Faktura | Interpretacje podatkowe

Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktur i faktur korygujących.
Fragment:
Faktura korygująca, zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy, powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się m.in. w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu.
2017
22
lip

Istota:
W zakresie prawidłowości przechowywania w formie elektronicznej faktur zakupowych, faktur korygujących i ich duplikatów, otrzymywanych w formie papierowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak przechowywanych dokumentów
Fragment:
(...) faktury. W każdym przypadku decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia między stronami transakcji. Zgodnie z art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji. Natomiast, stosownie do art. 106m ust. 1 ustawy o VAT, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Art. 106m ust. 2 ustawy stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy).
2017
19
lip

Istota:
Faktury dokumentujące zakupy, przechowywane przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej w ramach opisanego we wniosku obiegu dokumentów i procedury archiwizowania – przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych Faktur – będą potwierdzały prawo Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w nich, pod warunkiem, że nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji, fakt zutylizowania papierowych wersji faktur, które zostaną objęte opisanym elektronicznym obiegiem dokumentów i wskazanym systemem archiwizacji, nie będzie miał wpływu na możliwość odliczenia podatku VAT z nich wynikającego.
Fragment:
Rozwiązanie objęte jest automatycznym backupem. lub za pomocą PDF Spółka po podpisaniu stosownego porozumienia z kontrahentem w przedmiocie elektronicznego fakturowania generuje w systemie SAP fakturę w formacie PDF a następnie wysyła fakturę za pomocą maila na wskazanym w porozumieniu adres mailowy. Przykładowa procedura Elektronicznego przyjmowania i przechowywania faktur otrzymywanych przez Spółkę: Faktura, która dociera do Spółki w formie papierowej, jest w pierwszej kolejności na miejscu (w siedzibie Spółki) skanowana do formatu PDF. Skaner Spółki jest bezpośrednio podłączony z serwerem P. S.A. W systemie SAP jest tworzony ręcznie przez pracownika kancelarii dokument DMS (poprze wprowadzenie danych z faktury), który zawiera podstawowe informacje o fakturze zakupowej: Nr faktury Dostawca faktury Data wpływu (w przypadku faktur papierowych - faktyczna data wpływu dokumentu do spółki, w przypadku faktur w formie elektronicznej - data wpływu na skrzynkę mailową spółki) Data wystawienia Kwota brutto w walucie dokumentu Kwota netto w walucie dokumentu Waluta dokumentu Termin płatności Forma faktury Pozostałe informacje ułatwiające elektroniczny obieg faktur Przed zapisaniem dokumentu jest dołączany załącznik ze skanem faktury w formacie PDF oraz dodatkowe dokumenty stanowiąca załączniki do faktury. Tak zapamiętany dokument znajduje się w archiwum (content serwer SAP) w wydzielonym do tego celu miejscu i nie może być zmieniany.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie uznania, czy w przypadku przechowywania otrzymywanych przez Spółkę faktur oraz innych dokumentów księgowych uprawniających do odliczenia podatku VAT (w szczególności faktur zakupu, faktur korygujących) wyłącznie w formie elektronicznej i braku posiadania papierowych oryginałów tych dokumentów, które po otrzymaniu i zdygitalizowaniu będą podlegać utylizacji, Spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych dokumentów
Fragment:
Na mocy art. 112a ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy zapewniają naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. W myśl art. 106m ust. 1 ustawy o VAT, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. W świetle art. 106m ust. 2 ustawy o VAT, przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Natomiast zgodnie z art. 106m ust. 3 ustawy o VAT, przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Na mocy zaś art. 106m ust. 4 ustawy o VAT, autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zgodnie z art. 106m ust. 5 ustawy o VAT, poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.
2017
18
lip

