Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
cze

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury F związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
15
cze

Istota:

Uznanie czynności przesłania faktury z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną za wydanie faktury.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – dalej jako „ ustawa o VAT ” – podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy, przesłanie faktury w formacie pdf (faktura elektroniczna) na adres e-mail podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury Koncernu związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie pdf (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy o VAT, zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie; faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT: „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
15
cze

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury P. związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) dalej: ustawa VAT, zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT: „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
15
cze

Istota:

Sposób ujęcia faktur i faktur korygujących oraz korygowania deklaracji VAT w związku połączeniem spółek.

Fragment:

Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 13 w zw. z ust. 10 ustawy VAT, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega obniżeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Jeśli chodzi o faktury korygujące in plus, to moment ich ujęcia dla celów VAT nie został wprost określony w przepisach. Niemniej, odpowiednie zasady w tym zakresie zostały wypracowane w praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Wynika z nich generalnie, że: jeżeli zmiana wysokości wynagrodzenia jest wynikiem nowych okoliczności, nieznanych na moment wystawienia faktury pierwotnej (tj. przyczyn o charakterze wtórnym, które wystąpiły już po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury pierwotnej), faktura korygująca in plus powinna być ujęta dla celów VAT „ na bieżąco ”, tj. w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca została wystawiona; jeżeli natomiast zmiana wysokości wynagrodzenia nie była efektem nowych okoliczności, ale wynikała np. z błędnie ustalonej początkowo wartości wynagrodzenia, faktura korygująca in plus powinna zostać uwzględniona przez podatnika w rozliczeniu za okres, w którym ujęta została faktura pierwotna.

2018
15
cze

Istota:

Prawo do przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej oraz odliczenie podatku naliczonego

Fragment:

Natomiast fakturą elektroniczną - w myśl pkt 32 tego artykułu - jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak stanowi art. 106g ust. 1 ustawy VAT faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Z kolei, w myśl art. 106m ust. 1 ustawy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury - ust. 2 ww. artykułu. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura - ust. 3 ww. artykułu. Na podstawie art. 106m ust. 4 powołanej ustawy VAT, autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Natomiast, zgodnie z art. 106m ust. 5 ustawy VAT, poza wykorzystaniem (...)

2018
14
cze

Istota:

W zakresie prawidłowości wystawiania faktur zbiorczych bez przekazania nabywcy paragonów fiskalnych.

Fragment:

Natomiast, zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy o VAT, przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o VAT umożliwiają wystawienie przez podatnika faktur zbiorczych, przy czym terminy wystawiania faktur zostały określone w art. 106i ustawy o VAT. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Przepis ten (art. 106i ustawy) obejmuje zatem także te faktury, na których uwzględniona została więcej niż jedna transakcja, dokonana w danym miesiącu z kontrahentem, przy czym w przypadku szczególnych czynności, dla których w art. 106i ustawy o VAT przewidziano odrębne terminy wystawiania faktur - wystawiając fakturę zbiorczą należy mieć na uwadze także te regulacje. Ponadto należy także mieć na względzie, że wystawianie faktur zbiorczych jest uprawnieniem sprzedawcy i w związku z tym nie ma on obowiązku wystawienia faktury zbiorczej, nawet na żądanie nabywcy. Z przestawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą polegającą m.in. na produkcji i oferowaniu do sprzedaży paliw silnikowych (olej napędowy, benzyna, LPG) oraz produktów pozapaliwowych i usług.

2018
14
cze

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury (...) związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak Wnioskodawca czyta w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
13
cze

Istota:

Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury O. związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) dalej: ustawa VAT, zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT: „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
13
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury (...) związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak Wnioskodawca czyta w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
13
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy, przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury (...) związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) (dalej: ustawa VAT), zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy.

2018
7
cze

Istota:

Prawo do przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej.

Fragment:

W myśl art. 106m ust. 1-4 ustawy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zgodnie z art. 106m ust. 5 ustawy poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Pojęcie „ kontrole biznesowe ” użyte w ww. art. 106m ust. 4 ustawy należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury, aż do końca okresu przechowywania.

2018
6
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach zakupowych przechowywanych jedynie w formie elektronicznej.

Fragment:

W myśl art. 112a ust. 1 ustawy – podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie – w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jednak – zgodnie z art. 106m ust. 1 ustawy – to podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Art. 106m ust. 2 ustawy stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy). Stosownie do art. 106m ust. 5 ustawy – poza (...)

2018
2
cze

Istota:

Przesłanie faktury z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną może być uznane za wydanie faktury nabywcy.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury ... związanej z aplikacją mobilną jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Bez znaczenia w sprawie jest, że faktura w formacie PDF (faktura elektroniczna) nie zostanie wydana w formie papierowej. Definicje faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) [dalej: ustawa VAT], zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT, „(...) Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np.

