Faktura | Interpretacje podatkowe

Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do rozliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych, duplikatów faktur, w tym faktur wystawionych na Spółkę Y, co do których prawo do odliczenia naliczonego podatku powstanie w dniu lub po dniu aportu
Fragment:
Jak stanowi art. 106l ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę: na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „ DUPLIKAT ” oraz datę jej wystawienia - art. 106l ust. 2 ustawy. Z powyższych przepisów wynika, że duplikat jest ponownie wystawioną fakturą, zawierającą dane zawarte w fakturze, która uległa zniszczeniu albo zaginęła, opatrzoną wyrazem „ duplikat ”. Duplikat faktury wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu bądź zaginie. Duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury przysługuje podatnikowi wyłącznie wtedy, jeśli nie dokonał on tego odliczenia wcześniej, tj. z faktury pierwotnej.
2016
6
gru

Istota:
W sytuacji, gdy w dniu lub po dniu wniesienia aportu w postaci Działu Soków przez Spółkę X. do X. Sp. z o.o., Wnioskodawca otrzyma od kontrahentów faktury korygujące, w których zostanie wykazana zwiększona kwota podatku naliczonego (w stosunku do kwoty wykazanej w fakturze pierwotnej), na X. Sp. z o.o. będzie ciążył obowiązek ujęcie tej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym tą fakturę korygującą otrzymał (w sytuacji, gdy Spółka X. dokonała odliczenia podatku naliczonego z faktury pierwotnej). Również w sytuacji otrzymania po dniu aportu faktury korygującej zwiększającej kwotę podatku naliczonego, dotyczącej działalności Działu Soków, podmiotem uprawnionym do rozliczenia tej faktury korygującej będzie X. Sp. z o.o.
Fragment:
W sytuacji, gdy faktury zakupowe korygujące (zarówno zmniejszające, jak i zwiększające podatek naliczony) - dotyczące działalności Działu Soków, będą otrzymane w dniu lub po dniu aportu to wówczas zobowiązanym/uprawnionym do odliczenia będzie X. Sp. z o.o. Natomiast faktury korygujące zakupowe ujmowane zgodnie z przepisami o VAT w rozliczeniu za okres przed dniem aportu - będą ujmowane przez Spółkę X.. Biorąc pod uwagę okoliczności niniejszej sprawy, w sytuacji, gdy w dniu lub po dniu wniesienia aportu w postaci Działu Soków przez Spółkę X. do X. Sp. z o.o., Wnioskodawca otrzyma od kontrahentów faktury korygujące, w których zostanie wykazana zwiększona kwota podatku naliczonego (w stosunku do kwoty wykazanej w fakturze pierwotnej), na X. Sp. z o.o. będzie ciążył obowiązek ujęcie tej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym tą fakturę korygującą otrzymał (w sytuacji, gdy Spółka X. dokonała odliczenia podatku naliczonego z faktury pierwotnej). Również w sytuacji otrzymania po dniu aportu faktury korygującej zwiększającej kwotę podatku naliczonego, dotyczącej działalności Działu Soków, podmiotem uprawnionym do rozliczenia tej faktury korygującej będzie X.
2016
6
gru

Istota:
Rozliczenie i dokumentowania działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych
Fragment:
Na podstawie art. 106m ustawy: Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: 1).kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 2).elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Jak wynika z powyższego Wnioskodawca dla potwierdzenia świadczonych usług winien je dokumentować fakturami, które będą posiadały cechy wymienione w art. 106m ust. 1-4 ustawy.
2016
6
gru

Istota:
Obowiązek anulowania faktur dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji wystawionych przez Zakład na rzecz Gminy i pomniejszenia podatku należnego od ww. faktur oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych przez Zakład z tytułu robót dotyczących budowy odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych
Fragment:
(...) faktur dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji wystawionych przez Zakład na rzecz Gminy i pomniejszenia podatku należnego od ww. faktur oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych przez Zakład z tytułu robót dotyczących budowy odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług do czasu scentralizowania rozliczeń VAT, Gminy z jej jednostkami organizacyjnymi w zakresie obowiązku anulowania faktur dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji wystawionych przez Zakład na rzecz Gminy i pomniejszenia podatku należnego od ww. faktur oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych przez Zakład z tytułu robót dotyczących budowy odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych. Wniosek został uzupełniony pismem z 28 września 2016 r. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 14 stycznia 2013 r. Gmina, dalej zwana „ Gminą ”, zawarła z Zakładem Gospodarki Komunalnej Gminy, Dalej zwanego „ Zakładem ”, porozumienie w sprawie świadczenia robót budowlanych i usług wykonywanych przez Zakład na rzecz Gminy (dalej zwane „Porozumieniem).
2016
6
gru