Istota:
W zakresie uznania, czy Spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które zostaną przez Kontrahentów wystawione w formie papierowej a następnie po ich zdygitalizowaniu zostaną przesłane do Spółki w formie elektronicznej
Fragment:
Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Zatem stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tych dokumentów. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej. Wymóg akceptacji przez odbiorcę przesyłania faktur w formie elektronicznej, w tym udostępniania, które to faktury zostaną otrzymane przez odbiorcę wyłącznie w formie elektronicznej, znajduje swoje uzasadnienie głównie w technicznych wymogach koniecznych dla odbioru faktury przesłanej w formie elektronicznej i – w przypadku podatników będących odbiorcami tych faktur – w możliwości zapewnienia przez nich autentyczności, integralności oraz czytelności treści faktury. W każdym przypadku decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia między stronami transakcji.
2017
18
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu euro do przeliczania na złote polskie kwot na fakturach korygujących wystawianych przez Wnioskodawcę w celu udokumentowania sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu oraz zastosowania prawidłowego kursu euro do przeliczania na złote polskie kwot na fakturach korygujących (notach korygujących) otrzymywanych przez Wnioskodawcę, dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub import usług.
Fragment:
IPPP3/443-126/10-2/KC : „ Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w stanie faktycznym, przedstawionym we wniosku, do przeliczania na złote polskie kwot w walutach obcych, wykazanych na fakturach korygujących (również fakturach korygujących zbiorczych), Wnioskodawca powinien zastosować średni kurs danej waluty obcej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, który był właściwy dla faktur pierwotnych. Niezależnie od tego czy faktura korygująca jest wystawiana na skutek zdarzeń zaistniałych po wystawieniu faktury pierwotnej, czy też na skutek zdarzeń które istniały w dniu wystawienia faktury pierwotnej ”. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 2 stycznia 2015 r., sygn. ILPP4/443-528/14-2/BA , który wskazał, że: „ Gdy faktura korygująca obniżająca podstawę opodatkowania w stosunku do faktury pierwotnej jest wystawiona w celu naprawienia błędu, który spowodował zmniejszenia wartości wykazanych w pierwotnej fakturze w wyniku zmiany np.: ceny towaru w wyniku błędu, ilości towaru spowodowanej pomyłką, ceny towaru spowodowanej pomyłką w kursie waluty obcej, Spółka poprawiając swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, powinna rozliczyć tą fakturę korygującą w terminie rozliczenia faktury pierwotnej. (...). W sytuacjach 2, 3 i 4, w których Spółka powinna rozliczać wystawioną daną fakturę korygującą w terminie rozliczenia faktury pierwotnej, kwoty na fakturze korygującej wykazane w walucie obcej powinny zostać przeliczone według tego samego kursu, co kwoty z faktur pierwotnych (korygowanych) ”.
2017
14
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od Giełdy „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz wpływu na rozliczenie podatku od towarów i usług okresów przedawnienia w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Fragment:
Faktura korygująca, zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy, powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się m.in. w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu.
2017
14
lip

Istota:
W zakresie przechowywania faktur w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Na podstawie art. 2 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast fakturą elektroniczną – w myśl pkt 32 tego artykułu – jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Stosownie do art. 106g ust. 1 ww. ustawy faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. W myśl art. 106m ust. 1-3 cyt. ustawy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy).
2017
13
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z bieżących faktur otrzymywanych od Giełdy, faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Fragment:
Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się w przypadku udzielenia rabatów, zwrotu sprzedawcy towarów i opakowań, a także zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty oraz w sytuacji, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia. Jak wykazano wcześniej, ponoszone opłaty z tytułu transakcji zawieranych na rynkach RTT i RPM oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, powinny być udokumentowane fakturą, a w przypadku, gdy zaszły okoliczności wskazane w przepisie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy - fakturą korygującą. Jak wskazano we wniosku, T. traktowała pobierane opłaty będące przedmiotem niniejszego wniosku, jako podlegające zwolnieniu od VAT.
2017
12
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie centralizacji rozliczeń VAT oraz wystawiania faktur zakupowych na Powiat jako nabywcę.
Fragment:
W konsekwencji konieczne jest umieszczanie na fakturach danych Powiatu (jego nazwy, adresu, NIP-u). Przy czym brak jest przeciwskazań, aby dane jednostki budżetowej czy innej jednostki organizacyjnej znajdowały się na fakturze obok danych Powiatu. Ustawa o VAT wprowadza katalog elementów, jakie powinna zawierać faktura, jednak katalog ten nie jest zamknięty. Oznacza to, że na fakturze można umieszczać informacje dodatkowe, jeśli podatnik uzna, że taka jest potrzeba. Elementami, które zwykle umieszcza się na fakturach, a które nie wynikają z przepisów ustawy o VAT są przykładowo numer rachunku bankowego czy termin płatności. Nie powinno być zatem przeszkód, aby na fakturach wystawianych i otrzymywanych przez Powiat umieszczane były dodatkowo dane np. jednostki budżetowej. Należy jedynie pamiętać, że dane jednostki nie mogą być wskazywane „ zamiast ” danych Powiatu. Można zatem na fakturze umieścić - obok danych Powiatu jako podatnika (nabywcy) - także dane WTZ jako odbiorcy faktury (tzn. określenie nazwy i formy jednostki organizacyjnej oraz jej adresu). Zaznacza się również, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
7
lip

