Faktura | Interpretacje podatkowe

Faktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skanowanie i przechowywanie otrzymanych przez Spółkę za pomocą Systemu papierowych faktur oraz ich udostępnianie organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej wyłącznie w formie elektronicznej
Fragment:
Realizowane dostawy oraz świadczone usługi są przez Kontrahentów dokumentowane poprzez wystawianie faktur VAT (dalej: „ dokumenty ”, „ faktury ”). Spółka otrzymuje faktury wystawiane zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Z uwagi na ilość przeprowadzanych transakcji, a co za tym idzie ilość otrzymywanych przez Spółkę faktur papierowych, Spółka wdrożyła elektroniczny system otrzymywania i przechowywania faktur papierowych .... (dalej: „ System ”). System pozwala na przeprowadzenie digitalizacji tychże faktur, to jest ich zapisu formacie elektronicznym (w formie skanu). Spółka w relacjach z Kontrahentami podaje adres, na który powinny być wysyłane faktury wystawione w formie papierowej. Ponadto wskazuje Kontrahentom elementy, które powinna zawierać faktura (co ma w szczególności na celu uwzględnienie na fakturze elementów odnoszących się do danego zamówienia złożonego przez Spółkę). Przesyłane przez Sprzedawców faktury w formie papierowej są opatrywane datą otrzymania, a następnie skanowane, przy czym zachowana jest odpowiednia jakość skanu, tj. wersja elektroniczna zeskanowanej faktury jest wiernym i wyraźnym odzwierciedleniem wersji papierowej. Na etapie skanowania faktury, a także po jej wprowadzeniu do elektronicznego archiwum jakakolwiek modyfikacja treści faktury nie jest możliwa.
2016
12
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych w formie papierowej a przechowywanych w formie elektronicznej.
Fragment:
Realizowane dostawy oraz świadczone usługi są przez Kontrahentów dokumentowane poprzez wystawianie faktur VAT (dalej: „ dokumenty ”, „ faktury ”). Spółka otrzymuje faktury wystawiane zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Z uwagi na ilość przeprowadzanych transakcji, a co za tym idzie ilość otrzymywanych przez Spółkę faktur papierowych, Spółka wdrożyła elektroniczny system otrzymywania i przechowywania faktur papierowych ..... (dalej: „ System ”). System pozwala na przeprowadzenie digitalizacji tychże faktur, to jest ich zapisu formacie elektronicznym (w formie skanu). Spółka w relacjach z Kontrahentami podaje adres, na który powinny być wysyłane faktury wystawione w formie papierowej. Ponadto wskazuje Kontrahentom elementy, które powinna zawierać faktura (co ma w szczególności na celu uwzględnienie na fakturze elementów odnoszących się do danego zamówienia złożonego przez Spółkę). Przesyłane przez Sprzedawców faktury w formie papierowej są opatrywane datą otrzymania, a następnie skanowane, przy czym zachowana jest odpowiednia jakość skanu, tj. wersja elektroniczna zeskanowanej faktury jest wiernym i wyraźnym odzwierciedleniem wersji papierowej. Na etapie skanowania faktury, a także po jej wprowadzeniu do elektronicznego archiwum jakakolwiek modyfikacja treści faktury nie jest możliwa.
2016
12
sie

Istota:
Przechowywanie faktur otrzymywanych przez Spółkę za pomocą Systemu oraz ich udostępnianie organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej wyłącznie w formie elektronicznej
Fragment:
W przypadku użycia Systemu wystawianie faktur odbywa się w sposób automatyczny i wyeliminowana jest jakakolwiek możliwość ręcznego przetwarzania (modyfikowania) danych z faktury. Automatyczne wystawianie faktur odbywa się za pomocą kilkuetapowego procesu, który składa się w szczególności z następujących kroków: wysłanie informacji do faktury na serwer Systemu przez sprzedawcę, weryfikacja danych, przekształcenie danych na wewnętrzny format stosowany przez System, podpisanie faktury bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie bezpośrednio do dostawcy w sposób umożliwiający wygenerowanie (otworzenie) faktury w formacie PDF. Po ich otrzymaniu faktury są w niezmienionej formie archiwizowane online w Systemie w sposób zapewniający natychmiastowy do nich dostęp. Faktury zarchiwizowane przy wykorzystaniu Systemu mogą być sortowane w podziale na okresy rozliczeniowe. Dane zawarte na fakturach są sprawdzane przez System w celu potwierdzenia, czy nie zostały powielone. W przypadku wykrycia duplikatów faktur, nie są one przetwarzane. Jak zaznaczono powyżej, faktury są przechowywane na serwerze, co najmniej do momentu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowego w sposób umożliwiający ich otworzenie w formacie PDF.
2016
12
sie