2018
31
maj

Istota:

Prawo do odliczenia z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

Fragment:

Z kolei art. 112a Ustawy VAT, zawiera dodatkowe warunki, jakie mają być spełnione przez podatników VAT w zakresie przechowywania faktur. Zgodnie ze wskazaną regulacją, podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju (art. 112a ust. 2 Ustawy VAT). Zasada ta nie ma zastosowania jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur. Jednocześnie podatnicy są obowiązani zapewnić organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do przechowywanych faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

2018
31
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury pierwotnie zakwestionowanej przez Wnioskodawcę, następnie jednak zapłaconej w wyniku otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu.

Fragment:

Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. – w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W myśl cytowanego powyżej przepisu, dłużnik ma obowiązek skorygowania odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury, jeżeli nie ureguluje należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obowiązek dokonania takiej korekty ciąży na dłużniku bez względu na to, czy jego wierzyciel skorzystał ulgi na złe długi, czy też nie, tzn. czy wykorzystał możliwość odzyskania zapłaconego do urzędu podatku VAT po wystawieniu faktury, która nie została uregulowana przez kontrahenta (dłużnika). Stosownie do art. 89b ust. 1a ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. – przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

2018
30
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego, na której nie ma numeru NIP firmy Wnioskodawczyni.

Fragment:

Jak stanowi art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. W świetle art. 106k ust. 2 ustawy o VAT, faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Jak wynika z przywołanych przepisów, możliwość korygowania faktur (za pomocą not korygujących) przez nabywcę dotyczy pomyłek w sposobie określenia nabywcy, takich jak np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym, czy też oznaczeniu towaru lub usługi, jak również w zakresie daty dokonania dostawy/wykonania usługi. Nabywca nie ma natomiast możliwości korygowania takich elementów faktury jak np. cena, czy stawka podatku. Korygowanie faktury w tym zakresie bowiem – jak już wskazano – należy do obowiązków wystawcy faktury, który koryguje fakturę pierwotną wystawiając fakturę korygującą. Na podstawie art. 106k ust. 3 ustawy o VAT, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: wyrazy „ NOTA KORYGUJĄCA ”; numer kolejny i datę jej wystawienia; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

2018
30
maj

Istota:

Prawo do odliczenia z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

Fragment:

Jak wynika z ust. 1 powołanego przepisu sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury określa sam podatnik. Za autentyczność pochodzenia faktury uznaje się „ pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury ”. W świetle powyższego, celem zawartego w ustawie wymogu autentyczności pochodzenia faktury jest zapewnienie, że została ona wystawiona przez podmiot, który rzeczywiście zrealizował udokumentowane nią transakcje. O integralności treści faktury można mówić natomiast wtedy, gdy „ w fakturze nie zmieniono danych, które powinno zawierać faktura ”. Mając to na uwadze, należy uznać, że konieczność zapewnienia integralności faktury ma na celu zagwarantowanie, że nie dokonano w jej treści jakichkolwiek modyfikacji. Przy czym, w ocenie Spółki, przykładowo zmiana formatu pliku (w tym zmiana sposobu przechowywania z formy papierowej na elektroniczną), w którym faktura została zapisana, nie powinna zostać uznana za uchybienie przedmiotowego wymogu. Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż ustawa o VAT nie definiuje terminu czytelności faktury. Jednakże, zdaniem Spółki pod tym pojęciem należy rozumieć możliwość odczytania danych zawartych na fakturze przy użyciu powszechnie dostępnych urządzeń.

2018
30
maj

Istota:

Prawo do odliczenia z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.

Fragment:

Zgodnie z art. 106m ustawy o VAT, to podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów tub usługodawcy albo wystawcy faktury. Z kolei przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 2 ustawy o VAT). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy o VAT). Jak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 października 2017 r. (0114-KDIP1-3.4012.251.2017.2.JF), pod pojęciem kontroli biznesowych w rozumieniu art. 106m ust. 4 ustawy o VAT należy rozumieć taki proces, za pomocą którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu przechowywania.

2018
30
maj

Istota:

Prawo do odliczenia z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

Fragment:

W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę (art. 106h ust. 3 ustawy). Stosownie do art. 106h ust. 4 ustawy – przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy – stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. W ust. 2 ww. artykułu wskazano, że przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy. Z powołanych przepisów wynika, że w sytuacji obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy, a stosowanie faktury elektronicznej wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Spółka planuje zamieścić w nowym regulaminie postanowienia, zgodnie z którymi poprzez akceptację regulaminu konsument będzie automatycznie zgłaszał żądanie otrzymania faktury zamiast paragonu fiskalnego oraz wyrażał zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej. Faktura taka będzie się pojawiała na koncie przypisanym do danego klienta, które zostanie założone przy składaniu pierwszego zamówienia za pośrednictwem sytemu informatycznego, przy czym paragon pozostanie w dokumentacji Spółki.