Istota:
Czy skorygowanie Faktury PLN do zera, a następnie wystawienie Faktury EUR jest działaniem prawidłowym?
Fragment:
Zdarza się, że po dostawie towarów i doręczeniu faktury kontrahentowi stwierdza on, że: otrzymana faktura dokumentuje dostawę w walucie PLN (dalej: Faktura PLN), natomiast złożone przez niego Zlecenie dotyczyło dostawy w EUR i takiej faktury oczekuje (dalej: Faktura EUR). Z przywołanych uregulowań wynika, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości, a prawo do ich wystawienia przysługuje wyłącznie sprzedawcy. Jeżeli, faktura ma odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze, to nie można uznać za prawidłową takiej faktury, która wskazuje co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale błędnie jest wskazana np. cena i kwota podatku. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Wbrew stanowisku Wnioskodawcy nie można przyjąć, że wystawiona przez Wnioskodawcę faktura w PLN nie odzwierciedla zdarzenia gospodarczego. Wystawiona faktura dokumentuje dostawę towaru co do ilości, asortymentu i nabywcy. Faktura ta zawiera błędną walutę. W omawianej sytuacji ustalona cena jednostkowa towaru, ilość oraz nazwa stanowią niewątpliwie istotne składniki zawartej umowy dostawy. Wystawianie faktury korygującej na minus 100% wartości faktury pierwotnej, a następnie wystawienie w tym samym nowej faktury sprzedaży nie odzwierciedla faktycznego przebiegu zdarzeń.
2017
7
lip

Istota:
1. Czy po dokonaniu odpowiednich zgłoszeń w zakresie skróconej nazwy Wnioskodawcy (X sp. z o.o. sp.k.), Wnioskodawca może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy, zawierających skróconą nazwę Wnioskodawcy, tj. X sp. z o.o. spółka komandytowa, nie będąc jednocześnie zobowiązanym do wystawiania not korygujących?
2. Czy po dokonaniu odpowiednich zgłoszeń w zakresie skróconej nazwy Wnioskodawcy (X sp. z o.o. sp. k.), Wnioskodawca może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy oraz samemu wystawiać faktury zawierające wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych pełne i skrócone brzmienie nazwy Wnioskodawcy, tj. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie będąc jednocześnie zobowiązanym do wystawiania not i faktur korygujących?
3. Czy po dokonaniu odpowiednich zgłoszeń w zakresie skróconej nazwy Wnioskodawcy (X sp. z o.o. sp. k.) Wnioskodawca może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy oraz samemu wystawiać faktury, zawierające skróconą nazwę Wnioskodawcy, tj. X sp. z o.o. sp.k. nie będąc jednocześnie zobowiązanym do wystawiania faktur korygujących lub not korygujących?
Fragment:
Organy podatkowe uznają jednocześnie , że wystawianie przez Wnioskodawcę faktur sprzedaży z pełną nazwą firmy Wnioskodawcy lub jej wersją skróconą zgodnie z KSH jest prawidłowe i nie powoduje powstania u Wnioskodawcy obowiązku wystawiania dokumentów korygujących do tak wystawionych faktur sprzedaży. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli faktury zakupu zawierające nazwę Wnioskodawcy w formie X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, nie zachodzą wyłączenia z art. 88 ustawy o VAT, to otrzymane od kontrahentów faktury stanowią dla Wnioskodawcy podstawę do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Natomiast w przypadku wystawianych przez Wnioskodawcę faktur sprzedaży zawierających nazwę Wnioskodawcy w formie X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. należy uznać, iż są one prawidłowo wystawione i Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiać faktur korekt do nazwy firmy wystawcy faktury. Ad. 3) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów.
2017
30
cze

