Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

W zakresie wystawienia faktury korygującej

Fragment:

W świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na obowiązek skorygowania takiej faktury przez wystawienie faktury korygującej. Zasady dotyczące wystawiania faktur oraz faktur korygujących zostały określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Elementy, jakie powinna zawierać faktura, zostały wymienione w art. 106e ustawy. Stosownie do treści art. 106e ustawy, faktura powinna zawierać: datę (...)

2018
30
gru

Istota:

Prawo Spółki Komandytowej do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów po aporcie na Wnioskodawcę oraz brak obowiązku skorygowania zawartego w fakturze błędu za pomocą noty korygującej.

Fragment:

Powołane wyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług uzależniają prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od obowiązku posiadania faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług, wykorzystywanych następnie do wykonywania czynności opodatkowanych. Wskazać należy, że faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego na potrzeby opodatkowania VAT. Określenie w fakturze jako nabywcy Wnioskodawcy, nie wyłącza praw Spółki Komandytowej do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury, ponieważ decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura, a więc – dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury. Jeżeli sprzedawcy (kontrahenci) za dokonane dostawy i wyświadczone usługi zarówno przed dniem aportu, jak i po tym dniu wskażą na fakturach wystawionych po tym dniu, jako nabywcę dane Wnioskodawcy (osoby fizycznej) tj. podmiot, który faktycznie dokonał nabycia, pozostaje to bez wpływu na prawo Spółki Komandytowej do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takich faktur. Zatem Spółce Komandytowej będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, wystawionych na Wnioskodawcę po dniu wniesienia aportu, pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie o podatku od towarów i usług przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa m.in. w art. 88 ustawy.

2018
23
gru

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury X związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „ (...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
23
gru

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury X związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
22
gru

Istota:

Wydanie faktury nabywcy w myśl przepisu art. 111 ust. 3a.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury Y związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czyta Wnioskodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
22
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia z faktur wystawionych na inny podmiot.

Fragment:

Wskazać należy także, że faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi transakcje gospodarcze dokonywane pomiędzy podatnikami. Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym, zaś dane jakie powinna zawierać zostały wyżej określone. Uwzględniając powyższe, jak również brzmienie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, zauważyć należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, na podstawie otrzymanych przez tego podatnika faktur VAT dokumentujących rzeczywiste transakcje gospodarcze. A zatem, co do zasady, faktura wystawiona na inny podmiot nie jest fakturą dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego. W przedmiotowej sprawie wydatki na finansowanie kosztów realizacji zadań przez poszczególnych partnerów ponoszone są bezpośrednio przez Partnera wiodącego – Parafię. Tym samym, faktury VAT za zakup towarów i usług związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wydarzenia kulturalnego – festiwalu (...), będą wystawiane na Parafię. Z powyższego wynika więc, że rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku jest Parafia, a nie Wnioskodawca.

2018
21
gru

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury X związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
20
gru

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie:
- prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w przypadku wystawienia przez Spółkę faktury korygującej sprzedaż zaliczkową, w sytuacji gdy nie dochodzi ostatecznie do realizacji usługi lub dostawy towarów na rzecz klienta;
- prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w przypadku wystawienia przez Spółkę faktury korygującej sprzedaż zaliczkową, w sytuacji gdy dochodzi do realizacji usługi lub dostawy towarów na rzecz klienta.

Fragment:

W razie gdy faktura zaliczkowa (lub faktury zaliczkowe) nie będzie obejmowała całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi (czyli tzw. fakturze końcowej) sumę wartości towarów lub usług należy pomniejszyć o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku – o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. W fakturze końcowej należy zawrzeć również numery faktur zaliczkowych. Według art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą. Cytowany wyżej przepis zawiera zamknięty katalog przypadków, w których podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej (tj. wystawienie faktury korygującej w sytuacjach innych niż wskazane w przedmiotowym przepisie nie jest konieczne). W świetle art. 106j ust. 2 ww. ustawy, faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. (...)