Istota:
Przechowywanie faktur otrzymywanych przez Spółkę za pomocą Systemu oraz ich udostępnianie organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej wyłącznie w formie elektronicznej
Fragment:
Należy stwierdzić, że regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur otrzymywanych w formie papierowej oraz faktur elektronicznych w formie elektronicznej, w dowolny sposób, jednakże sposób ten - jak wymaga ustawodawca - ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. W przypadku przechowywania faktur poza terytorium kraju, podatnik jest obowiązany za pomocą środków elektronicznych, zapewnić dostęp on-line do tych faktur. Jak wskazał Wnioskodawca, będzie on przechowywał elektroniczne obrazy zeskanowanych faktur oraz faktury elektroniczne, w sposób zapewniający: niezwłoczny dostęp do przechowywanych faktur, a w razie konieczności udostępnienia ich treści organom podatkowym także pobór i przetwarzanie danych (...)
2016
12
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności posadowionych na działce budynków i braku obowiązku wystawienia faktury w związku z ww. transakcją
Fragment:
(...) faktury nie wynika z ust. 1, sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Analiza przywołanych przepisów na tle przedstawionego we wniosku opisu prowadzi do wniosku, że w związku ze zwolnieniem transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania działki 21/1 wraz z prawem własności posadowionych na działce budynków Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury z tytułu tej transakcji. Z wniosku nie wynika, że nabywca poinformował Wnioskodawcę, że żąda wystawienia faktury VAT. Jednakże odwołując się do treści art. 106b ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług Organ informuje, że Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawienia faktury dokumentującej przedmiotową transakcję zbycia prawa wieczystego użytkowania działki 21/1 wraz z prawem własności posadowionych na działce budynków w sytuacji złożonego, we wskazanym w przepisie terminie, żądania nabywcy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie również należało uznać za prawidłowe.
2016
10
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach wystawionych na Wnioskodawcę.
Fragment:
(...) faktura powinna m.in. jednoznacznie określać imię i nazwisko lub nazwy podatnika/sprzedawcy i nabywcy, ich adresy. Faktura winna zawierać dane nabywcy towaru lub usługi i tym samym dokumentować rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, a jako wystawca i nabywca powinni widnieć faktyczni uczestnicy transakcji. Każdorazowo należy ustalić więc nabywcę towaru lub usługi, który winien wynikać z zawartej umowy. Należy podkreślić, że celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Faktury są dokumentem o charakterze sformalizowanym. Co do zasady zatem, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają wyłącznie znaczenie dowodowe.
2016
5
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na imię i nazwisko i NIP Wnioskodawcy i imię i nazwisko jego małżonki.
Fragment:
Na fakturach zakupu i sprzedaży towarów wpisuje się numer NIP Wnioskodawcy. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii czy można odliczyć podatek VAT wynikający z faktur, które zostaną wystawione na imię i nazwisko i NIP Wnioskodawcy i imię i nazwisko jego małżonki. Zatem po uwzględnieniu wyżej powołanych przepisów prawa podatkowego, w odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że skoro prowadzone przez Wnioskodawcę i jego małżonkę gospodarstwo rolne jest ich wspólną własnością, którego reprezentantem jest Wnioskodawca (z uwagi na to, że to Wnioskodawca dokonał rejestracji – w imieniu całego gospodarstwa – jako „ podatnika VAT czynnego ”), to co do zasady na fakturach dokumentujących zarówno nabycia, jak i dostawy powinny znajdować się dane Wnioskodawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT wraz z NIP Wnioskodawcy. Niemniej jednak umieszczenie oprócz danych Wnioskodawcy również danych małżonki Wnioskodawcy nie stanowi – w ocenie Organu – naruszenia powoływanych przepisów prawa podatkowego. W konsekwencji faktury dokumentujące nabycia, na których oprócz danych Wnioskodawcy znajdują się również dane małżonki Wnioskodawcy, dają podstawę do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 i 2 ustawy, tj. w zakresie w jakim dokonywane zakupy służą sprzedaży opodatkowanej.
2016
4
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości przechowywania faktur, paragonów i innych dokumentów księgowych wyłącznie w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej.
Fragment:
Podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych (art. 112a ust. 4 ustawy). Natomiast – na podstawie art. 106m ust. 1 ustawy – podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Art. 106m ust. 2 stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy). Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.
2016
2
sie