Istota:
Wnioskodawca może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie 50% udziału w lokalu usługowym, bowiem jest jednym z nabywców wskazanych na fakturze dokumentującej zakup przedmiotowego udziału. Odliczenie podatku naliczonego przysługuje Wnioskodawcy jednak tylko do wysokości posiadanego udziału w zakupionym lokalu, który został szczegółowo określony w akcie notarialnym stwierdzającym nabycie po 1/2 części w prawie własności lokalu usługowego. Warunkiem odliczenia jest wykorzystywanie tego lokalu do wykonywania czynności opodatkowanych i przy założeniu, że nie wystąpią ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury dokumentującej zakup lokalu usługowego i prawa do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury dokumentującej zakup lokalu usługowego i prawa do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca, zarejestrowany jako podatnik od towarów i usług, nabył w dniu 15 kwietnia 2016 r. wraz z drugą osobą, z którą nie wiążą Wnioskodawcy żadne więzi rodzinne ani cywilnoprawne, lokal usługowy celem wykonywania działalności opodatkowanej polegającej na wynajmie przedmiotowego lokalu. Dokonanie transakcji jest udokumentowane aktem notarialnym oraz fakturami dokumentującymi wpłatę zaliczki. Faktury dokumentujące zapłatę zaliczki zostały wystawione na dwóch nabywców, tj. na Wnioskodawcę oraz na innego, odrębnego podatnika VAT. Faktury zawierają wszystkie niezbędne dane Wnioskodawcy oraz dane drugiego podatnika, tj. imię i nazwisko, adres, oraz NIP. Z faktury tej nie wynikają proporcje udziału w prawie własności lokalu, fakt ten wynika jednak z aktów notarialnych, które stwierdzają nabycie po 1/2 części w prawie własności lokali.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur wystawionych przez Uczestników oraz dokumentowania kwot wypłacanych Uczestnikom (pytanie nr 3 i 4 wniosku).
Fragment:
(...) faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą. W świetle ust. 2 ww. artykułu, faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1−6, nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego − odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Zatem wystawienie faktury korygującej może dotyczyć tylko kontrahentów bezpośrednio uczestniczących w rzeczywistej transakcji potwierdzonej wystawieniem faktury. Nie można wystawić faktury korygującej w sytuacji, kiedy między kontrahentami nie miała miejsca dostawa towarów (świadczenie usług) i w konsekwencji nie było wystawionej faktury. W analizowanej sprawie w odniesieniu do Modelu 1 gdzie Spółka sprzedaje bezpośrednio (...)
2016
6
gru

Istota:
Spółka dzielona nie była uprawniona do wystawienia na rzecz Wnioskodawcy faktury z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności Hotelu, a Wnioskodawca nie ponosił ciężaru ekonomicznego podatku od towarów i usług przy jego nabyciu. Oznacza to, że w analizowanej sytuacji w ogóle nie wystąpiła kwota podatku naliczonego, który mógłby podlegać odliczeniu przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Przechodząc do kwestii zastosowania w analizowanej sprawie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT należy wskazać, że w myśl tego przepisu, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jak zatem wynika z tego przepisu, jest on stosowany w przypadku, gdy dłużnik nie uregulował należności udokumentowanej fakturą – w takiej sytuacji dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury. W analizowanej sprawie – jak wskazano wcześniej - ponieważ Spółka dzielona nie była uprawniona do wystawienia na rzecz Wnioskodawcy faktury, Wnioskodawca nie ponosił ciężaru ekonomicznego podatku od towarów i usług i nie wystąpiła kwota podatku naliczonego, który mógłby podlegać odliczeniu przez Wnioskodawcę. W sytuacji, gdy nie ma faktury, z której wynikałaby należność jak również nie wystąpiła kwota podatku naliczonego, który mógłby podlegać odliczeniu przez Wnioskodawcę, nie mógł powstać późniejszy obowiązek w zakresie korekty tego podatku naliczonego.
2016
5
gru

