106m ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT: przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Jak wspomniano, Spółka stosuje procedury zapewniające autentyczność pochodzenia Faktur zakupowych, tj. pewność co do tożsamości dostawcy towarów/usługodawcy o wystawcy faktury, w szczególności poprzez powiązanie danej Faktury z zamówieniem oraz z dokonanym rozliczeniem finansowym transakcji, którą dokumentuje. W przypadku faktur zakupowych przechowywanych w formie skanów (PDF) zachowana będzie taka sama autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność, jaka byłaby zachowana w przypadku, w którym Faktury byłyby przechowywane w formie papierowej. Skan Faktury papierowej wiernie odzwierciedla jej treść (stanowi jej wierną kopię), bez możliwości ingerowania w nią, czy jej modyfikacji, a co za tym idzie, gwarantuje, że żadne dane na fakturze wymagane przepisami nie zostaną zmienione (integralność), a skan będzie miał odpowiednią jakość, aby zapewnić wyraźny odczyt danych na fakturze (czytelność). Wreszcie, Spółka będzie miała bezpośredni, zdalny dostęp do bazy danych ze skanami Faktur i będzie mogła zapewnić go kontrolującym w trakcie kontroli w siedzibie Spółki.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie możliwości przechowywania wyłącznie w formie elektronicznej faktur zakupowych, otrzymanych w formie papierowej
Fragment:
Odnosząc się do kwestii zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur, to zgodnie z art. 106m ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT: przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Jak wspomniano, Spółka stosuje procedury zapewniające autentyczność pochodzenia Faktur zakupowych, tj. pewność co do tożsamości dostawcy towarów/usługodawcy o wystawcy faktury, w szczególności poprzez powiązanie danej Faktury z zamówieniem oraz z dokonanym rozliczeniem finansowym transakcji, którą dokumentuje. W przypadku faktur zakupowych przechowywanych w formie skanów (PDF) zachowana będzie taka sama autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność, jaka byłaby zachowana w przypadku, w którym Faktury byłyby przechowywane w formie papierowej. Skan Faktury papierowej wiernie odzwierciedla jej treść (stanowi jej wierną kopię), bez możliwości ingerowania w nią, czy jej modyfikacji, a co za tym idzie, gwarantuje, że żadne dane na fakturze wymagane przepisami nie zostaną zmienione (integralność), a skan będzie miał odpowiednią jakość, aby zapewnić wyraźny odczyt danych na fakturze (czytelność). Wreszcie, Spółka będzie miała bezpośredni, zdalny dostęp do bazy danych ze skanami Faktur i będzie mogła zapewnić go kontrolującym w trakcie kontroli w siedzibie Spółki.
2017
11
lis