2018
29
maj

Istota:

Obowiązek wystawiania faktur korygujących do faktur wystawionych przez poprzednika prawnego (Poprzedniego Komornika) oraz obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w związku ze zwrotem części opłat egzekucyjnych wierzycielom.

Fragment:

(...) faktury – podatnik wystawia fakturę korygującą. Przepis art. 106j ust. 2 ustawy określa, że faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

2018
29
maj

Istota:

Zasadność wystawienia not korygujących do faktur wystawionych w dniu przekształcenia przez Spółkę Przekształcaną oraz ich ewentualnego anulowania jak również obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

Fragment:

Zgodnie z powyższą regulacją wystawca faktury ma obowiązek wystawienia faktury korygującej w przypadku, m.in. gdy faktura pierwotna zawiera pomyłki. Spółka przekształcona (ani Przedsiębiorca przekształcany) nie będą mieli podstaw do wystawienia faktury korygującej w sytuacji, gdy wystawiona w prawidłowym terminie faktura przez Przedsiębiorcę przekształcanego będzie dotyczyła dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych już przez Spółkę przekształconą. Istota dokonania korekty faktury zakłada bowiem, iż na pierwotnie wystawionej fakturze znajduje się nieprawidłowość. Natomiast w omawianym przypadku nie można twierdzić, iż na fakturach wystawionych przez Przedsiębiorcę przekształcanego znajdują się pomyłki, gdyż zostały one wystawione zgodnie ze stanem faktycznym obowiązującym w dacie ich wystawienia. Późniejsze przekształcenie (związane ze wstąpieniem przez Spółkę przekształconą w prawa Przedsiębiorcy przekształcanego) nie zmienia okoliczności, iż faktura wystawiona przez Przedsiębiorcę przekształconego jest fakturą wystawioną w prawidłowy sposób. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Z przywołanych uregulowań wynika, iż celem ich wystawienia, jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

2018
25
maj

Istota:

Wystawienie faktury korygującej na rzecz ustępującego nabywcy w związku z przeniesieniem na rzecz podmiotu trzeciego praw wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży lokali.

Fragment:

(...) faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą. Należy w tym miejscu podkreślić, iż celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług czy też otrzymania zaliczki, co oznacza, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy nie wskazuje ona zaistniałego zdarzenia gospodarczego. Jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia, mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że dokument ten zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. A zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Jak już wcześniej zostało wspomniane w dniu ... r.

2018
25
maj

Istota:

Prawidłowość wystawienia faktury za wykonaną usługę związaną z naprawą urządzeń i instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z automatyką niestanowiącą usługi związanej z nieruchomością, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Niemiec.

Fragment:

Zatem art. 106a pkt 2 lit. a ustawy stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wnioskodawcę, która nie powinna zawierać stawki i kwoty podatku od towarów i usług obowiązującej na terytorium kraju, lecz wyrazy „ odwrotne obciążenie ”. Przy czym Wnioskodawca wystawiając fakturę dokumentującą świadczenie przedmiotowej usługi może na niej umieścić informację „ NP ”, ponieważ przepisy nie sprzeciwiają się umieszczaniu na fakturze dodatkowych adnotacji. Podsumowując, Wnioskodawca prawidłowo wystawił fakturę VAT za wykonaną na rzecz kontrahenta z Niemiec usługę związaną z naprawą urządzeń i instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z automatyką. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
25
maj

Istota:

W zakresie braku obowiązku wystawiania faktur RR dokumentujących zaliczki, prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku oraz przeliczania kwot wyrażonych na fakturach RR w euro wg właściwego kursu

Fragment:

Nabywając towary od rolników ryczałtowych, Spółka wystawia im faktury, o których mowa w art. 116 ustawy o VAT (dalej: „ Faktury VAT RR ”). Spółka wystawia Faktury VAT RR w euro i w tej walucie dokonuje płatności na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Zdarza się, że Spółka przed dokonaniem nabycia produktów rolnych płaci na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego zaliczkę na poczet przyszłej dostawy. Nie wystawia jednak w takiej sytuacji faktury, a jedynie - ewentualnie - dokument potwierdzający przekazanie zaliczki, niestanowiący faktury. Wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w pytaniu nr 1 wiążą się z ustaleniem, czy postępuje prawidłowo, nie wystawiając faktur zaliczkowych dokumentujących zapłatę zaliczki na poczet przyszłej dostawy od rolnika ryczałtowego, a zamiast tego wykazując pełną kwotę zapłaty za produkty rolne nabywane od rolnika ryczałtowego - obejmującą zarówno zaliczkę, jak i pozostałą płatność - na Fakturze VAT RR wraz z adnotacją o wcześniejszym dokonaniu zaliczki zawierającą datę i numer dokumentu potwierdzającego jej wpłatę. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że obowiązek dokumentowania transakcji z rolnikiem ryczałtowym, m.in. wystawienia faktury RR w przypadku dostawy towaru przez rolnika ryczałtowego został przerzucony na nabywcę produktów rolnych i powinien on uczynić to stosując zasady określone przez art. 116 ustawy.