Istota:
Opodatkowania czynności rozłożenia płatności na raty.
Fragment:
(...) faktury, zarówno za roboty budowlane wykonane przez całe konsorcjum w Etapie I, jak i opłatę z tytułu rozłożenia wynagrodzenia za Etap I w czasie (Sposób Rozliczenia Nr 1). Z kolei pozostali członkowie konsorcjum, w tym Wnioskodawca fakturują Lidera w zakresie zadań, do których się zobowiązali w ramach danych Umów konsorcjum; Alternatywnie, każdy z członków konsorcjum, w tym Wnioskodawca wystawia fakturę na Zamawiającego obejmującą zakres prac każdego z podmiotów. Każdy z konsorcjantów, w tym Spółka wystawia na Zamawiającego fakturę zarówno za wykonane przez siebie w Etapie I prace budowlane, jak i faktury z tytułu rozłożenia płatności za Etap I w czasie (Sposób Rozliczenia Nr 2). Alternatywnie, każdy z konsorcjantów, w tym Wnioskodawca wystawia fakturę na Zamawiającego obejmującą zakres prac każdego z podmiotów. Każdy z konsorcjantów, w tym Spółka wystawia na Zamawiającego fakturę za wykonane przez siebie w Etapie I prace budowlane. Ponadto lider konsorcjum wystawi na Zamawiającego faktury z tytułu rozłożenia w czasie łącznego wynagrodzenia konsorcjum za Etap I (Sposób Rozliczenia Nr 3). Niezależnie od powyższego, opłata za rozłożenie płatności wynagrodzenia za Etap I w czasie wraz z wynagrodzeniem za wykonanie Etapu I jest pobierana ratalnie, w ustalonych z Zamawiającym okresach, przy czym płatności dokonywane są przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z ustalanym każdorazowo harmonogramem spłat należnego wynagrodzenia.
2016
2
sie

Istota:
W zakresie rozliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed, w dniu i po dniu podziału, wystawiania not korygujących, rozliczania faktur korygujących podatek naliczony w związku z wydzieleniem i przekazaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Przejmującej.
Fragment:
(...) fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przepis art. 29a ust. 14 ustawy o VAT, stanowi, że przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Co do zasady podatek VAT naliczony na podstawie faktury korygującej może skorygować ten podatnik, dla którego została wystawiona faktura i faktura korygująca. Jednakże wskutek sukcesji uniwersalnej częściowej (sukcesji podatkowej), zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, to Spółka Przejmująca przejmie obowiązki i prawa Spółki związane z rozliczaniem podatku naliczonego. Odnośnie faktur korygujących zakupowych (zmniejszających i zwiększających), to decydującym dla ustalenia podmiotu zobowiązanego/uprawnionego do uwzględnienia otrzymanej faktury korygującej oraz korekty wysokości podatku VAT naliczonego będzie moment, w którym taka faktura korygująca powinna korygować rozliczenia VAT.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie rozliczenia podatku należnego, podatku naliczonego, wystawiania faktur, faktur korygujących i not korygujących, rozliczania faktur korygujących oraz złożenia deklaracji dla podatku VAT za okres do dnia podziału w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
(...) fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna – art. 29a ust. 14. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, na podstawie art. 29a ust. 15 pkt 3 znowelizowanej ustawy o VAT. Należy wskazać, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowanie zawarte w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, ma na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług.
2016
31
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania świadczonej usługi.
Fragment:
Wystawienie faktury należy rozumieć, jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. W opisanej sprawie fakturę za przeprowadzone szkolenia Wnioskodawca wystawia na rzecz polskiej firmy - Biuro, które pośredniczy między nim a firmą. Jednak wskazał on jednoznacznie, że świadczy ww. usługę na rzecz firmy niemieckiej. Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że Wnioskodawca postępuje nieprawidłowo wystawiając fakturę za świadczoną usługę na Biuro, tj. inny podmiot niż faktyczny nabywca usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń i prezentacji reklamowych dotyczących oferowanego produktu, co oznacza, że jego stanowisko dotyczące prawidłowości wystawienia tej faktury jest nieprawidłowe. Wnioskodawca winien, jak wynika z powołanych przepisów art. 106e ustawy, wystawiać fakturę na rzeczywistego nabywcę wykonywanej przez niego usługi, czyli niemiecką firmę. Faktura ta powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi na terytorium kraju przepisami. Zatem, Wnioskodawca za świadczoną usługę winien wystawić fakturę dla firmy niemieckiej (nabywcy usługi), bez podatku VAT (zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy) oraz z adnotacją „ odwrotne obciążenie ” (na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy).
2016
29
lip