Istota:
 • niezasadność wystawienia w dniu 15 grudnia 2016r. faktur o numerach: ..., ..., ... i faktur korygujących do ww. faktur
 • zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia dla wykonanych usług
 • Fragment:
  Z powyższego wynika, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Dokonanie korekty faktury jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę towaru lub usługi oraz ujęta w jego ewidencjach.
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie momentu rozliczenia faktur korygujących.
  Fragment:
  Na podstawie powyższych przepisów w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że istotą faktur korygujących jest zmiana treści faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznego przebiegu transakcji w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu, w którym odzwierciedla ona faktyczny przebieg transakcji. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, co oznacza, iż nie można uznać za prawidłową fakturę, faktury niewskazującej faktycznego przebiegu transakcji między stronami. Jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą Spółką wystawia zatem w celu udokumentowania podwyższenia ceny świadczonych usług w danym okresie rozliczeniowym. Dodatkowo należy podkreślić, że faktury korygujące na gruncie podatku VAT można generalnie podzielić na te, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość podstawy opodatkowania ulega podwyższeniu.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  1) Czy na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o CIT, w świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawca, dokonując korekt przychodów z tytułu świadczonych usług, które wynikają z kwartalnego/półrocznego rozliczenia wynagrodzenia ryczałtowego, jest uprawniony do ujmowania tego typu korekt „na bieżąco”, tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów za okres, w którym wystawiane są faktury korygujące przychód?
  2) Czy na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o CIT, w świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawca, otrzymując od swoich usługodawców faktury korygujące, wystawione po zakończeniu kwartału z uwagi na ustalony w umowach z tymi usługodawcami kwartalny okres rozliczeniowy, jest uprawniony do ujmowania tego typu korekt „na bieżąco”, tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów za okres, w którym otrzymał faktury korygujące?
  Fragment:
  W uzasadnieniu wskazano m.in. co następuje: „ Należy zauważyć, że inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy pierwotna faktura była prawidłowa od samego początku, a dopiero później - w innym roku podatkowym - wystąpiło zdarzenie skutkujące koniecznością korekty. W takiej sytuacji faktura pierwotna oraz korekta także pozostają ze sobą w związku, ale związek ten nie jest już tak ścisły jak w poprzednim przypadku. Związek ten jest tylko formalny (korekta dotyczy konkretnej faktury pierwotnej), ale w sensie materialnym ta faktura korygująca związana jest z nowym zdarzeniem gospodarczym, które -już w kolejnym roku podatkowym - skutkowało zmianą wysokości przychodu. Taka korekta jest tylko nominalnie związana z pierwotną fakturą, gdyż w istocie korekta dotyczy nowego, odrębnego zdarzenia gospodarczego, o którym podatnik nie wiedział i nie mógł wiedzieć w chwili wystawiania prawidłowej faktury pierwotnej. (...) Zatem w przypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, a faktura korygująca (dokument korygujący) została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych okoliczności, takich jak np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu, zwrotu towaru czy gwarancja lub rękojmia, fakturę korygującą (dokument korygujący) należy rozliczyć w bieżącym okresie rozliczeniowym (tj. w dacie wystawienia dokumentu korygującego i odpowiednio - jego otrzymania) ”.
  2017
  8
  lis

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach otrzymanych w formie papierowej lub samonaliczonego w oparciu o faktury otrzymane w formie papierowej archiwizowanych wyłącznie w formie elektronicznej
  Fragment:
  Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy – stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Zatem stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tych dokumentów. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej. Należy przy tym mieć na względzie, że wymóg akceptacji przez odbiorcę przesyłania faktur w formie elektronicznej, w tym udostępniania, które to faktury zostaną otrzymane przez odbiorcę wyłącznie w formie elektronicznej, znajduje swoje uzasadnienie głównie w technicznych wymogach koniecznych dla odbioru faktury przesłanej w formie elektronicznej i – w przypadku podatników będących odbiorcami tych faktur – w możliwości zapewnienia przez nich autentyczności, integralności oraz czytelności treści faktury. W każdym przypadku decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia między stronami transakcji.
  2017
  3
  lis

  Istota:
  Prawidłowość sposobu wystawiania faktur po zakończeniu kwartału za usługi świadczone przez Spółkę.
  Fragment:
  Według art. 106i ust. 8 ustawy przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Faktura jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów i usług. Podatnik wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zapłaty (w całości lub części) przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura VAT jest zatem dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zapłaty). Należy podkreślić, że ww. termin określony w art. 106i ust. 7 ustawy nie odnosi się do każdej dostawy towarów i każdego wykonania usług. Zgodnie bowiem z art. 106i ust. 8 ustawy, przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.
  2017
  30
  paź