Istota:
Przechowywanie otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur (a także faktur korygujących oraz duplikatów faktur i faktur korygujących) wyłącznie w wersji elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Organ z dnia 14 lipca 2016 r. nr IPPP2/4512-406/16-2/MT (doręczone 19 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przechowywania otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur (a także faktur korygujących oraz duplikatów faktur i faktur korygujących) wyłącznie w wersji elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przechowywania otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur (a także faktur korygujących oraz duplikatów faktur i faktur korygujących) wyłącznie w wersji elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca wystawia i przesyła swoim kontrahentom faktury sprzedażowe zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Również faktury zakupowe są wystawiane przez kontrahentów Wnioskodawcy zarówno w wersji papierowej jak elektronicznej (w tym ostatnim przypadku Wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w tej formie). Faktury zakupowe w wersji papierowej Wnioskodawca otrzymuje wówczas, gdy kontrahenci nie są zainteresowani wystawianiem faktur w wersji elektronicznej bądź z powodów obiektywnych możliwe jest uzyskanie faktury jedynie w wersji papierowej (np. w przypadku delegacji).
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowanie dostawy gruntów; określenie podmiotu, który powinien być wskazany na fakturze jako nabywca towaru.
Fragment:
W przypadku określenia w decyzji wartości odszkodowania, która nie zostanie powiększona o podatek należny, to czy wartość odszkodowania należy udokumentować fakturą, w której wartość świadczenia określonego w decyzji powinna być wyższa o kwotę należnego VAT, czy też odszkodowanie wypłacone w zamian za przeniesienie z mocy prawa do własności towarów uwzględnia VAT i stanowi kwotę brutto? Czy zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są tereny przejęte z mocy prawa pod budowę obwodnicy X., które nie są położone w terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także nie wydano dla nich decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? W związku z przeniesieniem z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie Gmina M. K. prosi o odpowiedź: jaki podmiot powinien być wykazany na fakturze VAT jako nabywca towaru? Zdaniem Wnioskodawcy: Skoro określona w decyzji wartość nieruchomości, stanowiąca wartość odszkodowania, nie uwzględni kwoty należnego VAT, to powinna być o nią w wystawionej fakturze powiększona. Z uwagi na cenotwórczy charakter VAT, podwyższenie określonej w decyzji wysokości odszkodowania o kwotę tego podatku może nastąpić przez czynność wystawienia faktury.
2016
5
gru

Istota:
Anulacja faktur oraz dokonanie korekty deklaracji.
Fragment:
Ponadto na dowód zaistniałej sytuacji Wnioskodawca wskazuje, że jest w posiadaniu potwierdzenia salda na dzień ... października 2015 r., które to jest oznaczone adnotacją kontrahenta o braku zarachowania powyższych faktur w swoich księgach. Wobec spełnienia obu wskazanych powyżej warunków umożliwiających anulowanie faktur, Wnioskodawca uważa, iż ma prawo dokonania anulowania tych faktur poprzez zarchiwizowanie oryginału i kopii faktur z odpowiednią adnotacją. Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 106j ustawy o VAT, jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Podkreślić należy, iż dokonanie korekty faktury jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę towaru lub usługi oraz ujęta w jego rozliczeniach. W sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę, nie ma możliwości dokonywania korekty, gdyż pierwotne faktury zostały wystawione, ale nie weszły do obrotu prawnego (z uwagi na to, iż zostały odesłane wystawcy).
2016
5
gru

Istota:
Brak możliwości wystawiania faktur obciążeniowych za pobyt osób w DPS
Fragment:
W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług są obowiązani wystawiać faktury w przypadku gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Żądanie wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy nie rodzi po stronie sprzedawcy obowiązku wystawienia faktury. Wskazać należy, że wystawienie faktury po upływie trzymiesięcznego terminu jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika i to do niego należy decyzja dotycząca jej wystawienia. Informacji na temat tego, jakie dane na fakturze powinni zamieszczać podatnicy korzystający ze zwolnienia, należy szukać w obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485). Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 (określone przypadki zwolnienia przedmiotowego) lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać: datę wystawienia, kolejny numer, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi, kwotę należności ogółem, wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.
2016
3
gru