Istota:
Opodatkowanie i fakturowanie rozliczenia zysku wynikającego z rozliczenia kwoty ryczałtowej oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Zainteresowanego.
Fragment:
I tak, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Zdaniem Strony przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Zainteresowanego dokumentującej rozliczaną przez Strony kwotę ryczałtową. Faktura dokumentuje bowiem kwotę należną Zainteresowanemu z tytułu wykonania przez niego robót budowlanych czyli czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie związana jest ze sprzedażą opodatkowaną Strony. Biorąc powyższe pod uwagę Strona wraz z Zainteresowanym wnosi o potwierdzenie, że: w przedstawionym stanie faktycznym kwota przysługująca Zainteresowanemu stanowi wynagrodzenie z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu VAT i powinna być udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez Zainteresowanego; natomiast po stronie Lidera konsorcjum nie wystąpi konieczność wystawienia jakiegokolwiek dokumentu dokumentującego kwotę wynikającą z podpisanego porozumienia, Stronie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Zainteresowanego, dokumentującej rozliczaną przez Strony kwotę ryczałtową.
2016
29
lip

Istota:
W zakresie uznania świadczeń dodatkowych w postaci opłat eksploatacyjnych związanych z wynajmowanym lokalem użytkowym za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu i udokumentowaniu fakturą/fakturą korygującą.
Fragment:
Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się w przypadku udzielenia rabatów, zwrotu sprzedawcy towarów i opakowań, a także zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty oraz w sytuacji gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem z przytoczonych uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Z informacji zawartych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokalu użytkowego w Warszawie dla spółki akcyjnej. Wnioskodawca i najemca są czynnymi podatnikami VAT. Z tytułu zawartej umowy najmu Strona uzyskuje od spółki akcyjnej czynsz najmu, który jest dokumentowany fakturami. Budynkiem, w którym znajduje się wynajmowany przez Stronę lokal użytkowy, zarządza Wspólnota Mieszkaniowa, która nie jest podatnikiem VAT czynnym.
2016
28
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że Spółka wydzielona będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Spółkę dzieloną, jeśli prawo do odliczenia powstanie po dniu podziału lub później oraz konieczności korekty danych nabywcy na wystawionych fakturach, jak również w zakresie uznania, że Spółka wydzielona będzie uprawniona do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących in minus dotyczących faktur sprzedażowych wystawionych przez Spółkę dzieloną przez dniem podziału.
Fragment:
Spółka wydzielona otrzyma ww. faktury po dniu wydzielenia (które zostały wystawione przed dniem wydzielenia), a na fakturach jako nabywca wskazana będzie Spółka dzielona, dla skorzystania z prawa do odliczenia przez Spółkę wydzieloną, nie będzie konieczna korekta danych nabywcy. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą również uznania, czy Spółka wydzielona będzie uprawniona do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących in minus dotyczących faktur sprzedażowych wystawionych przez Spółkę dzieloną przez dniem podziału. Z przytoczonych powyżej uregulowań wynika, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Należy stwierdzić, że – co do zasady – prawo do wystawiania faktury korygującej przysługuje wyłącznie sprzedawcy. Jedynie wskutek sukcesji podatkowej, zgodnie z art. 93-93e Ordynacji podatkowej, to nowy podmiot przejmuje obowiązki i prawa związane z fakturami i fakturami korygującymi, o ile dotyczą one przedsiębiorstwa (lub jego części), którego jest następcą prawnym. W takim przypadku bowiem, w świetle powołanych przepisów, powstały podmiot wstąpił we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz jej przepisów wykonawczych.
2016
27
lip