  Istota:
  Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej naliczonego
  Fragment:
  W świetle natomiast art. 112a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy przechowują wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z przepisów powyższych wynika obowiązek podatnika do wystawienia faktury dla udokumentowania określonych czynności. Po jej wystawieniu faktura (jeden z egzemplarzy) powinna być przechowywana przez podatnika do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przepisy te nie stawiają jednocześnie wymogów w jakiej formie faktury mają być przechowywane, nie zabraniają również, aby forma faktury została niejako zamieniona z formy papierowej na elektroniczną. Przy przechowywaniu faktur podatnik jest zobowiązany jedynie do spełnienia wymogów przewidzianych w art. 112a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, tj. faktury winny być przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur. Wnioskodawca wskazał, że faktury zeskanowane, które dotyczą sprzedaży będą przechowywane w formacie PDF w podziale na miesiące kalendarzowe.
  2017
  21
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od Giełdy „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz wpływu na rozliczenie podatku od towarów i usług okresów przedawnienia w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
  Fragment:
  Faktura korygująca, zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy, powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się m.in. w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu.
  2017
  20
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury/faktur w związku ze sprzedażą składników majątku wspólnego małżonków.
  Fragment:
  Na tle opisanych wyżej okoliczności i zdarzenia przyszłego polegającego na sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych powstała potrzeba ustalenia prawidłowości zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT lub faktur VAT wyłącznie przez Wnioskodawcę, pomimo tego, że na gruncie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nieruchomości te i inne składniki majątkowe wchodzą i będą wchodziły w dniu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, to jest Wnioskodawcy i jego żony. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca może wystawić fakturę VAT lub faktury VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych wchodzących do majątku wspólnego małżonków i że takich faktur nie musi wraz z nim wystawiać jego małżonka? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowaną sprzedażą może wystawić fakturę VAT lub faktury VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych wchodzących do majątku wspólnego małżonków, a jego małżonka nie musi wraz z nim wystawiać faktur VAT (ani na całość wartość sprzedaży ani też na połowę wartości sprzedaży danej nieruchomości czy innego składnika majątkowego). Czyli prawidłowe będzie, że jedynym wystawcą faktury VAT lub faktur VAT z tytułu planowanej sprzedaży będzie Wnioskodawca.
  2017
  20
  paź

  Istota:
  Korekta faktur oraz określenia momentu obniżenia podstawy opodatkowania
  Fragment:
  Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia do zera podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pierwotnej, pod warunkiem posiadania przez niego, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę; uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie uprawniało wnioskodawcę do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13 w zw. z art. 29a ust. 14 u.p.t.u.). Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej (art. 29a ust. 15 pkt 4 u.p.t.u.). Podsumowanie: Odpowiadając na pytanie postawione we wniosku należy uznać, że Wnioskodawca będzie uprawniony do wystawienia faktur korygujących (korekta do zera) do faktur pierwotnych jeśli wystąpi którakolwiek ze wskazanych sytuacji związanych z zawieraniem umów. Wnioskodawca obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem tych faktur korygujących powinien dokonać w terminie określonym w art. 29a ust. 13 u.p.t.u.
  2017
  20
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa Spółki Przejmującej do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Przejmowaną po dniu połączenia, dokumentujących dostawy i usługi świadczone przed połączeniem oraz w zakresie prawa Spółki Przejmującej do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Przejmowaną lub Przejmującą po dniu połączenia, dokumentujących dostawy i usługi świadczone po połączeniu.
  Fragment:
  Przewiduje taką sytuację wprost § 15 ust. 1 Rozporządzenia MF, który stanowi, iż nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą (...), może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Stosownie do § 15 ust. 6 Rozporządzenia MF przepisy dotyczące wystawiania not korygujących nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących. Zarówno zatem sprzedawca jak i nabywca towarów i usług mają odpowiednie instrumenty prawne aby skorygować podstawowy dokument dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, jakim jest faktura VAT. Dopiero wobec tego skorygowana faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli stwierdza fakt dojścia między określonymi podmiotami do rzeczywistej operacji gospodarczej w wartościach i ilościach wykazanych na fakturze VAT ”. W omawianej sytuacji błędy w fakturach nie będą dotyczyć danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy (tj. danych dotyczących ilości, ceny, wartości, stawki i kwoty podatku przedmiotu transakcji), lecz danych dotyczących nabywcy towarów i usług. Zatem, jeśli faktura wystawiona dla Spółki Przejmowanej po dniu przejęcia będzie dokumentować dostawę towaru lub świadczenie usługi, to Spółka Przejmująca będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury (pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie przesłanek).
  2017
  19
  paź

  Istota:
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do wystawienia faktur korygujących (korekta do zera) do faktur pierwotnych jeśli wystąpi którakolwiek ze wskazanych sytuacji związanych z zawieraniem umów oraz w którym momencie powinien dokonać obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem tych faktur korygujących?
  Fragment:
  Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia do zera podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pierwotnej, pod warunkiem posiadania przez niego, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę; uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie uprawniało wnioskodawcę do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13 w zw. z art. 29a ust. 14 u.p.t.u.). Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej (art. 29a ust. 15 pkt 4 u.p.t.u.). Podsumowanie Odpowiadając na pytanie postawione we wniosku należy uznać, że Wnioskodawca będzie uprawniony do wystawienia faktur korygujących (korekta do zera) do faktur pierwotnych jeśli wystąpi którakolwiek ze wskazanych sytuacji związanych z zawieraniem umów. Wnioskodawca obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem tych faktur korygujących powinien dokonać w terminie określonym w art. 29a ust. 13 u.p.t.u.
  2017
  17
  paź