Istota:
Zastosowanie stawki VAT zwolnionej zarówno do czynszu najmu lokalu mieszkalnego, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu jak i pozostałych elementów opłaty za najem tj. również kosztów mediów, wystawienie jednej faktury dokumentującej usługę najmu ze wskazaniem opłaty w dwóch pozycjach oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych przez Gminę usług, a także brak obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej ww. usług świadczonych na rzecz osób fizycznych.
Fragment:
W myśl art. 106i ust. 8 ustawy o VAT przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. W art. 106e ust. 1 ustawy zostały wymienione elementy, jakie powinna zawierać faktura. Trzeba jednak zauważyć, że elementy faktury określone w przepisach prawa podatkowego nie są jedynymi, które mogą być zamieszczone na dokumencie faktury. Ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył prawa podatnika do zamieszczania na fakturach dodatkowych informacji. Z regulacji art. 106b ust. 1, 2 i 3 ustawy o VAT wynika, że na gruncie przepisów ustawy o VAT podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonywanie czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani też obowiązku dokumentowania fakturą czynności zwolnionych od podatku. Brak obowiązku wystawienia faktury nie oznacza jednak takiego zakazu. W konsekwencji faktura taka może być wystawiona, jeśli taka jest tylko wola podatnika lub w trybie art. 106b ust. 3 ustawy o VAT. W związku z powyższym, wystawianie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej faktur dokumentujących sprzedaż usług i dostawy towarów jest dopuszczalne. Natomiast obowiązek wystawienia faktury występuje w sytuacji sprzedaży usług i dostawy towarów na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie ustalenia prawidłowości posługiwania się przez Wnioskodawcę na fakturze właściwymi danymi kontrahenta z Niemiec
Fragment:
Jenak klient poinformował Firmę F., że adres do którego ma przypisany numer VAT, to adres jego miejsca zamieszkania i chce, aby faktura była wystawiona na adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, to znaczy na fakturze miały się znaleźć imię i nazwisko klienta oraz numer VAT, które widnieją na dokumencie potwierdzenia danych, a inne miasto, ulica oraz numer budynku. Firma F. wystawiła zatem fakturę z dwoma adresami – głównym zgodnie z danymi z potwierdzenia danych oraz drugim – adresem dostawy towaru (czyli adresem prowadzenia przez klienta a działalności gospodarczej). Jednak klient twierdzi, ze takiej faktury nie podpisze, bo jest ona wystawiona nieprawidłowo i jest nieusatysfakcjonowany, gdyż chce chronić swój adres prywatny. Jako potwierdzenie swoich słów klient przysłał Firmie F. drogę e-mailową skan dokumentu „ Nachweis zur Steuerschuldnerschaft desn Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsluistunge ”, twierdząc, że ten uprawnia go zarówno do wystawiania jak i otrzymywania faktur z 0% VAT z wykorzystaniem adresu prowadzenia przez klienta działalności gospodarczej (a nie zgodnych z potwierdzeniem danych).. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wskazania czy może wystawić klientowi fakturę z adresem podanym przez klienta jako adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, mimo że adres, który znajduje się na dokumencie potwierdzenia danych otrzymanym z Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie jest inny.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie przechowywania w postaci papierowej faktur elektronicznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak przechowywanych faktur elektronicznych
Fragment:
Wersję papierową warunkuje obecny stan archiwizowania faktur (brak możliwości elektronicznego archiwizowania). Faktury zarchiwizowane do formy papierowej będą przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralności treści i czytelność tych faktur od momentu otrzymania do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur zostanie zapewniona przede wszystkim poprzez kontrole biznesowe, które polegają na sprawdzeniu powiązania faktur z ich przedmiotem tj. dostawą usług i towarów. Sprawdzenie następuje poprzez akceptacje faktur na podstawie zamówień, weryfikacji dokumentów logistycznych, protokołów odbioru przedmiotu fakturowania i wszelkich dokumentów poprzedzających transakcje m.in. takich jak oferty. Ponadto dla faktur przesyłanych w pdf Spółka zamierza ustalić uzgodnioną z dostawcą drogę przesyłania faktur oraz zapewnić stałe miejsce wysyłania, odbioru i archiwizowania faktur przez upoważnione osoby. Wnioskodawca nie będzie ingerował w treść faktur, aczkolwiek będzie oczekiwał od wystawcy faktury zapewnienia zgodności zapisu o przedmiocie fakturowania ze stanem faktycznym.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie wskazania, która ze spółek będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego dotyczących sprzedaży udokumentowanej fakturami wystawionymi przed dniem aportu przez Spółkę Y
Fragment:
(...) faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą. Art. 106j ust. 2 ustawy stanowi, że faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji. Z kolei w myśl art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, ta wymaga akceptacji wystawcy faktury (ust. 2). Z przytoczonych uregulowań wynika zatem, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie:prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w dniu wydzielenia lub po dniu wydzielenia, na których jako nabywca zostanie wskazana Spółka Dzielona – prawidłowe, skorygowania danych nabywcy na fakturze wystawionej w dniu wydzielenia lub po dniu wydzielenia (a dotyczących zakupów dokonanych w dniu lub po dniu wydzielenia) na Spółkę Dzieloną poprzez wystawienie przez Spółkę noty korygującej – jest prawidłowe,korygowania danych nabywcy na fakturze wystawionej w dniu wydzielenia lub po dniu wydzielenia (a dotyczących zakupów dokonanych przed dniem wydzielenia) na Spółkę Dzieloną poprzez wystawienie przez Spółkę noty korygującej – jest nieprawidłowe.
Fragment:
Określenie w fakturze jako nabywcy Spółki Dzielonej, nie wyłącza praw Spółki do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury, bowiem decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura, a więc – dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury ale przede wszystkim data podziału Spółki Dzielonej i przejęcia ZCP przez Wnioskodawcę. Należy podkreślić, że powołane powyżej przepisy ustawy o VAT uzależniają prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od obowiązku posiadania faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług wykorzystywanych następnie do wykonywania czynności opodatkowanych. W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy związanych z obowiązkiem wystawiania not korygujących w związku ze zmianą danych adresata faktury ustawa o podatku od towarów i usług wymienia przypadki, kiedy po wystawieniu faktury zachodzą okoliczności skutkujące obowiązkiem wystawienia faktury korygującej lub też noty korygującej. I tak, zgodnie z art. 106k ust. 1-3 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: (...)
2016
30
lis