2018
20
maj

Istota:

Przechowywanie w formie elektronicznej dokumentów zdigitalizowanych przez kontrahenta oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zdigitalizowanych otrzymanych od kontrahenta.

Fragment:

Należy podkreślić, że wyżej wskazane przepisy oraz inne przepisy Ustawy o VAT nie nakładają szczególnych obowiązków odnośnie sposobu przesyłania wystawionych faktur do nabywcy. Dodatkowo przepisy Ustawy o VAT nie określają obowiązku wystawienia oraz przesyłania faktur w jednakowej formie. W konsekwencji należy przyjąć, że przesyłanie faktur papierowych z wykorzystaniem drogi elektronicznej jest dozwolone według przepisów Ustawy o VAT. Co więcej Wnioskodawca zwraca także uwagę na art. 106g ust. 3 Ustawy o VAT, zgodnie z którym: 3. W przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej: podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy, nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1, przesyła je lub udostępnia podatnikowi, który upoważnił go do wystawiania faktur, z uwzględnieniem zasad wynikających z procedury zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży, nabywca, o którym mowa w art. 106k ust. 1, przesyła je lub udostępnia wystawcy faktury, podmiot, o którym mowa w art. 106c, przesyła je lub udostępnia nabywcy i dłużnikowi. Użyte przez ustawodawcę w art. 106g ust. 3 ustawy o VAT wyrażenie „ faktur przesyłanych w formie elektronicznej ” wyraźnie odbiega od pojęcia „ faktury elektronicznej ” używanego w innych jednostkach redakcyjnych Ustawy o VAT.

2018
20
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu korekty przychodów oraz kosztów.

Fragment:

I SA/Gd 1686/13), w którym stwierdzono, że: „ (...) prawdą jest, jak wywodził organ interpretujący, iż faktura korygująca odnosi się do faktury pierwotnej, ale w ocenie Sądu to »odniesienie« nie oznacza, że faktura korygująca zawsze jedynie potwierdza i odwołuje się do zdarzenia, jakie zaistniało w dacie wystawienia faktury pierwotnej. Taka sytuacja jest bowiem następstwem stanu, gdy faktura pierwotna była od początku wadliwa, np. wskutek błędnego wpisania w niej – wbrew umowie pomiędzy stronami – niewłaściwej ceny, nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług, ilości towaru albo waluty zapłaty. Takie przyczyny występują zresztą najczęściej w przypadku korygowania faktur i tylko wówczas można mówić o ścisłym związku korekty i faktury pierwotnej. Inaczej jednak przedstawia się sytuacja, kiedy pierwotna faktura była prawidłowa od samego początku, a dopiero później – w innym roku podatkowym – wystąpiło zdarzenie skutkujące koniecznością korekty. W takiej sytuacji faktura pierwotna oraz korekta także pozostają ze sobą w związku, ale związek ten nie jest już tak ścisły jak w poprzednim przypadku. Związek ten jest tylko formalny (korekta dotyczy konkretnej faktury pierwotnej), ale w sensie materialnym ta faktura korygująca związana jest z nowym zdarzeniem gospodarczym, które – już w kolejnym roku podatkowym, skutkowało zmianą wysokości przychodu.

2018
17
maj

Istota:

Brak obowiązku wykazywania faktur VAT z tytułu nabycia towarów i usług, w sytuacji gdy podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, w ewidencji VAT.

Fragment:

Z powyższego wynika, że faktury VAT, z których podatnik nie decyduje się odliczać VAT oraz faktury VAT w odniesieniu, do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie stanowią elementów obligatoryjnych do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej VAT. Należy również wskazać, że analizowane dokumenty nie mają wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego obliczonego w deklaracji VAT za odpowiedni okres rozliczeniowy. Mając na uwadze powyższe, Gmina stoi na stanowisku, że nie jest/nie będzie zobowiązana do umieszczania w rejestrze zakupów VAT faktur VAT, w odniesieniu do których Gmina nie dokonuje/nie będzie dokonywała obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe stanowisko jest co do zasady podzielane w wydawanych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych., np. w interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej (dalej: DIS) w Katowicach z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. IBPP2/443-1195/12/RSz , interpretacji indywidualnej DIS w Katowicach z dnia 30 marca 2011 sygn. IBPP4/443-282/11/JP , interpretacji indywidualnej DIS w Katowicach z 23 lipca 2010 r. sygn. IBPP4/443-974/10/JP , interpretacji indywidualnej DIS w Warszawie z dnia 24 lutego 2009 r. sygn.