Istota:
W zakresie korzystania w obrocie gospodarczym z nawy skróconej Spółki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze stosowaniem nazwy skróconej nabywcy, bez konieczności wystawiania not korygujących
Fragment:
Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury. Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Ponadto, jak stanowi art. 106k ust. 1 ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Jak stanowi art. 106k ust. 2 ustawy o VAT faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Zatem treść ww. przepisów oznacza możliwość korygowania m.in. pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym. Wskazuje to, że w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy tylko w niektórych elementach nazwy, wówczas może je skorygować notą korygującą. Na podstawie art. 106k ust. 3 ustawy o VAT faktura, (...)
2016
27
lip

Istota:
W zakresie wystawienia faktury VAT z tytułu najmu budynku gospodarczego oraz zwolnienia od podatku usługi wynajmu lokalu na cele mieszkalne
Fragment:
(...) faktury nie wynika z ust. 1, sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy – podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury: dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b - jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest jednym z czterech współwłaścicieli nieruchomości budynkowej (nieruchomość dekretowa) w części ułamkowej, jako osoba fizyczna, wszyscy współwłaściciele są osobami fizycznymi.
2016
27
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty VAT wynikającej z wystawionych przez kontrahenta „nowych” faktur, w sytuacji gdy nie jest w stanie wyegzekwować od kontrahenta innego rodzaju dowodów księgowych?
Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, to czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT wynikający z pierwotnych faktur, na podstawie odpisów faktur z akt sprawy sądowej, w toku której kontrahent przedstawił te faktury?
Fragment:
Jak stanowi art. 106l ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę: na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „ DUPLIKAT ” oraz datę jej wystawienia – art. 106l ust. 2 ustawy. Z powyższych przepisów wynika, że duplikat jest ponownie wystawioną fakturą, zawierającą dane zawarte w fakturze, która uległa zniszczeniu albo zaginęła, opatrzoną wyrazem „ duplikat ”. Duplikat faktury wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu bądź zaginie. Duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury przysługuje podatnikowi wyłącznie wtedy, jeśli nie dokonał on tego odliczenia wcześniej, tj. z faktury pierwotnej.
2016
24
lip

Istota:
Nieuznanie zwrotu kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za wynagrodzenie za świadczenie usług oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej.
Fragment:
Jak wynika z treści przytoczonych przepisów, podatnik wystawia fakturę m. in. w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty (np. zaliczki) przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Należy przy tym podkreślić, że celem faktury jest udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług, czy też otrzymania zaliczki, co oznacza, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy nie wskazuje ona zaistniałego zdarzenia gospodarczego. Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że dokument ten zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności oraz treści powołanych przepisy prawa prowadzi do stwierdzenia, że wpłata otrzymana przez Gminę od inwestora z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stanowi zapłaty za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
24
lip

Istota:
W zakresie:
czy dokumenty otrzymywane w opisany we wniosku sposób uprawniają Spółkę do potraktowania udokumentowanych nimi wydatków jako kosztów uzyskania przychodu
Fragment:
Realizowane dostawy oraz świadczone usługi są przez Kontrahentów dokumentowane poprzez wystawianie odpowiednich dokumentów, w tym faktur VAT (dalej: „ dokumenty ”, „ faktury ”) - Spółka otrzymuje faktury wystawiane zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Z uwagi na ilość przeprowadzanych transakcji, a co za tym idzie ilość otrzymywanych przez Spółkę faktur papierowych, Spółka wdrożyła elektroniczny system otrzymywania i przechowywania faktur papierowych Mark-View (dalej: „ System ”). System pozwala na przeprowadzenie digitalizacji tychże faktur, to jest ich zapisu formacie elektronicznym (w formie skanu). Spółka w relacjach z Kontrahentami podaje adres, na który powinny być wysyłane faktury wystawione w formie papierowej. Ponadto wskazuje Kontrahentom elementy, które powinna zawierać faktura (co ma w szczególności na celu uwzględnienie na fakturze elementów odnoszących się do danego zamówienia złożonego przez Spółkę). Przesyłane przez Sprzedawców faktury w formie papierowej są opatrywane datą otrzymania, a następnie skanowane, przy czym zachowana jest odpowiednia jakość skanu, tj. wersja elektroniczna zeskanowanej faktury jest wiernym i wyraźnym odzwierciedleniem wersji papierowej. Na etapie skanowania faktury, a także po jej wprowadzeniu do elektronicznego archiwum jakakolwiek modyfikacja treści faktury nie jest możliwa.
2016
22
lip

