Faks | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to faks. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
16
gru

Istota:

W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków stwierdzonych fakturą przesłaną przez kontrahenta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem w formacie PDF) lub za pośrednictwem faksu.

Fragment:

(...) wpływających do Spółki”, a jedynie moment, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych. Nie sposób bowiem rejestrowi dokumentów wpływających do firmy Wnioskodawczyni przypisać znamiona ksiąg rachunkowych (ksiąg podatkowych). Z tego też względu, stanowisko Wnioskodawczyni w części dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków potwierdzonych fakturami otrzymanymi w formie elektronicznej lub faksem należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienić należy, iż wskazując na prowadzenie jednoosobowo działalności gospodarczej, zarówno w opisie zdarzenia przyszłego, jak i w stanowisku wnioskodawcy, Wnioskodawczyni zawarła stwierdzenia odnoszące się do „Spółki”. Powyższe, jako oczywista omyłka, nie ma jednakże znaczenia dla (...)

2011
3
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT otrzymanych drogą elektroniczną lub faksem.

Fragment:

(...) w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Z ww. przepisów wynika, iż podstawą do odliczenia podatku naliczonego są otrzymane przez podatnika faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż faktura przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem faksu przechowywana w formie papierowej stanowi dokument uprawniający Spółkę do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z takiego dokumentu. Tutejszy organ wskazuje, że oceny prawidłowości zastosowanego sposobu (systemu) przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej oraz wypełnienia warunków zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści przechowywanych faktur wymaga wiedzy specjalistycznej. Zatem, tej oceny będzie mógł (...)

2011
1
paź

Istota:

Otrzymywanie faktur e-mailem w pliku PDF oraz faksem i prawo do odliczenia podatku VAT z tak otrzymanych faktur.

Fragment:

(...) pliku PDF stanowiącego załącznik do e-maila bądź za pomocą faksu skierowanego do odbiorcy faktury jest równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej, o ile zostanie zapewniona autentyczność pochodzenia i integralność treści przedmiotowych faktur o której mowa w cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. Tym samym Wnioskodawca będzie mógł dokonać odliczenia podatku na podstawie otrzymanych faktur VAT w formie plików PDF oraz faksem w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wskazać przy tym trzeba na bezwzględny wymóg prawny zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur oraz akceptacji sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wystarczające dla potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej i wiążącego się z nią prawa do zastosowania stawki 0%, będzie otrzymanie dokumentów przewozowych, które wpłyną do Spółki za pośrednictwem faksu?

Fragment:

(...) potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy. Wówczas można uznać za dowody dostawy towarów inne dokumenty, wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy. Przepis ten nie zezwala jednak na kompleksowe i całkowite zastąpienie dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy i dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jedynie dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż dokument przewozowy otrzymany za pośrednictwem faksu nie jest dowodem potwierdzającym fakt wystąpienia dostawy wewnątrzwspólnotowej. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż: - przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedmiotowym stanie faktycznym i prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia tego zdarzenia; - interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy posiadany przez podatnika podatku od towarów i usług faks faktury sprzedaży z adnotacją nabywcy stwierdzającą otrzymanie towaru stanowi ważny dokument potwierdzający wewnątrzwspólnotową dostawę towaru?

Fragment:

(...) w wyroku z dnia 09 grudnia 2004 r. sygn. akt FSK 620/04 w sprawie oddalenia skargi kasacyjnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 22 maja 2003 r. sygn. akt I SA/Kr/2601/01, w którym stwierdza, iż: "Jak słusznie zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na skargę kasacyjną, faks faktury nie jest dokumentem (...) a jedynie jego powieleniem. Podobnie jak kserokopia banknotu nie może być uznana za środek płatniczy, tak i faks faktury nie sposób uznać za fakturę. Bezpieczeństwo rozliczeń podatku od towarów i usług nie pozwala na wprowadzenie do obrotu duplikatów dokumentów, poza przypadkami wyraźnie przez prawodawcę wskazanymi". Mając na uwadze powyższe, Naczelnik tut. Urzędu orzeka, jak w sentencji. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast (...)