Istota:
Możliwość wystawiania faktur w ramach samofakturowania i prawidłowość ich zatwierdzania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych w ramach samo fakturowania.
Fragment:
(...) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; (uchylony) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności. Analiza opisu sprawy na tle przywołanych regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że skoro Spółka będzie miała zawarte umowy z klientami, w których strony zgodnie określą, że faktury za usługi świadczone na rzecz Spółki będą dokumentowane fakturami wystawianymi przez Spółkę w imieniu i na rzecz klientów, to prawidłowe będzie stosowanie przez Spółkę numeracji zgodnej z jej systemem. Ustawodawca nie wymaga bowiem dla faktur wystawianych w procedurze „ samofakturowania ” odrębnego sposobu numerowania faktur wystawianych w imieniu każdego klienta. Istotne jest, aby faktury te posiadały wszystkie elementy wymagane w powołanych wyżej przepisach, w tym m.in. kolejny numer. W odniesieniu do kwestii zatwierdzania ww. faktur należy stwierdzić, że jeśli sposób ich zatwierdzania w oparciu o mechanizm milczącej akceptacji zostanie określony w zawartych z klientami umowach (zostaną w nich opisane szczegółowe zasady, na podstawie których Spółka będzie miała podstawę do uznania wystawionych faktur za zaakceptowane przez klientów), przy założeniu, że klienci będą podatnikami, należy uznać, że powyższy mechanizm będzie prawidłowy.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie wystawiania not korygujących do faktur dokumentujących zakupy towarów/usług wystawionych po przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o. oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur
Fragment:
Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury. W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy związanych z obowiązkiem wystawiania not korygujących w związku ze zmianą danych adresata faktury ustawa o podatku od towarów i usług wymienia przypadki, kiedy po wystawieniu faktury zachodzą okoliczności skutkujące obowiązkiem wystawienia faktury korygującej lub też noty korygującej. I tak zgodnie z art. 106k ust. 1-3 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA"; numer kolejny i datę jej wystawienia; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.
2016
29
lis

Istota:
Czy Spółka przyjęła prawidłowy kurs rozliczenia dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, tj. kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury nabycia przez kontrahenta z Indii?
Fragment:
Zgodnie z art. 15a ust. 7 updop, za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3 – dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. Przy różnicach kursowych za koszt poniesiony uważa się zatem koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) lub innego dowodu w przypadku braku faktury. Skoro, dniem poniesienia kosztu będzie dzień wystawienia faktury, to w myśl art. 15 ust. 1 updop, do przeliczenia kosztu wyrażonego w walucie obcej na złote należy zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez dostawcę. Zatem, do przeliczenia wartości kosztu poniesionego w walucie obcej, udokumentowanego fakturą (rachunkiem), należy przyjąć datę poprzedzającą datę faktury (rachunku). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zajmuje się sprowadzaniem skóry spoza terytorium Unii Europejskiej (Pakistanu i Indii) do Włoch. Po dokonaniu odprawy celnej we Włoszech towar przewieziony zostaje do włoskich garbarni w celu dalszego przerobu i uszlachetnienia na terenie Włoch (aż do produktu finalnego), a następnie partiami jest sprowadzany do magazynów w Polsce.
2016
29
lis

Istota:
Przechowywanie faktur, faktur korygujących, duplikatów w formie elektronicznej.
Fragment:
Spółka wystawia je w dwóch egzemplarzach i przechowuje kopie wystawionych faktur w formie papierowej. System archiwizowania faktur w formie elektronicznej umożliwia przechowywanie faktur w sposób zapewniający autentyczność ich pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur (zgodnie z art. 106m ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność, co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast przez integralność treści rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura). Po ujęciu faktury w systemie księgowym, system ten stale przechowuje jej kopię, co umożliwia wydrukowanie kopii faktury w dowolnym czasie. Egzemplarze faktur zapisane w systemie finansowo - księgowym są zabezpieczone przed zmianami. Powyższe odnosi się także do faktur korygujących. Organom podatkowym i organom kontroli skarbowej zostanie zapewniony na żądanie bezzwłoczny pobór faktur i przetwarzanie danych zawartych w fakturach. Faktury będą przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie. Przechowywanie kopii wystawionych faktur w postaci materialnej (papierowej) obciąża Spółkę dodatkowymi kosztami i powoduje problemy z magazynowaniem ogromnych ilości dokumentów.
2016
29
lis