Istota:
W zakresie:
czy dokumenty otrzymywane w opisany we wniosku sposób uprawniają Spółkę do potraktowania udokumentowanych nimi wydatków jako kosztów uzyskania przychodu
Fragment:
Realizowane dostawy oraz świadczone usługi są przez Kontrahentów dokumentowane poprzez wystawianie odpowiednich dokumentów, w tym faktur VAT (dalej: „ dokumenty ”, „ faktury ”) - Spółka otrzymuje faktury wystawiane zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Z uwagi na ilość przeprowadzanych transakcji, a co za tym idzie ilość otrzymywanych przez Spółkę faktur papierowych, Spółka wdrożyła elektroniczny system otrzymywania i przechowywania faktur papierowych Mark-View (dalej: „ System ”). System pozwala na przeprowadzenie digitalizacji tychże faktur, to jest ich zapisu formacie elektronicznym (w formie skanu). Spółka w relacjach z Kontrahentami podaje adres, na który powinny być wysyłane faktury wystawione w formie papierowej. Ponadto wskazuje Kontrahentom elementy, które powinna zawierać faktura (co ma w szczególności na celu uwzględnienie na fakturze elementów odnoszących się do danego zamówienia złożonego przez Spółkę). Przesyłane przez Sprzedawców faktury w formie papierowej są opatrywane datą otrzymania, a następnie skanowane, przy czym zachowana jest odpowiednia jakość skanu, tj. wersja elektroniczna zeskanowanej faktury jest wiernym i wyraźnym odzwierciedleniem wersji papierowej. Na etapie skanowania faktury, a także po jej wprowadzeniu do elektronicznego archiwum jakakolwiek modyfikacja treści faktury nie jest możliwa.
2016
22
lip

Istota:
W zakresie archiwizacji w formie elektronicznej papierowych faktur i rachunków.
Fragment:
Natomiast fakturą elektroniczną – w myśl pkt 32 tego artykułu – jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Stosownie do art. 106g ust. 1 ww. ustawy faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. W myśl art. 106m ust. 1 cyt. ustawy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury – ust. 2 ww. artykułu. Natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura – ust. 3 ww. artykułu. Na mocy art. 106m ust. 4 powołanej ustawy autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zgodnie z art. 106m ust. 5 cyt. ustawy poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.
2016
22
lip

Istota:
W zakresie archiwizacji w formie elektronicznej papierowych faktur i rachunków.
Fragment:
Natomiast fakturą elektroniczną – w myśl pkt 32 tego artykułu – jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Stosownie do art. 106g ust. 1 ww. ustawy faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. W myśl art. 106m ust. 1 cyt. ustawy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury – ust. 2 ww. artykułu. Natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura – ust. 3 ww. artykułu. Na mocy art. 106m ust. 4 powołanej ustawy autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zgodnie z art. 106m ust. 5 cyt. ustawy poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.
2016
22
lip

Istota:
Dokumentowanie korekty nieodpłatnego wydania towarów oraz terminu ich rozliczenia w deklaracji podatkowej
Fragment:
(...) fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przy czym przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna – art. 29a ust. 14 ustawy. W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących, wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Tak więc w przypadku wystawienia korekty do faktury wewnętrznej, wystawca korekt faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, a to powoduje, że data wystawienia korekt faktur wewnętrznych jest jednocześnie datą potwierdzenia ich odbioru. Tym samym, gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku VAT należnego, będzie on uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawi ww. fakturę korygującą.
2016
21
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych zgodnie z Umową.
Fragment:
Rozliczenie należności następowało na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wynajmującego. Od stycznia 2016 r., w związku z pobraniem przez Wynajmującego gwarancji, Wnioskodawca nie reguluje należności z tytułu najmu lokalu. Jednocześnie Wynajmujący w dalszym ciągu wystawia na rzecz Spółki faktury VAT za najem Marketu. Wynajmujący zaliczył środki otrzymane z realizacji gwarancji bankowej na poczet należnych od Wnioskodawcy płatności czynszu wynikających z wystawianych faktur VAT. Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości będzie ponownie regulował płatności wynikające z Umowy na podstawie otrzymywanych od Wynajmującego faktur VAT. Należy zaznaczyć, że podejmując decyzję o zaprzestaniu dalszej sprzedaży w Markecie, Spółka brała pod uwagę, że wystąpi jedna z dwóch możliwości: Wynajmujący rozwiąże Umowę w związku z tym, że Wnioskodawca nie korzysta z wynajmowanych pomieszczeń — tzn. koszty ponoszone przez Spółkę w odniesieniu do Marketu ulegną dalszemu ograniczeniu; w sytuacji, gdy Umowa nie zostanie rozwiązana przez Wynajmującego, a sytuacja gospodarcza z czasem ulegnie poprawie - Spółka ponownie rozpocznie działalność w Markecie lub alternatywnie będzie próbować podnająć lokal innemu podmiotowi.
2016
21
lip