  Istota:
  Czy do czynszu najmu niezabudowanej działki płaconego przez najemcę Wnioskodawca powinien doliczyć podatek VAT, czy powinien wystawiać fakturę oraz składać deklaracje VAT? Kto powinien widnieć na fakturze jako sprzedawca?
  Fragment:
  (...) fakturę VAT, a także czy Wnioskodawca powinien widnieć na fakturze jako sprzedawca jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy od czynszu najmu niezabudowanej działki płaconego przez najemcę Wnioskodawca powinien doliczyć podatek VAT oraz wystawić fakturę VAT, a także czy Wnioskodawca powinien widnieć na fakturze jako sprzedawca. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: Wnioskodawca jest radcą prawnym i został ustanowiony przez Sąd Rejonowy dla /..../ do pełnienia funkcji kuratora spadku. Do dnia wniosku nie jest ustalony krąg spadkobierców po zmarłym i w związku z tym przed ww. Sądem toczy się postępowanie w przedmiocie sprawowania nadzoru nad spadkiem nieobjętym i czynnościami kuratora. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jako kurator spadku Wnioskodawca ma obowiązek m.in. poszukiwania spadkobierców po zmarłym właścicielu nieruchomości, nawiązywania z nimi kontaktu oraz gromadzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania spadkowego w sądzie.
  2017
  17
  paź

  Istota:
  Możliwość przechowywania faktur sprzedażowych wystawionych pierwotnie w postaci papierowej wyłącznie w formie elektronicznej.
  Fragment:
  Według art. 112a ust. 1 ustawy podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie – w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W świetle art. 112a ust. 2 ustawy, podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur (art. 112a ust. 3 ustawy). Na mocy art. 112a ust. 4 ustawy, podatnicy zapewniają organowi podatkowemu na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.
  2017
  17
  paź

  Istota:
  Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w sytuacji, gdy będzie On wydawał klientowi zarówno fakturę, jak i paragon dokumentujący sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej, ale w swojej dokumentacji będzie przechowywał drugi egzemplarz faktury, z którego będzie wynikało którego paragonu dotyczy faktura, zaś sam paragon w razie potrzeby będzie możliwy do odszukania w kopiach dokumentów fiskalnych przechowywanych przez podatnika, to postępowanie Wnioskodawcy będzie zgodne z art. 106h ustawy o VAT.
  Fragment:
  (...) faktury jest przekazywany osobie uprawnionej do wystawiania faktur; osoba uprawniona do wystawiania faktur wystawia fakturę w dwóch egzemplarzach. Na fakturze drukowany jest numer paragonu; paragon zostaje opatrzony opisem „ wystawiono fakturę ”. Ww. adnotacja jest naniesiona na paragon w widocznym miejscu w sposób trwały i niezmywalny. Klient nie jest w stanie usunąć adnotacji; jeden egzemplarz faktury pozostaje w dokumentacji Spółki, drugi zaś wydawany jest Klientowi wraz z paragonem. Oba dokumenty, tj. paragon i faktura będą zawierać identyczne dane określające przedmiot sprzedaży, identyczną datę sprzedaży oraz wartość sprzedaży, stawkę podatku VAT i wysokość podatku należnego. Nie będzie więc występować sytuacja w której dane wskazane na fakturze odbiegają od danych wskazanych na paragonie fiskalnym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą czy w sytuacji kiedy będzie wydawał Klientowi zarówno paragon, jak i fakturę dokumentującą sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej, lecz jednocześnie w swojej dokumentacji będzie przechowywał drugi egzemplarz faktury, z którego to będzie jednoznacznie wynikało którego paragonu dotyczy faktura, zaś sam paragon w razie potrzeby będzie możliwy do odszukania w kopiach dokumentów fiskalnych przechowywanych przez Wnioskodawcę stosownie do § 6 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.
  2017
  14
  paź
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.