Istota:
Faktury selfbilingowe
Fragment:
W pierwszej kolejności należy wskazać, że nabywca będący jednocześnie wystawcą faktury nada fakturze numer kolejny zgodnie z przyjętym przez siebie systemem numeracji faktur w ramach poszczególnych serii faktur. Faktura będzie zatem posiadać numer kolejny wymagany przepisami ustawy o VAT. Zachowanie ciągłości numeracji przez wystawcę faktury umożliwi również jednoznaczną identyfikację faktury. Faktury będą bowiem wystawiane w określonym porządku. Po drugie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż również posiadany przez niego system wystawiania dokumentu wewnętrznego, którego numer można powiązać z numerem faktury selfbillingowej pozwoli na jednoznaczne i efektywne zidentyfikowanie faktury selfbillingowej. Dzięki posiadanemu przez Spółkę systemowi rejestracyjnemu faktur selfbillingowych, Wnioskodawca będzie miał możliwość szybkiego i efektywnego zidentyfikowania oraz kontroli faktur selfbillingowych poprzez powiązanie ich numerów z numerami dokumentów wewnętrznych. Należy zauważyć, że system generowania dokumentów wewnętrznych nie jest wymagany przez przepisy prawa, jednak pozwoli on dodatkowo na identyfikację faktur przez Spółkę (choć w ocenie Wnioskodawcy już samo nadawanie numeru kolejnego przez wystawcę faktur pozwoli na ich identyfikację).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w dniu połączenia lub po dniu połączenia na którąś z łączących się spółek
Fragment:
Określenie w fakturze jako nabywcy którejś z łączących się spółek, nie wyłącza praw Nowej Spółki do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury, bowiem decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura, a więc – dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury, data połączenia spółek i powstania Nowej Spółki. Powołane powyżej przepisy ustawy o VAT uzależniają prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od obowiązku posiadania faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług, wykorzystywanych następnie do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawa o podatku od towarów i usług szczegółowo wymienia przypadki, kiedy po wystawieniu faktury zachodzą okoliczności skutkujące obowiązkiem wystawienia faktury korygującej lub noty korygującej. Jeżeli zatem sprzedawcy wskażą na fakturach wystawionych w dniu lub po dniu połączenia spółek, jako nabywcę którąś z łączących się spółek tj. podmiot który faktycznie dokonał nabycia, pozostaje to bez wpływu na prawo Nowej Spółki do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury i brak jest konieczności wystawienia not korygujących.
2016
29
lis

Istota:
Która ze spółek (Spółka Dzielona, czy Spółka Przejmująca) będzie zobowiązana po dniu podziału do ujęcia dla celów podatku dochodowego od osób prawnych faktur korygujących faktury sprzedaży wystawione przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału?
Fragment:
W związku z powyżej opisanym wydzieleniem możliwe będzie, że po dokonaniu podziału zajdzie konieczność wystawienia faktur korygujących sprzedaż zrealizowaną w ramach Działalności Logistycznej do dnia podziału. Powodem korekty mogą być tak przyczyny istniejące w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. błąd istniejący w momencie wstawienia faktury), jak i okoliczności zaistniałe w późniejszym terminie (np. udzielony rabat). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Która ze spółek (Spółka Dzielona, czy Spółka Przejmująca) będzie zobowiązana po dniu podziału do ujęcia dla celów podatku dochodowego od osób prawnych faktur korygujących faktury sprzedaży wystawione przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału i związane z Działalnością Logistyczną? Zdaniem Zainteresowanych: Art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, należy rozumieć w ten sposób, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podmiotem zobowiązanym po podziale do wystawienia i ujęcia dla celów CIT faktur korygujących faktury sprzedażowe wystawione przed dniem podziału, związane z Działalnością Logistyczną, będzie: w przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej powstałej w związku z okolicznością istniejącą w momencie wystawienia pierwotnej faktury sprzedażowej, tj. (...)
2016
28
lis