2018
20
gru

Istota:

Uznania czy sposób archiwizowania dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej spełnia wymogi art. 106m, art. 112 oraz art. 112a ustawy oraz możliwości niszczenie papierowych oryginałów faktur, not księgowych i paragonów przed okresem przedawnienia

Fragment:

(...) faktur - w możliwości zapewnienia przez nich autentyczności, integralności oraz czytelności treści faktury. W każdym przypadku decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia między stronami transakcji. Art. 112 ustawy stanowi, że podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (...). Zgodnie z art. 112a ust. 1 ustawy - podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie - w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Na podstawie art. 112a. ust. 1. Podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie - w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

2018
19
gru

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy

Fragment:

Według Zainteresowanego przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury ... związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
19
gru

Istota:

W zakresie wystawienia faktury korygującej

Fragment:

(...) faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na obowiązek skorygowania takiej faktury przez wystawienie faktury korygującej. Zasady dotyczące wystawiania faktur oraz faktur korygujących zostały określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Elementy, jakie powinna zawierać faktura, zostały wymienione w art. 106e ustawy. Stosownie do treści art. 106e ustawy, faktura powinna zawierać: datę (...)

2018
17
gru

Istota:

Prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w formie papierowej oraz elektronicznej i przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

Fragment:

Uprawnieni pracownicy będą odpowiedzialni za sprawdzenie wysokiej jakości zeskanowanej faktury (obrazu) umożliwiającej pełną czytelność faktury. Wersja elektroniczna zeskanowanej faktury będzie stanowić wierne i wyraźne odzwierciedlenie wersji papierowej. Każdy plik PDF (skan faktury) będzie zawierać zeskanowany obraz jednej faktury w wersji papierowej. Oprócz faktur papierowych oraz otrzymywanych poprzez system EDI, Spółka będzie otrzymywać faktury elektroniczne drogą e-mail w formacie PDF. W zakresie faktur otrzymywanych w formie elektronicznej, Spółka udzieli akceptacji Dostawcom na stosowanie faktur elektronicznych. W przypadku faktur elektronicznych (innych niż otrzymywanych w ramach EDI): Faktury elektroniczne będą przesyłane na specjalny, dedykowany adres e-mail Spółki, po czym każda z nich otrzyma swój numer URN (w praktyce mogą się zdarzyć sytuacje, w których Dostawcy prześlą fakturę elektroniczną na adres e-mail pracownika Spółki, który ją niezwłocznie przekierowuje na adres e-mail dedykowany do faktur elektronicznych, po czym ostatecznie każda faktura otrzyma własny numer URN). Każda wiadomość e-mail zawierająca fakturę będzie sprawdzana pod względem jej zgodności z polityką Spółki - co do zasady jeden e-mail powinien zawierać tylko jedną fakturę w jednym pliku PDF, przy czym mogą zdarzyć się przypadki, że jeden e-mail będzie zawierać kilka faktur (odrębnych plików PDF).

2018
17
gru

Istota:

Przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF - faktura elektroniczna na adres e-mail podany przez nabywcę jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenie w sprawie jest, że faktura w formacie PDF - faktura elektroniczna nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) (dalej: ustawa VAT ) zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna dokładanie tak samo jak faktura w formie papierowej musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktury sporządzone w formie papierowej, które zostały zeskanowane, wysłane i otrzymane w formie e-mail mogą zostać uznane za faktury elektroniczne pod warunkiem, że wersja papierowa moe została wprowadzona do obiegu.

2018
17
gru

Istota:

Opodatkowanie oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych na rzecz Wnioskodawcy.

Fragment:

A.; adres usługobiorcy; imię i nazwisko usługodawcy; adres usługodawcy; numer identyfikacji podatkowej usługobiorcy; numer identyfikacji podatkowej usługodawcy; numer dowodu osobistego usługodawcy, datę jego wydania i nazwę organu, który go wydał; datę rozpoczęcia świadczenia usług, objętych fakturą VAT RR; datę zakończenia świadczenia usług, objętych fakturą VAT RR; datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy usługodawcy zaliczki (przedpłaty) lub daty dokonanych wpłat na rachunek bankowy usługodawcy zaliczek (przedpłat); datę wystawienia faktury VAT RR; numer kolejny faktury VAT RR; nazwę gatunku ryb lub roślin akwariowych, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych fakturą VAT RR; ilość ryb lub roślin akwariowych, np. „ dziesięć ” i jednostkę miary, tj. „ sztuk ”, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych fakturą VAT RR; oznaczenie (opis) klasy świadczonych usług, np. „ klasa pierwsza ”; oznaczenie (opis) jakości świadczonych usług, np. „ jakość bardzo dobra ”; wynagrodzenie za jeden dzień świadczenia usług objętych fakturą VAT RR bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; wartość świadczenia usług objętych fakturą VAT RR bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku; kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości świadczenia usług objętych fakturą VAT RR; wartość świadczenia usług objętych fakturą VAT RR wraz z kwotą zryczałtowanego (...)

2018
15
gru

Istota:

Zakresie:
- skorygowania dokumentem „faktura korygująca - niezwiązana z kwotą sprzedaży i podatku VAT należnego” faktury sprzedaży w obrocie krajowym wystawionej przez Przedsiębiorcę od dnia przekształcenia do dnia uzyskania informacji o przekształceniu, tj. 27.07.2017-08.08.2017,
- sprzedaży dokonanej w okresie 27.07.2017-08.08.2017, pierwotnie ujętej w fakturach wystawionych przez Przedsiębiorcę, następnie skorygowanej dokumentami „faktura korygująca - niezwiązana z kwotą sprzedaży i podatku VAT należnego” (zmiana sprzedawcy), które zostały wykazane jako sprzedaż Spółki i wykazane w deklaracji VAT-7 za okresy właściwe dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
- faktur zakupu wystawionych dla Przedsiębiorcy w okresie 27.07.2017-08.08.2017, które zostały skorygowane notą korygującą
- podatku VAT naliczonego z faktur zakupu, wystawionych dla Przedsiębiorcy w okresie 27.07.2017-08.08.2017, skorygowanych notą korygującą, które rozliczono w deklaracji VAT-7 Spółki za okresy w których otrzymano faktury.

Fragment:

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13 ustawy). Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy). Szczegółowe elementy, które powinna zawierać faktura, określa art. 106e ustawy. Faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury. W myśl art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa (...)

2018
15
gru

Istota:

Skutki podatkowe zracjonalizowania procesu obsługi zwrotów produktów sezonowych.

Fragment:

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy stwierdzić, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. W myśl obowiązujących przepisów, jeżeli po wystawieniu faktury pierwotnej wystąpią zdarzenia, które mają wpływ na zmianę treści wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, wówczas należy wystawić fakturę korygującą. Podkreślić należy, że prawo do wystawienia faktury korygującej uzależnione jest od ściśle wskazanych w ustawie sytuacji. Powyższe oznacza, że ustawodawca nie pozostawił podatnikowi swobody w powyższym zakresie lecz uzależnił prawo do skorygowania pierwotnie wystawionych faktur od wystąpienia określonych zdarzeń. Wśród okoliczności, które determinują konieczność wystawienia faktury korygującej ustawodawca wskazał m.in. udzielenie obniżki ceny w formie rabatu, opustów i obniżek cen, zwrot podatnikowi towarów oraz zwrot nabywcy całości lub części zapłaty. Zatem w sytuacji gdy po wystawieniu faktury pierwotnej podatnikowi zwrócono towar, wówczas podatnik wystawia fakturę korygującą. Oznacza to, że dopiero po wykonaniu powyższej czynności, czyli po faktycznym zwrocie towaru, możliwe jest udokumentowanie tego zdarzenia fakturą korygującą.

2018
15
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz archiwizacji w formie elektronicznej faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur

Fragment:

W myśl art. 106m ust. 1-4 ustawy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zgodnie z art. 106m ust. 5 ustawy poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Pojęcie „ kontrole biznesowe ” użyte w ww. art. 106m ust. 4 ustawy należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury, aż do końca okresu przechowywania.