Istota:
Wystawienie faktur, niewykazanie usług świadczonych przez Wnioskodawcę w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE
Fragment:
Czy prawidłowo, za wykonane usługi montersko-spawalnicze instalacji technologicznej związanej z nieruchomością położoną na terenie Niemiec, Wnioskodawca wystawił faktury bez doliczania do ceny usługi podatku od towarów i usług oraz z adnotacją, że podatek rozlicza nabywca... Czy prawidłowe jest niewykazanie przez Wnioskodawcę kwot wynikających z tych faktur, na deklaracji VAT-7... Czy prawidłowe jest niewykazanie tych kwot w informacji podsumowującej VAT-UE... Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług usługi związane z nieruchomościami opodatkowane są w kraju położenia nieruchomości. Na tej podstawie Wnioskodawca wystawił faktury dla polskiego podmiotu bez doliczenia podatku VAT do ceny usługi. Dodatkowo, jako że zleceniodawca Zainteresowanego jest głównym wykonawcą i to on dokonuje rozliczenia z niemieckim kontrahentem, Wnioskodawca dokonał przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT na niego (adnotacja „ odwrotne obciążenie ” zamieszczona na fakturze). Zgodnie z art. 28e wskazanym powyżej, usługi montersko-spawalnicze instalacji technologicznej związanej z nieruchomością położoną w Niemczech są neutralne z punktu widzenia podatku od towarów i usług w Polsce. Dlatego też Wnioskodawca nie ujął kwot wynikających z faktur za te usługi w deklaracji VAT-7. Zgodnie (...)
2016
17
lip

Istota:
Dokumentowanie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego.
Fragment:
W myśl art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy – zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji. Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. W ust. 2 ww. artykułu wskazano, że przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy. W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę (art. 106h ust. 3 ustawy). Stosownie do art. 106h ust. 4 ustawy – przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy – stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.
2016
17
lip

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków udokumentowanych dowodami księgowymi przechowywanymi w formie elektronicznej.
Fragment:
Proces skanowania uniemożliwia wprowadzanie zmian w treści faktury, obraz faktury w systemie księgowym będzie w pełni odpowiadać treści faktury papierowej oraz będzie całkowicie czytelny, co będzie stanowić o integralności treści i czytelności archiwizowanego dokumentu oraz zapewni możliwość bezzwłocznego udostępnienia faktur na żądanie organu podatkowego. Zdaniem Spółki, również faktury otrzymywane przez Spółkę drogą elektroniczną jako załączniki w formie plików PDF spełniają warunki do uznania ich za dokument potwierdzający poniesiony koszt uzyskania przychodu. Faktury otrzymane drogą elektroniczną podlegają archiwizacji na odrębnych kontach poczty elektronicznej. Autentyczność pochodzenia tych faktur zostaje zapewniona poprzez wskazanie, w podpisanych pomiędzy dostawcą i Spółką porozumieniach, adresów e-mail, z których są wysyłane faktury, a które Spółka i dostawca uznają za autentyczne. W celu wprowadzenia otrzymanej faktury do systemu księgowego Spółka drukuje otrzymaną w formie pliku pdf fakturę, która po zakończeniu procesu autoryzacji, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Spółki, podlega archiwizacji w formie papierowej. Spółka planuje w ramach rozważanej zmiany wykonywać skany wydrukowanych faktur elektronicznych i objąć je analogiczną procedurą jak faktury papierowe. Proces skanowania uniemożliwia dokonywanie edycji, wprowadzania zmian w treści faktury, obraz faktury w systemie księgowym będzie w pełni odpowiadać treści faktury oraz będzie całkowicie czytelny.
2016
15
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faktura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.