Istota:
Po dokonanej centralizacji przez Gminę, jednostki organizacyjne gminy wystawiając faktury i dokumentując sprzedaż swoich towarów i usług, a także podając dane do faktur wystawianych im jako nabywającym towary i usługi, powinny podawać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, tj. adres Wnioskodawcy-Gminy. Tym samym w zakresie pytania nr 2 wniosku, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, odnośnie sposobu oznaczania stron transakcji na fakturach: nazwa Gminy, adres Urzędu Miasta wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (jak wskazał Wnioskodawca jest to adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) oraz NIP Gminy. Natomiast preferowany przez Gminę sposób oznaczania stron (wskazany w pytaniu nr 1) należy uznać za nieprawidłowy.
Fragment:
Końcowo, Gmina zwraca uwagę, że prawidłowość materialnoprawna faktury ma miejsce, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Natomiast nie będzie można uznać za prawidłową fakturę, gdzie sprzecznie z jej treścią wykazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Faktura potwierdza zaistniałe zaszłości gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ustawy o VAT mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmiany w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku. Z tych powodów należy uznać, że chociaż zgodnie z art. 106e ustawy o VAT, faktura powinna zawierać dane dotyczące podatnika i nabywcy, to jednak nie wszystkie wykazane braki faktury wykluczają możliwość ustalenia tych danych przy prawidłowej analizie innych zapisów zawartych w fakturach i np umowach lub innych dokumentach połączonych tematycznie z fakturami. Jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw wadliwości mniejszej wagi. należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur wyłącznie z powodu wspomnianych braków mających charakter wadliwości mniejszej wagi.
2017
28
cze

Istota:
Jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują, tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego (korekty), wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania. Niemniej jednak, opisane błędy powinny być skorygowane w ten sposób, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy prawidłowo oznaczonymi podmiotami gospodarczymi.
Fragment:
Określenie w fakturze jako nabywcy Spółki Dzielonej, nie wyłącza praw Spółki do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury, gdyż decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura, a więc – dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury ale przede wszystkim data podziału Spółki Dzielonej i przejęcia ZCP przez Spółkę. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań 1 i 2 należało uznać za prawidłowe. Należy wskazać, że w odniesieniu do obowiązku wystawiania not korygujących w związku ze zmianą danych adresata faktury ustawa o podatku od towarów i usług wymienia przypadki, kiedy po wystawieniu faktury zachodzą okoliczności skutkujące obowiązkiem wystawienia noty korygującej. I tak zgodnie z art. 106k ust. 1-3 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA"; numer (...)
2017
28
cze

Istota:
Brak obowiązku wystawiania faktur na rzecz ośrodków pomocy społecznych
Fragment:
Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Regulacja określona w art. 106b ust. 2 ustawy wyraża zasadę, zgodnie z którą nie ma obowiązku wystawiania faktury dla sprzedaży zwolnionej z podatku. Przepis ten pozwala, aby faktury nie były wystawiane dla czynności zwolnionych przedmiotowo na mocy ustawy bądź na mocy przepisów wykonawczych. Nie pozbawia on wszakże podatników dokonujących tych czynności prawa do wystawiania faktury dokumentującej te czynności. Wystawienie faktury dla sprzedaży zwolnionej jest, co do zasady, pozostawione wyborowi wykonującego czynność. Jednakże stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
2017
28
cze