2018
13
gru

Istota:

Prawo do dokonania odliczenia podatku VAT

Fragment:

Jak wynika z przytoczonego wyżej art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego, w stosunku do którego podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia, stanowi suma kwot tego podatku określonych w otrzymanych przez podatnika fakturach. Powołane wyżej przepisy jednoznacznie wskazują dokumenty, których posiadanie daje podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podkreślić należy, że przepisy prawa nie dopuszczają możliwości zastąpienia faktury innym dokumentem, np. paragonem. Opisany we wniosku stan faktyczny wskazuje jednoznacznie, że Wnioskodawca posiada fakturę dokumentującą zakup apartamentu, jednak faktura ta po uwzględnieniu dokonanych wcześniej wpłat opiewa na kwotę 0 zł. Natomiast z tytułu dokonanych przedpłat Wnioskodawca nie otrzymał faktur, tylko paragony, na podstawie których niemożliwe jest dokonanie odliczenia podatku VAT. W sytuacji gdyby Wnioskodawca posiadał faktury zaliczkowe, wynikające z dokonanych wpłat, wówczas miałby możliwość dokonania odliczenia z tych faktur. Podsumowując, Wnioskodawca miałby prawo odliczyć podatek VAT z tytułu zakupu apartamentu, wyłącznie na podstawie otrzymanej faktury. Jednak z uwagi na fakt, że zarówno podstawa opodatkowania, jak i kwota naliczonego podatku VAT, wynikająca z tej faktury wynosi 0 zł, Wnioskodawca, nie posiadając faktur zaliczkowych, nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku VAT.

2018
12
gru

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury ... związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
7
gru

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach pierwotnych niezależnie od tego czy zastosowane w nich ceny będą uwzględniać należny Spółce rabat bezwarunkowy oraz okresu w którym należy skorygować odliczony podatek naliczony z wystawionych faktur pierwotnych nieuwzgledniających udzielonego Spółce rabatu bezwarunkowego

Fragment:

Takie rozstrzygniecie może nastąpić w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających czy też kontroli celno-skarbowej Ad 2 W analizowanych okolicznościach wskazano, że Wnioskodawca w chwili otrzymania konkretnej faktury pierwotnej będzie dysponować wiedzą, o tym, że cena transakcji uległa zmianie w związku z udzielonymi Spółce rabatami. W praktyce Spółka może pomniejszyć kwotę płatności z faktury pierwotnej której rabat dotyczy. Jeżeli Dostawca nie uwzględnił kwoty rabatu w wystawionej fakturze pierwotnej, będzie miał obowiązek wystawić fakturę korygującą na kwotę udzielonego Spółce rabatu. Sprzedawcy będą mogli wystawić faktury korygujące do pojedynczych faktur lub tzw. zbiorcze faktury korygujące, obejmujące wszystkie faktury w danym okresie, od których należał się rabat. Jeśli kalkulacja wartości rabatu dokonana przez Dostawcę na wystawionej fakturze korekcie będzie prawidłowa, Spółka zaakceptuje taką fakturę korygującą. Jeśli kwoty rabatu wykazane na fakturach korygujących wystawionych przez Dostawców nie zostały wcześniej pomniejszone przez Spółkę z bieżącymi płatnościami, podlegać będą one odpowiedniemu potrąceniu po ujęciu tych faktur korygujących w księgach Spółki. Jednocześnie Spółka zakłada, że otrzyma wszystkie wystawione dla niej faktury korygujące. Okres, w którym należy dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego reguluje wskazany wyżej art. 86 ust. 19a ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
6
gru

Istota:

Uznanie przesyłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury X związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czyta Wnioskodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
1
gru

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury ... związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
1
gru

Istota:

Planowane przez Wnioskodawcę wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicję faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czyta Wnioskodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
1
gru

Istota:

Planowane przez Wnioskodawcę wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury A związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicję faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czyta Wnioskodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
1
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zgodności z ustawą o podatku od towarów i usług sposobu archiwizowania faktur i zachowania prawa do odliczenia podatku wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

Fragment:

W myśl art. 112a ust. 1 ustawy – podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie – w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Natomiast – stosownie do art. 106m ust. 1 ustawy – podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Art. 106m ust. 2 ustawy stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy). Zauważyć należy, że dla potrzeb przepisów (...)