Istota:
W zakresie wliczenia do podstawy opodatkowania podatkiem VAT kosztów wysyłki korespondencji dokonywanej w ramach usługi prawniczej oraz wystawienia z tego tytułu faktury VAT ze stawką 23% podatku VAT oraz sposobu dokumentowania rozliczenia ww. kosztów wysyłki korespondencji w odrębnej fakturze bądź w odrębnej pozycji faktury.
Fragment:
Wnioskodawca w odrębnej fakturze bądź w odrębnej pozycji faktury, obok pozycji „ wynagrodzenie ” zamierza ujmować poniesione koszty korespondencji powiększone o VAT w stawce 23%. Dodać w tym miejscu należy, że w omawianej sprawie ww. koszty nie stanowią samodzielnej usługi lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest usługa prawnicza, zatem co do zasady powinny być one wykazywane w treści jednak faktury dokumentującej świadczoną przez Wnioskodawcę usługę. Trzeba jednakże zauważyć, że elementy faktury określone w przepisach prawa podatkowego nie są jedynymi, które mogą być zamieszczone na dokumencie faktury, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamieścić na fakturze dodatkowe informacje, stanowiące chociażby kalkulację ww. kosztów dodatkowych bądź wystawić odrębną faktury obejmującą koszty korespondencji. W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2016
28
lis

Istota:
Zmiana nabywcy na fakturze
Fragment:
Elementy jakie powinna zawierać faktura zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury VAT następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na możliwość skorygowania takiej faktury VAT poprzez wystawienie faktury korygującej. Z brzmienia powołanych przepisów wynika, że konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej. Podkreślić należy, że prawidłowe oznaczenie tych treści faktury VAT jest bardzo istotne, bowiem posługiwanie się błędnie wystawioną fakturą rodzi określone konsekwencje prawno-podatkowe. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, co oznacza, iż nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy wskazuje ona, co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale które wystąpiło między innymi podmiotami.
2016
28
lis

Istota:
Prawo do skorzystania z odliczenia podatku VAT niezale?nie od tego, czy na fakturach jako nabywce wskazano „Urz1d Gminy” czy te? „Gmine”, bez koniecznooci korygowania faktur, odliczenie podatku naliczonego z tytu3u wydatków mieszanych wy31cznie przy pomocy wspó3czynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy
Fragment:
(...) faktury ”. § 14 ust. 3 – „Faktura koryguj1ca wystawiana w przypadku stwierdzenia pomy3ek, o których mowa w ust. 1, powinna zawieraa dane okreolone w ust. 2 pkt 1 i dane okreolone w § 5 ust. 1 pkt 1-6 zawarte w fakturze, której dotyczy faktura koryguj1ca, a tak?e: prawid3ow1 treoa korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokooci prawid3owej, lub ró?nice miedzy odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokooci omy3kowej i w wysokooci prawid3owej”. § 15 ust. 1 – „ Nabywca towaru lub us3ugi, który otrzyma3 fakture zawieraj1c1 pomy3ki dotycz1ce jakiejkolwiek informacji wi1?1cej sie zw3aszcza ze sprzedawc1 lub nabywc1 lub oznaczeniem towaru lub us3ugi, z wyj1tkiem pomy3ek w pozycjach faktury okreolonych w § 5 ust. 1 pkt 8-15, mo?e wystawia fakture nazywan1 not1 koryguj1c1 ”. § 15 ust. 2 – „ Nota koryguj1ca wymaga akceptacji wystawcy faktury ”. Ze wskazanych przepisów wynika, ?e je?eli po wystawieniu faktury wyst1pi1 zdarzenia maj1ce wp3yw na treoa wystawionej faktury lub oka?e sie, ?e wystawiona faktura zawiera b3edy, podatnik wystawia w takim przypadku fakture koryguj1c1. Zatem faktura koryguj1ca wystawiana jest w celu podania w3aociwych, prawid3owych i zgodnych z rzeczywistooci1 kwot i innych danych, decyduj1cych o rzetelnooci wystawionego dokumentu.
2016
28
lis

Istota:
Czy w odniesieniu do Zaliczek, Spolka postapi prawidlowo rozpoznajac przychod z tytulu wyswiadczonych Uslug w momencie zakonczenia projektu tj. ostatecznego odbioru prac, nie pozniej niz w dniu wystawienia ostatecznej faktury VAT lub tez czesciowego wykonania, nie pozniej niz w dniu wystawienia faktur czastkowych dokumentujacych wykonanie Uslug?
Fragment:
Faktury czastkowe w czesci dotyczacej Zaliczek wystawiane przez Spolke na podstawie harmonogramu platnosci beda wystawiane przed data wykonania Uslug. Nie ma wiec watpliwosci, ze faktury te beda dokumentowac naleznosci na poczet uslug, ktore beda zrealizowane w kolejnych okresach sprawozdawczych. Kwoty wynikajace z tych faktur czastkowych nie beda wiec stanowic przychodu naleznego w dacie wystawienia tych faktur. Takie wnioski, wynikajace bezposrednio z przepisow prawa, potwierdza takze doktryna. Samo wystawienie faktury (np. z tytulu wplaty zaliczki) w sytuacji, gdy nie wydano rzeczy (zbyto prawo majatkowe) czy tez nie wykonano uslugi, nie moze powodowac powstania obowiazku podatkowego w PDOP. Podobnie otrzymanie zaliczki (przedplaty) nie rodzi samoistnie obowiazku podatkowego. Tego typu swiadczenia sa wylaczone z przychodow zgodnie z postanowieniem art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o PDOP. Podobnie uwaza Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2015 r. (nr IBPBI/2/423-1363/14/SD ), stwierdzajac, ze w opisanym we wniosku stanie faktycznym, stwierdzic nalezy, ze otrzymanie zaliczki nie kreuje przychodu po stronie otrzymujacego wplate, jezeli zaplata/zaliczka dotyczy dostaw towarow i uslug, ktore zostana wykonane w nastepnych okresach sprawozdawczych.
2016
28
lis