Istota:
Czy Spółka będzie zobowiązana uwzględniać korektę wykazanych uprzednio przychodów podatkowych z tytułu świadczenia na rzecz kontrahenta usługi oczyszczania ścieków w okresie, w którym Spółka wystawi stosowną fakturę?
Fragment:
Cena oraz podstawa obliczania wynagrodzenia Spółki za świadczenie usług wskazana na pierwotnej fakturze, wynikała z Umowy i była w pełni poprawna, tymi samym była to prawidłowo zafakturowana cena oraz ilość ścieków, ustalona między stronami umowy sprzedaży. Dodatkowo, Spółka wskazuje, że w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej przepis art. 12 ust. 3j updop wskazano, że przedmiotowe rozwiązania będą miały zastosowanie do zdarzeń mających wpływ na korektę podstawy opodatkowania, które nastąpiły po dokonaniu sprzedaży, a więc po wystawieniu faktury pierwotnej (lub innego dokumentu) z wyłączeniem przypadków, gdy korekta przychodu lub kosztu uzyskania przychodu spowodowana jest błędem lub pomyłką. Zatem w przypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, a faktura korygująca (dokument korygujący) została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych okoliczności, takich jak np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu, zwrotu towaru czy gwarancja lub rękojmia, fakturę korygującą (dokument korygujący) należy rozliczyć w bieżącym okresie rozliczeniowym (tj. w dacie wystawienia dokumentu korygującego i odpowiednio jego otrzymania). W analizowanym przypadku ani Spółka, ani Kontrahent nie mogli przewidzieć zmiany warunków niezbędnych dla świadczonych usług ani czynników mających wpływ na cenę w momencie podpisania Umowy, tj. zmiany uwarunkowań środowiskowych, zwiększenia kosztów oczyszczania ścieków oraz zwiększenia potrzeb produkcyjnych Kontrahenta.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie Nieruchomości.
Fragment:
(...) faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wnikającego z faktury dokumentującej dostawę Nieruchomości w zakresie w jakim Wnioskodawca będzie wykorzystywał Nieruchomość do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Zatem w sytuacji kiedy B wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę i wykaże podatek od towarów i usług, Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego na takiej fakturze. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji. Organ informuje, że w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku (...)
2017
26
cze

Istota:
W zakresie procedury wystawiania, przesyłania oraz obiegu faktur elektronicznych
Fragment:
Procedura wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w ramach elektronicznego obiegu dokumentów będzie wyglądała następująco: Spółka będzie wystawiała faktury w formacie PDF (e-faktury). E-faktury te w praktyce będą wystawiane przez Zarządcę w imieniu i na rzecz Spółki (tak jak dotychczas faktury w formie papierowej), e-faktury będą weryfikowane przez Zarządcę, pod kątem prawidłowości danych Najemców oraz zgodności z umowami najmu zawartymi pomiędzy Spółką a danym Najemcą, e-faktury w oryginalnej formie PDF będą przechowywane na serwerach Zarządcy, tylko Zarządca oraz upoważniona grupa pracowników Spółki będą mieli dostęp do e-faktur i będą mogli je wyświetlić. żaden z pracowników Spółki oraz Zarządcy me będzie miał możliwości ingerencji w treść e-faktur ani zmiany danych w nich zawartych, każdej e-fakturze zostanie nadany unikalny numer wewnętrzny (tzw. numer księgowy lub numer faktury), za pomocą którego uprawniona do podglądu danej faktury osoba będzie mogła szybko odszukać daną e-fakturę, e-faktury będą wysyłane do Najemcy z oznaczonego adresu e-mail Zarządcy lub Spółki. e-faktury będą również wysyłane do Pełnomocnika na oznaczone adresy e-mail Pełnomocnika (...)
2017
23
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.