Faks | Interpretacje podatkowe

Faks | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faks. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków stwierdzonych fakturą przesłaną przez kontrahenta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem w formacie PDF) lub za pośrednictwem faksu.
Fragment:
(...) wpływających do Spółki”, a jedynie moment, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych. Nie sposób bowiem rejestrowi dokumentów wpływających do firmy Wnioskodawczyni przypisać znamiona ksiąg rachunkowych (ksiąg podatkowych). Z tego też względu, stanowisko Wnioskodawczyni w części dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków potwierdzonych fakturami otrzymanymi w formie elektronicznej lub faksem należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienić należy, iż wskazując na prowadzenie jednoosobowo działalności gospodarczej, zarówno w opisie zdarzenia przyszłego, jak i w stanowisku wnioskodawcy, Wnioskodawczyni zawarła stwierdzenia odnoszące się do „Spółki”. Powyższe, jako oczywista omyłka, nie ma jednakże znaczenia dla (...)
2011
16
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT otrzymanych drogą elektroniczną lub faksem.
Fragment:
(...) w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Z ww. przepisów wynika, iż podstawą do odliczenia podatku naliczonego są otrzymane przez podatnika faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż faktura przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem faksu przechowywana w formie papierowej stanowi dokument uprawniający Spółkę do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z takiego dokumentu. Tutejszy organ wskazuje, że oceny prawidłowości zastosowanego sposobu (systemu) przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej oraz wypełnienia warunków zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści przechowywanych faktur wymaga wiedzy specjalistycznej. Zatem, tej oceny będzie mógł (...)
2011
3
gru

Istota:
Otrzymywanie faktur e-mailem w pliku PDF oraz faksem i prawo do odliczenia podatku VAT z tak otrzymanych faktur.
Fragment:
(...) pliku PDF stanowiącego załącznik do e-maila bądź za pomocą faksu skierowanego do odbiorcy faktury jest równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej, o ile zostanie zapewniona autentyczność pochodzenia i integralność treści przedmiotowych faktur o której mowa w cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. Tym samym Wnioskodawca będzie mógł dokonać odliczenia podatku na podstawie otrzymanych faktur VAT w formie plików PDF oraz faksem w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wskazać przy tym trzeba na bezwzględny wymóg prawny zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur oraz akceptacji sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy wystarczające dla potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej i wiążącego się z nią prawa do zastosowania stawki 0%, będzie otrzymanie dokumentów przewozowych, które wpłyną do Spółki za pośrednictwem faksu?
Fragment:
(...) potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy. Wówczas można uznać za dowody dostawy towarów inne dokumenty, wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy. Przepis ten nie zezwala jednak na kompleksowe i całkowite zastąpienie dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy i dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jedynie dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż dokument przewozowy otrzymany za pośrednictwem faksu nie jest dowodem potwierdzającym fakt wystąpienia dostawy wewnątrzwspólnotowej. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż: - przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedmiotowym stanie faktycznym i prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia tego zdarzenia; - interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy posiadany przez podatnika podatku od towarów i usług faks faktury sprzedaży z adnotacją nabywcy stwierdzającą otrzymanie towaru stanowi ważny dokument potwierdzający wewnątrzwspólnotową dostawę towaru?
Fragment:
(...) w wyroku z dnia 09 grudnia 2004 r. sygn. akt FSK 620/04 w sprawie oddalenia skargi kasacyjnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 22 maja 2003 r. sygn. akt I SA/Kr/2601/01, w którym stwierdza, iż: "Jak słusznie zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na skargę kasacyjną, faks faktury nie jest dokumentem (...) a jedynie jego powieleniem. Podobnie jak kserokopia banknotu nie może być uznana za środek płatniczy, tak i faks faktury nie sposób uznać za fakturę. Bezpieczeństwo rozliczeń podatku od towarów i usług nie pozwala na wprowadzenie do obrotu duplikatów dokumentów, poza przypadkami wyraźnie przez prawodawcę wskazanymi". Mając na uwadze powyższe, Naczelnik tut. Urzędu orzeka, jak w sentencji. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Faks
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.