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usługi najmu oraz z tytułu refakturowania kosztów eksploatacyjnych, określenie terminów wystawienia faktur oraz terminów przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Fragment:
Zachowanie polegające na zaniechaniu wystawienia faktury wbrew obowiązkowi może mieć miejsce tylko wtedy, gdy istnieje obowiązek wystawienia faktury. Natomiast po upływie terminu wystawienia faktury nie można twierdzić, że niewystawienie faktury nastąpiło wbrew obowiązkowi. Pomimo przekroczenia terminów wystawienia faktury, Wnioskodawca nie utracił uprawnienia do wystawienia faktury. Przekroczenie terminów wystawienia faktury nie oznacza, że faktura nie może być wystawiona z opóźnieniem, nawet jeżeli doszło już do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Wystawienie faktury jest czynnością o charakterze technicznym. Faktura może być fikcyjna, tj. niedokumentująca rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, jeżeli jednak posiada wszystkie cechy pozwalające uznać ją za fakturę, wystawienie jej po upływie terminu jej wystawienia, a w szczególności po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest bez znaczenia dla kwalifikacji takiego dokumentu jako faktury. Wśród warunków pozwalających uznać dany dokument za fakturę, ustawa o VAT oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy dotyczące faktur obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. nie wymieniają wystawienia faktury w ściśle określonym terminie.
2016
28
lis

Istota:
Możliwość anulowania wystawionych faktur
Fragment:
Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą, anulowaniu może podlegać wyłącznie omyłkowo wystawiona faktura, która nie została wprowadzona do obrotu prawnego (Wnioskodawca posiada oba egzemplarze faktury, tj. przeznaczony dla sprzedawcy i nabywcy). Spółka przyjmuje, że faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego, jeżeli egzemplarz faktury nie został wysłany dla kontrahenta Spółki, jak również gdy egzemplarz faktury został przesłany dla kontrahenta Spółki, a kontrahent dokonał zwrotu faktury bez ostatecznego uwzględniania dokumentu w ewidencji (w każdym z tych przypadków Spółka jest w posiadaniu obu egzemplarzy faktury). Zgodnie z procedurą anulowania faktur, na techniczną czynność anulowania faktury składają się: dokonanie przez Spółkę przekreślenia obu egzemplarzy faktury uniemożliwiając ich powtórne wydanie i wykorzystanie, umieszczenie na obu egzemplarzach faktury adnotacji „ anulowano ” wraz z przyczyną i okolicznościami anulowania, w zależności od etapu, na którym dochodzi do anulowania faktury, może wystąpić konieczność wystornowania faktury w rejestrze VAT, co oznacza, że z powodów technicznych anulowana faktura pojawia się w rejestrze sprzedaży zarówno ze znakiem dodatnim jak i ujemnym (w efekcie jej wartość wynosi zero).
2016
28
lis

Istota:
Miejsce świadczenia oraz sposobu dokumentowania usługi magazynowania, braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur lub zwrotu podatku naliczonego, możliwości wystawienia faktur korygujących do faktur VAT oraz możliwości zmniejszenia kwoty podatku należnego.
Fragment:
Zatem podatnik wystawia fakturę korygującą gdy po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Mając na względzie powołane przepisy prawa w odniesieniu do opisanego zdarzenia stwierdzić należy, że P. jest uprawniony do wystawienia faktur korygujących mających na celu skorygowanie błędnej stawki podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że błędnie zastosowana podstawowa stawka podatku od towarów i usług na wystawionych przez P. fakturach z tytułu świadczonych kompleksowych usług magazynowania podlegających opodatkowaniu w Niemczech stanowi przesłankę zdefiniowaną w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, na podstawie której podatnik wystawia fakturę korygującą.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.